Slide 1

Slide 1 text

໰୊ղઆ ")$

Slide 2

Slide 2 text

ਖ਼ͷಘ఺ΛಘΔ ఺ • ग़ྗڧ౓͸શ෦θϩ • ล͸ͭ΋࢖Θͳ͍

Slide 3

Slide 3 text

ॅຽΛશһΧόʔ͢Δ ఺ • ॅຽΛશһΧόʔ͢Δͱಘ఺͕௓Ͷ্͕Δ • ग़ྗڧ౓͸શ෦ • ล͸શ෦࢖͏

Slide 4

Slide 4 text

ग़ྗڧ౓ͱลͷ਺ΛݮΒ͢ ఺ • ͍Ζ͍ΖͱແବͳͷͰ࡟ݮ͍ͨ͠ • ग़ྗڧ౓ • ؆୯ͷͨΊશ෦ಉ͡ʹ͢Δ • ग़ྗڧ౓ͷେ͖͞Λೋ෼୳ࡧ • ล • ࠷খશҬ໦໰୊ • ΫϥεΧϧ๏ PSϓϦϜ๏

Slide 5

Slide 5 text

௖఺ͣͭग़ྗڧ౓Λখ͘͢͞Δ ఺ • ग़ྗڧ౓Λ௖఺͝ͱʹมߋ͍ͨ͠ • ·ͣશ௖఺ͷग़ྗڧ౓Λʹઃఆ͠ɺ ௖఺͔Βॱ൪ʹग़ྗڧ౓Λೋ෼୳ࡧ͢Δ • ͍ͩͿվળ͕ͨ͠ɺ ऴ൫ʹେ͖ͳԁ͕࢒ͬͯ͠·͏

Slide 6

Slide 6 text

·Μ΂Μͳ͘ग़ྗڧ౓Λখ͘͢͞Δ ఺ • શମతʹग़ྗڧ౓ΛԼ͍͖͍͛ͯͨ • ͋Δ௖఺ͷग़ྗڧ౓Λগ͠খͯ͘͞͠Έͯ ΧόʔͰ͖ͳ͘ͳΔॅຽ͕͍ͳ͚Ε͹࠾༻ • ࢁొΓ๏ͷߟ͑ํͱಉ͡ • Χόʔ൑ఆ͸ຖճ۪௚ܭࢉͰ 𝑂 𝑁𝐾 • ͍ͩͿͦΕΒ͍݁͠Ռʹͳͬͨ

Slide 7

Slide 7 text

ম͖ͳ·͠ʹͯ͠ΈΔ ఺ • ࢁొΓ͕Ͱ͖ΔͳΒম͖ͳ·͠΋Ͱ͖Δ • ग़ྗΛখ͘͢͞Δ͚ͩͰͳ͘ େ͖͘͢ΔભҠ΋ࢼͯ͠ΈΔ • େ͖͘͢Δͱ఺਺͕ѱԽ͢Δ͕ ম͖ͳ·͠ʹΑΓ֬཰తʹ࠾༻͢Δ

Slide 8

Slide 8 text

ແବͳ௖఺Λ࡟Δ ఺ • ࢖͍ͬͯͳ͍௖఺͕͋ΔͷͰ࡟Γ͍ͨ • ग़ྗ͕ͷ௖఺͸࢖Θͳ͍ͱ͢Δ • ຖճΫϥεΧϧ๏Ͱ࠷খશҬ໦Λߏங • ࿈݁ʹͳΒͳ͔ͬͨΒఘΊΔ • ࢼߦ͋ͨΓͷܭࢉྔ͸ 𝑂 𝑁𝐾 + 𝑀𝛼 𝑁 • ਺ສʙेສճ͘Β͍ম͖ͳ·͕͠ճΔ

Slide 9

Slide 9 text

ࠩ෼ܭࢉΛಋೖ ఺ • 𝑂 𝑁𝐾 ൑ఆ͕ॏ͍ͨΊߴ଎Խ • ֤௖఺ʹ͍ͭͯ༧ΊॅຽΛ͍ۙॱʹιʔτ • ॅຽ͝ͱʹʮ͍ͭ͘ͷԁʹΧόʔ͞Ε͔ͨʯ Λ͓֮͑ͯ͘ͱ൑ఆ͕ߴ଎ʹߦ͑Δ • ܭࢉྔ͸มߋલޙͰލ͙ॅຽͷ਺Λ ∆𝐾ͱͯ͠ 𝑂 ∆𝐾 + 𝑀𝛼 𝑁 • ਺ඦສճ͘Β͍ম͖ͳ·͕͠ճΔ

Slide 10

Slide 10 text

࠷খશҬ໦ܭࢉΛαϘΔ ఺ • ࠷খશҬ໦Λߏங͢Δ୅ΘΓʹ ֤௖఺࢖༻࣌ͷਪఆίετΛߟ͑Δ • શ௖఺ͷ࠷খશҬ໦Λߟ͑ɺ֤௖఺ͷ ਌ͱͷؒͷลͷίετΛਪఆίετͱ͢Δ • ܭࢉྔ͸𝑂 ∆𝐾 • Ұઍສճ͘Β͍ম͖ͳ·͕͠ճΔ • ࠷ޙʹී௨ͷম͖ͳ·͠Ͱ࢓্͛

Slide 11

Slide 11 text

ϏδϡΞϥΠζ TFFE

Slide 12

Slide 12 text

ͦͷଞͷղ๏ɾ޻෉ • ෦෼తʹղΛյͯ͠ཚ୒ᩦཉΛ͢Δ • ධՁؔ਺͕׈Β͔Ͱͳ͍ͷͰഁյ࠶ߏங͕༗ޮ • XBUB͞Μ͸͜ͷղ๏ • ॅຽΛશһΧόʔ͠ͳ͍ঢ়ଶ΋ڐ༰͢Δম͖ͳ·͠ • Χόʔ͍ͯ͠ͳ͍ਓ਺ʹԠͯ͡ϖφϧςΟΛ༩͑Δ • ॅຽͷΫϥελϦϯάΛߦ͍ܭࢉྔΛ࡟ݮ͢Δ