Slide 1

Slide 1 text

01 ϯ σ β Π ษ ڧ ձ ذ ͗ ෞ ; Ҋ ਤ E FTJHO ʰ8αΠτΛσβΠϯ͢Δٕज़ʱ スライド数 62 ページ DERA-design

Slide 2

Slide 2 text

σ ಈ 02 8αΠ τͷ σβΠ ϯΛ͢Δʹ͸ ෯޿͍ٕज़͕ඞཁ DERA-design

Slide 3

Slide 3 text

σβΠϯ ϓϩάϥ ࣸਅ ը 03 ίʔσΟϯά ઃܭ σβΠϯ ίʔσΟϯά ϓϩάϥϜ 4&0 ࣸਅ Πϥετ ઃܭ ಈը DERA-design

Slide 4

Slide 4 text

ϥϜ 04 ଟ͘ ͷࣄΛߟ͑ͯ σβΠ ϯΛ͠ͳ͚Ε͹ ͳΒͳ͍ DERA-design

Slide 5

Slide 5 text

05 8αΠ τͷ ߟ͑ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍͜ͱ $"15&3 DERA-design

Slide 6

Slide 6 text

06 $"15&38αΠτͷߟ͑ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍͜ͱ ੍࡞ϑϩʔ ΞδϟΠϧ ΢ Υʔλʔϑ Υʔϧ ։ൃ ϦϦʔε ։ൃ ϦϦʔε ઃܭ ઃܭ ߏங ߏங ઃܭ ઃܭ ߏங ߏங ઃ ܭ ઃ ܭ σ β Π ϯ σ β Π ϯ ϓ ϩ ά ϥ Ϝ ϓ ϩ ά ϥ Ϝ ς ε τ ς ε τ Ϧ Ϧ ồ ε Ϧ Ϧ ồ ε ఆ ٛ ఆ ٛ DERA-design

Slide 7

Slide 7 text

4 07 $"15&38αΠτͷߟ͑ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍͜ͱ $.4 DERA-design

Slide 8

Slide 8 text

4&0 Πϥετ 08 $"15&38αΠτͷߟ͑ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍͜ͱ 8αΠτͷ෯ 8 αΠτͷσβΠϯ ʹ͸ը໘αΠζ͕Өڹ͠ ·͢ɻ ݱࡏͷը໘αΠζ ͷγΣΞΛ஌͓ͬͯ͘ඞ ཁ͕͋Γ·͢ DERA-design

Slide 9

Slide 9 text

09 $"15&38αΠτͷߟ͑ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍͜ͱ ΧϥϜ DERA-design

Slide 10

Slide 10 text

10 $"15&38αΠτͷߟ͑ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍͜ͱ ϨεϙϯγϒσβΠϯ શͯͷը໘αΠζͰਖ਼͘͠ද ࣔ͞ΕΔΑ͏ʹઃܭΛ͢Δඞ ཁ͕͋Γ·͢ɻ ࠷ۙͰ͸ 4&0 ʹ΋ӨڹΛ͠·͢ɻ DERA-design

Slide 11

Slide 11 text

11 $"15&38αΠτͷߟ͑ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍͜ͱ ϒϨΠΫϙΠϯτ ը໘αΠζͷͲ͜Ͱ੾ସΔ͔ΛܾΊΔ DERA-design

Slide 12

Slide 12 text

12 $"15&38αΠτͷߟ͑ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍͜ͱ 4&0 8αΠτͷσβΠϯͰ ͸4&0͸੾Γ཭ͤ·ͤΜɻ গͳ͔Βͣݟͨ໨ʹ΋Ө ڹ͕͋Γ·͢ɻ DERA-design

Slide 13

Slide 13 text

13 $"15&38αΠτͷߟ͑ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍͜ͱ දࣔεϐʔυ දࣔεϐʔυͷߴ଎Խ͸ շదʹӾཡͯ͠΋Β͏ͨ ΊʹඞਢͰ͢ɻ4&0ʹ΋ ӨڹΛٴ΅͠·͢ɻ DERA-design

Slide 14

Slide 14 text

14 $"15&38αΠτͷߟ͑ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍͜ͱ 3FUJOBσΟεϓϨΠ J.BD΍J1IPOFͳͲʹ࠾༻ ͞Ε͍ͯΔ 3FUJOB σΟε ϓϨΠ͸ɺ ը૾ͷղ૾౓Λ େ͖͘͠ͳ͚Ε͹ͳΓ· ͤΜɻ DERA-design

Slide 15

Slide 15 text

15 $"15&38αΠτͷߟ͑ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍͜ͱ ֦ுੑ 8 αΠτ͸࡞ͬͯऴΘ ΓͰ͸͋Γ·ͤΜɻ ֦ு ΛͰ͖ΔΑ͏ʹߟ͓͑ͯ ͔ͳ͚Ε͹͍͚·ͤΜɻ DERA-design

Slide 16

Slide 16 text

16 $"15&38αΠτͷߟ͑ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍͜ͱ ΞΫηγϏϦςΟ 8 αΠτΛࢹ֮ͷऑ͍ํ ͕ݟΔ৔߹΋͋Γ·͢ɻ ৔߹ ʹΑͬͯ͸ΞΫηγϏϦςΟ ΋ߟ͑ͳ͚Ε͹͍͚·ͤΜɻ DERA-design

Slide 17

Slide 17 text

17 8σβΠϯͷ ϙΠϯτ $"15&3 DERA-design

Slide 18

Slide 18 text

18 $"15&38αΠτͷϙΠϯτ ϑΝʔετϏϡʔ 8αΠτΛݟΔͱ͖Ϣʔβʔ͸ඵͰ൑அ͢Δ DERA-design

Slide 19

Slide 19 text

19 $"15&38αΠτͷϙΠϯτ ϢʔβϏϦςΟɾಋઢ ΫϦοΫͰ͖ΔϘλϯʹ͸ϧʔϧΛܾΊΔ ओཁͳΞΫγϣϯͰͳ͍ͱ͖΍ɺ ωΨςΟϒͳΞΫγϣϯʹ͸ ߇͑Ίͳ৭࢖͍Λ͠Α͏ɻ HOME Works Accsess Media Submit Cancel DERA-design

Slide 20

Slide 20 text

20 $"15&38αΠτͷϙΠϯτ ΠϯλʔϑΣΠε ΫΠοΫݕࡧ " # $ % 4VO .PO 5VF 8FE 5IV 'SJ 4BU DERA-design

Slide 21

Slide 21 text

21 $"15&38αΠτͷϙΠϯτ ݟग़͠σβΠϯ ڞ௨͢Δ෦෼ͷΫΦϦςΟΛ্͛Δ DERA-design

Slide 22

Slide 22 text

22 $"15&38αΠτͷϙΠϯτ όφʔ 8αΠ τʹΑ͘͜ͷΑ ͏ͳόφʔ͕͋Γ·͢ɻ ૉૣ͖͘Ε͍ʹ࡞ΕΔͱ ࢓ࣄ͕͸͔ͲΓ·͢ɻ DERA-design

Slide 23

Slide 23 text

23 $"15&38αΠτͷϙΠϯτ ੔ྻ ςΩετ΍ਤͷ಄΍ޙΖΛɺ ͖Ε͍ʹͦΖ͑Δͷ͸جຊͰ͢ɻ DERA-design

Slide 24

Slide 24 text

24 $"15&38αΠτͷϙΠϯτ ༨നͷϧʔϧ ༨ന͸ؔ࿈ੑͷڧ͍΋ͷ΄Ͳখ͞ ͘ͳΓ·͢ɻ ֎ଆ͔Β಺ଆ΁༨ന ͕খ͘͞ͳ͍ͬͯ͘Α͏ʹ͠· ͠ΐ͏ɻ DERA-design

Slide 25

Slide 25 text

25 $"15&38αΠτͷϙΠϯτ ϥΠςΟϯά จষΛॻ͘͜ͱ΋ඞཁ ʹͳ͖ͬͯ·͢ɻ ݪߘ ͕ແ͍৔߹΍Α͘ͳ͍ ৔߹ϥΠςΟϯά΋͠ ·͢ɻ DERA-design

Slide 26

Slide 26 text

26 8σβΠϯͷ ςΫχ ο Ϋ ͱίπ $"15&3 DERA-design

Slide 27

Slide 27 text

27 $"15&38σβΠϯͷςΫχοΫͱίπ ͋͑ͯϋϛग़͢ ੔ྻ͍ͯ͠Δதʹ͋͑ͯϋϛग़ ͢͜ͱͰڧௐ͠·͢ɻ େ୾ͳϨΠΞ΢τ͸ΠϯύΫ τͷ ͋ΔσβΠϯΛ࡞Ε·͢ɻ DERA-design

Slide 28

Slide 28 text

28 $"15&38σβΠϯͷςΫχοΫͱίπ ཁૉΛॏͶΔ ཁૉΛॏͶΔ͜ͱͰσβΠϯʹมԽΛ ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ ද่͕ࣔΕͳ͍ Α͏ʹ஫ҙ͠·͠ΐ͏ɻ DERA-design

Slide 29

Slide 29 text

29 $"15&38σβΠϯͷςΫχοΫͱίπ ಈ͖Λ͚ͭΔ ద౓ʹΞχϝʔγϣϯΛ ͚ͭΔ͜ͱ͸ɺϦονͳ σβΠϯΛ࡞Δํ๏ͷҰ ͭͰ͢ɻ DERA-design

Slide 30

Slide 30 text

30 $"15&38σβΠϯͷςΫχοΫͱίπ ಈը എܠಈը͸࠷ۙͷྲྀߦͰ ͢ɻ ද͕ࣔ஗͘ͳΔ͜ͱ ʹ͸஫ҙΛ͠·͠ΐ͏ɻ DERA-design

Slide 31

Slide 31 text

31 $"15&38σβΠϯͷςΫχοΫͱίπ ࣼΊʹ͢Δ ཁૉʹ܏͖Λ͚ͭΔ͜ͱͰ໨Λ Ҿ͖·͢ɻ σβΠϯͷ෯Λ޿͛Δ ͜ͱʹ΋ͳΓ·͢ɻ ɻ IUUQXXXUCXBIBLVIPEPDPKQ DERA-design

Slide 32

Slide 32 text

32 $"15&38σβΠϯͷςΫχοΫͱίπ ڧऑΛେ͖͘͢Δ ΦʔόʔαΠζͷࣸਅΛ ࢖͏͜ͱͰɺμΠφϛο ΫͰΠϯύΫτͷ͋Δ 8 αΠτ͕Ͱ͖·͢ɻ DERA-design

Slide 33

Slide 33 text

$"15&38σβΠϯͷςΫχοΫͱίπ CMFOENPEF ը૾ʹ৭ΛॏͶΔ͜ͱ͕Մೳɻ *&Ͱ࢖͑ͳ͍ͷ͕໰୊఺ɻ 33 DERA-design

Slide 34

Slide 34 text

34 $"15&38σβΠϯͷςΫχοΫͱίπ খٕ͍Ζ͍Ζ ホーム Home おしらせ News 採用情報 Recruit ホーム おしらせ 採用情報 ホーム おしらせ 採用情報 ˔ӳޠදهΛՃ͑Δ ˔ܩઢΛ͚ͭΔ ˔ΞΠίϯΛ͚ͭΔ DERA-design

Slide 35

Slide 35 text

35 8αΠ τͷ ࡞Γํϝι ο υ $"15&3 DERA-design

Slide 36

Slide 36 text

$"15&38αΠτͷ࡞Γํϝιου λϒϨοτϑΝʔετ 36 IUUQTXQZBUOFUDPN Q DERA-design

Slide 37

Slide 37 text

$"15&38αΠτͷ࡞Γํϝιου λϒϨοτϑΝʔετ 1$͸λϒϨοτͷ֦ு͞Ε ͨ΋ͷɺ εϚʔτϑΥϯ͸λ ϒϨο τΛॖখͨ͠΋ͷͱ ߟ͑ͯλϒϨο τͷσβΠϯ ΛઌʹܾΊΔɻ 37 DERA-design

Slide 38

Slide 38 text

$"15&38αΠτͷ࡞Γํϝιου σβΠϯίʔσΟϯά %&4*(/ $0%*/( 38 DERA-design

Slide 39

Slide 39 text

$"15&38αΠτͷ࡞Γํϝιου σβΠϯίʔσΟϯά ίʔσΟϯά͠ͳ͕ΒσβΠϯ΋ มԽ͢Δɻ ΋͘͠͸ίʔσΟϯά ͠ͳ͕ΒσβΠϯ΋࡞Δɻ શମ૾ΛΠϝʔδ͢Δ͜ͱͱɺࡉ ෦Λత֬ʹ൑அ͢Δ͜ͱ͕ॏཁɻ 39 DERA-design

Slide 40

Slide 40 text

40 8αΠ τͷ ੍࡞ྫ $"15&3 DERA-design

Slide 41

Slide 41 text

41 $"15&38αΠτͷ੍࡞ྫ λχΧిث IUUQTUBOJDBKQ DERA-design

Slide 42

Slide 42 text

42 $"15&38αΠτͷ੍࡞ྫ ٢઒ཆܲ IUUQTZPTIJLBXBZPVLFJDPN IUUQTZPTIJLBXBZPVLFJDPN DERA-design

Slide 43

Slide 43 text

43 $"15&38αΠτͷ੍࡞ྫ λχΧిث ʢ؁ञʣ IUUQTTVCBSVZBDPNBNB[BLF DERA-design

Slide 44

Slide 44 text

44 $"15&38αΠτͷ੍࡞ྫ ϤʔάϧςΟΞ130 IUUQTUBOJDBKQZPHVSUJBQSP DERA-design

Slide 45

Slide 45 text

45 $"15&38αΠτͷ੍࡞ྫ ൘ଂ IUUQTJUBLVSBXPPEDPN DERA-design

Slide 46

Slide 46 text

46 $"15&38αΠτͷ੍࡞ྫ ൘ଂ ʢϥϯσΟϯάϖʔδʣ IUUQTJUBLVSBXPPEDPNJUBLVSBTQ DERA-design

Slide 47

Slide 47 text

47 $"15&38αΠτͷ੍࡞ྫ ൘ଂϑΝΫτϦʔ IUUQTJUBLVSBGBDUPSZDPN DERA-design

Slide 48

Slide 48 text

48 $"15&38αΠτͷ੍࡞ྫ ೔ຊ৺ଁ݂؅֎Պֶձ IUUQTQMB[BVNJOBDKQdKTDWT IUUQTUBOJDBKQ DERA-design

Slide 49

Slide 49 text

49 $"15&3ΠϯϑΥάϥϑΟ οΫͷ੍࡞ྫ ͗;ͷ໦ωοτ IUUQTHJGVOPLJOFUDPVODJM DERA-design

Slide 50

Slide 50 text

50 8αΠ τ͸ ҭ͍ͯͯ͘΋ͷ $"15&3 DERA-design

Slide 51

Slide 51 text

51 $"15&38αΠτ͸ҭ͍ͯͯ͘΋ͷ 1%$" ʮ1MBOʹܭ ըʯ ʮ%Pʹ࣮ ߦʯ ʮ$IFDLʹධՁʯ ʮ"DUJPOʹվ ળʯσβΠϯ΋վળ͍ͯ͘͠ ඞཁ͕͋Γ·͢ɻ DERA-design

Slide 52

Slide 52 text

52 ϒϩάΛॻ͍ͯΞΫηε Λ͋ͭΊ·͢ɻ σβΠϯͷ ςϯϓϨʔτΛ࡞͓ͬͯ ͖·͠ΐ͏ɻ $"15&38αΠτ͸ҭ͍ͯͯ͘΋ͷ ίϯςϯπϚʔέςΟϯά DERA-design

Slide 53

Slide 53 text

53 $"15&38αΠτ͸ҭ͍ͯͯ͘΋ͷ ΞΫηεղੳ ΞΫηεΛղੳ͢Δ͜ͱͰɺ ໰୊఺͕Θ͔ΓσβΠϯΛ มߋ͢Δ͜ͱ΋͋Γ·͢ɻ DERA-design

Slide 54

Slide 54 text

54 ͦͷଞͷٕज़ $"15&3 DERA-design

Slide 55

Slide 55 text

55 $"15&3ͦͷଞͷٕज़ ϥϑ΍Χϯϓͷ໾ׂ ϥϑ΍Χϯϓͷ໾ׂ͸ σβΠϯͷ֬ೝ͚ͩͰ ͳ͘ɺ ΫϥΠΞϯτͷ৺ ʹՐΛ͚ͭΔ͜ͱͰ͢ɻ DERA-design

Slide 56

Slide 56 text

αʔϏεΛσβΠϯ͢Δ 56 $"15&3ͦͷଞͷٕज़ 8αΠτͷσβΠϯΛվળͯ͠΋ˋͷ্ঢ͕ݶք DERA-design

Slide 57

Slide 57 text

57 $"15&3ͦͷଞͷٕज़ ίʔσΟϯάͷࢦࣔ σβΠϯͱίʔσΟ ϯάΛ ෼ۀ͢Δ৔߹ɺࢥͬͨͱ ͓Γʹ࢓্͕Βͳ͍͜ͱ ͕͋Γ·͢ɻ DERA-design

Slide 58

Slide 58 text

58 ·ͱΊ DERA-design

Slide 59

Slide 59 text

59 ˔8αΠτͷσβΠϯٕज़͸ෳ߹త ˔ߟ͑Δ͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋ͬͯେม ˔ࣗ෼ͳΓͷ࡞ΓํΛݟ͚͍ͭͯ͘ ˔8αΠτ͸ҭ͍ͯͯ͘΋ͷͰ͋Δ ·ͱΊ DERA-design

Slide 60

Slide 60 text

60 ࢀߟ঺հ DERA-design

Slide 61

Slide 61 text

61 ˔ΈΜͳͰߟ͑ɺΧΠθϯ͢Δɻ6*σβΠϯ ˔͔ͩΒɺͦͷσβΠϯ͸μϝͳΜͩɻ ˔8σβΠϯجૅೖ໳ ࢀߟ঺հ DERA-design

Slide 62

Slide 62 text

62 Ҏ্ɺ ͝ਗ਼ௌ ͋Γ͕ͱ͏ ͍͟͝·ͨ͠ DERA-design