Slide 1

Slide 1 text

ੜ੒"*Ͱ/PEF3&%ΛՃ଎ͯ͠ɺ ࣗ༝ͱύϫʔΛ਎ʹ͚ͭΔ ೥݄೔ ࢁ⃻ ࿱ XZBNB[BL ϊʔίʔυҎ্ɺ ϩʔίʔυະຬɻ Node-RED Con 2023

Slide 2

Slide 2 text

͸͡Ί·ͯ͠ ࢁ࡚࿱ʢ΍·͖͟ΘͨΔʣ Ϛʔέλʔɻ ೔ຊΦϥΫϧʹͯɺ೥Ҏ্ʹ౉Γ੡඼αʔϏε։ൃऀ޲͚ͳͲͷ ϚʔέςΟϯάΛ୲౰Ň8ϝʔϧେن໛Πϕϯτ͔ΒŊιʔγϟϧϝ σΟΞখن໛ϛʔτΞοϓίϛϡχςΟ΁࣌୅ʹ߹Θͤͯख๏ΛมԽɻ ΢ϑϧͰͷ։ൃऀ޲͚੡඼Ϛʔέ୲౰͓Αͼ੡඼ίϛϡχςΟ্ཱͪ͛ Λܦͯɺݱࡏ͸ηκϯ৘ใγεςϜζʹͯάϩʔόϧ ϚʔέςΟϯά΍ ίϛϡχςΟϚʔέςΟϯάͳͲΛ୲౰ɻ 58'#*OTUBXZBNB[BL

Slide 3

Slide 3 text

/PEF3&%ͱͷؔΘΓ աڈʹFOFCVMBSίϛϡχςΟφϏήʔλΛ୲౰ – /PEF3&%ʹΎʔͼ͌ʔͣ – /PEF3&% 1BSL

Slide 4

Slide 4 text

޷͖ͳ΋ͷ

Slide 5

Slide 5 text

Ϋϥϑτ Ϗʔϧ )B[Z*1"

Slide 6

Slide 6 text

#%޷͖͕ߴͯ͡ 1VOL"1*͔Β৘ใΛೖखͯ͠ɺϥϯμϜʹ೔ຊޠͰ͓קΊ͢Δϑϩʔ ΋࡞੒

Slide 7

Slide 7 text

͜Ε·Ͱͷొஃʜʜ /PEF3&%$POͱͱ΋ʹาΈଓ͚ͯɺ ૣ೥ɻ ೥ ೥ ೥ ೥

Slide 8

Slide 8 text

ੜ੒"*Ͱ/PEF3&%ΛՃ଎ͯ͠ɺ ࣗ༝ͱύϫʔΛ਎ʹ͚ͭΔ ϊʔίʔυҎ্ɺ ϩʔίʔυະຬɻ

Slide 9

Slide 9 text

ࢲɺจܥϚʔέλʔͰ͢ 🥲 ίʔσΟϯάεΩϧɺ΄΅͋Γ·ͤΜɻ 🥲 'VODUJPOϊʔυɺݏ͍Ͱ͢ɻ ͳΔ΂͘࢖͍ͨ͋͘Γ·ͤΜɻ 😊 /PEF3&%ͰԿ͔Λ࡞Δͷ͸޷͖Ͱ͢ɻ

Slide 10

Slide 10 text

ࠓ೔ͷର৅ͷํ 🥲 ίʔσΟϯάεΩϧɺ΄΅ແ͍ํɻ 🥲 'VODUJPOϊʔυɺݏ͍ͳํɻ ͳΔ΂͘࢖͍ͨ͘ͳ͍ํɻɻ 😊 /PEF3&%ͰԿ͔Λ࡞Δͷ͸޷͖ͳํɻ

Slide 11

Slide 11 text

ࠓɺϊʔίʔυϒʔϜ ಺੡Խ ࢢຽ։ൃ ࣏ࣗମʹΑΔ ώϣ΢έΠαϯ͕ॏ͍

Slide 12

Slide 12 text

ϊϯϓϩάϥϛϯάͱϊʔίʔυ ϊʔίʔυ ϊϯϓϩάϥϛϯά • ϓϩάϥϛϯά͠ͳ͍ • ࣗಈతʹ໨తΛୡ੒ • ϩδοΫʹؔ༩͠ͳ͍ ʢࢲݸਓͷײ͔֮΋஌Ε·ͤΜ͕ʣ • ίʔυΛॻ͔ͳ͍ • ϩδοΫ͸ࣗΒߟ͑Δ

Slide 13

Slide 13 text

Ͱ΋෺଍Γͳ͍ ϊʔίʔυ • ࢦࣔʹैͬͨΓɺυϥοάˍυϩοϓͰૉૣ ͘։ൃՄೳ • ܾ·ͬͨ΋ͷΛ࡞Δͷ͸ૣ͍͕ࣗ༝౓͕ޮ͔ ͳ͍͜ͱ΋͋Δ

Slide 14

Slide 14 text

ͪΐͬͱྗෆ଍ ϩʔίʔυ • ࢦࣔʹैͬͨΓɺυϥοάˍυϩοϓͰૉૣ ͘։ൃՄೳ • ඞཁʹԠͯ͡ίʔυΛॻ͍ͯࣗ༝౓Λ্͛Β ΕΔ

Slide 15

Slide 15 text

ࠓ·Ͱ͸ॿͬਓʢࢣঊʣʹཔΔ

Slide 16

Slide 16 text

ٹੈओొ৔ʂ ϊʔίʔυ ϩʔίʔυ ϩʔίʔυ Xੜ੒"*

Slide 17

Slide 17 text

Ͱ͸ɺͲ͏΍ͬͯʁʁ ʙ΍ͬͯΈ·͠ΐ͏ʙ

Slide 18

Slide 18 text

ϙΠϯτ͸̎ͭ ੜ੒"*͕૊Έࠐ·Εͯ ͍ΔπʔϧͰͳ͘ɺ ૉͷ΋ͷΛ࢖͏ 0QFO"* $IBU(15 ༗ྉ൛Λ࢖͏ ਐԽ͕ૣ͍

Slide 19

Slide 19 text

۩ମྫ ʙ࣌ࠁͷऔಘʙ

Slide 20

Slide 20 text

/PEF3&%Ͱ͸؆୯͚ͩͲ Կ࣌ʁ

Slide 21

Slide 21 text

୯ʹฉ͍ͯΈΔͱ /PEF3&% Ͱ ࣌ ࠁ Λ EFCVHϊʔυʹग़ྗ͢ Δํ๏Λڭ͍͑ͯͩ͘͞

Slide 22

Slide 22 text

ग़དྷ·ͨ͠

Slide 23

Slide 23 text

ͪΐͬͱϩε͕͋Δ %JHJUBM "OBMPH %JHJUBM

Slide 24

Slide 24 text

ϩεແ͠ʹ͍ͨ͠ %JHJUBM %JHJUBM

Slide 25

Slide 25 text

ͪΐͬͱ޻෉ +40/Λίϐʔ ϖʔετ ϊʔίʔυ πʔϧͩͱ೉͍͠ ͷͰ͸ʁ /PEF3&% Ͱ ࣌ ࠁ Λ EFCVHϊʔυʹग़ྗ͢ Δํ๏Λڭ͍͑ͯͩ͘͞ɻ +40/ܗࣜͰग़ྗͯ͘͠ ͍ͩ͞ɻ

Slide 26

Slide 26 text

ग़དྷ·ͨ͠ʢ͖ͬ͞ΑΓָʣ

Slide 27

Slide 27 text

ग़དྷ·ͨ͠ʢ͖ͬ͞ΑΓָʣ

Slide 28

Slide 28 text

ग़དྷ·ͨ͠ɻͰ΋ʜʜ ҧ͏͡ΌΜʂ

Slide 29

Slide 29 text

·͓ͨئ͍͢Δ͜ͱʹ

Slide 30

Slide 30 text

·͓ͨئ͍͢Δ͜ͱʹ 0,ʂ

Slide 31

Slide 31 text

ߦͬͨΓདྷͨΓ໘౗ʜʜ

Slide 32

Slide 32 text

ߦͬͨΓདྷͨΓ໘౗ʜʜ !GMPXGPSHFOPEFSFEGVODUJPOHQU ͦ͜Ͱ 'VODUJPOϊʔυͷதͰ $IBU(15ʹ͓ئ͍Ͱ͖Δ ༏Ε΋ͷ

Slide 33

Slide 33 text

ߦͬͨΓདྷͨΓ໘౗ʜʜ GVODUJPOHQUϊʔυͷதͰ $IBU(15͕࢖͑Δɻ ʢίʔυΛฤू΋Մೳʣ 1 2

Slide 34

Slide 34 text

ߦͬͨΓདྷͨΓ໘౗ʜʜ 0,ʂ 4FDSFU,FZΛϝϞͯ͠ ͓͘ͱศར UJQTCZGUTFBCBTTTBO

Slide 35

Slide 35 text

۩ମྫ ʙ޷͖ͳ෦඼ΛΩʔϓʙ

Slide 36

Slide 36 text

޷͖ͳ෦඼Λ࢖͏ʢϑϩʔϝϞϦʔʁʣ ࣗ෼Ͱ࡞ͬͨ ϑϩʔͷҰ෦ ࢣঊ͕ͨͪ ࡞ͬͨϑϩʔ ͷҰ෦ ੜ੒͞Εͨϑϩʔ ֶशͯ͠ੜ੒ ࣗ෼Ͱ࡞ͬͨ ϑϩʔͷҰ෦ ࢣঊ͕ͨͪ ࡞ͬͨϑϩʔ ͷҰ෦

Slide 37

Slide 37 text

޷͖ͳ෦඼Λ࢖͏ʢϑϩʔϝϞϦʔʁʣ ̍ʣ෦඼ΛΞοϓϩʔυͯ͠ɺґཔ

Slide 38

Slide 38 text

޷͖ͳ෦඼Λ࢖͏ʢϑϩʔϝϞϦʔʁʣ ʣ+40/ΛΠϯϙʔτͯ͠ɺඍमਖ਼ "おはよう! 今、11月10日 8:01です。今日は18℃から 14℃となります。" ग़ྗ

Slide 39

Slide 39 text

Ͱ΋Ͱ͢Ͷʜʜ

Slide 40

Slide 40 text

/PEF3&%ͷ΋ग़དྷΔ͔΋ʁ IUUQTPQFOBJDPNCMPHJOUSPEVDJOHHQUT

Slide 41

Slide 41 text

۩ମྫ ʙੜ੒"*Λ૊ΈࠐΜͩϑϩʔʙ

Slide 42

Slide 42 text

$IBU(15ʹΑΔճ౴Λ૊ΈࠐΜͩϑϩʔ

Slide 43

Slide 43 text

$IBU(15ʹΑΔճ౴Λ૊ΈࠐΜͩϑϩʔ

Slide 44

Slide 44 text

$IBU(15ʹΑΔճ౴Λ૊ΈࠐΜͩϑϩʔ

Slide 45

Slide 45 text

$IBU(15ʹΑΔճ౴Λ૊ΈࠐΜͩϑϩʔ

Slide 46

Slide 46 text

$IBU(15ʹΑΔճ౴Λ૊ΈࠐΜͩϑϩʔ

Slide 47

Slide 47 text

۩ମྫ ʙະདྷ͕ͦ͜ʹʙ

Slide 48

Slide 48 text

໺ྑϋοΫ·ͭͨ͠ࢣঊ IUUQTQSPUPQFEJBOFUQSPUPUZQF

Slide 49

Slide 49 text

໺ྑϋοΫ·ͭͨ͠ࢣঊ IUUQTQSPUPQFEJBOFUQSPUPUZQF

Slide 50

Slide 50 text

·ͱΊ

Slide 51

Slide 51 text

͍͍͍ͨ͜ͱʂ ü खஈͰͳͯ͘໨తʂ ü ࢣঊΛཔΓ·͠ΐ͏ʂ ʢਓͷࢣঊͷ஌ܙΛੜ੒"*Ͱ׆༻ʣ ü ·ͣ͸࢖ͬͯΈͯɺࣦഊ͢Δͱ͜Ζ͔Β

Slide 52

Slide 52 text

ੜ੒"*Ͱ/PEF3&%ΛՃ଎ͯ͠ɺ ࣗ༝ͱύϫʔΛ਎ʹ͚ͭΔ ೥݄೔ ࢁ⃻ ࿱ XZBNB[BL ϊʔίʔυҎ্ɺ ϩʔίʔυະຬɻ Node-RED Con 2023

Slide 53

Slide 53 text

͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ