Slide 1

Slide 1 text

େֶͰ ग़੮؅ཧΞϓϦɾܝࣔ൘ӾཡΞϓϦ Λ։ൃɾӡ༻͍ͯ͠Δֶੜͷ࿩ LOULZNU

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ •LOULZNU •໊ݹ԰޻ۀେֶ म࢜೥ •େֶͷ৘ใج൫ηϯλʔͱ ڠྗֶ͠ੜνʔϜͰΞϓϦΛ։ൃɾӡ༻

Slide 3

Slide 3 text

ग़੮؅ཧΞϓϦ/*5FDIϐϩϦϯ •εϚϗ͔Βतۀʹग़੮ •#-& #FBDPOΛ༻͍ͨҐஔਪఆ • ֶ಺ʹ਺ઍݸͷ#-& #FBDPOΛઃஔ App Store: https://apps.apple.com/us/app/id1584907746

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

ֶੜܝࣔ൘ΞϓϦ/*5FDI## •εϚϗ͔Βֶੜܝࣔ൘ΛӾཡ •8FCͷֶੜܝࣔ൘ΛεΫϨΠϐϯά • ΞϓϦ಺%# 3FBMN Λ׆༻ App Store: https://apps.apple.com/us/app/id1525858812

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

औΓ૊Έڞ༗

Slide 8

Slide 8 text

ΦϑϥΠϯଧࠁෆਖ਼ଧࠁ๷ࢭ •ΦϑϥΠϯͰ΋ଧࠁՄೳ • ଧࠁΛΩϟογϡɾ࣍ΦϯϥΠϯ࣌ʹૹ৴

Slide 9

Slide 9 text

ΦϑϥΠϯଧࠁෆਖ਼ଧࠁ๷ࢭ •ΦϑϥΠϯͰ΋ଧࠁՄೳ • ଧࠁΛΩϟογϡɾ࣍ΦϯϥΠϯ࣌ʹૹ৴ • εϚϗͷ಺෦࣌ؒมߋͰෆਖ਼ଧࠁ͕Մೳʹʜ

Slide 10

Slide 10 text

ΦϑϥΠϯଧࠁෆਖ਼ଧࠁ๷ࢭ •ΦϑϥΠϯͰ΋ଧࠁՄೳ • ଧࠁΛΩϟογϡɾ࣍ΦϯϥΠϯ࣌ʹૹ৴ • εϚϗͷ಺෦࣌ؒมߋͰෆਖ਼ଧࠁ͕Մೳʹʜ •/51 /FUXPSL5JNF1SPUPDPM ʹΑΔෆਖ਼ଧࠁ๷ࢭ • ࣄલʹ/51Ͱऔಘͨ࣌ؒ͠Λར༻ • ϥΠϒϥϦ5SVF5JNFTXJGU

Slide 11

Slide 11 text

৽ணهࣄ௨஌ •ϩʔΧϧQVTI௨஌Ͱ৽ணهࣄ௨஌ • #BDLHSPVOE5BTLT J04ʙ • εΫϨΠϐϯάͰQVTI௨஌Λ࣮ݱʂ •8JEHFUʹΑΔఆظߋ৽

Slide 12

Slide 12 text

ΞʔΩςΫνϟ •ֶੜ͸ଔۀͯ͠͠·͏ • ೥Ͱੈ୅ަ୅

Slide 13

Slide 13 text

ΞʔΩςΫνϟ •ֶੜ͸ଔۀͯ͠͠·͏ • ೥Ͱੈ୅ަ୅ •.JDSP7JFX$POUSPMMFS • ίϯϙʔωϯτຖʹ࡞੒ • ؆୯ͳΞʔΩςΫνϟͰ΋ ίʔυ͕ංେԽ͠ʹ͍͘ 学習コストが低く引き継ぎしやすい

Slide 14

Slide 14 text

'JSFCBTF"OBMZUJDT •ΠϕϯτϩάूܭʹΑΔ Ϣʔβʔߦಈ೺Ѳ •Ξοϓσʔτͷࢀߟʹ • ݕࡧཤྺΛݩʹ ݕࡧγϣʔτΧοτΛ௥Ճ

Slide 15

Slide 15 text

'JSFCBTF"#5FTUJOH •ݕࡧΞϧΰϦζϜվળ •ैདྷ " • ྨޠ͕ώοτ͠ͳ͍໰୊ • ʮֶ຿՝ʯͩͱ ʮֶ຿ʯ͕ώοτ͠ͳ͍

Slide 16

Slide 16 text

'JSFCBTF"#5FTUJOH •ݕࡧΞϧΰϦζϜվળ •৽ن # • ݕࡧޠΛܗଶૉղੳ͠ ֤୯ޠͷ݁ՌΛ௥Ճදࣔ • ʮֶ຿՝ʯˠʮֶ຿ʯʮ՝ʯ 検索成功率を5%改善 検索成功: 検索画⾯で検索した後、何かの記事詳細を開いた

Slide 17

Slide 17 text

ଞʹ΋ʜ •'JSFCBTF$SBTIMZUJDT 3FNPUF$POGJH •GBTUMBOF (JU)VC"DUJPOTʹΑΔϦϦʔεࣗಈԽ •41.ʹΑΔϚϧνϞδϡʔϧ •8JSFGSBNFʹΑΔը໘ؒͷૄ݁߹Խ •4XJGU(FO 4XJGU-JOU ͷ41.1MVHJO •7$4UPSZCPBSEPS9JC •'JHNBʹΑΔσβΠϯ؅ཧ

Slide 18

Slide 18 text

ֶੜͷօ͞Μʂ

Slide 19

Slide 19 text

େֶͰΞϓϦΛӡ༻ͯ͠Έ·ͤΜ͔ʁ

Slide 20

Slide 20 text

࣮͸શ෦ແྉͰͰ͖Δ •"QQMF%FWFMPQFS1SPHSBNڭҭػ͔ؔͭ ඇӦར໨తͳΒແྉ •(JU)VC0SHBOJ[BUJPO 5FBN ڭҭػؔͳΒແྉ •(JU)VC0SHBOJ[BUJPOແྉ •'JSFCBTF঺հͨ͠ػೳ͸׬શແྉ •'JHNBֶੜͳΒແྉ •.BD#PPLສ

Slide 21

Slide 21 text

࠶ݱੑ͕ߴ͍ͱ͍͏͜ͱͰ͢ʂ

Slide 22

Slide 22 text

େֶͰΞϓϦΛӡ༻ͯ͠Έ·͠ΐ͏ʂ

Slide 23

Slide 23 text

ँࣙ ໊ݹ԰޻ۀେֶ ৘ใج൫ηϯλʔ দඌ ܒࢤ ઌੜ ֿԬ ৻ี ઌੜ ࢁຊ େհ ઌੜ /*5FDIϐϩϦϯ /*5FDI## ։ൃνʔϜϝϯόʔ 0#ϝϯόʔ ͜ͷ৔ΛआΓͯਂ͘ޚྱਃ্͛͠·͢ɻ

Slide 24

Slide 24 text

ͲΜͳʹ୯७ͳ࣭໰Ͱ΋ྑ͍ͷͰ υγυγ࣭໰͍ͯͩ͘͠͞😸

Slide 25

Slide 25 text

͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠