Slide 1

Slide 1 text

31"-5 -*/&1BZͱ8JO"DUPSΛ ࿈ܞͯ͠Έͨ

Slide 2

Slide 2 text

31"-5 ࣗݾ঺հʢ͕͓·Δʣ ॴଐɿגࣜձࣾΞΠΤϯλʔɹେࡕࢧళ ɹɹɹ3%ɹ೥ೖࣾ ɹɹɹεϚʔτεϐʔΧʔΤόϯδΣϦετ ɹɹɹ-*/&"1*&YQFSU ۀ຿ɿ"5-BCPɺ͕͓·Δक़ӡӦ ɹɹɹεϚʔτεϐʔΧʔݚڀ։ൃ ɹɹɹ"84ݚڀ։ൃ ߴഅɹ޺య !HBPNBS ͔ͨ͏·ɹͻΖͷΓ

Slide 3

Slide 3 text

31"-5 -*/&1BZܾࡁ ൿີͷจষ ඵޙʹফ໓

Slide 4

Slide 4 text

31"-5 Ͱ͖ͨ΋ͷ͸ͪ͜Β

Slide 5

Slide 5 text

31"-5 IUUQTZPVUVCF$N[:DP0EX

Slide 6

Slide 6 text

31"-5 ΞʔΩςΫνϟ ʘ-*/&1BZܾࡁ͋Γ͕ͱ͏ʂʗ -*/&1BZ ܾࡁ (JU)VC

Slide 7

Slide 7 text

31"-5 ͱ͸ 23ίʔυܾࡁ΍ΦϯϥΠϯγϣοϐϯά ʹ࢖ͬͨΓͰ͖ΔεϚϗܾࡁαʔϏε །Ұ։ൃ༻4%,͕ެ։͞Ε͓ͯΓɺ ୭Ͱ΋։ൃΛ࢝ΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

Slide 8

Slide 8 text

31"-5 3&45"1*͕ެ։͞Ε͍ͯͳ͍

Slide 9

Slide 9 text

31"-5 τϯωϦϯάπʔϧ OHSPL Λ࢖͍࿈ܞͯ͠Έ·ͨ͠

Slide 10

Slide 10 text

31"-5 OHSPLͱ͸ ϩʔΧϧͰಈ͍͍ͯΔαʔόʔΛɺ -"/ͷ֎͔ΒΞΫηεͰ͖ΔΑ͏ʹͰ͖Δπʔϧ

Slide 11

Slide 11 text

31"-5 OHSPLͱ͸

Slide 12

Slide 12 text

31"-5 ࡞ͬͨϩϘΛγϣʔτΧοτ MOL ͰىಈͰ͖Δػೳ͕͋Δ

Slide 13

Slide 13 text

31"-5 γϣʔτΧοτ MOL ΛɹɹɹɹͰىಈͤ͞Δ

Slide 14

Slide 14 text

31"-5 -*''ʢ-*/&'POUFOE'SBNFXPSLʣ -*/&ΞϓϦ಺Ͱಈ࡞͢Δ΢ΣϒΞϓϦͷϓϥοτϑΥʔϜ Ϣʔβʔ৘ใΛ׆༻ͨ͠ػೳΛఏڙͨ͠Γɺ Ϣʔβʔͷ୅ΘΓʹϝοηʔδΛૹ৴ͨ͠ΓͰ͖·͢ ˞-*''ܦ༝Ͱ-*/&ͷϓϩϑΟʔϧ͕औಘՄೳ ˞ઌ೔-*''W͕ެ։ʂ

Slide 15

Slide 15 text

31"-5 ͔͜͜Β։ൃΑΓͳ࿩

Slide 16

Slide 16 text

31"-5 -*/&1BZܾࡁॲཧ͸7VFKT // ܾࡁ༧໿ let options = { productName: "ϩοΫղআ", amount: 1, // ֹۚʢ͜ͷ৔߹͸1ԁʣ currency: "JPY", // ೔ຊԁ orderId: uuid(), confirmUrl: process.env.VUE_APP_LINE_PAY_CONFIRM_URL } pay.reserve(options).then((response) => { let reservation = options reservation.transactionId = response.info.transactionId reservation.paymentUrl = response.info.paymentUrl.web callback(null, { statusCode: 200, body: JSON.stringify(reservation), headers: headers }) }) ɾBNPVOUɿֹۚ ɾPSEFS*Eɿܾࡁ؅ཧ൪߸ ɾDPOpSN6SMɿܾࡁޙભҠ63- ɾSFTFSWFɿॲཧ࣮ߦ IUUQTQBZMJOFNFKQEFWFMPQFSTBQJTPOMJOF"QJT MPDBMFKB@+1 ܾࡁ༧໿

Slide 17

Slide 17 text

31"-5 -*/&1BZܾࡁॲཧ͸7VFKT // ܾࡁॲཧ const transactionId = params.get('transactionId') const reservations = JSON.parse(params.get('reservations')) let confirmation = { transactionId: transactionId, amount: reservations.amount, currency: reservations.currency } pay.confirm(confirmation).then((response) => { callback(null, { statusCode: 200, body: 'ܾࡁ׬ྃ͠·ͨ͠ʂ', headers: headers }) }) ɾUSBOTBDUJPO*Eɿܾࡁ൪߸ ɾBNPVOUɿܾࡁ࣌ͷֹۚ ɾDVSSFODZɿܾࡁ࣌ͷ೔ຊԁ ɾDPOpSNɿॲཧ࣮ߦ IUUQTQBZMJOFNFKQEFWFMPQFSTBQJTPOMJOF"QJT MPDBMFKB@+1 ܾࡁ֬ೝ

Slide 18

Slide 18 text

31"-5 ͋ͱ͸ϓϩάϥϜ͔Β 1045͢Ε͹0,

Slide 19

Slide 19 text

31"-5 (PPHMF)PNFͱ8JO"DUPS࿈ܞ͸2JJUBʹ౤ߘ͠·ͨ͠ IUUQTRJJUBDPNIUBLBVNBJUFNTGGCBFGGG

Slide 20

Slide 20 text

31"-5 ·ͱΊ

Slide 21

Slide 21 text

31"-5 ɾ-*/&1BZ͸།Ұ։ൃ4%,͕ެ։͞Ε͍ͯΔ ɾOHSPLͰϩʔΧϧ؀ڥ͔ΒΞΫηεՄೳ ɾ-*''Λ࢖ͬͯίϯςϯπΛදࣔͤ͞Α͏ ɾ8JO"DUPSͷγϣʔτΧοτΛ/PEFKTͰىಈͤ͞Α͏ ɾ͍ΖΜͳ࿈ܞָ͍͠ʘ ?P? ʗ

Slide 22

Slide 22 text

31"-5 ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠