Slide 1

Slide 1 text

J04%$+BQBO1)1FS,BJHJ ࣮ߦҕһ௕௕୩઒ஐر ਓͱձ͏تͼΛ΋͏Ұ౓ʂٕज़ΠϕϯτʹΑΔΦϑϥΠϯʗϋΠϒϦου։࠵΁ͷ௅ઓ $

Slide 2

Slide 2 text

2 ௕୩઒ஐر ͸͕ͤΘ ͱ΋͖ @tomzoh http://www.dgcircus.com σδλϧαʔΧεגࣜձࣾ ෭ஂ௕CTO ॴଐ ٕज़ΧϯϑΝϨϯεओ࠻ دߘɾஶॻ

Slide 3

Slide 3 text

3 ௕୩઒ஐر ͸͕ͤΘ ͱ΋͖ ςοΫΧϯϑΝϨϯεӡӦࢀՃ ιϑτ΢ΣΞ։ൃ 
 ిࢠ޻࡞ $16 ϨτϩήʔϜػ Ϗʔϧ αοΧʔ؍ઓ ϨϯλϧΧʔτϨʔε ʜ ϥΠϑϫʔΫ @tomzoh

Slide 4

Slide 4 text

J04%$+BQBO 1)1FS,BJHJ ΧϯϑΝϨϯεͷ֓ཁ w ϘϥϯςΟΞελοϑͰӡӦ͢Δ૲ͷٕࠜज़ΧϯϑΝϨϯε w ίΞͷςʔϚ͸J04ؔ࿈։ൃ 1)1ؔ࿈։ൃ w શମͷงғؾ͸ΧδϡΞϧख࡞Γ w ίϩφՒલ͸ຖ೔༦ํ͔Βҿञ🍻 w ΧϯϑΝϨϯεͷߏ੒ཁૉ w ࢀՃऀ༗ྉνέοτʮ͓͋͑ͯۚΛ෷ͬͯࢀՃ͍ͯ͠ΔࢀՃऀʯ΄΅ٕज़ऀ w εϙϯαʔެืίϛϡχςΟͷҰһͱͯ͠ൺֱతલͷΊΓʹࢀՃ௖͍͍ͯΔ w εϐʔΧʔެืεϙϯαʔηογϣϯഒ཰ഒʙഒ w ελοϑϘϥϯςΟΞίΞελοϑʢট଴ʣ ౰೔ελοϑʢެืʣ

Slide 5

Slide 5 text

J04%$+BQBO ։࠵֓ཁ ։࠵ ೥ʙ೥ ΦϑϥΠϯ೔ؒ ೥ ೥ ΦϯϥΠϯ೔ؒ ೥ ϋΠϒϦουʢΦϯϥΠϯΦϑϥΠϯʣ೔ؒ ʢ͢΂ͯձظ͸೔ؒʣ ࢀՃऀ਺ ʢ೥ʣ ΦϑϥΠϯ໿ ໊ʢͷ΂ࢀՃऀ֓ࢉʣ໊ʢϢχʔΫࢀՃऀʣ ΦϯϥΠϯ໿ ໊ʢͷ΂ࢀՃऀ֓ࢉʣ໊ʢϢχʔΫࢀՃऀʣ ηογϣϯ਺ ʢ೥ʣ τϥοΫ ºϨΪϡϥʔτʔΫʢ෼ ෼ʣ ºύϯϑϨοτهࣄ º-5ʢ෼ʣ ºεϙϯαʔηογϣϯʢ෼ʣ ࢀՃܗଶ ҰൠࢀՃ༗ྉνέοτʢΦϯϥΠϯ ԁʙΦϑϥΠϯ ԁʣ ηογϣϯެื εϙϯαʔJ04ΞϓϦ։ൃձࣾϝΠϯ

Slide 6

Slide 6 text

1)1FS,BJHJ ։࠵֓ཁ ։࠵ ೥ʙ೥ ΦϑϥΠϯ೔ؒ ೥ ΦϯϥΠϯ೔ؒ ೥ ೥ ϋΠϒϦουʢΦϯϥΠϯΦϑϥΠϯʣ೔ؒ ʢ͢΂ͯձظ͸೔ؒʣ ࢀՃऀ਺ ʢ೥ʣ ΦϑϥΠϯ ໿໊ʢͷ΂ࢀՃऀ֓ࢉʣ ໊ʢϢχʔΫࢀՃऀʣ ΦϯϥΠϯ໿ ໊ʢͷ΂ࢀՃऀ֓ࢉʣ ໊ʢϢχʔΫࢀՃऀʣ ηογϣϯ਺ ʢ೥ʣ τϥοΫ ºϨΪϡϥʔτʔΫʢ෼ ෼ʣ ºύϯϑϨοτهࣄ º-5ʢ෼ʣ ºεϙϯαʔηογϣϯʢ෼ʣ ࢀՃܗଶ ҰൠࢀՃ༗ྉνέοτʢΦϯϥΠϯ ԁʙΦϑϥΠϯ ԁʣ ηογϣϯެื εϙϯαʔ1)1࢖༻ͷࣗࣾαʔϏεɾडୗ։ൃձࣾϝΠϯ

Slide 7

Slide 7 text

ίϩφՒͰͷ։࠵ঢ়گ POMJOF P ffl JOF POMJOF IZCMJE POMJOF IZCMJE IZCMJE

Slide 8

Slide 8 text

ΦϑϥΠϯ͔ΒΦϯϥΠϯ΁

Slide 9

Slide 9 text

ΦϯϥΠϯ։࠵΁ͷϞνϕʔγϣϯ w ৽ܕίϩφ΢Πϧεײછ঱ͷ֦େʹΑͬͯΦϑϥΠϯ։࠵͕Ͱ͖ͳ͘ͳͬͨ w ࣮ࡍʹձͬͯே͔Β൩·Ͱʢ༦ํ͔Β͸ҿΈͳ͕Βʣ ೔ٕؒज़ͷ࿩Λ͢Δ͕%/" w ձ͑ͳ͍ͳΒՁ஋͕ແ͍ͷͰ͸ʜ w 8FBSFOPUBDPOGFSFODF 
 8FBSFBDPNNVOJUZ 
 1MFBTFTUBZDPOOFDUFEXJUIVT w ։࠵͠ଓ͚Δ͜ͱ΋Ձ஋ͱߟ͑ͯΦϯϥΠϯ։࠵ͱͨ͠

Slide 10

Slide 10 text

ΦϯϥΠϯ։࠵ͷ࣮ࢪܗଶ w ࢖༻πʔϧχίχίੜ์ૹ %JTDPSEʢςΩετϘΠεʣ 5XJUUFS w τʔΫʢߨԋʣ ͸ࣄલऩ࿥ -5͸;PPNʹΑΔΦϯϥΠϯొஃ w ॳͷΦϯϥΠϯ։࠵τϥοΫ։࠵ͷϦεΫ࠷খԽ wΦϯϥΠϯԽʹΑࣦͬͯ͏ମݧͷαϙʔτ w ϊϕϧςΟϘοΫε w ϦΞϧλΠϜνϟοτ%JTDPSE

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

No content

Slide 13

Slide 13 text

ΦϯϥΠϯ։࠵ͯ͠Έͯͷײ૝ w إΛ߹ΘͤΒΕͳͯ͘΋ٕज़Λϋϒͱͨ͠ަྲྀ͸Ͱ͖Δ w χίੜ͸ΦϯϥΠϯΧϯϑΝϨϯεͱ૬ੑ͕ྑ͍ʢϥΠϒײɾίϯςΩετͷڞ༗ײʣ w ʮΧϯϑΝϨϯεͷ࿓Լʯͷ࠶ݱ͸೉͍͠ w ৽͍͠ܗͷεϙϯαʔ࿐ग़ w ಡ·ΕΔύϯϑϨοτهࣄ ϊϕϧςΟϘοΫε༣ૹʹΑΔ։࠵લ͔Βͷ੝Γ্͕Γ w શһ͕ΦϯϥΠϯͳ͜ͱʹΑΔޮՌ w 5XJUUFSπΠʔτ਺ ϒϩά਺ Ξϯέʔτճऩ཰ ʜ

Slide 14

Slide 14 text

ΦϯϥΠϯ͔ΒϋΠϒϦου΁

Slide 15

Slide 15 text

ΦϯϥΠϯϕʔεͷϋΠϒϦου։࠵ w 1)1FS,BJHJʙ wΦϑϥΠϯ։࠵͸ܾఆͨ͠΋ͷͷԿ͕ى͖Δ͔Θ͔Βͳ͍ঢ়ଶ w ͍ͭͰ΋ΦϯϥΠϯԽͰ͖ΔܗͰͷ։࠵ w -5Ҏ֎ͷτʔΫ͸͢΂ͯࣄલऩ࿥ͯ͠ऩ࿥͞ΕͨಈըΛ഑৴ w ձ৔ʢύϒϦοΫϏϡʔΠϯάʣͰ͸഑৴͞Εͨ΋ͷΛ࠶ੜ w ΦϯϥΠϯϕʔεͷΦϑϥΠϯ։࠵

Slide 16

Slide 16 text

ΦϑϥΠϯϕʔεͷϋΠϒϦου։࠵ w J04%$+BQBOʙ w ΦϯϥΠϯԽͷՄೳੑ͸௿͍΋ͷͷݸʑਓʹϦεΫ͸͋Δঢ়ଶ w -5Ҏ֎ͷτʔΫ͸͢΂ͯࣄલऩ࿥͢Δ w ձ৔Ͱ͸ϥΠϒొஃPSऩ࿥ͨ͠΋ͷΛ࠶ੜ w εϐʔΧʔ͕৽ܕίϩφ΢Πϧεײછ঱ጶױͷ৔߹ʹ΋τʔΫΛ࣮ࢪͰ͖Δ w ΦϑϥΠϯϕʔεͷϋΠϒϦου։࠵

Slide 17

Slide 17 text

ϋΠϒϦου։࠵ͯ͠Έͯͷײ૝ w ΍͸ΓΦϑϥΠϯ͸ྑ͍ w ໨ͷલͷࢀՃऀʹݴ༿͕ಧ͍͍ͯΔʢ·ͨ͸εϕ͍ͬͯΔʣ࣮ײ w ࢀՃऀ͕ΦϑϥΠϯʢձ৔ʣ ͱΦϯϥΠϯʢ഑৴ʣ ʹ෼ࢄ͢Δ͜ͱʹΑΔͭΒΈ w ձ৔ͱ഑৴ͷ྆ํʹ࠷దԽͨ͠഑৴ɾԻྔௐઅͷ೉қ౓ w ΦϑϥΠϯ΋ΦϯϥΠϯ΋ʢਓ਺తͳʣύϫʔෆ଍Λײͯ͡͠·͏ 
 ʢ׬શΦϑϥΠϯ ׬શΦϯϥΠϯൺֱʣ w ࠓͷϦεΫ w ελοϑͷ৽ܕίϩφ΢Πϧεײછ঱ጶױ͕க໋త

Slide 18

Slide 18 text

·ͱΊ

Slide 19

Slide 19 text

ϋΠϒϦου։࠵ͷϝϦοτɾσϝϦοτ ༗ྉνέοτ੍ͷ૲ͷࠜΧϯϑΝϨϯεͷཱ৔͔Β w ࢀՃऀ૚ͷ֦େ w ମௐʹԠͨ͡ࢀՃܗଶͷ੾ସ w ձ৔ͷΩϟύΛ্ճΔࢀՃऀ਺ʹ ରԠՄೳʢʮνέοτചΓ੾ΕࢀՃෆՄʯ͕ແ͍ʣ w ͱʹ͔͘ʢਓతͳʣ ίετ͕͔͔Δ w ٕज़ɺاըͱ΋ʹ೉қ౓͕ߴ͍ w ౰೔ͷΠϨΪϡϥʔ͕க໋త ϝϦοτ σϝϦοτ

Slide 20

Slide 20 text

ϋΠϒϦου։࠵Λ͢΂͖͔ w ϋΠϒϦου։࠵ͷ೉қ౓͸ߴ͍ w ٕज़໘ਓతίετٕज़બఆ഑ઢಛʹϚϧντϥοΫ ΦϯϥΠϯొஃͷ೉қ౓͸ߴ͍ w اը໘ΦϑϥΠϯɾΦϯϥΠϯ྆ํʹ഑ྀͨ͠اըʹ͢Δඞཁ͕͋Δ w ϋΠϒϦου։࠵͢΂͖͔ w ͢΂ͯͷΧϯϑΝϨϯεʹ͓קΊͱ͸ݴ͑ͳ͍ w ΧϯϑΝϨϯεͷҰ൪ͷ໨త͸Կ͔Λߟ͑ͯʜ w ϋΠϒϦουʹͯ͠΋ΦϯϥΠϯɾΦϑϥΠϯͷͲͪΒΛओͱ͢Δ͔ΛܾΊͨํ͕ྑ͍ w ॳ։࠵΍ྺ࢙͕ઙ͍࣌͸ΦϯϥΠϯͷΈΦϑϥΠϯͷΈɺ͕ྑ͍ͷͰ͸

Slide 21

Slide 21 text

J04%$+BQBO1)1FS,BJHJͷߟ͑ํ w J04%$+BQBO 1)1FS,BJHJͱͯ͠͸౰໘ϋΠϒϦου։࠵͢Δ w ޿͍ൣғͷࢀՃऀ w ஍ཧతԕํࡏॅͰࢀՃͷϋʔυϧ͕ߴ͍ࢀՃऀ w ৺ཧతट౎ݍࡏॅͰ΋ॳࢀՃ͸ΦϯϥΠϯͰ༷ࢠΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ w ϥΠϑεςʔδͷมԽ΁ͷରԠ w ։࠵ͷྺ࢙͕௕͘ͳΔͱࢀՃऀ΋ϥΠϑεςʔδ͕มԽ͢Δ w స৬ɺ݁ࠗɺࢠҭͯɺհޢͳͲʮࠓճ͸ਂ͘ࢀՃͰ͖ͳ͍ʯͱ͍͏λΠϛϯά͕͋Δ w ͦΜͳλΠϛϯάͰ΋J04%$+BQBO1)1FS,BJHJίϛϡχςΟͷྠͷதʹډΒΕΔ

Slide 22

Slide 22 text

1)1FS,BJHJʙνέοτൢചதελοϑืूத

Slide 23

Slide 23 text

23 ௕୩઒ஐر ͸͕ͤΘ ͱ΋͖ @tomzoh 1)1FS,BJHJ νέοτൢചதελοϑืूத 5IBOLZPV

Slide 24

Slide 24 text

ࢀߟ

Slide 25

Slide 25 text

GPSUFFʢϑΥϧςʣ IUUQTGPSUFFKQ w ΧϯϑΝϨϯεӡӦࢧԉπʔϧ w ௕୩઒͕ݸਓతʹ։ൃɾӡӦ w ૲ͷٕࠜज़ΧϯϑΝϨϯεʹඞཁͳػೳ w τʔΫืू ελοϑ౤ථ λΠϜςʔϒϧ࡞੒ ʜ w εϙϯαʔืू εςʔλε؅ཧ ੥ٻ؅ཧ ϩΰ؅ཧ ʜ w ϝʔϧεϐʔΧʔ εϙϯαʔ ࢀՃऀ΁ͷϝʔϧ഑৴ ड৴ w ࢀՃऀFWFOUCSJUFͱ࿈ܞͯ͠ࢀՃऀ؅ཧ w ͦͷଞ5XJUUFS࿈ܞ τʔΫऩ࿥ ΦϯϥΠϯΞϯΧϯϑΝϨϯ ε౳ʑʢGFBUVSF fl BHػೳଟ਺͋Γ·͢ʣ

Slide 26

Slide 26 text

ΧϯϑΝϨϯε࿥ըγεςϜ IUUQTXXXIBTFHBXBUPNPLJDPN w ΧϯϑΝϨϯεձ৔Ͱ͞ΕͨτʔΫΛه࿥͠ ͯ:PV5VCFಈըͱͯ͠ެ։͢ΔͨΊͷγες ϜҰࣜ w ͲΜͳձ৔Ͱ΋ӡ༻Ͱ͖Δઃܭ w ϚΠΫؚΊͯ࣋ͪࠐΈɺ͢΂ͯͷԻΛ߹੒্ͨ͠Ͱձ ৔ʹೖΕΔ w ػثΛ഑ઢͨ͠ঢ়ଶͰΤϑΣΫλέʔεʹऩೲ͠ɺ ձ৔Ͱͷల։ɾఫऩΛεϜʔζʹ͢Δ w Ϩϯλϧ͝૬ஊՄ

Slide 27

Slide 27 text

ࣄલऩ࿥ฤूγεςϜ IUUQTXXXIBTFHBXBUPNPLJDPNCMPHQSFSFDPSEJOHTZTUFN w τʔΫͷࣄલऩ࿥ w ऩ࿥࿮Λબ୒ͯ͠༧໿͠ɺ༧໿ͨ࣌͠ࠁʹͳͬͨΒ ;PPNϛʔςΟϯάʹೖࣨɻ w ը໘ڞ༗͍ͯ͠Δ಺༰͕:PV5VCF-JWFʹྲྀΕΔͷ ͰͦΕΛݟͳ͕ΒԻྔௐ੔ͳͲͯ͠ऩ࿥ w ऩ࿥͞Εͨಈըͷฤू w */఺ɾ065఺Λࢦఆ͢ΔͱಈըΛ੾Γग़͢ w ϑϨʔϜը૾ʹ߹੒ͯ͠ΧόʔΛ෇͚ͯॻ͖ग़͢

Slide 28

Slide 28 text

ΦϯϥΠϯΞϯΧϯϑΝϨϯε IUUQTXXXIBTFHBXBUPNPLJDPNCMPHQIQFSLBJHJ w GPSUFFͷλΠϜςʔϒϧ͔Β࿮Λ༧໿ w ༧໿ͨ࣌͠ࠁʹͳΔͱ;PPNʹϛʔςΟϯά ͕Ͱ͖ͯλΠϜςʔϒϧ͔ΒࢀՃՄೳ