Slide 1

Slide 1 text

ϑϨʔϜϫʔΫͷػೳΛ࢖Θͣʹ ඪ४ؔ਺࢖ͬͨΒো֐ىͨ͜͠࿩ BTVNJLBN IUUQTTQFBLFSEFDLDPNBTVNJLBNQIQDPO ͪ͜Β͔ΒͲ͏ͧʂ

Slide 2

Slide 2 text

͜Μʹͪ͸ʂ w ͋͢Έ 🐦!BTVNJLBN w খాݪͷ/&גࣜձࣾʹۈΊਃ͢೥໨ w 8FCΞϓϦ։ൃ🙋 w 1)1(P3VCZ"845FSSBGPSN3FBDUʜ ݩ)BNFF♨ ෼ࣾԽʂ

Slide 3

Slide 3 text

։ൃऀͱͯ͠ όάΛੜ·ͳ͍ίʔυΛॻ͜͏ ӡ༻ͱͯ͠ ো֐Λૉૣ͘௟Րͤ͞Α͏ ো֐ ࠓ೔͓࿩͍ͨ͜͠ͱ͸ʜ

Slide 4

Slide 4 text

։ൃऀͱͯ͠ όάΛੜ·ͳ͍ίʔυΛॻ͜͏ ӡ༻ͱͯ͠ ো֐Λૉૣ͘௟Րͤ͞Α͏ ো֐ ࠓ೔͓࿩͍ͨ͜͠ͱ͸ʜ

Slide 5

Slide 5 text

։ൃऀͱͯ͠ ো֐Λى͜͞ͳ͍ ίʔυΛॻ͘

Slide 6

Slide 6 text

͜ͱͷ࢝·Γ w $POUSPMMFSʹೖΔલͷॲཧΛमਖ਼͢ΔϦϦʔε w ʮ˓˓ͷػೳ͕ಈ͔ͳ͍ͷͰ͕͢ʜʯ w ো֐👼ˠো֐ରԠνʔϜൃ଍ ։ൃऀͱͯ͠ো֐Λى͜͞ͳ͍ίʔυΛॻ͘

Slide 7

Slide 7 text

w όάͬͯΔػೳʹ͸ؔ܎ͳ͍ϦϦʔε🤔 w ͕ɺςετ؀ڥͰSFWFSUͯ͠ΈΔͱ࠶ݱ?Q?ˠࠩ͠໭͠ w ࢲʮԿ΋ͯ͠ͳ͍ͷʹյΕͨɺɺɺʯ ։ൃऀͱͯ͠ো֐Λى͜͞ͳ͍ίʔυΛॻ͘ ͜ͱͷ࢝·Γ

Slide 8

Slide 8 text

w όάͬͯΔػೳʹ͸ؔ܎ͳ͍ϦϦʔε🤔 w ͕ɺςετ؀ڥͰSFWFSUͯ͠ΈΔͱ࠶ݱ?Q?ˠࠩ͠໭͠ w ࢲʮԿ΋ͯ͠ͳ͍ͷʹյΕͨɺɺɺʯ ։ൃऀͱͯ͠ো֐Λى͜͞ͳ͍ίʔυΛॻ͘ ͜ͱͷ࢝·Γ

Slide 9

Slide 9 text

໰୊ͷ͋ΔίʔυΛ ʮ-BNJOBTʯΛ࢖ͬͯ ໛ٖతʹ࠶ݱ ͜ͷίʔυ Ͳ͕͜ո͍͠Ͱ͠ΐ͏͔ʁ ։ൃऀͱͯ͠ো֐Λى͜͞ͳ͍ίʔυΛॻ͘

Slide 10

Slide 10 text

ਖ਼ղ͸ɾɾɾ ։ൃऀͱͯ͠ো֐Λى͜͞ͳ͍ίʔυΛॻ͘

Slide 11

Slide 11 text

͜͜ʙʙʙʙʙʂʂ IFBEFSؔ਺Ͱ ௚઀ϦμΠϨΫτɻ ։ൃऀͱͯ͠ো֐Λى͜͞ͳ͍ίʔυΛॻ͘ 👈

Slide 12

Slide 12 text

🌞ਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτΛهड़͍ͯ͠Δίʔυ🌞 -PDBUJPOIUUQTLBNBCPLPPJTIJKQ )551'PVOE ։ൃऀͱͯ͠ো֐Λى͜͞ͳ͍ίʔυΛॻ͘

Slide 13

Slide 13 text

👿௚઀ϦμΠϨΫτΛهड़͍ͯ͠Δίʔυ👿 -PDBUJPOIUUQTLBNBCPLPPJTIJKQ )5510, ։ൃऀͱͯ͠ো֐Λى͜͞ͳ͍ίʔυΛॻ͘

Slide 14

Slide 14 text

྆ऀΛൺ΂Δͱ w ਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτΛهड़ w )551'PVOE w ௚઀ϦμΠϨΫτΛهड़ w )5510, ։ൃऀͱͯ͠ো֐Λى͜͞ͳ͍ίʔυΛॻ͘ εςʔλείʔυΛ ॲཧ͢Δ෦෼Ͱ ҙਤ͠ͳ͍ڍಈʹ ͳͬͯͦ͏ʜ💭

Slide 15

Slide 15 text

ϑϨʔϜϫʔΫͷ ίʔυΛಡ΋͏ w ਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτΛهड़ͨ͠৔߹ ಺෦ͷॲཧ͸Ͳ͏ͳ͍ͬͯΔʁ w ௚઀ϦμΠϨΫτΛهड़ͨ͠৔߹ 
 ಺෦ͷॲཧ͸Ͳ͏ͳ͍ͬͯΔʁ

Slide 16

Slide 16 text

-BNJOBTͷ ίʔυΛಡ΋͏ w ਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτΛهड़ͨ͠৔߹ ಺෦ͷॲཧ͸Ͳ͏ͳ͍ͬͯΔʁ w ௚઀ϦμΠϨΫτΛهड़ͨ͠৔߹ 
 ಺෦ͷॲཧ͸Ͳ͏ͳ͍ͬͯΔʁ

Slide 17

Slide 17 text

-BNJOBTࣄલ஌ࣝ&WFOU CPPUTUSBQ SPVUF EJTQBUDI SFOEFS fi OJTI &WFOU લॲཧ ϧʔςΟϯάॲཧ ࣮ࡍͷ$POUSPMMFSॲཧ ϏϡʔͷϨϯμϦϯά ޙॲཧ ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉࣄલ஌ࣝ

Slide 18

Slide 18 text

CPPUTUSBQ SPVUF EJTQBUDI SFOEFS fi OJTI &WFOU લॲཧ ϧʔςΟϯάॲཧ ࣮ࡍͷ$POUSPMMFSॲཧ ϏϡʔͷϨϯμϦϯά ޙॲཧ ࠓճ͸ ʮEJTQBUDIʯ ʮ fi OJTIʯ Λৄ͘͠ݟΔ👀 ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉࣄલ஌ࣝ &WFOUEJTQBUDI

Slide 19

Slide 19 text

&WFOUEJTQBUDI w ࣮ࡍͷ$POUSPMMFS͕ൃՐ w UP6SM VSM Λݟ͍ͯ͘ ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 20

Slide 20 text

-BNJOBT &WFOUEJTQBUDI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 21

Slide 21 text

-BNJOBT w BEE)FBEFS-JOF w TFU4UBUVT$PEF &WFOUEJTQBUDI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 22

Slide 22 text

w BEE)FBEFS-JOF w TFU4UBUVT$PEF -BNJOBT &WFOUEJTQBUDI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 23

Slide 23 text

-BNJOBT &WFOUEJTQBUDI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 24

Slide 24 text

-BNJOBT &WFOUEJTQBUDI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 25

Slide 25 text

-BNJOBT )FBEFSTΫϥεͷ ϓϩύςΟʹ஋Λ ೖΕ͍ͯΔ͚ͩɻ &WFOUEJTQBUDI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 26

Slide 26 text

-BNJOBT &WFOUEJTQBUDI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 27

Slide 27 text

-BNJOBT w BEE)FBEFS-JOF w TFU4UBUVT$PEF &WFOUEJTQBUDI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 28

Slide 28 text

-BNJOBT &WFOUEJTQBUDI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 29

Slide 29 text

&WFOUEJTQBUDI -BNJOBT ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 30

Slide 30 text

-BNJOBT 3FTQPOTFΫϥεͷ ϓϩύςΟʹ஋Λ ೖΕ͍ͯΔ͚ͩɻ &WFOUEJTQBUDI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 31

Slide 31 text

&WFOUEJTQBUDI -BNJOBT ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 32

Slide 32 text

w ࣮ࡍͷ$POUSPMMFS͕ݺ͹ΕΔ w ϦμΠϨΫτॲཧΛهड़͢Δͱ w )FBEFSTΫϥεͷϓϩύςΟʹʮ-PDBUJPOʙʯΛ֨ೲ w 3FTQPOTFΫϥεͷϓϩύςΟʹʮεςʔλείʔυʯΛ֨ೲ &WFOUEJTQBUDI·ͱΊ ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 33

Slide 33 text

w ࣮ࡍͷ$POUSPMMFS͕ݺ͹ΕΔ w ϦμΠϨΫτॲཧΛهड़͢Δͱ w )FBEFSTΫϥεͷϓϩύςΟʹʮ-PDBUJPOʙʯΛ֨ೲ w 3FTQPOTFΫϥεͷϓϩύςΟʹʮεςʔλείʔυʯΛ֨ೲ &WFOUEJTQBUDI·ͱΊ ࣮ࡍͷ ϦμΠϨΫτॲཧ͸ ·ͩ🙅 ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 34

Slide 34 text

&WFOU fi OJTI CPPUTUSBQ SPVUF EJTQBUDI SFOEFS fi OJTI &WFOU લॲཧ ϧʔςΟϯάॲཧ ࣮ࡍͷ$POUSPMMFSॲཧ ϏϡʔͷϨϯμϦϯά ޙॲཧ ࠓճ͸ ʮEJTQBUDIʯ ʮ fi OJTIʯ Λৄ͘͠ݟΔ👀 ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 35

Slide 35 text

w ޙॲཧ͕͞Ε͍ͯ͘ w 👈ͦͷதͷͭ -BNJOBT &WFOU fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 36

Slide 36 text

-BNJOBT w TFOE)FBEFST w TFOE$POUFOU &WFOU fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 37

Slide 37 text

w TFOE)FBEFST w TFOE$POUFOU -BNJOBT &WFOU fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 38

Slide 38 text

-BNJOBT &WFOU fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 39

Slide 39 text

-BNJOBT &WFOU fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 40

Slide 40 text

-BNJOBT ઌ΄Ͳͷ ϓϩύςΟ഑ྻΛ ͙Δ͙Δ🌀 &WFOU fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 41

Slide 41 text

-BNJOBT IFBEFSؔ਺Ͱ ࣮ࡍʹॲཧʂʂ &WFOU fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 42

Slide 42 text

-BNJOBT &WFOU fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 43

Slide 43 text

-BNJOBT &WFOU fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 44

Slide 44 text

-BNJOBT &WFOU fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 45

Slide 45 text

-BNJOBT ઌ΄Ͳొ࿥ͨ͠ TUBUVT$PEFͰ ࣮ࡍʹॲཧʂʂ &WFOU fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 46

Slide 46 text

-BNJOBT ઌ΄Ͳొ࿥ͨ͠ TUBUVT$PEFͰ ࣮ࡍʹॲཧʂʂ &WFOU fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 47

Slide 47 text

-BNJOBT w TFOE)FBEFST w TFOE$POUFOU &WFOU fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 48

Slide 48 text

TFOE$POUFOUͰ FDIPͱͯ͠ग़ྗ͞ΕΔ͜ͱͰ ϔομʔ৘ใؚΊϨεϙϯε͕ฦΔ &WFOU fi OJTI -BNJOBT ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 49

Slide 49 text

w &WFOUEJTQBUDI 
 ϑϨʔϜϫʔΫͷϦμΠϨΫτΛهड़ͨ͠ஈ֊Ͱ͸ 
 ϓϩύςΟʹ஋Λ֨ೲ͢Δ͚ͩ w &WFOU fi OJTI 
 IFBEFSؔ਺Ͱ࣮ࡍʹॲཧ͢Δ෦෼ 
 ϦμΠϨΫτɾεςʔλείʔυॲཧͯ͠Ϩεϙϯεฦ٫ ͭ·Γɺਖ਼͍͠ϦμΠϨΫτ͸͜͏ಈ͘ ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ

Slide 50

Slide 50 text

ϑϨʔϜϫʔΫͷ ίʔυΛಡ΋͏ w ਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτΛهड़ͨ͠৔߹ ಺෦ͷॲཧ͸Ͳ͏ͳ͍ͬͯΔʁ w ௚઀ϦμΠϨΫτΛهड़ͨ͠৔߹ 
 ಺෦ͷॲཧ͸Ͳ͏ͳ͍ͬͯΔʁ

Slide 51

Slide 51 text

௚઀ϦμΠϨΫτΛهड़͢ΔίʔυΛಡΉ w ઌ΄Ͳͷʮਖ਼͍͠ϦμΠϨΫτʯͷϙΠϯτ͸཈͑ͭͭ w ͓ͳ͡Α͏ʹ👇ͷͭΛݟ͍ͯ͘ w EJTQBUDI w fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉ௚઀ϦμΠϨΫτ

Slide 52

Slide 52 text

&WFOUEJTQBUDI w ͜ͷλΠϛϯάͰ IFBEFSؔ਺Ͱॲཧ -BNJOBT ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉ௚઀ϦμΠϨΫτ

Slide 53

Slide 53 text

&WFOUEJTQBUDI -BNJOBT IUUQTXXXQIQOFUNBOVBMKBGVODUJPOIFBEFSQIQ w ͜ͷλΠϛϯάͰ IFBEFSؔ਺Ͱॲཧ ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉ௚઀ϦμΠϨΫτ

Slide 54

Slide 54 text

&WFOUEJTQBUDI -BNJOBT w ͜ͷλΠϛϯάͰ IFBEFSؔ਺Ͱॲཧ εςʔλείʔυ ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉ௚઀ϦμΠϨΫτ

Slide 55

Slide 55 text

&WFOU fi OJTI -BNJOBT ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉ௚઀ϦμΠϨΫτ

Slide 56

Slide 56 text

-BNJOBT ࠓճ͸ ొ࿥ͯ͠ͳ͍ͷͰ άϧάϧ🌀͠ͳ͍ &WFOU fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉ௚઀ϦμΠϨΫτ

Slide 57

Slide 57 text

-BNJOBT &WFOU fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉ௚઀ϦμΠϨΫτ

Slide 58

Slide 58 text

ొ࿥͍ͯ͠ͳ͍͕ ඞͣ௨Δ෼ذͳͷͰ ࣮ߦ͞ΕΔ &WFOU fi OJTI -BNJOBT ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉ௚઀ϦμΠϨΫτ

Slide 59

Slide 59 text

-BNJOBT &WFOU fi OJTI ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉ௚઀ϦμΠϨΫτ

Slide 60

Slide 60 text

&WFOU fi OJTI -BNJOBT ϑϨʔϜϫʔΫͷσϑΥϧτ஋͕ ʮʯͰઃఆ͞Ε͍ͯΔ ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉ௚઀ϦμΠϨΫτ

Slide 61

Slide 61 text

&WFOU fi OJTI -BNJOBT ϑϨʔϜϫʔΫͷσϑΥϧτ஋͕ ʮʯͰઃఆ͞Ε͍ͯΔ ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉ௚઀ϦμΠϨΫτ

Slide 62

Slide 62 text

&WFOU fi OJTI -BNJOBT ϑϨʔϜϫʔΫͷσϑΥϧτ஋͕ ʮʯͰઃఆ͞Ε͍ͯΔ ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉ௚઀ϦμΠϨΫτ

Slide 63

Slide 63 text

&WFOU fi OJTI -BNJOBT εςʔλείʔυ ্ॻ͖ ͞ΕΔʂʂ ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉ௚઀ϦμΠϨΫτ

Slide 64

Slide 64 text

w EJTQBUDI 
 ͜͜ͰϦμΠϨΫτΛIFBEFSؔ਺Ͱهड़͍ͯ͠ΔͷͰ 
 ϔομʔͷϦετͱͯ͠஋͕͸͍Δ 
 w fi OJTI 
 ϑϨʔϜϫʔΫͷσϑΥϧτͷεςʔλείʔυ͕ 
 ͱ͍͏εςʔλείʔυ্͕ॻ͖͞Εͯ͠·͏ 
 ˠਖ਼͘͠ϦμΠϨΫτ͞Εͳ͍ ͭ·Γɺ௚઀ϦμΠϨΫτΛهड़ͨ͠৔߹͸͜͏ಈ͘ ʮ-BNJOBTʯͷίʔυΛಡΉ௚઀ϦμΠϨΫτ

Slide 65

Slide 65 text

ͳͥࢲͷϦϦʔε͕ো֐ʹͳ͔ͬͨ👼 w ࢲͷमਖ਼ͷதͰEJTQBUDI͕ಈ͘લͷ$PPLJFΛमਖ਼ w #FGPSF௚઀IFBEFS 4FU$PPLJFIPHFQJZP w "GUFSϑϨʔϜϫʔΫͷڍಈͰ$PPLJFΛηοτ w ݩ͔Β͋ͬͨίʔυ w EJTQBUDIͷதͰIFBEFS -PDBUJPOYYYYYYYz ͳͥো֐͕ى͖͔ͨ

Slide 66

Slide 66 text

ͳͥࢲͷϦϦʔε͕ো֐ʹͳ͔ͬͨ👼 IFBEFS 4FU$PPLJFIPHFQJZP IFBEFS -PDBUJPOYYY ϑϨʔϜϫʔΫͰ IFBEFS 4FU$PPLJFIPHFQJZP IFBEFS -PDBUJPOYYY ഑ྻʹηοτ͞ΕΔ͚ͩ IFBEFSؔ਺ͷॲཧ͸͠ͳ͍ #FGPSF "GUFS &WFOUEJTQBUDIલ &WFOUEJTQBUDIલ &WFOUEJTQBUDI &WFOUEJTQBUDI &WFOU fi OJTI ͳͥো֐͕ى͖͔ͨ

Slide 67

Slide 67 text

ͳͥࢲͷϦϦʔε͕ো֐ʹͳ͔ͬͨ👼 IFBEFS 4FU$PPLJFIPHFQJZP IFBEFS -PDBUJPOYYY ϑϨʔϜϫʔΫͰ IFBEFS 4FU$PPLJFIPHFQJZP IFBEFS -PDBUJPOYYY ഑ྻʹηοτ͞ΕΔ͚ͩ IFBEFSؔ਺ͷॲཧ͸͠ͳ͍ #FGPSF "GUFS &WFOUEJTQBUDIલ &WFOUEJTQBUDIલ &WFOUEJTQBUDI &WFOUEJTQBUDI &WFOU fi OJTI ͳͥো֐͕ى͖͔ͨ

Slide 68

Slide 68 text

ͳͥࢲͷϦϦʔε͕ো֐ʹͳ͔ͬͨ👼 IFBEFS 4FU$PPLJFIPHFQJZP IFBEFS -PDBUJPOYYY ϑϨʔϜϫʔΫͰ IFBEFS 4FU$PPLJFIPHFQJZP IFBEFS -PDBUJPOYYY ഑ྻʹηοτ͞ΕΔ͚ͩ IFBEFSؔ਺ͷॲཧ͸͠ͳ͍ #FGPSF "GUFS &WFOUEJTQBUDIલ &WFOUEJTQBUDIલ &WFOUEJTQBUDI &WFOUEJTQBUDI &WFOU fi OJTI ͳͥো֐͕ى͖͔ͨ

Slide 69

Slide 69 text

ͳͥࢲͷϦϦʔε͕ো֐ʹͳ͔ͬͨ👼 IFBEFS 4FU$PPLJFIPHFQJZP IFBEFS -PDBUJPOYYY ϑϨʔϜϫʔΫͰ IFBEFS 4FU$PPLJFIPHFQJZP IFBEFS -PDBUJPOYYY ഑ྻʹηοτ͞ΕΔ͚ͩ IFBEFSؔ਺ͷॲཧ͸͠ͳ͍ #FGPSF "GUFS &WFOUEJTQBUDIલ &WFOUEJTQBUDIલ &WFOUEJTQBUDI &WFOUEJTQBUDI &WFOU fi OJTI ͳͥো֐͕ى͖͔ͨ

Slide 70

Slide 70 text

ͳͥࢲͷϦϦʔε͕ো֐ʹͳ͔ͬͨ👼 IFBEFS 4FU$PPLJFIPHFQJZP IFBEFS -PDBUJPOYYY ϑϨʔϜϫʔΫͰ IFBEFS 4FU$PPLJFIPHFQJZP IFBEFS -PDBUJPOYYY ഑ྻʹηοτ͞ΕΔ͚ͩ IFBEFSؔ਺ͷॲཧ͸͠ͳ͍ #FGPSF "GUFS &WFOUEJTQBUDIલ &WFOUEJTQBUDIલ &WFOUEJTQBUDI &WFOUEJTQBUDI &WFOU fi OJTI 👼 ͳͥো֐͕ى͖͔ͨ

Slide 71

Slide 71 text

4FDUJPO·ͱΊ w ʮIFBEFSؔ਺Ͱ௚઀ϦμΠϨΫτॲཧʯ͕ݪҼͰࢥΘ͵ো֐ w ϑϨʔϜϫʔΫͷػೳΛ࢖Θͣʹ 
 ඪ४ؔ਺࢖͍ͬͯΔॲཧΛݟಀͯ͠͠·ͬͨΒো֐ىͨ͜͠࿩ w ੒௕͍ͯͬͨ࣌͠ʹࢥΘ͵όάΛҾ͖ىͯ͜͠͠·͏͔΋ w ϑϨʔϜϫʔΫ࢖ͬͯΔͳΒϑϨʔϜϫʔΫʹ฿͓͏Ͷ w ͋Γ͕ͱ͏ϑϨʔϜϫʔΫ🙏 ·ͱΊ

Slide 72

Slide 72 text

࿩͸มΘΓɾɾɾ

Slide 73

Slide 73 text

ͱͬͯ΋࿩͕มΘΔͷͰɾɾɾ

Slide 74

Slide 74 text

͜͜Ͱ͓ਫΛҿΈ·͢ɾɾɾ

Slide 75

Slide 75 text

։ൃऀͱͯ͠ όάΛੜ·ͳ͍ίʔυΛॻ͜͏ ӡ༻ͱͯ͠ ো֐Λૉૣ͘௟Րͤ͞Α͏ ো֐ ࠓ೔͓࿩͍ͨ͜͠ͱ͸ʜ

Slide 76

Slide 76 text

ো֐ൃੜ͔Βऩଋ·Ͱ w ࠓճͷো֐ରԠ͸࣌ؒऑͰऴྃ w Ϣʔβ໰͍߹Θͤʙಛఆʙ࠶ݱʙσϓϩΠʙϢʔβ࿈བྷ w εϜʔζͳ࿈ܞ ো֐ରԠϑϩʔ

Slide 77

Slide 77 text

εϜʔζͳ࿈ܞͷཧ༝JTʜ ো֐ରԠϑϩʔ

Slide 78

Slide 78 text

εϜʔζͳ࿈ܞͷཧ༝JTʜ ো֐ରԠϑϩʔΛ੍ఆ ো֐ରԠϑϩʔ

Slide 79

Slide 79 text

εϜʔζͳ࿈ܞͷཧ༝JTʜ ো֐ରԠϑϩʔΛ੍ఆ ͜ͷϑϩʔͷ͓͔͛Ͱ ૊৫શମͰʮલ޲͖ʯͳؾ࣋ͪΛߴΊ͍͚ͯͨʂ ো֐ରԠϑϩʔ

Slide 80

Slide 80 text

ӡ༻ͱͯ͠ ো֐Λ ૉૣ͘௟Րͤ͞Δ

Slide 81

Slide 81 text

͔ͭͯʜো֐ରԠϑϩʔ͕ͳ͔ͬͨࠒʜ w ʮো֐ରԠʯ͸ϋʔυϧ͕ߴ͔ͬͨ ো֐ରԠϑϩʔϑϩʔ͕ͳ͔ͬͨࠒ

Slide 82

Slide 82 text

͔ͭͯʜো֐ରԠϑϩʔ͕ͳ͔ͬͨࠒʜ w ʮো֐ରԠʯ͸ϋʔυϧ͕ߴ͔ͬͨ ৘ใ͕ࢄཚ ଍ฒΈ͕ଗΘͳ͍ ো֐ରԠϑϩʔϑϩʔ͕ͳ͔ͬͨࠒ

Slide 83

Slide 83 text

͔ͭͯʜো֐ରԠϑϩʔ͕ͳ͔ͬͨࠒʜ w ʮো֐ରԠʯ͸ϋʔυϧ͕ߴ͔ͬͨ ৘ใ͕ࢄཚ ଍ฒΈ͕ଗΘͳ͍ ࢀՃ͠ʹ͍͘ ো֐ରԠϑϩʔϑϩʔ͕ͳ͔ͬͨࠒ

Slide 84

Slide 84 text

͔ͭͯʜো֐ରԠϑϩʔ͕ͳ͔ͬͨࠒʜ w ʮো֐ରԠʯ͸ϋʔυϧ͕ߴ͔ͬͨ ৘ใ͕ࢄཚ ଍ฒΈ͕ଗΘͳ͍ ࢀՃ͠ʹ͍͘ ஌ݟڞ༗͕ ·͹Β ো֐ରԠϑϩʔϑϩʔ͕ͳ͔ͬͨࠒ

Slide 85

Slide 85 text

͔ͭͯʜো֐ରԠϑϩʔ͕ͳ͔ͬͨࠒʜ w ʮো֐ରԠʯ͸ϋʔυϧ͕ߴ͔ͬͨ ৘ใ͕ࢄཚ ଍ฒΈ͕ଗΘͳ͍ ࢀՃ͠ʹ͍͘ ஌ݟڞ༗͕ ·͹Β ΊͬͪΌ མͪࠐΉʂʂ ো֐ରԠϑϩʔϑϩʔ͕ͳ͔ͬͨࠒ

Slide 86

Slide 86 text

͔ͭͯʜো֐ରԠϑϩʔ͕ͳ͔ͬͨࠒʜ w ʮো֐ରԠʯ͸ϋʔυϧ͕ߴ͔ͬͨ ৘ใ͕ࢄཚ ଍ฒΈ͕ଗΘͳ͍ ࢀՃ͠ʹ͍͘ ஌ݟڞ༗͕ ·͹Β ΊͬͪΌ མͪࠐΉʂʂ ͜ͷ೰ΈͨͪΛ ʮো֐ରԠϑϩʔʯͰଧഁʂʂʂʂʂ👊💥 ো֐ରԠϑϩʔϑϩʔ͕ͳ͔ͬͨࠒ

Slide 87

Slide 87 text

ࢲͨͪͷো֐ରԠϑϩʔ w ʮো֐͔ͳʁʯΛݴ͍΍͘͢͢Δ w ࣗಈͰνϟϯωϧ࡞੒ɾݟ͑Δͱ͜Ζʹ௨஌ w ʮো֐ରԠΨΠυϒοΫʯʹԊͬͯରԠ w ऴΘͬͨ͋ͱ͸ʮো֐;Γ͔͑Γձʯ ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 88

Slide 88 text

ࢲͨͪͷো֐ରԠϑϩʔ w ʮো֐͔ͳʁʯΛݴ͍΍͘͢͢Δ w ࣗಈͰνϟϯωϧ࡞੒ɾݟ͑Δͱ͜Ζʹ௨஌ w ʮো֐ରԠΨΠυϒοΫʯʹԊͬͯରԠ w ऴΘͬͨ͋ͱ͸ʮো֐;Γ͔͑Γձʯ ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 89

Slide 89 text

🤕 OZBOLPTBO 🤕 🤕 🤓 OZBOLPTBO XBOLPTBO IPHFIPFHIPHF ʮো֐͔ͳʁʯΛݴ͍΍͘͢͢Δ w ಛఆͷਓʹϝϯγϣϯɺ૬ஊͰ͖Δ w AUSPVCMFYYYAͰνϟϯωϧࣗಈ࡞੒ w !IFSFͰνϟϯωϧͷ͓஌Βͤ w HFOFSBMʹ΋ྲྀΕΔ w ؔ܎ऀ͕ू·Γ΍͍͢🙆 ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 90

Slide 90 text

🤕 OZBOLPTBO 🤕 🤕 🤓 OZBOLPTBO XBOLPTBO IPHFIPFHIPHF ࣗಈͰνϟϯωϧ࡞੒ɾݟ͑Δͱ͜Ζʹ௨஌ w ಛఆͷਓʹϝϯγϣϯɺ૬ஊͰ͖Δ w AUSPVCMFYYYAͰνϟϯωϧࣗಈ࡞੒ w !IFSFͰνϟϯωϧͷ͓஌Βͤ w HFOFSBMʹ΋ྲྀΕΔ w ؔ܎ऀ͕ू·Γ΍͍͢🙆 ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 91

Slide 91 text

🤕 OZBOLPTBO 🤕 🤕 🤓 OZBOLPTBO XBOLPTBO IPHFIPFHIPHF ࣗಈͰνϟϯωϧ࡞੒ɾݟ͑Δͱ͜Ζʹ௨஌ w ಛఆͷਓʹϝϯγϣϯɺ૬ஊͰ͖Δ w AUSPVCMFYYYAͰνϟϯωϧࣗಈ࡞੒ w !IFSFͰνϟϯωϧͷ͓஌Βͤ w HFOFSBMʹ΋ྲྀΕΔ w ؔ܎ऀ͕ू·Γ΍͍͢🙆 ৘ใ͕ू໿ ଍ฒΈ͕ଗ͏ ৘ใ͕ࢄཚ ଍ฒΈ͕ଗΘͳ͍ ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 92

Slide 92 text

ࢲͨͪͷো֐ରԠϑϩʔ w ʮো֐͔ͳʁʯΛݴ͍΍͘͢͢Δ w ࣗಈͰνϟϯωϧ࡞੒ɾݟ͑Δͱ͜Ζʹ௨஌ w ʮো֐ରԠΨΠυϒοΫʯʹԊͬͯରԠ w ऴΘͬͨ͋ͱ͸ʮো֐;Γ͔͑Γձʯ ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 93

Slide 93 text

ʮো֐ରԠΨΠυϒοΫʯʹԊͬͯରԠ w ʮযΒͳ͍Ͱʂʂʯ w ͜Ε͕Ұ໨ೖΔ͚ͩͰ৺͕࣋ͪมΘΔ w ڄ஄ͷؾ࣋ͪ͸ܾͯ࣋ͬͯ͠͸ͳΒͳ͍ w ౰ͨΓલͷ͜ͱɺ๨Ε͕ͪͳ͜ͱ ౰࣌Ϛωʔδϟʔ ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 94

Slide 94 text

ʮো֐ରԠΨΠυϒοΫʯʹԊͬͯରԠ w ໾ׂͷܾఆ w ࢦشऀ w ίϛϡχέʔγϣϯ w ॻه w ϓϨΠϠʔ w ۓٸ౓ɾॏཁ౓͸ߟྀʹ͍Εͭͭ w جຊతʹ͸ੵۃతʹएऀΛ࠾༻ w ͜Εຊ౰ʹϚδͰҭͭ ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 95

Slide 95 text

ʮো֐ରԠΨΠυϒοΫʯʹԊͬͯରԠ w ໾ׂͷܾఆ w ࢦشऀ w ίϛϡχέʔγϣϯ w ॻه w ϓϨΠϠʔ w ۓٸ౓ɾॏཁ౓͸ߟྀʹ͍Εͭͭ w جຊతʹ͸ੵۃతʹ׳Εͯͳ͍ਓΛ࠾༻ w ͜Εຊ౰ʹϚδͰҭͭ ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 96

Slide 96 text

ʮো֐ରԠΨΠυϒοΫʯʹԊͬͯରԠ w ໾ׂͷܾఆ w ࢦشऀ w ίϛϡχέʔγϣϯ w ॻه w ϓϨΠϠʔ w ۓٸ౓ɾॏཁ౓͸ߟྀʹ͍Εͭͭ w جຊతʹ͸ੵۃతʹएऀΛ࠾༻ w ͜Εຊ౰ʹϚδͰҭͭ ϧʔϧͰ໌ݴ ࢀՃ͠΍͘͢ ࢀՃ͠ʹ͍͘ ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 97

Slide 97 text

ࢲͨͪͷো֐ରԠϑϩʔ w ʮো֐͔ͳʁʯΛݴ͍΍͘͢͢Δ w ࣗಈͰνϟϯωϧ࡞੒ɾݟ͑Δͱ͜Ζʹ௨஌ w ʮো֐ରԠΨΠυϒοΫʯʹԊͬͯରԠ w ऴΘͬͨ͋ͱ͸ʮো֐;Γ͔͑Γձʯ ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 98

Slide 98 text

ʮো֐;Γ͔͑Γձʯ w λΠϜϥΠϯ w ͜ͷো֐ରԠ͔ΒֶΜͩ͜ͱ w ো֐ͷݪҼɾରԠํ๏ɾ௥ՃͰ΍Δ΂͖͜ͱ ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 99

Slide 99 text

ऴΘͬͨ͋ͱ͸ʮো֐;Γ͔͑Γձʯ w ʮλΠϜϥΠϯʯ w ࢀՃ͍ͯ͠ͳ͍ਓ΋ 
 ྲྀΕɾղܾํ๏ɾରԠํ๏Λ೺ѲͰ͖Δ w ࣅͨΑ͏ͳࣄ৅͕ى͖ͨ࣌ w ن໛ײʹΑΔରԠ࣌ؒͷ༧ଌ͕Ͱ͖Δ w ໛ൣରԠ΍൓໘ڭࢣରԠΛֶ΂Δ ྫɿ"84ͷϦʔδϣϯো֐ 🐰 🐴🐴🐴 🐹🐹🐹 αϙʔτνʔϜʹ࿈བྷ Aػೳ͕όάͬͯΔؾ഑Λײ஌ ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 100

Slide 100 text

ऴΘͬͨ͋ͱ͸ʮো֐;Γ͔͑Γձʯ w ʮ͜ͷো֐ରԠ͔ΒֶΜͩ͜ͱʯ w ʮରԠʯࣗମͷ;Γ͔͑Γ w ࢀՃͨ͠ਓ޲͚ͷ,15ͷ໾ׂ ྫɿ֎෦αʔϏεͷ3BUF-JNJU௒աʹҼΔো֐ ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 101

Slide 101 text

ऴΘͬͨ͋ͱ͸ʮো֐;Γ͔͑Γձʯ w ʮো֐ͷݪҼɾղܾࡦʯ w ֎෦ཁҼͰආ͚ΒΕͳ͍ʁ w ϑϩʔ͕దͯ͠ͳ͍ʁ w ιʔεͷόάʁ w ʮ௥ՃͰ΍Δ΂͖͜ͱʯ w ΍ΕΔ΋ͷ͚ͩ΍Δ w গͣͭ͠ΧΠθϯ ྫɿ$16ෛՙߟྀෆ଍ʹҼΔো֐ 🐟 ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 102

Slide 102 text

ྫɿ$16ෛՙߟྀෆ଍ʹҼΔো֐ 🐟 ऴΘͬͨ͋ͱ͸ʮো֐;Γ͔͑Γձʯ w ʮݪҼʯͷ௥ٻ w ֎෦ཁҼͰආ͚ΒΕͳ͍ʁ 
 ϑϩʔ͕దͯ͠ͳ͍ʁ 
 ιʔεͷόάʁ w ϙΠϯτ 
 Ͱ͖Δͱ͜Ζ͔Β 
 গͣͭ͠ΧΠθϯ ஌ݟڞ༗͕ ·͹Β ϧʔϧͰ ஌ݟڞ༗͸ඞͣ ͞ΕΔΑ͏ʹ ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 103

Slide 103 text

ऴΘͬͨ͋ͱ͸ʮো֐;Γ͔͑Γձʯ w ʮো֐ͷݪҼ͸ਂ͘۷ΓԼ͛Δʯ w ʮ߃ٱରԠ͸࣮ݱՄೳͰ͋Ε͹ྑ͍ʯ w ʮ൷൑ΛߦΘͳ͍ʯ ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 104

Slide 104 text

ऴΘͬͨ͋ͱ͸ʮো֐;Γ͔͑Γձʯ w ʮো֐ͷݪҼ͸ਂ͘۷ΓԼ͛Δʯ w ʮ߃ٱରԠ͸࣮ݱՄೳͰ͋Ε͹ྑ͍ʯ w ʮ൷൑ΛߦΘͳ͍ʯ લ޲͖ͳؾ࣋ͪ ΨϯΨϯ։ൃ ΊͬͪΌ མͪࠐΉʂʂ ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 105

Slide 105 text

ࢲͨͪͷো֐ରԠϑϩʔ w ʮো֐͔ͳʁʯΛݴ͍΍͘͢͢Δ w ࣗಈͰνϟϯωϧ࡞੒ɾݟ͑Δͱ͜Ζʹ௨஌ w ʮো֐ରԠΨΠυϒοΫʯʹԊͬͯରԠ w ऴΘͬͨ͋ͱ͸ʮো֐;Γ͔͑Γձʯ ͝ࢀߟʹʂ ো֐ରԠϑϩʔத਎ʹ͍ͭͯޠΔ

Slide 106

Slide 106 text

·ͱΊ

Slide 107

Slide 107 text

։ൃऀͱͯ͠όάΛੜ·ͳ͍ίʔυΛॻ͜͏ ϑϨʔϜϫʔΫͰ༻ҙ͞Ε͍ͯΔػೳΛඪ४ؔ਺Ͱ࣮૷͠ͳ͍ ϑϨʔϜϫʔΫΛ࢖ͬͯΔͳΒϑϨʔϜϫʔΫʹ฿͓͏ ࠓ೔ͷ·ͱΊ ӡ༻ͱͯ͠ো֐Λૉૣ͘௟Ր͠Α͏ εϜʔζͳରԠ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹϑϩʔΛ༻ҙ͠Α͏ ϝϯόʔ͕ҭͭɾ஌ݟ͕ڞ༗͞ΕΔɾલ޲͖ͳؾ࣋ͪʹͳΕΔʜ ྑ͍͜ͱ͔͠ͳ͍ʂ

Slide 108

Slide 108 text

ݟͯ͘ΕͯŗžŜƄŪŤƃŝœŖ😘 ʢࡢ೔ʣࠒd ʢࠓ೔ʣd IUUQTPOMUXZ9KGL2 IUUQTTQFBLFSEFDLDPNPIQIQDPOB

Slide 109

Slide 109 text

PXBSJ