Slide 1

Slide 1 text

ୈ23ճγΣϧܳษڧձ ΁Α͏ͦ͜ usp༑ͷձ ˏpapiron

Slide 2

Slide 2 text

·ͣ͸ޚྱ ͝ࢀՃ͍͖ͨͩ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢

Slide 3

Slide 3 text

෱ԬαςϥΠτ ͓͔͛͞·Ͱ ࠓճͰୈ7ճ໨

Slide 4

Slide 4 text

෱ԬαςϥΠτ ࢀՃऀͱ ձ৔ͷ͝ఏڙ͕ ͋ͬͯͦ͜ʂ

Slide 5

Slide 5 text

ษڧձͷझࢫ ϓϩάϥϛϯάҎલʹ ίϯϐϡʔλΛ ࢖͍౗͢جૅΛʂ

Slide 6

Slide 6 text

ษڧձͷझࢫ ίϯϐϡʔλʹ ؤுͬͯ΋Β͏ʹ͸ʁ

Slide 7

Slide 7 text

ษڧձͷझࢫ CUIૢ࡞͕ώϯτʹʂʁ

Slide 8

Slide 8 text

Կ͢Δͷʁ ίϚϯυϥΠϯͰ खΛಈ͔ͯ͠ ೴Έͦ͜Ͷ͘Γճ͢

Slide 9

Slide 9 text

Կ͢Δͷʁ ॳ৺ऀͷํ͸ ಓ۩Λ஌Γ࿈ܞͤ͞ σʔλॲཧ͢Δମݧ

Slide 10

Slide 10 text

Կ͢Δͷʁ ϓϩάϥϚͳํ͸ ಓ۩ͷ࿈ܞॲཧΛମݧ͠ ϓϩάϥϛϯάʹੜ͔͢

Slide 11

Slide 11 text

Կ͕໨తʁ ख࿅Εͷํ͸ ओ࠵ऀͷϔλϨ͞ʹ ϚαΧϦ౤͚͛ͭΔ৔

Slide 12

Slide 12 text

Կ͕໨తʁ ख࿅Εͷํ͸ ڭ͑Δ͜ͱʹΑͬͯ ࣗ෼΋ڭ͑ΒΕΔ৔

Slide 13

Slide 13 text

ίϚϯυΛ஌Δ •ςΩετॲཧܥ •୯ػೳ •catɺgrepɺsortɺuniqɺ tailɺheadɺtrɺpasteɺ diffɺcomm •ଟػೳ •sed •ϑΝΠϧૢ࡞ܥ •lsɺfind •γʔέϯεੜ੒ • seqɺjot •ͦͷଞ • xargsɺtimeɺteeɺechoɺ printfɺbcɺcurl •࠷ऴฌث • awk • perlɺruby (-alne)

Slide 14

Slide 14 text

Open usp Tukubaiͷ঺հ • TukubaiίϚϯυͬͯʁ • ୯ػೳͷίϚϯυ܈ • طଘͷUNIXίϚϯυʹ଍Γͳ͔ͬͨಓ۩ • ঎༻൛ͷҰ෦ΛΦʔϓϯιʔεͰެ։

Slide 15

Slide 15 text

Open usp Tukubaiͷ঺հ •೔෇࣌ࠁॲཧ •mdateɺcalclockɺyobi •֤छूܭ •gyoɺcountɺsmܥɺmap •ϑΟʔϧυ੾ग़ •selfɺdelf Open usp TukubaiίϚϯυϚχϡΞϧ https://uec.usp-lab.com/TUKUBAI_MAN/CGI/TUKUBAI_MAN.CGI?POMPA=LIST •ߦྻม׵ •tarrɺyarrɺtateyoko •σʔλ݁߹ •loopjɺloopxɺjoinܥ •ͦͷଞ •getfirstɺjuniɺmojihame

Slide 16

Slide 16 text

γΣϧܳ৘ใ • USP༑ͷձ • https://www.usptomo.com • UEC - use engineers' community site • https://uec.usp-lab.com/ INFO/CGI/INFO.CGI? POMPA=LIST • ্ాϒϩάʢձ௕ʣ • https://blog.ueda.asia • େνΣοΧʔɿγΣϧܳ ਓͨͪ • https://daichkr.hatelabo.jp/ antenna/960679194075891200 • ஓ੿ϒϩά • http://papiro.hatenablog.jp