Slide 1

Slide 1 text

਎ۙʹજΉ tokenize 2016 @moznion

Slide 2

Slide 2 text

@moznion

Slide 3

Slide 3 text

͜͜Ͱݴ͏ tokenize - ͳΜ͔௕͍೚ҙͷจࣈྻ͕͋ͬͯ - ͦΕΛίϯϐϡʔλ͕ղऍ͠΍͢ ͍୯Ґ (token) ʹͿͬͨ੾Δ

Slide 4

Slide 4 text

Έͳ͞Μ tokenize ͯ͠·͔͢

Slide 5

Slide 5 text

༷ʑͳ΋ͷΛ token ʹ ෼͚͍͖ͯ·͠ΐ͏ ෼͚Δඞཁ͕͋Γ·͢

Slide 6

Slide 6 text

ྫ͑͹ʁ

Slide 7

Slide 7 text

༣ศ൪߸

Slide 8

Slide 8 text

༣ศ൪߸ ken_all.csv

Slide 9

Slide 9 text

ॅॴ

Slide 10

Slide 10 text

ॅॴ ૯຿লࢿྉ (pdf)

Slide 11

Slide 11 text

ి࿩൪߸

Slide 12

Slide 12 text

ి࿩൪߸ ૯຿লࢿྉ (doc, pdf)

Slide 13

Slide 13 text

ςϯγϣϯ্͕ͬͯ
 ͖·͔ͨ͠ʁ

Slide 14

Slide 14 text

͸͍ɼྑ͍Ͱ͢ ͘͢͝ྑ͍Ͱ͢

Slide 15

Slide 15 text

ࢢ֎ہ൪ͷ࿩Λ͠·͠ΐ͏

Slide 16

Slide 16 text

03-5321-1111

Slide 17

Slide 17 text

03-5321-1111

Slide 18

Slide 18 text

Φοɼ؆୯ͦ͏Ͱ͢Ͷ

Slide 19

Slide 19 text

ࢢ֎ہ൪

Slide 20

Slide 20 text

ࢢ֎ہ൪ ૯຿লࢿྉ (doc, pdf)

Slide 21

Slide 21 text

ࢢ֎ہ൪ ૯຿লࢿྉ (doc, pdf)

Slide 22

Slide 22 text

No content

Slide 23

Slide 23 text

ͱΓ͋͑ͣத਎ݟͯΈ·͠ΐ͏

Slide 24

Slide 24 text

൪߸۠ըίʔυ ൪߸۠ը ࢢ֎ہ൪ ࢢ಺ہ൪ 1 ๺ւಓߐผࢢɺࡳຈࢢɺ ๺޿ౡࢢɺۭ஌܊ೆຈொ 11 CDE

Slide 25

Slide 25 text

OKOK

Slide 26

Slide 26 text

൪߸۠ըίʔυ ൪߸۠ը ࢢ֎ہ൪ ࢢ಺ہ൪ 3 ๺ւಓ༦ுࢢʢ෋໺Λআ ͘ɻʣ 123 DE

Slide 27

Slide 27 text

OKOK

Slide 28

Slide 28 text

൪߸۠ըίʔυ ൪߸۠ը ࢢ֎ہ൪ ࢢ಺ہ൪ 32 ๺ւಓҏୡࢢɺѾా܊ ʢಎ但ބொٴͼ๛Ӝொʹ ݶΔɻʣɺ༗च܊ 142 DE

Slide 29

Slide 29 text

OKOK

Slide 30

Slide 30 text

൪߸۠ըίʔυ ൪߸۠ը ࢢ֎ہ൪ ࢢ಺ہ൪ 93 ੨৿ݝे࿨ాࢢɺࡾ୔ ࢢɺ্๺܊ʢ౦๺ொʢѴ ๺ɺѴೆɺ্໺ɺେӜɺ ্๺๺ɺ্๺ೆٴ ͼ৽ؗʹݶΔɻʣɺࣣށ ொٴͼ࿡ށொʹݶΔɻʣ 176 DE

Slide 31

Slide 31 text

੝Γ্͕ͬͯ·͍Γ·ͨ͠

Slide 32

Slide 32 text

൪߸۠ըίʔυ ൪߸۠ը ࢢ֎ہ൪ ࢢ಺ہ൪ 363 େࡕ෎஑ాࢢۭߓɺେࡕࢢʢ౦ॅ٢۠໼ాࣣஸ໨ٴͼฏ໺۠௕٢઒ล࢛ஸ໨Λআ ͘ɻʣɺ໳ਅࢢʢੴݪொɺઘொɺҰ൪ொɺେ૔ொɺ֞಺ொɺ܂࠽৽ொɺ޾෱ொɺणொɺӫ ொɺ খ࿏ொɺ৽ڮொɺ຤޿ொɺ݄ग़ொɺಊࢁொɺ఼ౡொɺதொɺ඿ொɺ଎ݟொɺ౦ాொɺਂా ொɺݹ઒ொɺຊொɺদੜொɺদ༿ொɺޚಊொɺ޲ౡொɺݩொɺ༄ాொٴͼ༄ொʹݶ Δɻʣɺ ਧాࢢɺઁ௡ࢢʢ๺ผ෎ொɺ৽ࡏՈɺਖ਼੃ɺਖ਼੃ຊொɺঙ԰ɺઍཬٰɺઍཬٰ৽ொɺઍཬ ٰ౦࢛ஸ໨ٴͼޒஸ໨ɺ੢Ұ௡԰ɺ඿ொɺ౦ਖ਼੃ɺ౦Ұ௡԰ɺ౦ผ෎ɺҰ௡԰ɺผ෎ɺ ࡾౡɺೆઍཬٰฒͼʹೆผ෎ொʹݶΔɻʣɺ๛தࢢɺ౦େࡕࢢʢѴொɺ஑ౡொɺ஑೭୺ ொɺग़ӢҪொɺग़ӢҪຊொɺҴ༿ɺࠓถɺؠాொʢࡾஸ໨Λআ͘ɻʣɺӝੜಊҰஸ໨ɺՃ ೲɺ্ੴ੾ொɺ্࢛৚ொɺ্࿡ສࣉொɺ઒தɺ઒ాɺՏ಺ொɺਆాொɺتཬ઒ொɺ๺ੴ੾ ொɺ๺ߵ஑ொɺ٬๥ொɺ೔Լொɺޒ৚ொɺߵ஑ொɺߵ஑ಙ҇ொɺߵ஑ຊொɺߵ஑ݩொɺݹ ຳྠɺࡩொɺ࢛৚ொɺౡ೭಺ɺԼ࿡ສࣉொɺত࿨ொɺ৽஑ౡொɺ৽ߵ஑ொɺ৽ொɺ৽ঙɺ ຤޿ொɺ֯ాɺળࠜࣉொɺୋ఼ொɺๅொɺཱՖொɺۄ۲ொ੢ɺۄ۲ொ౦ɺۄ۲ݩொɺ๛Ӝ ொɺௗډொɺதੴ੾ொɺத৽։ɺத໺ɺதߵ஑ொɺೆ૳ொɺ੢ੴ੾ொɺ੢ؠాҰஸ໨ɺ੢ ߵ஑ொɺֹాொɺ෍ࢢொɺശ఼ொɺՖԂ੢ொɺՖԂ౦ொɺՖԂຊொɺ౦ੴ੾ொɺ౦ߵ஑ ொɺ౦๛Ӝொɺ౦ࢁொɺඛߐɺඛ԰౦ɺත୻ࢁொɺຊঙதҰஸ໨ɺຊொɺদݪɺদݪೆɺ ਫ૸ɺೆߵ஑ொɺೆ࢛৚ொɺຳྠɺޚ޾ொɺݩொɺࢁखொɺ໻ੜொɺԣখ࿏ொɺԣປɺԣ ປ੢ɺԣປೆɺ٢ాɺ٢ాຊொɺ٢ాԼౡɺ٢ݪɺ࿡ສࣉொٴͼए૲ொΛআ͘ɻʣɺकޱ ࢢɺീඌࢢʢ஛ᔹɺ஛ᔹ੢ٴͼ஛ᔹ౦ʹݶΔɻʣɺฌݿݝೌ࡚ࢢ 6 BCDE

Slide 33

Slide 33 text

େࡕ෎஑ాࢢۭߓɺେࡕࢢʢ౦ॅ٢۠໼ాࣣஸ໨ٴͼฏ໺۠௕٢઒ล࢛ஸ໨Λআ ͘ɻʣɺ໳ਅࢢʢੴݪொɺઘொɺҰ൪ொɺେ૔ொɺ֞಺ொɺ܂࠽৽ொɺ޾෱ொɺणொɺӫொɺ খ࿏ொɺ৽ڮொɺ຤޿ொɺ݄ग़ொɺಊࢁொɺ఼ౡொɺதொɺ඿ொɺ଎ݟொɺ౦ాொɺਂా ொɺݹ઒ொɺຊொɺদੜொɺদ༿ொɺޚಊொɺ޲ౡொɺݩொɺ༄ాொٴͼ༄ொʹݶΔɻʣɺ ਧాࢢɺઁ௡ࢢʢ๺ผ෎ொɺ৽ࡏՈɺਖ਼੃ɺਖ਼੃ຊொɺঙ԰ɺઍཬٰɺઍཬٰ৽ொɺઍཬ ٰ౦࢛ஸ໨ٴͼޒஸ໨ɺ੢Ұ௡԰ɺ඿ொɺ౦ਖ਼੃ɺ౦Ұ௡԰ɺ౦ผ෎ɺҰ௡԰ɺผ෎ɺ ࡾౡɺೆઍཬٰฒͼʹೆผ෎ொʹݶΔɻʣɺ๛தࢢɺ౦େࡕࢢʢѴொɺ஑ౡொɺ஑೭୺ ொɺग़ӢҪொɺग़ӢҪຊொɺҴ༿ɺࠓถɺؠాொʢࡾஸ໨Λআ͘ɻʣɺӝੜಊҰஸ໨ɺՃ ೲɺ্ੴ੾ொɺ্࢛৚ொɺ্࿡ສࣉொɺ઒தɺ઒ాɺՏ಺ொɺਆాொɺتཬ઒ொɺ๺ੴ੾ ொɺ๺ߵ஑ொɺ٬๥ொɺ೔Լொɺޒ৚ொɺߵ஑ொɺߵ஑ಙ҇ொɺߵ஑ຊொɺߵ஑ݩொɺݹ ຳྠɺࡩொɺ࢛৚ொɺౡ೭಺ɺԼ࿡ສࣉொɺত࿨ொɺ৽஑ౡொɺ৽ߵ஑ொɺ৽ொɺ৽ঙɺ ຤޿ொɺ֯ాɺળࠜࣉொɺୋ఼ொɺๅொɺཱՖொɺۄ۲ொ੢ɺۄ۲ொ౦ɺۄ۲ݩொɺ๛Ӝ ொɺௗډொɺதੴ੾ொɺத৽։ɺத໺ɺதߵ஑ொɺೆ૳ொɺ੢ੴ੾ொɺ੢ؠాҰஸ໨ɺ੢ ߵ஑ொɺֹాொɺ෍ࢢொɺശ఼ொɺՖԂ੢ொɺՖԂ౦ொɺՖԂຊொɺ౦ੴ੾ொɺ౦ߵ஑ ொɺ౦๛Ӝொɺ౦ࢁொɺඛߐɺඛ԰౦ɺත୻ࢁொɺຊঙதҰஸ໨ɺຊொɺদݪɺদݪೆɺ ਫ૸ɺೆߵ஑ொɺೆ࢛৚ொɺຳྠɺޚ޾ொɺݩொɺࢁखொɺ໻ੜொɺԣখ࿏ொɺԣປɺԣ ປ੢ɺԣປೆɺ٢ాɺ٢ాຊொɺ٢ాԼౡɺ٢ݪɺ࿡ສࣉொٴͼए૲ொΛআ͘ɻʣɺकޱ ࢢɺീඌࢢʢ஛ᔹɺ஛ᔹ੢ٴͼ஛ᔹ౦ʹݶΔɻʣɺฌݿݝೌ࡚ࢢ

Slide 34

Slide 34 text

͸͍

Slide 35

Slide 35 text

ݟ·͢

Slide 36

Slide 36 text

੨৿ݝे࿨ాࢢɺࡾ୔ࢢɺ্๺܊ʢ౦๺ொʢѴ๺ɺ Ѵೆɺ্໺ɺେӜɺ্๺๺ɺ্๺ೆٴ ͼ৽ؗʹݶΔɻʣɺࣣށொٴͼ࿡ށொʹݶΔɻʣ

Slide 37

Slide 37 text

ϋϋʔϯ

Slide 38

Slide 38 text

શ֯ಡ఺Ͱ۟੾ΒΕͨ શׅ֯ހͷSࣜͩͳʁ

Slide 39

Slide 39 text

੨৿ݝे࿨ాࢢɺࡾ୔ࢢɺ্๺܊ʢ౦๺ொʢѴ๺ɺ Ѵೆɺ্໺ɺେӜɺ্๺๺ɺ্๺ೆٴ ͼ৽ؗʹݶΔɻʣɺࣣށொٴͼ࿡ށொʹݶΔɻʣ ʢ੨৿ݝे࿨ాࢢɺࡾ୔ࢢɺ্๺܊ʢ౦๺ொʢѴ ๺ɺѴೆɺ্໺ɺେӜɺ্๺๺ɺ্๺ೆٴ ͼ৽ؗʹݶΔɻʣɺࣣށொٴͼ࿡ށொʹݶΔɻʣʣ

Slide 40

Slide 40 text

ʢ੨৿ݝे࿨ాࢢɺࡾ୔ࢢɺ্๺܊ʢ౦๺ொʢѴ ๺ɺѴೆɺ্໺ɺେӜɺ্๺๺ɺ্๺ೆٴ ͼ৽ؗʹݶΔɻʣɺࣣށொٴͼ࿡ށொʹݶΔɻʣʣ ୯७ͳϦετ

Slide 41

Slide 41 text

ʢ੨৿ݝे࿨ాࢢɺࡾ୔ࢢɺ্๺܊ʢ౦๺ொʢѴ ๺ɺѴೆɺ্໺ɺେӜɺ্๺๺ɺ্๺ೆٴ ͼ৽ؗʹݶΔɻʣɺࣣށொٴͼ࿡ށொʹݶ Δɻʣʣ ͜Ε͸വ਺

Slide 42

Slide 42 text

ʢ੨৿ݝे࿨ాࢢɺࡾ୔ࢢɺ্๺܊ʢ౦๺ொʢѴ ๺ɺѴೆɺ্໺ɺେӜɺ্๺๺ɺ্๺ೆٴ ͼ৽ؗʹݶΔɻʣɺࣣށொٴͼ࿡ށொʹݶ Δɻʣʣ ߴ֊വ਺

Slide 43

Slide 43 text

ʢ੨৿ݝे࿨ాࢢɺࡾ୔ࢢɺ্๺܊ʢ౦๺ொʢѴ ๺ɺѴೆɺ্໺ɺେӜɺ্๺๺ɺ্๺ೆٴ ͼ৽ؗʹݶΔɻʣɺࣣށொٴͼ࿡ށொʹݶ Δɻʣʣ bool (cond)

Slide 44

Slide 44 text

φϧϗσΟ΢ε

Slide 45

Slide 45 text

΍͍͖ͬͯ·͢

Slide 46

Slide 46 text

ࠓ·Ͱͷઆ໌ͱ͸ؔ܎ͷͳ͍࣮૷ https://github.com/moznion/Number-Phone- JP-AreaCode

Slide 47

Slide 47 text

ͦͷ͏ͪ SࣜΛཧղ͢Δ࣮૷ʹͳΓ·͢

Slide 48

Slide 48 text

࠷ޙʹ

Slide 49

Slide 49 text

׭ެி͸ mysqldump ఏڙͯ͘͠Ε