Slide 1

Slide 1 text

ݟͤΔɺݟ͑ΔɺݟΕΔ TEFWUBMLTେ๨೥-5େձ

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ w04"4IVOTVLF௕ढ़༞ w!T@PTB@ w8FCΞϓϦέʔγϣϯΤϯδχΞ wݱࡏϑΝογϣϯແ৬ˠདྷ݄͔Βീඦ԰ͷ$50 wझຯɿಡॻʢओʹອըʣɺྉཧͳͲ

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

ࠓ೔࿩͢͜ͱ w৘ใڞ༗ͷʬڧ͞ʭ wͭͷϨϕϧ w ݟͤΔ w ݟ͑Δ w ݟΕΔ

Slide 5

Slide 5 text

ݟ͑Δ ݟͤΔ ݟΕΔ

Slide 6

Slide 6 text

ݟͤΔ

Slide 7

Slide 7 text

ݟͤΔ wͪΌΜͱʮݟͤΔʯ w ϝϯγϣϯ͢Δɺ໨ͷલʹ͍࣋ͬͯ͘ͳͲ wϝϦοτɿͪΌΜͱ఻ΘΔ w஫ҙ఺ɿ݅਺͕ଟ͍ͱ͠ΜͲ͍

Slide 8

Slide 8 text

ݟΕΔ

Slide 9

Slide 9 text

ݟΕΔ wݟΑ͏ͱࢥͬͨΒʮݟΕΔʯ w Ͳ͜ʹ͋Δ͔ΞλϦΛ͚ͭΒΕΔɺݕࡧͰ͖ΔͳͲ w ৘ใ͕ཷ·͍ͬͯΔඞཁҎ্ʹӅ͞Ε͍ͯͳ͍ঢ়ଶ wϝϦοτɿಁ໌ੑ্͕͕Δ w஫ҙ఺ɿʢ৘ใΛ஝ੵ͢ΔΑ͏ʹ͢Δඞཁ͕͋Δʣ

Slide 10

Slide 10 text

ݟ͑Δ

Slide 11

Slide 11 text

ݟ͑Δ w;ͱʮݟ͑Δʯ w 4MBDLʹ௨஌Λྲྀ͢ɺนʹషΓग़͢ͳͲ w ৗʹ௥͍͔͚Δ΄ͲͰ͸ͳ͍৘ใ͕߱ͬͯ͘Δঢ়ଶ wϝϦοτɿ૝ఆ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨίϥϘϨʔγϣϯ͕ى͜Δ w஫ҙ఺ɿྲྀྔ͕ଟ͗͢ΔͱݟΒΕͳ͘ͳΓ͕ͪ

Slide 12

Slide 12 text

·ͱΊ

Slide 13

Slide 13 text

ݟ͑Δ ݟͤΔ ݟΕΔ ॏཁͰ͋Δ֬཰ ݅਺ ྲྀྔʹ஫ҙ ಁ໌ੑͷई౓

Slide 14

Slide 14 text

5IBOL:PV