Slide 1

Slide 1 text

ʮSLO Reviewʯࠓ΍ΔͳΒ͜͏͢Δ Takeshi Kondo / @chaspy 2023/10/20 ΏΔ SRE ษڧձ #2

Slide 2

Slide 2 text

Who am I chaspy chaspy_ Senior Engineering Manager StudySapuri K12 at Recruit Co., Ltd. “෦௕”ͱ͍͏ݺশ΋࠷ۙ׳Ε͖ͯͨ Takeshi Kondo https://chaspy.me

Slide 3

Slide 3 text

ʰελσΟαϓϦʱখதߴ(*)ͷ։ൃΛ͍ͯ͠·͢ *খֶɾதֶɾߴߍɾେֶडݧߨ࠲ͷུͰ͢

Slide 4

Slide 4 text

SRE Ҿୀͨ͠Β͍͠

Slide 5

Slide 5 text

ొஃ΋͠͹Β͘Ҿୀ͢ΔΒ͍͠

Slide 6

Slide 6 text

Ҿୀͯ͠Կ΍͍ͬͯΔͷ͔ • ։ൃ෦ͷ෦௕ͬͯ΍ͭΛ΍ͬͯΔ • Ή͍ͣ • νʔϜͷϚωʔδϟͱશવҧ͏ • ͜ͷ࿩͸ͦͷ͏ͪ…

Slide 7

Slide 7 text

͔͍ͨͳ͔ઌੜΑΓ • ʮ͜Ε͔Β৭ʑͱؤுͬͯߦ͜͏ͱ͍ͯ͠ΔํͨͪʹدΓ ఴͬͨ಺༰ͩͱخ͍͠ͳ͊ͱ͍͏ؾ࣋ͪͰ͍·͢ ʯ • ໌೔ͷҰาΛԡͤΔͱ͍͍ͳ͊ʂ

Slide 8

Slide 8 text

ʮSLO Reviewʯͬͯൃද • https://blog.studysapuri.jp/entry/2020/01/30/slo-review • https://speakerdeck.com/chaspy/slo-review • ✋౰࣌ձ৔Ͱฉ͍ͨ • ✋ͦͷޙ࿥ը΍ࢿྉΛݟͨ • ✋ݟͯͳ͍ʢ໰୊ͳ͍Ͱ͢ʂʣ

Slide 9

Slide 9 text

ཁ໿ • ୯ͳΔ1ΤϯδχΞ͕ SLO ͕౰ͨΓલʹͳΔੈքΛ໨ࢦͯ͠ ຉ૸ͨ͠࿩ • ࠓݟͯ΋ͦ͏ͩΑͶେࣄͩΑͶͬͯࢥ͏఺ • ࠓݟΔͱ͜Ε͸ແ஡ͩͬͨͳ…ͬͯࢥ͏఺ • ࠓ೔͸͍͔ͭ͘ͷΩʔϫʔυΛఏࣔ͠·͢ • Ұॹʹߟ͑ͯɺ뱌ͯ͠ɺձ࿩ͯ͠ɺ໌೔΁ͷώϯτʹঢ՚Ͱ͖Δͱ خ͍͠

Slide 10

Slide 10 text

ϘτϜΞοϓ / τοϓμ΢ϯ ϘτϜΞοϓͩͱർΕΔ

Slide 11

Slide 11 text

ϝϯόʔ / Ϛωʔδϟ ϚωʔδϟΛ͏·͘࢖͓͏

Slide 12

Slide 12 text

தԝूݖ / ஍ํ࣏ࣗ Ͳ͜·ͰΛ೚ͤɺͲ͜·ͰΛج४Λఏࣔ͢Δ͔

Slide 13

Slide 13 text

खஈ / ໨త SLO ͸खஈ͔ʁ໨త͔ʁ

Slide 14

Slide 14 text

߹ҙܗ੒ ͲͷൣғͰɺԿΛ߹ҙܗ੒͢Δͷ͔

Slide 15

Slide 15 text

Ϗδωε / ΤϯδχΞϦϯά ͦͷ৴པੑ͸୭ͷ΋ͷʁ

Slide 16

Slide 16 text

ΠϯηϯςΟϒઃܭ ͜ΕΛ΍Δͱ୭͕Ͳ͏خ͍͠ͷʁ

Slide 17

Slide 17 text

ͻͱΓ / ΈΜͳ ԕ͘΁ߦ͖͚ͨΕ͹ΈΜͳͰ

Slide 18

Slide 18 text

આಘྗ ୭͔Λೲಘͤ͞Δํ๏

Slide 19

Slide 19 text

ࣦഊ / ੒ޭ ͏·͍͔͘ͳͯ͘౰ͨΓલ

Slide 20

Slide 20 text

ࠓ΍ΔͳΒͲ͏͢Δʁ • ΋ͬͱγϣʔτΧοτͰ͖͔ͨ΋͠Εͳ͍͕… • ͋ͷظؒͨ͘͞Μͷ͜ͱΛֶΜͩ • ͭ·ΓɺԿ΋࣋ͬͯͳ͍ࣗ෼Ͱ΋Ͱ͖ͨ • ΍Γ·͠ΐ͏ • ۙಓ͸ͳ͍ɺͱ͍͏ͱٻΊ͍ͯΔݴ༿Ͱ͸ͳ͍͔΋Ͱ͕͢ • ࠔͬͨΒίϛϡχςΟʹ૬ஊ͠·͠ΐ͏ • ͪΐͬͱٳΜͰɺ·ͨ΍Γ·͠ΐ͏ʂ • ͍ͭͰ΋૬ஊʹ৐Γ·͢

Slide 21

Slide 21 text

Thank you! chaspy chaspy_ Takeshi Kondo https://chaspy.me Senior Engineering Manager StudySapuri K12 at Recruit Co., Ltd. Έͳ͞ΜͷΞ΢τϓοτΛָ͠Έʹͯ͠·͢👋