Slide 1

Slide 1 text

ୈ26ճγΣϧܳษڧձ ΁Α͏ͦ͜ usp༑ͷձ ˏpapiron

Slide 2

Slide 2 text

·ͣ͸ޚྱ ͝ࢀՃ͍͖ͨͩ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢

Slide 3

Slide 3 text

෱ԬαςϥΠτ ͓͔͛͞·Ͱ ࠓճͰୈ10ճ໨

Slide 4

Slide 4 text

෱ԬαςϥΠτ ࠓճ͸ ٱ͠ͿΓʹ AIP Cafeʹͯ

Slide 5

Slide 5 text

෱ԬαςϥΠτ ୈ1ճ͸ 2015೥4݄ʹ AIP CafeͰ։࠵ http://papiro.hatenablog.jp/entry/2015/04/18/222408

Slide 6

Slide 6 text

େࡕαςϥΠτ ୈ1ճ͸ 2014೥10݄ʹ ։࠵͞Εͨ http://www.kunst1080.net/entry/2014/10/05/000541

Slide 7

Slide 7 text

ۙگ ϝΨωΛ 10೥ͿΓʹ ৽ை ϝΠϯ αϒ

Slide 8

Slide 8 text

ۙگ ྲྀߦΓతʹ͸ αϒͷํ͕ ΢έ͕ྑ͍ ͔΋͠Εͳ͍ ಀ͛ஏͷ ௡࡚ฏڡ܅ͬΆ͍

Slide 9

Slide 9 text

ۙگ ͓࢓ࣄ༻σΟεϓϨΠߪೖ 24Πϯν1980x1200͸͍͍ͧ ৽σΟεϓϨΠ طଘσΟεϓϨΠ

Slide 10

Slide 10 text

ۙگ ߪೖػछ͸EIZO EV2455 ߪೖͯ͠1िؒޙ ৽ػछൃදʂ ηπφΠʂ

Slide 11

Slide 11 text

ۙگ Software Design ʹهࣄΛ౤ߘ

Slide 12

Slide 12 text

ۙگ •ෳ਺ਓͰιʔγϟϧతࣥච •Ұ౓΋إΛ߹Θͤͣ •SlackͰٞ࿦ •GithubͰ৘ใڞ༗ •Github => Slackͷ࿈ܞ

Slide 13

Slide 13 text

ۙگ ࠓ೥ͷ5݄ʹ γΣϧεΫϦϓτϚΨδϯ ʹهࣄΛدߘ vol.39ͱvol.40ͷ2ճ࿈ࡌ http://shell-mag.com/

Slide 14

Slide 14 text

ۙگ จষΛॻ͘ ػձ͕૿͑ͨ ೥ʹͳͬͨ

Slide 15

Slide 15 text

ษڧձͷझࢫ ίϚϯυϥΠϯ͸ ҙࣝతʹऔΓ૊·ͳ͍ͱ ྑ͞ʹؾ͔ͮͳ͍

Slide 16

Slide 16 text

ษڧձͷझࢫ ίϚϯυϥΠϯʹ ਅͬਖ਼໘͔ΒऔΓ૊Ή ػձ͕ແ͍ʁ

Slide 17

Slide 17 text

ษڧձͷझࢫ UNIXతͳ ಓ۩ͷ࢖͍ํΛ ָ͠Έͳ͕Β ܇࿅͢Δ৔

Slide 18

Slide 18 text

ษڧձͷझࢫ ίϯϐϡʔλʹ ؤுͬͯ΋Β͏ ૉཆ͕਎ʹͭ͘ ͱࢥ͍ͬͯΔ

Slide 19

Slide 19 text

γΣϧͷػೳ • ίϚϯυͷ࣮ߦ • ؀ڥม਺ɺPATHɺҾ਺ɺฦΓ஋ • ϓϩηε੍ޚ • όοΫάϥ΢ϯυɺγάφϧ • σʔλͷೖग़ྗ੍ޚ • ඪ४ೖྗɺඪ४ग़ྗɺඪ४Τϥʔग़ྗ • ϑΝΠϧγεςϜ • ύΠϓɺϦμΠϨΫτ

Slide 20

Slide 20 text

γΣϧͷػೳ • ΠϯλϥΫςΟϒػೳ • ϓϩϯϓτ • historyɺิ׬ • alias • ϓϩάϥϛϯάػೳ • ม਺ɺؔ਺ • ੍ޚߏ଄ɺΤϥʔॲཧ • σόοάग़ྗ

Slide 21

Slide 21 text

γΣϧͷػೳ γΣϧʹ਌͠ΜͰ ίϯϐϡʔλʹ ؤுͬͯ΋Β͓͏ʂ

Slide 22

Slide 22 text

ίϚϯυΛ஌Δ •ςΩετॲཧܥ •୯ػೳ •catɺgrepɺsortɺuniqɺ tailɺheadɺtrɺpasteɺ diffɺcomm •ଟػೳ •sed •ϑΝΠϧγεςϜܥ •lsɺfindɺstat •γʔέϯεੜ੒ •seqɺjotɺyes •ͦͷଞ •xargsɺtimeɺdateɺteeɺ echoɺprintfɺbcɺcurl •࠷ऴฌث •awk •perlɺruby (-alne)

Slide 23

Slide 23 text

Open usp Tukubaiͷ঺հ • TukubaiίϚϯυͬͯʁ • ୯ػೳͷίϚϯυ܈ • طଘͷUNIXίϚϯυʹ଍Γͳ͔ͬͨಓ۩ • ୺຤Ͱͷσʔλॲཧ͕໘ന͘ͳΔ

Slide 24

Slide 24 text

Open usp Tukubaiͷ঺հ •೔෇࣌ࠁॲཧ •mdateɺcalclockɺyobi •֤छूܭ •gyoɺcountɺsmܥɺmap •ϑΟʔϧυ੾ग़ •selfɺdelf Open usp TukubaiίϚϯυϚχϡΞϧ https://uec.usp-lab.com/TUKUBAI_MAN/CGI/TUKUBAI_MAN.CGI?POMPA=LIST •ߦྻม׵ •tarrɺyarrɺtateyoko •σʔλ݁߹ •loopjɺloopxɺjoinܥ •ͦͷଞ •getfirstɺjuniɺmojihame

Slide 25

Slide 25 text

γΣϧܳؔ࿈৘ใ • USP༑ͷձ • https://www.usptomo.com • UEC - use engineers' community site • https://uec.usp-lab.com/ INFO/CGI/INFO.CGI? POMPA=LIST • ্ాϒϩάʢձ௕ʣ • https://blog.ueda.asia • େνΣοΧʔɿγΣϧܳ ਓͨͪ • https://daichkr.hatelabo.jp/ antenna/960679194075891200 • ஓ੿ϒϩά • http://papiro.hatenablog.jp