Slide 1

Slide 1 text

ࠓ೔͔Β͸͡ΊΔ σβΠϯϨϏϡʔ DXEL.1 ΤϯδχΞͱσβΠφʔ͕ʮ͍͍ؔ܎ʯΛஙͨ͘Ίʹ !OPB@EFTJHO

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ !OPB@EFTJHO ! Ҫ্೫࠼/PB*OPVF 6*EFTJHO 8FCEFTJHO (SBQIJDEFTJHO υϩΠυ͘ΜΩν "

Slide 3

Slide 3 text

ΞδΣϯμ cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ c͜͜Ζ͕·͑ͱ൑அ࣠ c·ͱΊ

Slide 4

Slide 4 text

ΤϯδχΞ͞Μ΋ σβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏

Slide 5

Slide 5 text

cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ ࣾ಺ͰσβΠϯϨϏϡʔ ࢀՃ͍ͯ͠Δͱ͍͏ΤϯδχΞ͞Μ

Slide 6

Slide 6 text

cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ σβΠϯϨϏϡʔ͸೉͍͠ σβΠϯͷ͜ͱ͕Θ͔Βͳ͍ Ͳ͜·Ͱݴ͍͍ͬͯͷ͔Θ͔Βͳ͍

Slide 7

Slide 7 text

cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ લ৬ͰͷͰ͖͝ͱ ͳΜ͔͖΋͍ ͜ͷ࡞Γͩͱ ඒ͍͠ίʔυ͕ॻ͚ͳ͍͔Βແཧ

Slide 8

Slide 8 text

cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ લ৬ͰͷͰ͖͝ͱ ͳΜ͔͖΋͍ ͜ͷ࡞Γͩͱ ඒ͍͠ίʔυ͕ॻ͚ͳ͍͔Βແཧ

Slide 9

Slide 9 text

cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ σβΠφʔͱͯ͠͸ɾɾɾ ײ֮ͩͱ͋͘·ͰݸਓͷҙݟͰ͔͠ͳ͍ɻ ൑அ࣠Λࣦͬͯ͠·͏

Slide 10

Slide 10 text

cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ ͡Ό͋Ͳ͏͢Ε͹͑͑Μ΍

Slide 11

Slide 11 text

cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ )*(΍.BUFSJBM%FTJHOͳͲͷ ΨΠυϥΠϯΛ࣠ͱͨ͠ϨϏϡʔ ͦͷᶃ

Slide 12

Slide 12 text

cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ ϢʔβϏϦςΟ͕ߟ͑ൈ͔Εͨ΋ͷ Ͱ͋Δͱಉ࣌ʹɺ։ൃͷ͠΍͕͢͞ ߟྀ͞Εͨ΋ͷͰ΋͋Δɻ

Slide 13

Slide 13 text

cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ σβΠφʔ͕ҙਤతʹ่ͨ͠෦෼ Λઆ໌͠΍͘͢ͳΔ ڞ௨ݴޠ

Slide 14

Slide 14 text

cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ Ϣʔβʔͱͯ͠ϨϏϡʔ ͦͷᶄ

Slide 15

Slide 15 text

cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ ·ͣ͸಄ΛۭͬΆʹ͍ͯͩ͘͠͞

Slide 16

Slide 16 text

cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ ݟͨ໨Ͱ͸ͳ͘ ࢖͍উखͱͯ͠ͷσβΠϯΛݟΔ

Slide 17

Slide 17 text

cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ αʔϏε͸ຊདྷ ࢖͍͍͔ͨ࢖͍ͨ͘ͳ͍͔ͷͲͪΒ͔

Slide 18

Slide 18 text

cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ ύʔπͷϨΠΞ΢τ΍ ͍Βͳ͍ػೳΛॲ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ γϯϓϧͳαʔϏεʹग़དྷ্͕Δ !

Slide 19

Slide 19 text

cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ ͱ͸͍͑ɺσβΠφʔ΋ࢄʑ೰ΜͰ ͨͲΓண͍ͨ݁ՌͷσβΠϯ

Slide 20

Slide 20 text

cσβΠϯϨϏϡʔʹࢀՃ͠Α͏ ΍͘͞͠ॲ͢

Slide 21

Slide 21 text

ϨϏϡʔ͞ΕΔͱ͖ͷ ͜͜Ζ͕·͑ͱ൑அ࣠

Slide 22

Slide 22 text

c͜͜Ζ͕·͑ͱ൑அ࣠ σβΠφʔ͸ϨϏϡʔΛ Ͳ͏ड͚औΕ͹͍͍ͷ͔

Slide 23

Slide 23 text

c͜͜Ζ͕·͑ͱ൑அ࣠ ͋͘·Ͱ࠷ऴ൑அ͸σβΠφʔͷ खʹ͋Δ

Slide 24

Slide 24 text

c͜͜Ζ͕·͑ͱ൑அ࣠ )*(΍.BUFSJBM%FTJHO؍఺͔Β ֎ΕΔ΋ͷ͸ฉ͍ͯ΋ ਅʹड͚Δͷ͸΍Ί·͠ΐ͏

Slide 25

Slide 25 text

·ͱΊ

Slide 26

Slide 26 text

c·ͱΊ ײ֮ͰϨϏϡʔ͠ͳ͍ σβΠϯΨΠυϥΠϯ ڞ௨ݴޠ ʹԊͬͯ࿩Λ͢Δ ॲ࣌͢͸΍͘͞͠ ❤ ࠷ऴ൑அ͸σβΠφʔͷखʹ

Slide 27

Slide 27 text

͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ DXEL.1 ΤϯδχΞͱσβΠφʔ͕ʮ͍͍ؔ܎ʯΛஙͨ͘Ίʹ !OPB@EFTJHO