Slide 1

Slide 1 text

PANQ Page rANk on Qiita גࣜձࣾϥάβΠΞ தౡ ࣎ @ledusn Qiita/Qiitadon ϑΝϯϛʔςΟϯά #2 2018/04/24

Slide 2

Slide 2 text

http://www.panq.jp

Slide 3

Slide 3 text

ϑϩʔ৘ใ vs ετοΫ৘ใ ϑϩʔ৘ใʢ࿩୊ͷ৘ใʣ ʮ͍͍ͶʯʮτϨϯυʯ͸ϑϩʔ޲͖ ετοΫ৘ใʢݹ͍͚Ͳ໾ʹཱͭهࣄʣ ex: LinuxίϚϯυ ʮετοΫʯ͸͋·Γ࢖ΘΕ͍ͯͳ͍

Slide 4

Slide 4 text

ετοΫ৘ใΛධՁํ๏ ֶज़࿦จͷඃҾ༻਺ => ඃࢀর਺

Slide 5

Slide 5 text

ඃࢀর਺ͷ࣮ࡍ ΄΅1 Java8Ҏ߱ͷStream.mapͰindexΛ͚ͭΔ 1 ༗ཧ਺Λখ਺ʹɺখ਺Λ༗ཧ਺ʹ 1 Java10ͷDockerରԠʹ͍ͭͯ 1 2018೥౓ ৽ਓ޲͚ Java࣮ྗςετʙجૅฤʙ 1 AtCoderʹొ࿥ͨ͠Βղ͘΂͖ਫ਼બաڈ໰10ΛJavaͰղ͍ͯΈͨ 3 େখʹҙຯ͸ͳ͍ => ༗ແʹ͸ҙຯ͋Γͦ͏

Slide 6

Slide 6 text

ඃࢀর਺ͷϊΠζ ࣗ෼ͷهࣄ΁ͷϦϯΫ => Ϣʔβʔ໊ͰϑΟϧλ ʲຖ೔ࣗಈߋ৽ʳQiitaͷσΠϦʔετοΫϥϯΩϯάʂ΢ΟʔΫϦʔ΋͋ΔΑ https://qiita.com/takeharu/items/bb154a4bc198fb102ff3 => ϒϥοΫϦετͰϑΟϧλ

Slide 7

Slide 7 text

ඃࢀর਺ͷऔಘํ๏ APIͰऔΕͳ͍ εΫϨΠϐϯά ஗͍ WebSocket

Slide 8

Slide 8 text

Thanks ࢖ͬͯΈ͍ͯͩ͘͞