Slide 1

Slide 1 text

QPUBUPUJQT (FUUJOHBMM&OVNFMFNFOU

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ ໊લኍ੉༤େ ৬छJ04&OHJOFFS Α͘ษڧձͰ͸ࣗ࡞044ʹ͍ͭͯ࿩ ͯ͠·͢ɻ໊͍ͭͨ͋ͩ͸4UBSޤ৯ Ͱ͢ɻ4UBS͍ͩ͘͞ɻ HJUIVCIUUQHJUIVCDPNCBOO[BJ

Slide 3

Slide 3 text

ࠓ೔͓࿩͢͠Δ಺༰ *OUܕͷ࿈൪ͷ&OVNͷ͢΂ͯͷཁૉΛऔಘͰ͖ΔϚ ΠΫϩϥΠϒϥϦΛ։ൃ͠·ͨͷͰ͝঺հ

Slide 4

Slide 4 text

࢖͍ํ FOVN:PVS&OVN*OU &OVNFSBCMF\ DBTFPOF DBTFUXP DBTFUISFF ^ QSJOU :PVS&OVNFMFNFOUT <POF UXP UISFF> QSJOU :PVS&OVNDPVOU *OUͰએݴ

Slide 5

Slide 5 text

࢖͍ํ FOVN:PVS&OVN*OU &OVNFSBCMF\ DBTFPOF DBTFUXP DBTFUISFF ^ QSJOU :PVS&OVNFMFNFOUT <POF UXP UISFF> QSJOU :PVS&OVNDPVOU &OVNFSBCMFͱ͍͏ϓϩτίϧ͕͋ΔͷͰ४ڌ

Slide 6

Slide 6 text

࢖͍ํ FOVN:PVS&OVN*OU &OVNFSBCMF\ DBTFPOF DBTFUXP DBTFUISFF ^ QSJOU :PVS&OVNFMFNFOUT <POF UXP UISFF> QSJOU :PVS&OVNDPVOU FMFNFOUTͷDPVOU

Slide 7

Slide 7 text

ίʔυ

Slide 8

Slide 8 text

એݴ public protocol Enumerable: RawRepresentable { static var enumerate: AnySequence { get } static var elements: [Self] { get } static var count: Int { get } static var startIndex: Int { get } }

Slide 9

Slide 9 text

࣮૷ public extension Enumerable where RawValue == Int { public static var enumerate: AnySequence { return AnySequence { () -> AnyIterator in var i = startIndex return AnyIterator { () -> Self? in let element = Self(rawValue: i) i += 1 return element } } } public static var elements: [Self] { return Array(enumerate) } public static var count: Int { return elements.count } public static var startIndex: Int { return 0 } }

Slide 10

Slide 10 text

࣮૷ public extension Enumerable where RawValue == Int { public static var enumerate: AnySequence { return AnySequence { () -> AnyIterator in var i = startIndex return AnyIterator { () -> Self? in let element = Self(rawValue: i) i += 1 return element } } } public static var elements: [Self] { return Array(enumerate) } public static var count: Int { return elements.count } public static var startIndex: Int { return 0 } } FMFNFOUT͸഑ྻ

Slide 11

Slide 11 text

࣮૷ public extension Enumerable where RawValue == Int { public static var enumerate: AnySequence { return AnySequence { () -> AnyIterator in var i = startIndex return AnyIterator { () -> Self? in let element = Self(rawValue: i) i += 1 return element } } } public static var elements: [Self] { return Array(enumerate) } public static var count: Int { return elements.count } public static var startIndex: Int { return 0 } } FOVNFSBUF 4FRVFODF ͔Β࡞ΒΕΔ

Slide 12

Slide 12 text

࣮૷ public extension Enumerable where RawValue == Int { public static var enumerate: AnySequence { return AnySequence { () -> AnyIterator in var i = startIndex return AnyIterator { () -> Self? in let element = Self(rawValue: i) i += 1 return element } } } public static var elements: [Self] { return Array(enumerate) } public static var count: Int { return elements.count } public static var startIndex: Int { return 0 } } FOVNFSBUF

Slide 13

Slide 13 text

public extension Enumerable where RawValue == Int { public static var enumerate: AnySequence { return AnySequence { () -> AnyIterator in var i = startIndex return AnyIterator { () -> Self? in let element = Self(rawValue: i) i += 1 return element } } } public static var elements: [Self] { return Array(enumerate) } public static var count: Int { return elements.count } public static var startIndex: Int { return 0 } } ͜ͷϧʔϓ͸OJMΛฦ͢ͱऴΘΓ OJMʹͳΔ·ͰͷཁૉͰ഑ྻΛ࡞Δ

Slide 14

Slide 14 text

public extension Enumerable where RawValue == Int { public static var enumerate: AnySequence { return AnySequence { () -> AnyIterator in var i = startIndex return AnyIterator { () -> Self? in let element = Self(rawValue: i) i += 1 return element } } } public static var elements: [Self] { return Array(enumerate) } public static var count: Int { return elements.count } public static var startIndex: Int { return 0 } } 4FMG SBX7BMVF*OU Ͱ&MFNFOUΛ࡞Δ ରԠ͢Δ΋ͷ͕ͳ͔ͬͨΒOJM

Slide 15

Slide 15 text

public extension Enumerable where RawValue == Int { public static var enumerate: AnySequence { return AnySequence { () -> AnyIterator in var i = startIndex return AnyIterator { () -> Self? in let element = Self(rawValue: i) i += 1 return element } } } public static var elements: [Self] { return Array(enumerate) } public static var count: Int { return elements.count } public static var startIndex: Int { return 0 } } ࿈൪Ͱ͋Ε͹JODSFNFOU͍͚ͯ͠͹ ࣍ͷ&MFNFOU͕࡞ΒΕΔ

Slide 16

Slide 16 text

public extension Enumerable where RawValue == Int { public static var enumerate: AnySequence { return AnySequence { () -> AnyIterator in var i = startIndex return AnyIterator { () -> Self? in let element = Self(rawValue: i) i += 1 return element } } } public static var elements: [Self] { return Array(enumerate) } public static var count: Int { return elements.count } public static var startIndex: Int { return 0 } } ࿈൪Ͱ͋Ε͹JODSFNFOU͍͚ͯ͠͹ ࣍ͷ&MFNFOU͕࡞ΒΕΔ

Slide 17

Slide 17 text

࢖͑ͦ͏ͳ৔໘ ΋ͱ΋ͱ6*$PMMFDUJPO7JFXɾ6*5BCMF7JFXͰ 4FDUJPOͷ਺ΛܾΊ͔ͨͬͨɻ%BUB4PVSDFͷؔ਺Ͱ ΋ͦͷ&OVNΛݩʹ෼ذ͍ͨ͠ɻͦͷอূ͕ཉ͍͠ Ұ౓એݴͨ͠&OVNΛมߋͨ͠৔߹ʹཁૉ਺͕উख ʹมΘͬͯཉ͍͠

Slide 18

Slide 18 text

͓·͚

Slide 19

Slide 19 text

͓·͚ ࣮͸)BTIBCMFʹ४ڌͯ͠ೖΕ͹ FMFNFOUTʹཁૉ͕͢΂ͯೖ͍ͬͯΔ ։ൃϒϥϯν͕ଘࡏ͍ͯ͠·͢ ͨͩɺVOTBGFͳ͜ͱΛ͍ͯͯ҆͠શੑ͕อূͰ͖ͳ͍ ͷͰ͝࢖༻ͷࡍ͸ؾΛ෇͚͍ͯͩ͘͞ IUUQTHJUIVCDPNCBOO[BJ&OVNFSBCMFUSFF FOVNFSBCMF@BEPQU@IBTIBCMF

Slide 20

Slide 20 text

·ͱΊ ϑΝΠϧ͚ͩͷ؆୯ͳϥΠϒϥϦͳͷͰ ௚઀ϓϩδΣΫτʹೖΕͨΓɺίʔυίϐϖͰ΋͍͍͔΋͠ Ε·ͤΜ *OU͚͔ͩ͠ରԠͰ͖ͯͳ͍Ͱ͚͢Ͳɺ௒ศརͰ͢ ͪΐͬͱͰ΋ʮ͓ͬʯͬͯࢥͬͨͦ͜ͷ͋ͳͨ 4UBS͍ͩ͘͞ IUUQTHJUIVCDPNCBOO[BJ&OVNFSBCMF

Slide 21

Slide 21 text

͓͠·͍