Slide 1

Slide 1 text

WebͱiOSͷ࿈ܞํ๏͸Կ͕ ϕετ͔ʁ 2016೥൛ potatotips #27 @yoneapp Tsuyoshi Yonemoto

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ • @yoneapp • ̎̌̍̌೥ɿֶੜiOSݸਓ։ൃऀ • ̎̌̍̎೥ɿελʔτΞοϓͷڞಉ૑ۀऀ • ̎̌̍̑೥ɿiOS & RailsϑϦʔϥϯε

Slide 3

Slide 3 text

χϡʔεΞϓϦ࡞ͬͯ·͢

Slide 4

Slide 4 text

WEBͱΞϓϦͷ؆୯ͳ࿈ܞ

Slide 5

Slide 5 text

΍Γ͍ͨ͜ͱ ΞϓϦ͕ೖ͍ͬͯͨΒΞϓϦͰ։͘
 ΞϓϦ͕ೖ͍ͬͯͳ͔ͬͨΒΠϯετʔϧ

Slide 6

Slide 6 text

SmartBanner ΞϓϦ͕ͳ͚Ε͹ AppStore΁ʂ URLεΩʔϜͰ։͘ ެࣜఏڙͷඒ͍͠ख๏

Slide 7

Slide 7 text

SmartBanner WEB VIEW͸ඇදࣔ

Slide 8

Slide 8 text

஫ऍ ࢓༷มߋʹΑΓiOS9?͔ΒJSΛ࢖ͬͨ
 SmartBanner෩ͷڍಈ͸্ख͘ಈ͔ͳ͘ͳͬͨΑ͏Ͱ͢

Slide 9

Slide 9 text

MERY

Slide 10

Slide 10 text

MERY

Slide 11

Slide 11 text

MERY

Slide 12

Slide 12 text

Yahoo!χϡʔε ΞϓϦ͕ͳ͚Ε͹ Πϯετʔϧϖʔδ URLεΩʔϜͰ։͘ ≒ SmartBannerͷڍಈ

Slide 13

Slide 13 text

Yahoo!χϡʔε͸ ࣗલ࣮૷Ͱ SmartBannerͱ ಉ͡ڍಈΛɾɾɾʁ

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

Universal Link

Slide 16

Slide 16 text

Universal Linkͱ͸ ͋ΔϖʔδʹΞΫηεͨ࣌͠ʹ
 ΞϓϦ͕ೖ͍ͬͯΕ͹։͘ػೳ

Slide 17

Slide 17 text

Universal Link

Slide 18

Slide 18 text

Ͱ΋͜Εͬͯຊདྷͷ ࢖͍ํ͡Όͳ͍Ͱ͢ΑͶʁ by ஌Γ߹͍ͷΤϯδχΞ͞Μ

Slide 19

Slide 19 text

YES

Slide 20

Slide 20 text

ຊདྷͷ࢖͍ํΛ͠ͳ͔ͬͨ৔߹ ༧ظͤ͵ίτ͕ى͖Δ…

Slide 21

Slide 21 text

No content

Slide 22

Slide 22 text

No content

Slide 23

Slide 23 text

No content

Slide 24

Slide 24 text

Universal Linkͷ࢓༷ Ϣʔβ͕ӈ্͔Β໭ͬͨ࣌͸
 ͦΕҎ߱ɺಉҰυϝΠϯʁͰແޮԽ͞ΕΔ

Slide 25

Slide 25 text

ΞϓϦ͕ೖͬͯΔͷʹ ΠϯετʔϧҊ಺ʹҠಈ

Slide 26

Slide 26 text

Universal Linkͷ࢓༷ URLεΩʔϜͰ։͖௚ͤ͹࠶౓༗ޮʹͳΔ

Slide 27

Slide 27 text

࣮͸…

Slide 28

Slide 28 text

No content

Slide 29

Slide 29 text

ಛघͳ৔߹͔͠໰୊ʹͳΒͳ͍͔Β ͦΜͳʹؾʹ͠ͳͯ͘΋͍͍͔΋Ͷ

Slide 30

Slide 30 text

·ͱΊ

Slide 31

Slide 31 text

γϯϓϧϓϥϯ

Slide 32

Slide 32 text

νϟϨϯδϓϥϯʁ ʴ

Slide 33

Slide 33 text

νϟϨϯδϓϥϯʂ ʴ

Slide 34

Slide 34 text

νϟϨϯδϓϥϯʂ

Slide 35

Slide 35 text

νϟϨϯδϓϥϯʂ ʴ

Slide 36

Slide 36 text

νϟϨϯδϓϥϯʂʂ ʴ ʴiOS8ҎԼରԠ

Slide 37

Slide 37 text

END