Slide 1

Slide 1 text

DERA-design 01 ϯ σ β Π ษ ڧ ձ ذ ͗ ෞ ; Ҋ ਤ E FTJHO ʰ༨നΛڪΕͳ͍σβΠϯज़ʱ スライド数 42ページ

Slide 2

Slide 2 text

DERA-design 02 ༨നΛڪΕͯ ͍·ͤΜ͔ʁ

Slide 3

Slide 3 text

DERA-design 03 ༨ന͕ͳ͍σβΠϯ͸ ૉਓ͍͘͞

Slide 4

Slide 4 text

DERA-design 04 ༨നΛ ࢖͍͜ͳͤͯͦ͜ σβΠφʔ

Slide 5

Slide 5 text

DERA-design 05 ༨നͷ໾ׂ $"15&3

Slide 6

Slide 6 text

DERA-design 06 $"15&3༨നͷ໾ׂ ࢹೝੑՄಡੑͷ֬อ ࢲ΋কདྷ͢͜ͿΔͦͷҙຯऀͱ͍͏ࣄͷͨΊ ʹͳͬͳͨɻ୯ʹࣄ࣮Λ҆৺Ӄ΋͍ͨͩ·ͦ Μͳߨٛͳͳ͍ͳͲʹग़Δ͓͖ͯ΂͖Λ͸ྉ ؆า͘·͚ͨ͠ΕͲ΋ɺ͜͏ʹ͸ݟΔͨͰͳ ͍Ͱɻ߳ͷ͠Ͱ͢ࣄ͸͓͚ͬͭຖ೔ͰΑ͘͡ ·͢ͳɻ ΐΖͻΐΖωϧιϯ͞Μ͕ؔ܎ࢲཱ࣮ࡍؔ܎ ͕͠ͳ͍ओҙͦͷओٛࢲ͔૿ݮ͕ʹैͬͯ͝ ҙݟ·͢·͍ͳ͔ͨΒɺ͜͏ͨ͠౰࣌΋͋ͳ ͔ͨςϯಓ۩ʹ࢝·ͬ΍ɺେ৿͞Μͷࣄʹը ͷ͓Εʹ·ͯ͠͝໡ैͱͳͬͯԿେ࿚͕͝ر ๬ʹۈ·ΓΑ͏ʹແ࿦͓ߏ੒ʹ͋Γͨͯ͠ɺ ͱ͜͏ࠓʹؔ܎Λ஌Εͳ͍͕དྷͳ͍ͷ͕͞· ࢲ΋কདྷ͢͜ͿΔͦͷҙຯऀͱ͍͏ࣄͷ ͨΊʹͳͬͳͨɻ୯ʹࣄ࣮Λ҆৺Ӄ΋ͨ ͍ͩ·ͦΜͳߨٛͳͳ͍ͳͲʹग़Δ͓ͯ ͖΂͖Λ͸ྉ؆า͘·͚ͨ͠ΕͲ΋ɺ͜ ͏ʹ͸ݟΔͨͰͳ͍Ͱɻ߳ͷ͠Ͱ͢ࣄ͸ ͓͚ͬͭຖ೔ͰΑ͘͡·͢ͳɻ ΐΖͻΐΖωϧιϯ͞Μ͕ؔ܎ࢲཱ࣮ࡍ ؔ܎͕͠ͳ͍ओҙͦͷओٛࢲ͔૿ݮ͕ʹ

Slide 7

Slide 7 text

DERA-design 07 $"15&3༨നͷ໾ׂ ৘ใͷ۠෼͚ڧऑ

Slide 8

Slide 8 text

DERA-design 08 $"15&3༨നͷ໾ׂ ࢹઢͷ༠ಋཧղΛॿ͚Δ ˔˔˔˔ ˔˔˔˔˔˔˔

Slide 9

Slide 9 text

DERA-design 09 $"15&3༨നͷ໾ׂ ༨ന͕༩͑Δҹ৅ ߴڃײɹΤϨΨϯτɹ༨ӆ ޿ɹ͞ɹਗ਼ܿײɹ ੩ᨰ

Slide 10

Slide 10 text

DERA-design 10 ༨നͷجຊ $"15&3

Slide 11

Slide 11 text

DERA-design 11 $"15&3༨നͷجຊ ༨ന͸ूΊͯɺ େ͖ͳ༨നʹ

Slide 12

Slide 12 text

DERA-design 12 ˔˔˔˔ ˔˔˔˔˔˔˔ ബ͍ ೱ͍ $"15&3༨നͷجຊ ৘ใྔͷೱ୶

Slide 13

Slide 13 text

DERA-design 13 $"15&3༨നͷجຊ ϙδςΟ ϒεϖʔεͱωΨς Ο ϒεϖʔε ˔˔˔˔ ˔˔˔˔˔˔˔ 104*5*7&41"$& /&("5*7&41"$&

Slide 14

Slide 14 text

DERA-design 14 $"15&3༨നͷجຊ ίϯςϯπʹΑΔ༨നྔͷҧ͍ ৘ใྔ ༨നྔ ଟ ଟ গ গ ৘ใܥ ಡΈ෺ νϥγ ύϯϑϨο τ

Slide 15

Slide 15 text

DERA-design 15 $"15&3༨നͷجຊ ςΩετྔͷௐઅ

Slide 16

Slide 16 text

DERA-design 16 ༨നͷ࿦ཧ $"15&3

Slide 17

Slide 17 text

DERA-design 17 $"15&3༨നͷ࿦ཧ ༨ന͸Ҿ͖ࢉͷσβΠϯ ˔˔˔˔ ˔˔˔˔˔˔˔

Slide 18

Slide 18 text

DERA-design 18 $"15&3༨നͷ࿦ཧ ༨നΛ࢖ͬͯڧௐ͢Δ &NQIBTJT

Slide 19

Slide 19 text

DERA-design 19 $"15&3༨നͷ࿦ཧ ༨നͰॏ৺Λௐઅ͢Δ

Slide 20

Slide 20 text

DERA-design 20 ༨നͷ࣮ફ $"15&3

Slide 21

Slide 21 text

DERA-design 21 $"15&3༨നͷ࣮ફ ઌʹ༨നΛܾΊͯ͠·͏ ॏ ཁ

Slide 22

Slide 22 text

DERA-design 22 $"15&3༨നͷ࣮ફ ڧௐ͢Δ΋ͷΛܾΊΔ "UUFOUJPO

Slide 23

Slide 23 text

DERA-design 23 $"15&3༨നͷ࣮ફ ৘ใͷ੔ཧ͕͞ΒʹॏཁʹͳΔ "UUFOUJPO

Slide 24

Slide 24 text

DERA-design 24 $"15&3༨നͷ࣮ફ ༨നͷجຊ͸നɺ ·ͨ͸୯৭ 8IJUF NPOPDISPNBUJD

Slide 25

Slide 25 text

DERA-design 25 $"15&3༨നͷ࣮ફ ϕλ࿮͸࢖͍ॴΛߟ͑ͯ

Slide 26

Slide 26 text

DERA-design 26 $"15&3༨നͷ࣮ફ ϑΥϯτ΍ܩઢͷଠ͞Ͱҹ৅Λίϯτϩʔϧ ༨നΛڪΕͳ͍ σβΠϯ ༨നΛڪΕͳ͍ σβΠϯ

Slide 27

Slide 27 text

DERA-design 27 $"15&3༨നͷ࣮ફ ݟ։͖୯ҐͰߟ͑Δ

Slide 28

Slide 28 text

DERA-design 28 8ͷ༨ന $"15&3

Slide 29

Slide 29 text

DERA-design 29 $"15&38ͷ༨ന ݟग़͠ͷ্Լͷ༨ന େݟग़͠ தݟग़͠ খݟग़͠

Slide 30

Slide 30 text

DERA-design 30 $"15&38ͷ༨ന TFDUJPOؒͷ༨ന TFDUJPO TFDUJPO

Slide 31

Slide 31 text

DERA-design 31 $"15&38ͷ༨ന ༨നͷଟ͍σβΠϯ͸ΧϥϜͱ૬ੑ͕ྑ͍ TFDUJPO TFDUJPO TFDUJPO TFDUJPO TFDUJPO

Slide 32

Slide 32 text

DERA-design 32 $"15&38ͷ༨ന σβΠϯ͕ࣗ༝ʹͳΔͱ༨ന͕ॏཁʹͳΔ

Slide 33

Slide 33 text

DERA-design 33 $"15&38ͷ༨ന ༨നྔͷௐ੔ ৘ใྔ ༨നྔ ଟ ଟ গ গ ৘ใܥ ɾ χϡʔε ϒϩά ίʔϙϨʔ ταΠ τ ϒϥϯσ Ο ϯ άα Π τ

Slide 34

Slide 34 text

DERA-design 34 ༨നͷ࣮ྫ $"15&3

Slide 35

Slide 35 text

DERA-design 35 $"15&3༨നͷ࣮ྫ (PPHMF ̍ ͭͷػೳ͚͕ͩɺ ༨നͷ ਅΜதʹ഑ஔ͞Ε͍ͯ Δɻ (PPHMFͱݴ͑͹ݕࡧ ͱ͍͏ΠϝʔδΛϒϥ ϯσΟϯάͨ͠ɻ

Slide 36

Slide 36 text

DERA-design 36 $"15&3༨നͷ࣮ྫ "QQMF ༨നΛେ͖͘ͱͬͨσβΠϯ ͸ɺ ঎඼ΛΑΓັྗతʹ͠·͢ɻ "QQMFͷ঎඼ͱ༨നͷ࣋ͭΠ ϝʔδʢߴڃײɾߴܿʣ͕Ϛο ν͍ͯ͠·͢ɻ

Slide 37

Slide 37 text

DERA-design 37 $"15&3༨നͷ࣮ྫ ৽ฉ޿ࠂΫϦΤʔς Ο ϒίϯςετ ʮΊͰͨ͠ɺ ΊͰͨ͠ʁʯ େ͖ͳࢴ໘ͷਅΜதʹɺ Ωϟον ίϐʔͱΠϥετ͚͕ͩϨΠΞ ΢τ͞Ε͍ͯΔɻ ༨ന͕͏·͘ σβΠϯͷதʹੜ͔͞Ε͍ͯ ·͢ɻ

Slide 38

Slide 38 text

DERA-design 38 $"15&3༨നͷ࣮ྫ ͚͖ͬΐ͘ɺ Α͸͘ɻ γϯϓϧͳσβΠϯͰɺ ୺తʹ ·ͱΊΒΕ͍ͯΔɻ ༨നͱ͍͏ຊͷςʔϚΛΑ͘ ද͍ͯ͠·͢ɻ

Slide 39

Slide 39 text

DERA-design 39 $"15&3༨നͷ࣮ྫ ϊϯάϦ ο υσβΠ ϯϒϩʔΫϯάϦ ο υϨΠ Ξ΢ τ 8ͷٕज़͕ਐา͖ͯ͠ ͨͨΊɺ 8αΠ τͰ΋ࣗ ༝ͳϨΠΞ΢τ͕Ͱ͖Δ ΑʹͳΓ·ͨ͠ɻ

Slide 40

Slide 40 text

DERA-design 40 ·ͱΊ

Slide 41

Slide 41 text

DERA-design 41 ˔༨നΛҙਤతʹ࡞ΔΑ͏ʹ͠Α͏ ˔༨ന͸࠷ॳʹܾΊ͓ͯ͜͏ ˔༨നͷྔ͸ɺ ಺༰ʹΑͬͯม͑Δ ˔༨നʹΑͬͯσβΠϯͷΠϝʔδ͕มΘΔ ·ͱΊ

Slide 42

Slide 42 text

DERA-design 42 Ҏ্ɺ ͝ਗ਼ௌ ͋Γ͕ͱ͏ ͍͟͝·ͨ͠