Slide 1

Slide 1 text

෱Ԭ൛*P5റΓͷษڧձWPM Voice

Slide 2

Slide 2 text

גࣜձࣾ$FOUFS2ɹࢁాඒึ 'VLVPLBHSPXUIOFYȔ֊ʹձ͕ࣾ͋Γ·͢ʂ *P5Λ΋ͬͱ਎ۙʹɺ΋ͬͱָ͘͠ɻະདྷ΁ *P5ࢼ࡞඼։ൃࢧԉࣄۀɾ45&".ڭҭࢧԉࣄۀɾ*P5੡඼ˍΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ "#065 ࠷ۙϓϥΠϕʔτͰ೤৺ʹ΍ͬͯΔ͜ͱɿ ɹडݧੜͷଉࢠʹ಄͕Α͘ͳΓͦ͏Ͱ ɹ෩अ΍ΠϯϑϧΤϯβʹͳΒͣʹ ɹඒຯ͍͠͝൧Λ৯΂ͤ͞Δ͜ͱ

Slide 3

Slide 3 text

Voice Ի੠

Slide 4

Slide 4 text

ϩϘοτ ࿩ͤΔ ʝ͕࡞ΕͨΒͳ͋

Slide 5

Slide 5 text

੡࡞෩ܠ ̓ιϨίϯԠื࡞඼

Slide 6

Slide 6 text

ຐঁͷ΄͏͖ϗϧμʔʲιϨίϯʳ IUUQTZPVUVCFVG("BM6ʳ

Slide 7

Slide 7 text

RobotVoice Ի੠߹੒*$

Slide 8

Slide 8 text

ΈΜͳͷϥζύΠίϯςετ̎̌̍̓ड৆࡞඼ɿ നઇඣͷຐ๏ͷڸʮসإͷૉఢͳɺوํ͸ૉఢʯ IUUQTZPVUVCFK;(BGZXD

Slide 9

Slide 9 text

RobotVoice Ի੠߹੒ΞϓϦ

Slide 10

Slide 10 text

IoT RobotVoice ࡢ೥͔Βଓʑͱൃച͞ΕͨԻ੠Ξγελϯτ౥ࡌεϐʔΧʔ

Slide 11

Slide 11 text

(PPHMF)PNFNJOJͰΏΓ΍ΜϨτϦΟόΝͷωλʰͪΌΓͺ͘ΒΕͨʯ IUUQTZPVUVCFZ&Y%$-O(G

Slide 12

Slide 12 text

"NB[PO"MFYBެࣜΧςΰϦ ϊϕϧςΟɾϢʔϞΞ෦໳ͷ ʮओ්͋Δ͋ΔʯΛެ։த IUUQTTNBSUIBDLTKQEC ͝঺հ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ɻ

Slide 13

Slide 13 text

RobotVoice Ի੠Ͱ݁ՌΛग़ྗ Ի੠Ͱೖྗ Ϋϥ΢υͰॲཧ

Slide 14

Slide 14 text

Voice User Interface RobotVoice

Slide 15

Slide 15 text

Voice User Interface ̏෼λΠϚʔ -ࣾɿ̏෼ͷλΠϚʔΛ։࢝͠·͢ɻ "ࣾɿ̏෼ͷλΠϚʔΛηοτ͠·ͨ͠ɻ (ࣾɿ̏෼Ͱ͢Ͷʂελʔτɻ

Slide 16

Slide 16 text

Voice User Interface ݺͼग़͠ޙʣλΠϚʔࢭΊͯ ֤ࣾʮλΠϚʔࢭΊͯʯͰԻ͕ࢭ·Δ͚Ͳ (PPHMF)PNF͸ʮ͋Γ͕ͱ͏ʯͰ΋ࢭ·Δʂ λΠϚʔΛࢭΊΔ࣌ͷؾ෼ʹେ͖ͳҧ͍͕ͰΔʂ ֤ࣾ̏෼ܦաΛ஌ΒͤΔԻָ͕໐Δɻ ɹɹɹɹɹɹɹ⽄̇⽄ʙ ࠓޙ76*࣍ୈͰਓؒͷײ৘͕͔ͳΓίϯτϩʔϧ͞ΕΔ

Slide 17

Slide 17 text

Voice User Interface ӳޠؤுͬͯಡ΋͏ͱࢥ͏ͷͰ͕͢ɺ΋͠ಡΜͰ͍Δํ͍Βͬ͠ΌͨΒ৘ใަ׵͍ͯͩ͘͠͞ʂ

Slide 18

Slide 18 text

Voice ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠