Slide 1

Slide 1 text

ͳΜͯ͜ͱͳ͍ Ӻ͠ΓͱΓBotΛ࡞ͬͨͷͰ ͜͜Ͱࡽ͠·͢ 2017/7/28 ୈ7ճ Cogbot ษڧձ גࣜձࣾϰΝϧݚڀॴ ؙࢁͻ͔Δ

Slide 2

Slide 2 text

Profile ؙࢁ ͻ͔Δ גࣜձࣾϰΝϧݚڀॴ ςΫχΧϧΤόϯδΣϦετ ਆಸ઒ݝ૬໛ݪࢢࡏॅ ޷͖ͳݴ༿͸৯΂෺͸ϥʔϝϯ IJLBSVNBSVZBNB NBSVZBNBIJBLSV IUUQIJJJJJJJIJLBSVIBUFOBEJBSZDPN

Slide 3

Slide 3 text

ࠓ೔ͷ࿩ɿ Ӻ͠ΓͱΓBotΛ࡞ͬͯΈͨͷͰ ͜͜Ͱࡽ͠·͢ʂ ·͔͞Γେ׻ܴ

Slide 4

Slide 4 text

࡞ͬͨ΋ͷ

Slide 5

Slide 5 text

͜ΜͳӺ΋ ग़ΔΜͩͥʙ

Slide 6

Slide 6 text

ߏ੒ཁૉ • ։ൃ؀ڥ • macOS Sierra • Bot։ൃπʔϧ • Microsoft Bot Framework • Bot Framework Channel Emulator • ݴޠ • Node.js • Ӻσʔλ • Ӻ͢ͺ͋ͱWebαʔϏε(WebAPI)

Slide 7

Slide 7 text

੒Ռ෺ GithubʹΞοϓ͠·ͨ͠ʂ https://github.com/hmaruyama/eki- siritori-bot

Slide 8

Slide 8 text

2࣌ؒ͘Β͍Ͱग़དྷͨ̇ ΤίγεςϜ͍̇͢͝ ※ಥ؏޻ࣄͷͨΊɺ৭ʑ໨ΛͭͿΓͨ͘ͳΔ࣮૷͕…

Slide 9

Slide 9 text

αΫοͱͰ͖ΔͱࢥͬͨΒ ͳΜ͔ͩΜͩϋϚΓ·ͨ͠

Slide 10

Slide 10 text

αϯϓϧBotΛ࡞Δͱ͜ΖͰϋϚͬͨ • ΤϛϡϨʔλͰϝοηʔδΛૹ৴ͨ͠Βྫ֎ൃੜ • ?? 503Τϥʔ͕ى͖ͯΔͱͳ… • ϒϥ΢βͰURLΛୟ͍ͯ΋200͕ฦΔ • ?? • curlίϚϯυͰurlΛୟ͍ͯΈͨΒϓϩΩγΤϥʔ ൃੜ ←͜Εͩʂ • ϓϩΩγઃఆΛղআ͠αϯϓϧBot͕ಈ͘Α͏ʹ

Slide 11

Slide 11 text

APIϦΫΤετͰϋϚͬͨ • Ӻ͢ͺ͋ͱwebαʔϏεͷӺ৘ใAPIʹͯɺ໊લ ߜΓࠐΈͰϦΫΤετΛୟ͍ͯ΋ߜΓࠐΈ͕ޮ͔ ͣӺ͕શ݅ฦ͖ͬͯͯ͠·͏ • ?? ੜ੒ͨ͠URLΛݟͯΈͯ΋ɺਖ਼͍͠͠… • ৭ʑࢼͯ͠ΈͨΒɺ೔ຊޠϦΫΤετͰ͓͔͘͠ ͳͬͯΔ͜ͱ͕ൃ֮ʢΤϯίʔυͯ͠ͳ͔ͬͨʣ • ΤϯίʔυॲཧΛ௥Ճͯ͠ɺӺͷߜΓࠐΈ͕Ͱ͖ ΔΑ͏ʹ

Slide 12

Slide 12 text

೉͍͜͠ͱ͸ ԿҰͭͯ͠ͳ͍Μ͚ͩͲ ͱ͜ΖͲ͜ΖϋϚͬͨorz

Slide 13

Slide 13 text

ೋͭͷϋϚΓͲ͜Ζ͸ɺ ࢥ͍ฦͯ͠ΈΕ͹ॳาతͳϛεɻ Ͱ΋ҰਓͰ࣮૷ͯ͠Δͱ σόοάਏ͘ͳ͍Ͱ͔͢ʁ

Slide 14

Slide 14 text

࡞ͬͯΔ࣌ʹɺؾܰʹ୭͔ ʹฉ͚Δ؀ڥ͕͋Ε͹ɾɾ

Slide 15

Slide 15 text

ɾɾɾ

Slide 16

Slide 16 text

͋ͬ ϋϯζΦϯͱ͔ྑͦ͞͏

Slide 17

Slide 17 text

ͱ͍͏͜ͱͰ(?)ɺ Ӻ͢ͺ͋ͱWebαʔϏε × Microsoft Bot Framework Λ࢖ͬͨϋϯζΦϯΛ΍Γ͍ͨͱࢥ͍·̇͢ 9݄͘Β͍ʹͰ͖ͨΒ͍͍ͳʂ

Slide 18

Slide 18 text

Thank you!