Slide 1

Slide 1 text

2016/05/14 ϖύϘςοΫΧϯϑΝϨϯε ߴूੵϗεςΟϯάʹ͓͚Δ ηΩϡϦςΟͱ1)1࣮ߦج൫ͷߴ଎Խ GMOϖύϘגࣜձࣾ ϗεςΟϯάࣄۀ෦ΠϯϑϥνʔϜ αϒϚωʔδϟʔ TAKAOKA, Shuichi

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ !UTITU ͯ͌ʔ͐͠Δ ϖύϘೖࣾ೥໨ ϗεςΟϯάͷΠϯϑϥ΋೥໨ ओʹϩϦϙοϓʂϨϯλϧαʔόʔ Ϛωʔδϟʔۀɺ೥໨ಥೖ

Slide 3

Slide 3 text

ϩϦϙοϓʂͷ࿩

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

௿Ձ֨ʂ

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

ߴूੵʹͩ͜Θͬͯ·͢

Slide 8

Slide 8 text

ߴूੵϗεςΟϯάͱ͸ $16ίΞݸɺϝϞϦ(# ਺ສ͔ΒສαΠτΛऩ༰

Slide 9

Slide 9 text

ͳͥʁߴूੵʹͩ͜ΘΔͷ͔

Slide 10

Slide 10 text

ͱʹ͔҆͘͘
 ҆ఆͨ͠
 ੑೳͷྑ͍
 αʔϏεΛఏڙ͍ͨ͠ʂ

Slide 11

Slide 11 text

࣮ݱ͢Δʹ͸ʁ

Slide 12

Slide 12 text

ΑΓߴੑೳͳϋʔυ΢ΣΞ

Slide 13

Slide 13 text

·ͩ·ͩ
 ιϑτ΢ΣΞͰ࣮ݱͰ͖Δ ͜ͱ͕ଟ͋͘Δ

Slide 14

Slide 14 text

ߴूੵϗεςΟϯάʹ͓͚Δ 1)1ͷߴ଎Խ

Slide 15

Slide 15 text

Ͳ͏΍ͬͯߴ଎Խͨ͠ͷ͔

Slide 16

Slide 16 text

%40൛1)1ͷಋೖ

Slide 17

Slide 17 text

จࣈʹ͢ΔͱγϯϓϧͰ͕͢ɺ ͍ΖΜͳ໰୊Λղܾ͢Δඞཁ ͕͋ͬͨ

Slide 18

Slide 18 text

໰୊ͷ·ͱΊ %40ͷΞΫηε੍ޚ͸ੑೳΛ༏ઌͨ͠৔߹͸ηΩϡϦςΟ͕ऑ͍ %40ͷΞΫηε੍ޚ͸ηΩϡϦςΟΛ༏ઌͨ͠৔߹͸ੑೳ͕$(* ΑΓ΋௿͍ %40ΛϚϧνςφϯτ؀ڥͰ࢖͏৔߹͸Ϣʔβʔຖͷαʔόϓϩ ηε΍Ծ૝Ϛγϯ౳Ͱͷݖݶ෼཭͕ඞཁͰϦιʔεޮ཰͕ѱ͍ Ծ૝ϗετ؀ڥͰେن໛Λ૝ఆͨ͠ޮ཰ͷΑ͍%40࣮ߦํࣜΛߟ ྀͨ͠ΞΫηε੍ޚ͕ཉ͍͠

Slide 19

Slide 19 text

৽ͨʹ։ൃ͞Εͨ
 ιϑτ΢ΣΞ

Slide 20

Slide 20 text

NPE@QSPDFTT@TFDVSJUZ

Slide 21

Slide 21 text

"QBDIF্ͰεϨου୯Ґ Ͱݖݶ෼཭Λߦ͏ϑΝΠϧͷ ΞΫηε੍ޚΞʔΩςΫνϟ

Slide 22

Slide 22 text

%40ͷ࣮ߦ଎౓Λҡ࣋͠
 ݖݶ෼཭ͰηΩϡϦςΟΛ୲อ IUUQCMPHNBUTVNPUPSKQ Q IUUQCMPHNBUTVNPUPSKQ Q

Slide 23

Slide 23 text

Ͱʁૣ͘ͳͬͨͷ͔

Slide 24

Slide 24 text

࠷େഒߴ଎

Slide 25

Slide 25 text

Ұ೔ͷΞΫηε਺͸ͲͪΒͷαʔό΋໿ສʢαʔϏεશମͰ͸਺ेԯʣ $(*ʴTV&9&$ %40ʴNPE@QSPDFTT@TFDVSJUZ ˙TZTUFN ˙VTFS ˙JEMF ಋೖલޙͷ$16࢖༻ྔൺֱ

Slide 26

Slide 26 text

Ͱʁ

Slide 27

Slide 27 text

͞ΒͳΔߴूੵΛ໨ࢦ͢ʂ

Slide 28

Slide 28 text

ΑΓ҆Ձ
 ΑΓ҆ఆ
 ΑΓߴ଎

Slide 29

Slide 29 text

ӡ༻ͱ؂ࢹͷࣗಈԽ

Slide 30

Slide 30 text

Ϧιʔε੍ޚͷࣗಈԽ

Slide 31

Slide 31 text

NPE@NSVCZ
 
 NSVCZDHSPVQ

Slide 32

Slide 32 text

IUUQTTQFBLFSEFDLDPNNBUTVNPUP@S WJSUVBMIPTUJOHTFDVSJUZQFSGPSNBODFPQFSBTJPO ΋ͬͱ஌Γ͍ͨํ͸ͪ͜Β ˣ

Slide 33

Slide 33 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠