Slide 1

Slide 1 text

ί ϛ ϡχςΟ Ϧ ʔ μʔζ α ϛ ο τ * / ߴ ஌ ϥ Π τ χ ϯ ά τ ʔ Ϋ D M P V E G B S N ୅ ද ൒ ೶ ൒ * 5 Τ ϯ δχ Ξ ɾ ా ໊ ล ݈ ਓ

Slide 2

Slide 2 text

ా໊ล݈ਓʢͨͳ΂͚ͨͻͱʣ DMPVEGBSN୅දɾ൒೶൒*5ΤϯδχΞ ಓ࢈ࢠˠ౦ژʹ೥ˠ਒ࡂ͖͔͚ͬͰΫϥ΢υҠॅ ˠ೶ۀ*5ελʔτΞοϓʢڇͱ೶ۀػցʣ झຯόϯυ׆ಈʢ#BTTʣ%*:ʢେ޻ʣ

Slide 3

Slide 3 text

๺ւಓɾ౰ผொ͔Β΍ͬͯ·͍Γ·ͨ͠ʂ

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

ാాΜ΅

Slide 6

Slide 6 text

·ͩͳΜʹ΋ͳ͍XX ʢ๺ւಓ͸͜Ε͔Βʂʣ

Slide 7

Slide 7 text

D P N N V O J U Z ೥ લ ౦ ژ

Slide 8

Slide 8 text

೥લ ౦ژͷձࣾͰΤϯδχΞ

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

౰࣌ͷ"84ʢ"NB[POΫϥ΢υʣ w ձࣾͰ࢖͍ͬͯΔͷ͸ࣗ෼Ұਓ w ཧղऀ΋͍ͳ͍ w पΓͷ࣮੷΋ͳ͍ ίϛϡχςΟʹશ͕ͯ͋ͬͨʂ ͓͔͠ͳਓͨͪ͹͔ΓͩͬͨXX

Slide 12

Slide 12 text

ࣾ಺ͷσʔλͱγεςϜ

Slide 13

Slide 13 text

࢓ࣄʹඞཁͳ΋ͷ͸͢΂ͯ Ϋϥ΢υʹ͋Δ

Slide 14

Slide 14 text

౦ژͰ ΍͖ͬͯͨ࢓ࣄΛ ࡳຈͰܧଓ

Slide 15

Slide 15 text

No content

Slide 16

Slide 16 text

ΘΓͱίϛϡχςΟͰ ਓੜมΘͬͨͱࢥ͏ ʢՈ଒શһʣ

Slide 17

Slide 17 text

D P N N V O J U Z ݱ ࡏ ๺ ւ ಓ

Slide 18

Slide 18 text

No content

Slide 19

Slide 19 text

ࢀՃऀɾຖճ໊Ҏ্ ࠙਌ձɾຖճ໊Ҏ্

Slide 20

Slide 20 text

ͬ͘͟Γ͍͏ͱ๺ւಓ൛5&%ɻ ϲ݄ʹҰ౓ͷΠϕϯτɻ ֤ճਓͣͭొஃͯ͠΋Β͏ɻ Ұਓ෼ͷεϐʔνɻ ͦΕ͕ਓʹͳΔ·Ͱଓ͚Δɻ ͭ·Γճɻ೥͔͔ΔXX

Slide 21

Slide 21 text

ొஃऀ͸ɺөը؂ಜɺϛϡʔδ γϟϯɺ೶ۀऀɺΧϝϥϚϯɺ ҿ৯ܦӦɺήʔϜ։ൃऀͳͲ ༷ʑɻ

Slide 22

Slide 22 text

ݱࡏWPMͰ८໨ɻ WPM͸೥ʙ೥ɻ ొஃऀ͸ָ͍͠ਓͨͪɻ ҰൠࢀՃऀ΋ָ͍͠ਓͨͪɻ ਓͭͳ͕Γͷਓ຺ɻ தʹ͸݁ࠗͨ͠ਓ΋X

Slide 23

Slide 23 text

ਓ͕ଟ͗͢Δ౦ژͰ͸ ઈରʹෆՄೳͳΠϕϯτɻ

Slide 24

Slide 24 text

No content

Slide 25

Slide 25 text

ͥͻߴ஌Ͱ΋ʂ

Slide 26

Slide 26 text

POFNPSFUIJOHT

Slide 27

Slide 27 text

ୈ 1 ճ ๺ ւ ಓ ธ ஍ Ϋ Ϧ ΤΠλ ʔ α ϛ ο τ 7 / 2 0 ( ۚ ) ʙ 2 2 ( ೔ ) 2 ധ 3 ೔ ೆ ෋ ྑ ໺ ࢢ L i v i n g A n y w h e re