Slide 1

Slide 1 text

ୈ44ճγΣϧܳษڧձ ΁Α͏ͦ͜ ˏpapiron

Slide 2

Slide 2 text

·ͣ͸ޚྱ ͝ࢀՃ͍͖ͨͩ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢

Slide 3

Slide 3 text

෱ԬαςϥΠτ ෱Ԭ։࠵͸ ͓͔͛͞·Ͱ ୈ20ճ໨

Slide 4

Slide 4 text

෱ԬαςϥΠτ ໿Ұ೥ͿΓͷ։࠵ ΤϯδχΞΧϑΣͷσϏϡʔ

Slide 5

Slide 5 text

ษڧձͷझࢫ CLIͷ࢖͍͜ͳ͠ͱ σʔλॲཧΛ ࣮ફͰ஁͑Δʂ

Slide 6

Slide 6 text

ษڧձͷझࢫ ϓϩάϥϚͳํ͸ ࣗ෼ͰίϚϯυΛ࡞Δࡍͷ ΞΠσΞ΍ઃܭͷώϯτʹ

Slide 7

Slide 7 text

ίϚϯυΛ஌Δ •ςΩετॲཧܥ •୯ػೳ •catɺgrepɺsortɺuniqɺ tailɺheadɺtrɺpasteɺ diffɺcomm •ଟػೳ •sed •ϑΝΠϧૢ࡞ܥ •lsɺfind •γʔέϯεੜ੒ •seqɺjot •ͦͷଞ •xargsɺtimeɺteeɺechoɺ printfɺbcɺcurl •࠷ऴฌث •awk •perlɺruby (-alne)

Slide 8

Slide 8 text

ۙگ ΠϯύΫτେͳΩϟϥ https://www.sudo.ws/sudo.html

Slide 9

Slide 9 text

ۙگ ࢥΘ͵ͱ͜ΖͰUnicode͕ https://twitter.com/konotarogomame/status/1181576184636694529 $ echo 3053 3046 306E 305F 308D 3046 | tr -d ' ' | sed 's/..../ \\\\U&/g' | sed 's/^/echo -e /' | bash ͜͏ͷͨΖ͏ $ echo 3084 3081 308C | tr -d ' ' | sed 's/..../\\\\U&/g' | sed 's/^/echo -e /' | bash ΍ΊΕ

Slide 10

Slide 10 text

ۙگ ίʔυϙΠϯτ΁Τϯίʔυ https://twitter.com/minyoruminyon/status/1185158570280509441

Slide 11

Slide 11 text

ۙگ σΧ͍σʔλͷऔΓѻ͍ https://twitter.com/papiron/status/1181156702139211776

Slide 12

Slide 12 text

ۙگ ʮγΣϧܳਓ͔Βͷ௅ઓঢ়ʯ࿈ࡌத Slack΍GithubΛ࢖ͬͯ ڞಉࣥචͯ͠·͢ɻ ࠓ݄ͷωλ͸ ϩάϑΝΠϧ΍ γεςϜ؅ཧίϚϯυ ͷग़ྗΛ੔ཧ͠·͢ɻ