Slide 1

Slide 1 text

৺ͷঢ়ଶΛՄࢹԽ͢ΔγεςϜͷ։ൃ ੴؙᠳ໵େࡕ෎ཱେֶେֶӃ ࠾୒࣌ ɹɹɹɹυΠπਓ޻஌ೳݚڀηϯλʔ ݱࡏ ೥౓ະ౿̞̩ਓࡐൃ۷ɾҭ੒ࣄۀ

Slide 2

Slide 2 text

৺Թܭͱ͸ʁ

Slide 3

Slide 3 text

৺Թܭͱ͸ʁ ೔ʑͷߦಈϩάΛ΋ͱʹ৺ͷঢ়ଶΛఆྔԽͯ͠දࣔ͢ΔΞϓϦ

Slide 4

Slide 4 text

৺Թܭͱ͸ʁ ೔ʑͷߦಈϩάΛ΋ͱʹ৺ͷঢ়ଶΛఆྔԽͯ͠දࣔ͢ΔΞϓϦ ೖྗ iPhone, AppleWatch Fitbit J!NS MEME Twitter, Facebook RescueTime

Slide 5

Slide 5 text

৺Թܭͱ͸ʁ ೔ʑͷߦಈϩάΛ΋ͱʹ৺ͷঢ়ଶΛఆྔԽͯ͠දࣔ͢ΔΞϓϦ ೖྗ ਎ମߦಈྔ ೝ஌ߦಈྔ ࣾձߦಈྔ ਭ຾ ಛ௃நग़ iPhone, AppleWatch Fitbit J!NS MEME Twitter, Facebook RescueTime

Slide 6

Slide 6 text

৺Թܭͱ͸ʁ ೔ʑͷߦಈϩάΛ΋ͱʹ৺ͷঢ়ଶΛఆྔԽͯ͠දࣔ͢ΔΞϓϦ ೖྗ ػ ց ֶ श ਎ମߦಈྔ ೝ஌ߦಈྔ ࣾձߦಈྔ ਭ຾ ಛ௃நग़ iPhone, AppleWatch Fitbit J!NS MEME Twitter, Facebook RescueTime ਪఆ

Slide 7

Slide 7 text

৺Թܭͱ͸ʁ ೔ʑͷߦಈϩάΛ΋ͱʹ৺ͷঢ়ଶΛఆྔԽͯ͠දࣔ͢ΔΞϓϦ ೖྗ ग़ྗ ؾ෼ ػ ց ֶ श ਎ମߦಈྔ ೝ஌ߦಈྔ ࣾձߦಈྔ ਭ຾ ಛ௃நग़ ׆ྗ iPhone, AppleWatch Fitbit J!NS MEME Twitter, Facebook RescueTime ਪఆ

Slide 8

Slide 8 text

ͲΜͳ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷʁ

Slide 9

Slide 9 text

ͲΜͳ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷʁ

Slide 10

Slide 10 text

։ൃͷഎܠ

Slide 11

Slide 11 text

։ൃͷഎܠ ෩अ͔ͳͱࢥͬͨͱ͖ ࠷ॳʹԿΛ͢ΔͰ͠ΐ͏͔

Slide 12

Slide 12 text

։ൃͷഎܠ ମԹܭͰ೤ΛଌΔͱࢥ͍·͢

Slide 13

Slide 13 text

։ൃͷഎܠ

Slide 14

Slide 14 text

։ൃͷഎܠ ମͷෆௐମԹܭͰ෼͔Δ

Slide 15

Slide 15 text

։ൃͷഎܠ ମͷෆௐମԹܭͰ෼͔Δ ৺ͷෆௐଌΔಓ۩͕ଘࡏ͠ͳ͍

Slide 16

Slide 16 text

ࣾձʹ༩͑ΔΠϯύΫτ ৺ͷঢ়ଶΛࣔ͢ࢦඪΛͭ͘Δ खܰʹଌΕΔγεςϜΛͭ͘Δ

Slide 17

Slide 17 text

ࣾձʹ༩͑ΔΠϯύΫτ ৺ͷঢ়ଶΛࣔ͢ࢦඪΛͭ͘Δ ৺ͷർ࿑Λཧղ͠΍͍ࣾ͢ձ खܰʹଌΕΔγεςϜΛͭ͘Δ

Slide 18

Slide 18 text

৺Թܭ 4IJO`POLFJ