Slide 1

Slide 1 text

#1 Fumito Abe 2020.01.30 at Shibuya, Tokyo JAMSTACK Meetup WordPressʢShifterʣ Λ Headless CMSʹͨࣗࣾ͠αΠτΛ GridsomeͱNetlifyͰ࡞ͬͯΔ࿩

Slide 2

Slide 2 text

NJDSP$.4͞Μओ࠵ͷ.FFUVQͰ 8PSE1SFTTΛ)FBEMFTT $.4ʹͯ͢͠Έ·ͤΜʂ

Slide 3

Slide 3 text

ࣗݾ঺հ About us 1

Slide 4

Slide 4 text

ΫϦΤΠςΟϒσΟϨΫλʔσβΠϯΤϯδχΞ Ѩ෦จਓ ౦ژ౎ࡏॅ౦ژ౎ग़਎ 2016೥10݄ʹגࣜձࣾneccoΛ૑ۀɻ 4ظ໨ɺࣾһ5໊Πϯλʔϯ2໊ɻ 2019೥6݄౦ژΦϑΟεΛ։ઃ ೣ2ඖͱੜ׆ɻ ओʹϒϥϯυσβΠϯ੍࡞શମͷσΟϨΫγϣϯ͔Βઓུɺ 69ɾ৘ใઃܭɺ6*σβΠϯɺϑϩϯτΤϯυ࣮૷Λ୲౰ɻ גࣜձࣾnecco @abefumito ɾWordCampͷొஃ2ճ ɾJAWS-UG Tohokuॴଐ ɾJP_Stripes AkitaӡӦ 2ճ໨ͦΖͦΖ ɾCSS Nite LP 64ొஃ ୅දऔక໾

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

No content

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

About Company ձࣾ঺հ ϒϥϯυͮ͘Γͷ͓ख఻͍Λى఺ʹ σβΠϯɹͱɹ΢ΣϒαΠτɹΛ ͍ͭͬͯ͘·͢

Slide 12

Slide 12 text

necco Members ϝϯόʔߏ੒ ɾσΟϨΫλʔˍσβΠϯΤϯδχΞ ɾΤσΟλʔˍϑΥτάϥϑΝʔ ɾσβΠφʔ ɾΤϯδχΞ ɾΤϯδχΞࣾ֎ύʔτφʔ 1໊ 1໊ 2໊ʢΠϯλʔϯ1໊ʣ 2໊ 2໊

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

No content

Slide 16

Slide 16 text

No content

Slide 17

Slide 17 text

No content

Slide 18

Slide 18 text

No content

Slide 19

Slide 19 text

No content

Slide 20

Slide 20 text

No content

Slide 21

Slide 21 text

No content

Slide 22

Slide 22 text

No content

Slide 23

Slide 23 text

No content

Slide 24

Slide 24 text

No content

Slide 25

Slide 25 text

No content

Slide 26

Slide 26 text

No content

Slide 27

Slide 27 text

No content

Slide 28

Slide 28 text

No content

Slide 29

Slide 29 text

No content

Slide 30

Slide 30 text

͝Γ͝Γͷ ΤϯδχΞͰ͸ͳ͍ͱ ࢥ͍·͢ɻ

Slide 31

Slide 31 text

https://riotz.works/articles/lulzneko/2019/12/24/first-website- with-shifter-webhooks-and-gridsome-on-netlify/ https://github.com/torounit/gridsome-shifter

Slide 32

Slide 32 text

No content

Slide 33

Slide 33 text

No content

Slide 34

Slide 34 text

No content

Slide 35

Slide 35 text

No content

Slide 36

Slide 36 text

No content

Slide 37

Slide 37 text

No content

Slide 38

Slide 38 text

No content

Slide 39

Slide 39 text

Jamstack?

Slide 40

Slide 40 text

No content

Slide 41

Slide 41 text

େ͖ͳಈ͖Λײ͡Δʂ໘ന΢ΣϒαΠτʹʂ ৽͍ٕ͠ज़͸ࣗ෼Ͱࢼͯ͠νʔϜʹڞ༗ ΍ͬͺΓಡΈࠐΈ଎͍ɺ҆શʁ WordPress + αͰ։ൃͷ෯Λ޿͍͛ͨ ৭ʑ૊Έ߹ΘͤΔͷ͕޷͖ 1 2 3 4 5

Slide 42

Slide 42 text

Կ͕ྑ͘ͳΓͦ͏ʁ Jamstackʹ͢Δͱnecco͸

Slide 43

Slide 43 text

ίϯςϯπͱϑϩϯτ։ൃͷ׬શ෼཭ ϝϯόʔ͕ͲΜͲΜߋ৽ͯ͠΋໰୊ͳ͠ʂ ΤσΟλʔͱͯ͠ͷWordPress͸ͦͷ·· ϩʔΧϧ΋ຊ൪΋ίϯςϯπ͸ৗʹಉظ JS΍SPAͷ։ൃٕज़޲্ʁ 1 2 3 4 5

Slide 44

Slide 44 text

Gridsome ࢖ͬͯΔਓʙʁ

Slide 45

Slide 45 text

Shifter ஌ͬͯΔํʙʁ

Slide 46

Slide 46 text

γεςϜߏ੒

Slide 47

Slide 47 text

Webhooks→Import Headless CMS Vue.js Framework Build & Hosting Data Source →

Slide 48

Slide 48 text

No content

Slide 49

Slide 49 text

No content

Slide 50

Slide 50 text

VueϕʔεΛ࢖ͬͯΈ͍ͨʂ GraphQL? ྑ͍ײ͡ʹྑ͍Β͍͠w PWAͱ͔Serverless Appsͱ͔ʹ௅ઓ͍ͨ͠ʂ ·ͩ୭΋࢖ͬͯͳͦ͞͏ʂ ίϛϡχςΟυϦϒϯˍৗʹվળ͕ 1 2 3 4 5

Slide 51

Slide 51 text

No content

Slide 52

Slide 52 text

No content

Slide 53

Slide 53 text

4IJGUFSͷத਎

Slide 54

Slide 54 text

ࣗಈͰWPΛ࠷৽ʹͯ͘͠ΕΔ Media CDNͰը૾Λϗετ Ϣʔβʔ͕ඞཁͳ͚࣌ͩWPىಈˠ҆શ WordPressϓϥάΠϯ΋࢖͑Δ ίϛϡχςΟυϦϒϯˍৗʹվળ͕ 1 2 3 4 5

Slide 55

Slide 55 text

No content

Slide 56

Slide 56 text

WebhooksͰ81 Shifter)Λσʔλιʔεʹʂ GridsomeΛShifter Webhooks͔ΒࣗಈϏϧυ 1 2

Slide 57

Slide 57 text

No content

Slide 58

Slide 58 text

https://www.getshifter.io/build-and-deploy-gatsby-sites-using-wordpress-shifter-netlify-and-github-actions/

Slide 59

Slide 59 text

ShifterͷWordPressελʔτͯ͠ ͍Ζ͍Ζ63-ͱ͔ௐ੔ͯ͘͠Εͯ 3VO#VJMEͯ͘͠Εͯ ੩తϑΝΠϧΛ/FUMJGZ΁ 8PSE1SFTTΛࢭΊͯ͘ΕΔ 1 2 3 4 5

Slide 60

Slide 60 text

GitlabͰϚʔδͨ͠Β ShifterΛىͯ͜͠ ݱσʔλιʔεͰ ϏϧυˍσϓϩΠͯ͘͠ΕΔ

Slide 61

Slide 61 text

Webhooks→Import Headless CMS Vue.js Framework Build & Hosting Data Source →

Slide 62

Slide 62 text

͓ΘΓʹ

Slide 63

Slide 63 text

No content

Slide 64

Slide 64 text

No content

Slide 65

Slide 65 text

JAMstack JamstackͱҰ୯ޠʹʁ ˣ

Slide 66

Slide 66 text

ݴ༿͕ఆண͢Δͱ ͞Βʹ৳ͼΔ͔΋ʁ

Slide 67

Slide 67 text

https://riotz.works/articles/lulzneko/2019/12/24/first-website- with-shifter-webhooks-and-gridsome-on-netlify/ https://github.com/torounit/gridsome-shifter

Slide 68

Slide 68 text

Ҿ͖ଓ͖ ։ൃָ͠ΜͰ ެ։·Ͱ͕Μ͹Γ·͢ʂ

Slide 69

Slide 69 text

No content

Slide 70

Slide 70 text

Thank you! ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ