Slide 1

Slide 1 text

αʔϏεσΟϨΫλʔͷ ҙࢥܾఆΛࢧ͑Δٕज़ id:AirReader

Slide 2

Slide 2 text

ࠓճ࿩͢͜ͱ

Slide 3

Slide 3 text

πʔϧΛ͏·͘ར༻ ͠ίετΛԼ͛Δ͜ ͱͰૉૣ͍ҙࢥܾఆ Λߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ

Slide 4

Slide 4 text

ࣗݾ঺հ

Slide 5

Slide 5 text

ࣗݾ঺հ w ͸ͯͳ*%"JS3FBEFS w ॴଐגࣜձࣾ͸ͯͳ w ৬छσΟϨΫλʔ w ೥גࣜձࣾ͸ͯͳʹϢʔβʔαϙʔτ৬ͰΞϧό Πτೖࣾ w ೥Ϣʔβʔαϙʔτࣾһ࠾༻ w ೥σΟϨΫλʔʹస਎

Slide 6

Slide 6 text

αʔϏεϓϥοτϑΥʔϜ νʔϜʹॴଐ͍ͯ͠·͢

Slide 7

Slide 7 text

αʔϏεϓϥοτϑΥʔϜ
 νʔϜͬͯͳʹ΍ΔνʔϜʁ

Slide 8

Slide 8 text

ݹ͔͘Βӡ༻͍ͯ͠Δ αʔϏεΛ
 ҰखʹҾ͖ड͚Δ

Slide 9

Slide 9 text

w ͸ͯͳμΠΞϦʔ w ͸ͯͳΩʔϫʔυ w ਓྗݕࡧ͸ͯͳ w ͸ͯͳϑΥτϥΠϑ w ͸ͯͳάϧʔϓ w ͸ͯͳελʔ w ͸ͯͳಗ໊μΠΞϦʔ w ࣾ಺ͷ಺෦αʔϏεͳͲ

Slide 10

Slide 10 text

ΊͪΌͪ͘Όଟ͍

Slide 11

Slide 11 text

ϝΠϯͰऔΓ૊ΜͰΔλεΫ

Slide 12

Slide 12 text

w ݹ͘ͳͬͯ͠·ͬͨ04͔Βͷ୤ ٫ w ඇޮ཰ͳϛυϧ΢ΣΞ͔Βͷ୤٫

Slide 13

Slide 13 text

߈ܸతʹఫୀ͠ αʔϏεͷޮ཰Λ্͛ ے೑࣭ͳӡ༻Λ໨ࢦ͢

Slide 14

Slide 14 text

͔͠͠ྑ͍αʔϏε΋๊͍͑ͯΔ

Slide 15

Slide 15 text

ఫୀ͚ͩͰ͸΋͍ͬͨͳ͍ʂ

Slide 16

Slide 16 text

Ͱ΋ఫୀ͸.VTUҊ݅ ޻਺͸མͱͤͳ͍

Slide 17

Slide 17 text

Ͱ͖Δ͚ͩϝϯόʔͷ޻਺Λ
 ࢖Θͣʹཁ఺Λ཈͑ͨ ։ൃΛߦ͏ඞཁ͕͋Δ

Slide 18

Slide 18 text

ͲͷΑ͏ͳมߋΛߦ͏͔ ݕ౼͢Δʹ͸৘ใ͕ඞཁ

Slide 19

Slide 19 text

ͲΕ΋ݹ͍αʔϏεͳͷͰ σʔλͷूܭج൫΋੔͍ͬͯ ͳ͍͠ɺ੔͑Δͷ΋޻਺େ

Slide 20

Slide 20 text

ॳख͔Βॏ͗ͯ͢ ਎ಈ͖͕औΕͳ͍ʜ

Slide 21

Slide 21 text

ͳΜͱ͔ग़དྷͳ͍͔ʜ

Slide 22

Slide 22 text

ͳΜͱ͔ग़དྷͳ͍͔ʜ

Slide 23

Slide 23 text

(PPHMFͷπʔϧ͕ࢲΛٹͬ ͯ͘Ε·ͨ͠ʂ

Slide 24

Slide 24 text

πʔϧΛར༻͢Δ͜ͱͰ ҙࢥܾఆʹඞཁͳ؀ڥΛ खܰʹ༻ҙ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

Slide 25

Slide 25 text

ͦ΋ͦ΋ҙࢥܾఆͱ͸ʁ

Slide 26

Slide 26 text

ҙࢥܾఆ͸ɺਓ΍ஂମ͕ಛఆͷ໨ඪΛୡ੒͢Δͨ Ίʹɺ͋Δঢ়گʹ͓͍ͯෳ਺ͷ୅ସҊ͔Βɺ࠷ળ ͷղΛٻΊΑ͏ͱ͢Δਓؒͷೝ஌తߦҝͰ͋Δɻ ҙࢥܾఆ8JLJQFEJB z z

Slide 27

Slide 27 text

ࣗ෼͕ೲಘͰ͖ΔղΛݟ͚ͭΔ͜ͱ ղͱͦ͜΁ࢸΔಓےΛڞ༗͢Δ͜ͱ

Slide 28

Slide 28 text

ҙࢥܾఆ͸σΟϨΫλʔ
 ͚ͩͰ׬݁͢Δ࡞ۀͰ͸ͳ͍

Slide 29

Slide 29 text

ϝϯόʔʹ఻Θͬͯ࢝Ίͯ
 ҙࢥܾఆ͕ߦΘΕͨͱ͍͑Δ

Slide 30

Slide 30 text

ҙࢥܾఆʹඞཁͳ΋ͷ

Slide 31

Slide 31 text

w ༐ؾ w ৘ใऩूɾ෼ੳ w ҙࢤ఻ୡ

Slide 32

Slide 32 text

ҙࢥܾఆΛ્Ή΋ͷ

Slide 33

Slide 33 text

w ։ൃ޻਺ͷ੍໿ w ࣗ਎ͷ஌ࣝෆ଍ w ΤϯδχΞͱͷ৘ใ֨ࠩ

Slide 34

Slide 34 text

։ൃ޻਺ͷ ੍໿

Slide 35

Slide 35 text

ओλεΫ͸ผʹ૸͍ͬͯΔ ֬౓͕ߴ͍ࢪࡦΛ ࠷େޮ཰Ͱ࣮૷ΛਐΊ͍ͨ

Slide 36

Slide 36 text

ࢼߦࡨޡ͢Δ༨༟ͳ͠

Slide 37

Slide 37 text

ࣗ਎ͷ஌ࣝ ෆ଍

Slide 38

Slide 38 text

ෆ଍͍ͯ͠Δͷ͸෼͔ͬͯΔ
 ͔ͩΒͦ͜ࢼߦࡨޡ͕͍ͨ͠

Slide 39

Slide 39 text

ੵۃੑ͔Βൃੜࣦͨ͠ഊ͸ ڐ༰͢Δ͠͞ΕΔ͕ ෆ҆ײ͕଍ᐫʹͳΔ

Slide 40

Slide 40 text

ΤϯδχΞͱ ͷ৘ใ֨ࠩ

Slide 41

Slide 41 text

ΤϯδχΞΑΓ΋ σΟϨΫλʔ͕͍࣋ͬͯΔ
 ৘ใͷํ͕ଟ͍

Slide 42

Slide 42 text

ಉ͡৘ใΛ࣋ͬͯͳ͍ͱ ൑அཧ༝͸఻ΘΒͳ͍

Slide 43

Slide 43 text

Ͱ΋ɺͲ͏͍͏৘ใΛ ϕʔεʹ൑அ͍ͯ͠Δͷ͔
 ఻͑Δͷ͸͚ͬ͜͏େม

Slide 44

Slide 44 text

πʔϧͰग़དྷΔ͜ͱ w ࣗࣾΤϯδχΞͷ޻਺Ͱ͸ͳ͘σΟϨΫλʔ ͷ޻਺Ͱ w ແҋ໼୫ͱ৭ʑͳ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

Slide 45

Slide 45 text

πʔϧ͕ղܾͯ͘͠ΕΔ͜ͱ w ޻਺ײͷෆ҆Λղফ͠ w ࢼߦࡨޡͷνϟϯεΛ༩͑ͯ͘ΕΔ w ద੾ʹར༻͢Ε͹ɺਖ਼͘͠৘ใ͕औΕΔɾ ఏࣔͰ͖Δ

Slide 46

Slide 46 text

w ༐ؾ w ৘ใऩूɾ෼ੳ w ҙࢤ఻ୡ

Slide 47

Slide 47 text

w ༐ؾ w ৘ใऩूɾ෼ੳ w ҙࢤ఻ୡ ͜͜Λࢧ͑ͯ͘ΕΔ

Slide 48

Slide 48 text

৘ใऩूྫ

Slide 49

Slide 49 text

5BH.BOBHFS"OBMZUJDT w 5BH.BOBHFSͷॊೈͳ৘ใऔಘઃఆ w "OBMZUJDTͷΧελϜσΟϝϯγϣϯɺΠϕϯ τػೳʹΑΔ๛෋ͳղੳػೳ w మ൘ͷ૊Έ߹Θͤ

Slide 50

Slide 50 text

ϖʔδͷछผ͕63-ʹදݱ͞Ε ͍ͯͳ͍͚Ͳ෼͚ͯूܭ͍ͨ͠

Slide 51

Slide 51 text

ਓྗݕࡧͷ࣭໰͕ɺ࣭໰ܗࣜͳͷ͔
 Ξϯέʔτܗࣜͳͷ͔औಘ͍ͨ͠

Slide 52

Slide 52 text

$44ηϨΫλͷࢦఆͰ ৘ใ͕औಘͰ͖Δ w $44ηϨΫλΛॻ͘ͱ֘౰ͷ%0.ͷJOOFS5FYU ΛऔಘͰ͖Δ w ଐੑ໊΋ࢦఆ͢Δͱଐੑͷ஋ΛऔಘͰ͖Δ w $44͕ͪΐͬͱΘ͔Ε͹୭Ͱ΋࢖͑Δ

Slide 53

Slide 53 text

w ΞΠίϯͷҧ͍Ͱϖʔδछ͕औΕΔ w ࠩҟ͕ҰఆͷܗͰදݱ͞Ε͍ͯΕ͹࢖͑Δ

Slide 54

Slide 54 text

ෳ਺͋Δճ༡ಈઢͷͲͷಋઢ͕ ར༻͞Ε͍ͯΔ͔Λݟ͍ͨ

Slide 55

Slide 55 text

No content

Slide 56

Slide 56 text

ಈઢ͸৭ʑ͋Δ

Slide 57

Slide 57 text

ηΫγϣϯͷऔಘ function () { var current = {{element}}.parentNode; while(current) { if(current.hasAttribute('id')) { return current.getAttribute('id'); } else { current = current.parentNode; } } } w ΫϦοΫ͞Εͨ৔ॴ͕ͲͷྖҬͳͷ͔Λऔಘ͍ͨ͠ w ͸ͯͳಗ໊μΠΞϦʔͩͱ্ͷ֊૚ʹJEଐੑ͕෇͍͍ͯ ΔɻҎԼͷίʔυͰऔಘͰ͖Δ w ΫϦοΫͷλΠϛϯάͰ"OBMZUJDTͷΠϕϯτʹૹ৴͢Δ

Slide 58

Slide 58 text

݁Ռ͜͏͍͏άϥϑ͕࡞ΕΔ

Slide 59

Slide 59 text

Ϣʔβʔͷ౤ߘΞΫγϣϯ΋
 ूܭ͍ͨ͠

Slide 60

Slide 60 text

Ϣʔβʔ౤ߘͷऔಘ • TagManagerͰ͸ɺFormૹ৴Λݕ஌͢Δ͜ͱ͕Ͱ ͖Δ • ͜ΕͱAnalyticsͷΠϕϯτΛ૊Έ߹ΘͤΔͱɺ౤ ߘܥσʔλ΋AnalyticsʹอଘͰ͖Δ • Analyticsͷػೳͱ૊Έ߹ΘͤΒΕΔͷͰϩάΛू ܭ͢ΔΑΓߴػೳͳ৔߹΋

Slide 61

Slide 61 text

w ༐ؾ w ৘ใऩूɾ෼ੳ w ҙࢤ఻ୡ

Slide 62

Slide 62 text

ҙࢥ఻ୡ

Slide 63

Slide 63 text

ैདྷͷ໰୊఺

Slide 64

Slide 64 text

ػೳͷૂ͍ͱ ͦΕʹରԠ͢ΔࢦඪΛ ఏࣔ͢Δͷ͕େม

Slide 65

Slide 65 text

ࢦඪ͸"OBMZUJDT͚ͩͰ͸ͳ͍ ࢦඪΛ֬ೝ͢ΔͨΊͷ63-ूΛ ࡞ͬͨΓ͢Δඞཁ͕͋ͬͨ

Slide 66

Slide 66 text

͜Ε͸࡞Δͷ΋ݟΔͷ΋େม

Slide 67

Slide 67 text

"OBMZUJDT 4QSFBETIFFU 4FBSDI$POTPMF %BUB4UVEJP

Slide 68

Slide 68 text

No content

Slide 69

Slide 69 text

͸ͯͳಗ໊μΠΞϦʔͷਓؾهࣄΞʔ ΧΠϒػೳϦϦʔε͔࣌Βɺػೳ͝ ͱͷϨϙʔτΛ࡞੒͢ΔΑ͏ʹͨ͠

Slide 70

Slide 70 text

ҙਤΛ఻͑Δͷָ͕ʹͳΔ͠ ͻͱ໨Ͱঢ়گ͕೺ѲͰ͖ΔͷͰ ΤϯδχΞ΋֬ೝָ͕ʹͳΔ

Slide 71

Slide 71 text

σΟϨΫλʔ୯ಠͰͷ ݶքɾσϝϦοτ

Slide 72

Slide 72 text

σʔλͷऔಘํ๏ͷڞ༗࿙Ε • CSSηϨΫλ΍IDଐੑͰ৘ใΛऔಘ͢Δ৔ ߹ɺHTMLߏ଄ʹมߋ͕Ճ͑ΒΕΔͱσʔ λ͕औಘͰ͖ͳ͘ͳΔ ➡ ͜ͷσʔλ͕࢖͑Δɺͱ͍͏͜ͱ͕෼͔ͬ ͨΒɺద੾ͳλΠϛϯάͰΞϓϦέʔγϣ ϯʹ૊Έࠐ΋͏

Slide 73

Slide 73 text

σʔλͷऔಘํ๏ͷڞ༗࿙Ε • AppsScript΍Spreadsheetͷؔ਺ͳͲͰؤ ுͬͯॲཧͯ͠σʔλΛੜ੒͍ͯ͠Δ৔߹ɺ յΕͨ࣌ʹ෮چ͕ࠔ೉ ➡ ͜ͷσʔλ͕࢖͑Δɺͱ͍͏͜ͱ͕෼͔ͬ ͨΒɺυΩϡϝϯτΛ࢒͢ͳͲ͠Α͏

Slide 74

Slide 74 text

ղܾํ๏ͷݕ౼ෆ଍ • σʔλΛऔಘํ๏͔Βෳ਺ͷํ๏͕͋Γɺ JavaScript΋ॻ͚ͯ͠·͏ɻσʔλͷอଘͰ΋ෳ਺ ͷํ๏͕͋Γɺ૊Έ߹Θͤ͸ͨ͘͞Μ͋ͬͯ೉͠ ͍ • ࣗ਎ͷແବʹ࣌ؒΛ͍ͯ͠Δ৔߹΋͋Δ ➡ JavaScript͸ΤϯδχΞϨϏϡʔʹग़͢ɻઃఆ౳ ʹෆ͕҆͋Δ৔߹͸ଞDʹ࿩ͯ͠ΈΔɻ࡞ۀ࣌ؒ Λ1-2࣌ؒʹ۠੾Δ

Slide 75

Slide 75 text

ղܾํ๏ͷݕ౼ෆ଍ ➡ ઃఆ͕ҟৗʹෳࡶʹͳΔ৔߹͸ɺΤϯδ χΞʹ૬ஊ͢Δɻͦ΋ͦ΋΋ͬͱྑ͍ղ ܾํ๏͕ݟ͔ͭΔ৔߹΋͋Δ

Slide 76

Slide 76 text

%ʹΑΔ৘ใऔಘ͸ ͋͘·ͰҰ࣌తͳ΋ͷͳͷͰ σʔλ͕࢖͑Δͱ෼͔ͬͨΒ ΤϯδχΞͱ૬ஊͯ͠ ࢓༷Λ֬ఆͤ͞·͠ΐ͏

Slide 77

Slide 77 text

·ͱΊ

Slide 78

Slide 78 text

(PPHMFͷπʔϧΛ࢖͍
 %͚ͩͰ΋௿ίετ ແྉ ௿޻਺ ʹ ҙࢥܾఆΛߦ͏ͨΊͷ؀ڥΛ ੔͑ΒΕ·͢

Slide 79

Slide 79 text

πʔϧ͸໰୊Λ
 ղܾ͢ΔͨΊʹඞཁͳ
 ෛ୲ΛݮΒͯ͘͠ΕΔ

Slide 80

Slide 80 text

͋͘·Ͱ໰୊ղܾͷ
 ͍ͪखஈͰ͋Γ
 πʔϧΛ࢖͏͜ͱ͕
 ໨తͰ͸ͳ͍

Slide 81

Slide 81 text

৘ใղੳ΍ίϛϡχέʔγϣ ϯʹϑΥʔΧε͢Δ࣌ؒΛ ૿΍͠ɺҙࢥܾఆΛՃ଎͞ ͤɺαʔϏεͷະདྷ࡞Γग़ ͍͖ͯ͠·͠ΐ͏

Slide 82

Slide 82 text

͓ΘΓ