Slide 1

Slide 1 text

React Flux

Slide 2

Slide 2 text

HFUB SFBDUͱqVYʹ͍ͭͯษڧͯ͠Δ

Slide 3

Slide 3 text

HFUB ࡶʹ·ͱΊͯΈΔ

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

3FBDU w GBDFCPPL͕࡞ͬͨ+BWB4DSJQUͷϏϡʔ༻ϥΠϒϥϦ w ϑϨʔϜϫʔΫͰ͸ͳ͍ʢॏཁʣ w ΞʔΩςΫνϟΛ੍໿͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ɺϏϡʔ༻ͷ ίϯϙʔωϯτͱͯ͠୯ಠͰར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ w .PEFMͱ$PMMFDUJPO͸#BDLCPOFɺ7JFX͚ͩ3FBDUɺ ͱ͍͏ετʔϦʔ΋͋ΓಘΔ w αʔόͰ΋ΫϥΠΞϯτͰ΋ར༻Մೳ

Slide 6

Slide 6 text

#FGPSF3FBDU

Slide 7

Slide 7 text

TUPSZ { items: ['foo'] }
 • foo
{ items: ['foo', 'bar'] }
 • foo
 • bar
w Ϟσϧͷߏ଄ʹैͬͯ%0.Λग़ྗ͢ΔγʔϯΛߟ͑Δ

Slide 8

Slide 8 text

K2VFSZ $('#item').append('
 • ' + _.last(items) + '
 • '); { items: ['foo'] }
  • foo
  { items: ['foo', 'bar'] }
  • foo
  • bar

  Slide 9

  Slide 9 text

  { items: ['foo'] }
  • foo
  { items: ['foo', 'bar'] }
  • foo
  • bar
  K2VFSZ $('#item').append('
 • ' + _.last(items) + '
 • '); HTML͕ೖͬͯདྷΔՄೳੑ͕͋ΔͷͰ
 XSSϦεΫ͕..

  Slide 10

  Slide 10 text

  K2VFSZ $('#item').append('
 • ' + _.escape(_.last(items)) + '
 • '); { items: ['foo'] }
  • foo
  { items: ['foo', 'bar'] }
  • foo
  • <i>bar</i>

  Slide 11

  Slide 11 text

  { items: ['foo'] }
  • foo
  { items: ['foo', 'bar'] }
  • foo
  • <i>bar</i>
  K2VFSZ $('#item').append('
 • ' + _.escape(_.last(items)) + '
 • '); ςϯϓϨʔτ౉͍ͨ͠ͷͰ
 ৚݅Ͱม͑ͯ΋Β͍͍ͬͯͰ͔͢..
 API΋มΘΓ·͢..

  Slide 12

  Slide 12 text

  K2VFSZ var val = _.last(items); if (val.t !== 'tmpl') val.b = _.escape(val.b); $('#item').append('
 • ' + val.b + '
 • '); { items: [{t: 'text', b:'foo'}] }
  • foo
  { items: [
 {t: 'text', b: 'foo'},
 {t: 'tmpl', b: 'bar'}
 ] }
  • foo
  • bar

  Slide 13

  Slide 13 text

  K2VFSZ var val = _.last(items); if (val.t !== 'tmpl') val.b = _.escape(val.b); $('#item').append('
 • ' + val.b + '
 • '); { items: [{t: 'text', b:'foo'}] }
  • foo
  { items: [
 {t: 'text', b: 'foo'},
 {t: 'tmpl', b: 'bar'}
 ] }
  • foo
  • bar
  ಛఆ৚݅ͷ࣌͸inputͰฤूͰ͖ΔΑ͏ʹ
 ͯ͠΋Β͍͍ͨΜͰ͕͍͍͢Ͱ͔͢..

  Slide 14

  Slide 14 text

  K2VFSZ var val = _.last(items); if (val.t !== 'tmpl') { val.b = _.escape(val.b); } else if (val.t === 'edit') { val.b = ''; } $('#item').append('
 • ' + val.b + '
 • '); { items: [{t: 'text', b:'foo'}] }
  • foo
  { items: [
 {t: 'text', b: 'foo'},
 {t: 'edit', b: 'bar'}
 ] }
  • foo

  Slide 15

  Slide 15 text

  K2VFSZ var val = _.last(items); if (val.t !== 'tmpl') { val.b = _.escape(val.b); } else if (val.t === 'edit') { val.b = ''; } $('#item').append('
 • ' + val.b + '
 • '); { items: [{t: 'text', b:'foo'}] }
  • foo
  { items: [
 {t: 'text', b: 'foo'},
 {t: 'edit', b: 'bar'}
 ] }
  • foo
  ࠷ऴߦ͡Όͳ్ͯ͘தʹ৽σʔλ͕
 ૠೖ͞ΕΔͱόάΓ·͢..

  Slide 16

  Slide 16 text

  K2VFSZ var val = _.last(items); if (val.t !== 'tmpl') { val.b = _.escape(val.b); } else if (val.t === 'edit') { val.b = ''; } $('#item').append('
 • ' + val.b + '
 • '); { items: [{t: 'text', b:'foo'}] }
  • foo
  { items: [
 {t: 'text', b: 'foo'},
 {t: 'edit', b: 'bar'}
 ] }
  • foo
  ࠷ऴߦ͡Όͳ్ͯ͘தʹ৽σʔλ͕
 ૠೖ͞ΕΔͱόάΓ·͢.. ͷ༧ײ #7299716

  Slide 17

  Slide 17 text

  K2VFSZ var val = _.last(items); if (val.t !== 'tmpl') { val.b = _.escape(val.b); } else if (val.t === 'edit') { val.b = ''; } $('#item').append('
 • ' + val.b + '
 • '); { items: [{t: 'text', b:'foo'}] }
  • foo
  { items: [
 {t: 'text', b: 'foo'},
 {t: 'edit', b: 'bar'}
 ] }
  • foo
  ్தʹૠೖͱ͔ϋʔυίʔσΟϯάʹͳΓͦ͏.. ͜ΕҎ্ཁٻ͕૿͑ΔͱରԠͰ͖ͳͦ͏.. Ҿ͖ܧ͍ͩΒෛ࠴ʹͳΓͦ͏.. ϑϨʔϜϫʔΫೖΕΕ͹͍͍ͱฉ͍ͨͷͰ ͱΓ͋͑ͣBackboneΛೖΕͯΈΔ

  Slide 18

  Slide 18 text

  #BDLCPOF class RawView extends Backbone.View { constructor() { this.tagName = 'li'; super(); } initialize(options) { _.bindAll(this, 'render', 'remove'); this.listenTo(this.model, 'change', this.render); this.listenTo(this.model, 'destroy', this.remove); } render() { $(this.el).html(_.template('<%- b %>', this.model.toJSON())); return this; } } class InputView extends RawView { render() { $(this.el).html(_.template('', this.model.toJSON())); return this; } } class EscapeView extends RawView { render() { $(this.el).html(_.template('<%- _.escape(b) %>">', this.model.toJSON())); return this; } } { items: [{t: 'text', b:'foo'}] }
  • foo
  { items: [
 {t: 'text', b: 'foo'},
 {t: 'edit', b: 'bar'}
 ] }
  • foo
  class CollectionView extends Backbone.View { constructor() { this.el = '#items'; super(); } initialize(options) { _.bindAll(this, 'resetItems', 'appendItem', 'removeItem'); this.listenTo(this.collection, 'reset', this.resetItems); this.listenTo(this.collection, 'add', this.appendItem); this.listenTo(this.collection, 'remove', this.removeItem); } resetItems(collection) { collection.each((model) => this.appendItem(model)); } appendItem(model) { var view; switch (model.get('t')) { case 'text': view = new EscapeView({model}); break; case 'tmpl': view = new RawView({model}); break; case 'edit': view = new InputView({model}); break; } var view = new ModelView({model}); $(this.el).append(view.render().el); } removeItem(model) { model.destroy(); } } var collection = new Backbone.Collection(items); new CollectionView({collection}); http://goo.gl/aiVQks

  Slide 19

  Slide 19 text

  #BDLCPOF class RawView extends Backbone.View { constructor() { this.tagName = 'li'; super(); } initialize(options) { _.bindAll(this, 'render', 'remove'); this.listenTo(this.model, 'change', this.render); this.listenTo(this.model, 'destroy', this.remove); } render() { $(this.el).html(_.template('<%- b %>', this.model.toJSON())); return this; } } class InputView extends RawView { render() { $(this.el).html(_.template('', this.model.toJSON())); return this; } } class EscapeView extends RawView { render() { $(this.el).html(_.template('<%- _.escape(b) %>">', this.model.toJSON())); return this; } } { items: [{t: 'text', b:'foo'}] }
  • foo
  { items: [
 {t: 'text', b: 'foo'},
 {t: 'edit', b: 'bar'}
 ] }
  • foo
  class CollectionView extends Backbone.View { constructor() { this.el = '#items'; super(); } initialize(options) { _.bindAll(this, 'resetItems', 'appendItem', 'removeItem'); this.listenTo(this.collection, 'reset', this.resetItems); this.listenTo(this.collection, 'add', this.appendItem); this.listenTo(this.collection, 'remove', this.removeItem); } resetItems(collection) { collection.each((model) => this.appendItem(model)); } appendItem(model) { var view; switch (model.get('t')) { case 'text': view = new EscapeView({model}); break; case 'tmpl': view = new RawView({model}); break; case 'edit': view = new InputView({model}); break; } var view = new ModelView({model}); $(this.el).append(view.render().el); } removeItem(model) { model.destroy(); } } var collection = new Backbone.Collection(items); new CollectionView({collection}); ͳɹ͕ɹ͍ ͜ͷྫͩͱModel͸୯ಠ͕ͩ
 Model͕ෳ਺ʹͳΔͱ
 ͞Βʹάονϟάνϟʹͳ͍ͬͯ͘ http://goo.gl/aiVQks

  Slide 20

  Slide 20 text

  #BDLCPOF class RawView extends Backbone.View { constructor() { this.tagName = 'li'; super(); } initialize(options) { _.bindAll(this, 'render', 'remove'); this.listenTo(this.model, 'change', this.render); this.listenTo(this.model, 'destroy', this.remove); } render() { $(this.el).html(_.template('<%- b %>', this.model.toJSON())); return this; } } class InputView extends RawView { render() { $(this.el).html(_.template('', this.model.toJSON())); return this; } } class EscapeView extends RawView { render() { $(this.el).html(_.template('<%- _.escape(b) %>">', this.model.toJSON())); return this; } } { items: [{t: 'text', b:'foo'}] }
  • foo
  { items: [
 {t: 'text', b: 'foo'},
 {t: 'edit', b: 'bar'}
 ] }
  • foo
  class CollectionView extends Backbone.View { constructor() { this.el = '#items'; super(); } initialize(options) { _.bindAll(this, 'resetItems', 'appendItem', 'removeItem'); this.listenTo(this.collection, 'reset', this.resetItems); this.listenTo(this.collection, 'add', this.appendItem); this.listenTo(this.collection, 'remove', this.removeItem); } resetItems(collection) { collection.each((model) => this.appendItem(model)); } appendItem(model) { var view; switch (model.get('t')) { case 'text': view = new EscapeView({model}); break; case 'tmpl': view = new RawView({model}); break; case 'edit': view = new InputView({model}); break; } var view = new ModelView({model}); $(this.el).append(view.render().el); } removeItem(model) { model.destroy(); } } var collection = new Backbone.Collection(items); new CollectionView({collection}); ͳɹ͕ɹ͍ ͜ͷྫͩͱModel͸୯ಠ͕ͩɺ
 Model͕ෳ਺ʹͳͬͨ࣌͸
 ͞Βʹάονϟάνϟʹͳ͍ͬͯ͘

  Slide 21

  Slide 21 text

  #BDLCPOF class RawView extends Backbone.View { constructor() { this.tagName = 'li'; super(); } initialize(options) { _.bindAll(this, 'render', 'remove'); this.listenTo(this.model, 'change', this.render); this.listenTo(this.model, 'destroy', this.remove); } render() { $(this.el).html(_.template('<%- b %>', this.model.toJSON())); return this; } } class InputView extends RawView { render() { $(this.el).html(_.template('', this.model.toJSON())); return this; } } class EscapeView extends RawView { render() { $(this.el).html(_.template('<%- _.escape(b) %>">', this.model.toJSON())); return this; } } { items: [{t: 'text', b:'foo'}] }
  • foo
  { items: [
 {t: 'text', b: 'foo'},
 {t: 'edit', b: 'bar'}
 ] }
  • foo
  class CollectionView extends Backbone.View { constructor() { this.el = '#items'; super(); } initialize(options) { _.bindAll(this, 'resetItems', 'appendItem', 'removeItem'); this.listenTo(this.collection, 'reset', this.resetItems); this.listenTo(this.collection, 'add', this.appendItem); this.listenTo(this.collection, 'remove', this.removeItem); } resetItems(collection) { collection.each((model) => this.appendItem(model)); } appendItem(model) { var view; switch (model.get('t')) { case 'text': view = new EscapeView({model}); break; case 'tmpl': view = new RawView({model}); break; case 'edit': view = new InputView({model}); break; } var view = new ModelView({model}); $(this.el).append(view.render().el); } removeItem(model) { model.destroy(); } } var collection = new Backbone.Collection(items); new CollectionView({collection}); ͳɹ͕ɹ͍ ͜ͷྫͩͱModel͸୯ಠ͕ͩɺ
 Model͕ෳ਺ʹͳͬͨ࣌͸
 ͞Βʹάονϟάνϟʹͳ͍ͬͯ͘ #7299716

  Slide 22

  Slide 22 text

  FWJM w ͳʹ͕ѱ͍ͷ͔

  Slide 23

  Slide 23 text

  FWJM w ϨϯμϦϯάίετΛؾʹͯ͠ભҠΛॻ͔ͳ͍ͱ͍͚ͳ ͍ͷ͕ѱ͍ w BQQFOEͱ͔͊͞

  Slide 24

  Slide 24 text

  FWJM w ຖճ৽͘͠%0.࡞্ͬͯॻ͖͢Ε͹ίʔυͱ%0.ͷঢ় ଶʹဃ཭͕ແ͘ͳΔ w Ͱ΋ͦ͏͢ΔͱJOQVU΁ͷೖྗςΩετͳͲɺҰ࣌తͳ ঢ়ଶ͕ഁغ͞Εͯ͠·͏ w ഑ྻ͕ͭͱ͔ͳΒ͍͍͚ͲUVNCMSͷμογϡϘʔυ Έͨ͘ݸͱ͔ʹͳΔͱϨϯμϦϯάίετͰ஍ٿ ͕Ϡό͍

  Slide 25

  Slide 25 text

  FWJM w ϦΞϧλΠϜόΠϯσΟϯάʹ͠ΖԿʹ͠Ζɺશ෦Λ· Δͬͱॻ͖׵͑ΔҎ֎ͷख๏ΛͱΔͳΒɺσʔλͷભҠ ʹ෇ਵ͢ΔॲཧΛॻ͔͟ΔΛಘͳ͍ w ࠷ॳͷϨϯμϦϯά͔Βεςοϓ͕ਐΊ͹ਐΉ΄Ͳɺίʔ υͱ%0.ͷဃ཭͕ਐߦ͍ͯ͘͠

  Slide 26

  Slide 26 text

  FWJM w ਓ͸Կ͔ͷ٘ਜ਼ͳ͠ʹԿ΋ಘΔࣄͳͲͰ͖ͳ͍ w KT͸ѱຐͱͷܖ໿ͩͬͨ

  Slide 27

  Slide 27 text

  FWJM w ਓ͸Կ͔ͷ٘ਜ਼ͳ͠ʹԿ΋ಘΔࣄͳͲͰ͖ͳ͍ w KT͸ѱຐͱͷܖ໿ͩͬͨ

  Slide 28

  Slide 28 text

  FWJM w ਓ͸Կ͔ͷ٘ਜ਼ͳ͠ʹԿ΋ಘΔࣄͳͲͰ͖ͳ͍ w KT͸ѱຐͱͷܖ໿ͩͬͨ

  Slide 29

  Slide 29 text

  3FBDUͷར఺ w ʮຖճ৽͘͠%0.࡞্ͬͯॻ͖͢Ε͹ίʔυͱ%0.ͷ ঢ়ଶʹဃ཭͕ແ͘ͳΔʯ w ࡶʹݴ͏ͱɺ͜ΕˢΛݱ࣮తͳ࣮૷ʹམͱ͠ࠐΜͩͷ ͕3FBDU w ͜ΕΛ࣮ݱ͢ΔͨΊʹ7JSUVBM%0.ͱ͍͏࢓૊ΈΛ࢖ͬ ͯͨ

  Slide 30

  Slide 30 text

  7JSUVBM%0. w ͜Ε·ͰϑϩϯτͰسආ͞Ε͖ͯͨ෋߽తϓϩάϥϛϯάύϥμΠϜ΁ͷ ݱ࣮తͳղͷҰ͕ͭ3FBDU w σʔλߏ଄ʹରԠ͢Δ׬੒඼ͷ%0.Λߏங͢Δϝιου͕͋Γɺͦͷ %0.ͱݱࡏͷ%0.ͷEJGGΛऔͬͯࠩ෼ߋ৽͢Δ { items: ['foo', 'bar'] }
  • foo
  • bar
  { items: ['foo', 'baz'] }
  • foo
  • baz
  EJGG
  • foo
  • baz

  Slide 31

  Slide 31 text

  7JSUVBM%0. w EJGGΛऔΔͨΊʹੜ੒͞ΕΔ%0.ͷ͜ͱΛ7JSUVBM%0.ͱ͍͏ɺࣗ෼Ͱॻ ͘ͷ͸͜͏͍͏σʔλͳΒ͜͏ͳΔͱ͍͏ϝιουͷΈ w ભҠʹؔ͢ΔॲཧΛॻ͘ඞཁ͕ແ͍ɺৗʹʮ͜͏ͳͬͯ΄͍͠ʯͱ͍͏ %0.Λు͖ग़͠ଓ͚ɺݱࡏͷ%0.͸ͦͷ%0.ʹ޲͔ͬͯࣗಈͰભҠ͢Δ { items: ['foo', 'bar'] }
  • foo
  • bar
  { items: ['foo', 'baz'] } EJGG
  • foo
  • baz
  7JSUVBM%0.
  • foo
  • baz

  Slide 32

  Slide 32 text

  7JSUVBM%0. w BUUSJCVUF͕มΘΕ͹มΘΔͷ͸BUUSJCVUF͚ͩɺCPEZ͕มΘΕ͹มΘΔ ͷ͸CPEZ͚ͩ w 7JFXͰ࣮૷͠ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ͷ͸ʮJUFNTΛΠςϨʔτͯ͠MJTUΛ࡞Δ ςϯϓϨʔτʯ͚ͩʹͳΔ { items: ['foo', 'bar'] }
  • foo
  • bar
  { items: ['foo', 'baz'] } EJGG
  • foo
  • baz
  • foo
  • baz
  7JSUVBM%0.

  Slide 33

  Slide 33 text

  3FBDUͷར఺ w ίϯϙʔωϯτϕʔεͰ%0.Λ૊ΈཱͯΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ w ࡶʹݴ͏ͱػೳΛ಺แͨ͠ಠࣗλά͕࡞ΕΔ w 8FC$PNQPOFOUT͕໨ࢦ͍ͯͨ͠ੈքΛ࣮૷ϨϕϧͰ࣮ ݱͰ͖Δ

  Slide 34

  Slide 34 text

  3FBDUͷར఺ w KTY࢖͏ͱΑΓ࣮ײͰ͖Δ σΟʔφϯτΧࣾͷ͡Όͳ͍΄͏ w KTY͸ίϯύΠϧͨ͠ΒKTʹͳΔ΍ͭͰ͢ɺ$PGGFFΈ͍ͨͳ΋Μ ͩͱࢥ͍ͬͯͩ͘͞ var Hello = React.createClass({ render() { return React.DOM.div(null, `Hello ${this.props.name}`); } }) var Hello = React.createClass({ render() { return
  Hello {this.props.name}
  ; } })

  Slide 35

  Slide 35 text

  3FBDU w ྫ͑͹ɺ഑ྻ͕౉͞ΕͨΒMJTUΛউखʹ࡞Δλάͱ͔
  • foo
  • bar

  Slide 36

  Slide 36 text

  3FBDU w ྫ͑͹ɺݕࡧ݁ՌΛΠςϨʔτͨ͠Β֤ཁૉΛϨϯμϦϯ άͯ͠ग़ͯ͘͠ΕΔͱ͔ w ͏·͘੾Γ෼͚Ε͹ɺ੹຿Λద੾ʹ෼ࢄ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ {this.state.results.map(item => { return ; })}

  Slide 37

  Slide 37 text

  3FBDU w ྫ͑͹ɺޙ͔Β͜͜ΛJODSFNFOUͨ͘͠ ͳͬͨͱ͢Δ {this.state.results.map(item => { return ; })} #49974740

  Slide 38

  Slide 38 text

  3FBDU w ͜͏͢Δ͚ͩͰউखʹࠩ෼ߋ৽ͯ͘͠ΕΔΠϝʔδ Ͱ͢ ࣮ࡍʹ͸TFUUFSΛ௨͢ w ߋ৽͞ΕΔͷ͸தͷ਺ࣈͷΈɺ%0.͸มߋ͞Εͳ͍ results[1].fav_count += 1 --- {this.state.results.map(item => { return ; })} #49974740

  Slide 39

  Slide 39 text

  No content

  Slide 40

  Slide 40 text

  qVY w qVY͕Ͳ͏͍͏ΞʔΩςΫνϟ͔ɺͷલʹ

  Slide 41

  Slide 41 text

  qVY w ʮqVYΛΠϯετʔϧ͢Ε͹Ϩʔϧʹ৐ΕΔʯ w ʮqVY͸׬શʹ৽͍֓͠೦ɺ࠷ߴʯ w ͜Ε͸ӕ

  Slide 42

  Slide 42 text

  qVY w qVY͸ΞʔΩςΫνϟͷ໊લ w ͨͩͷPCTFSWFSύλʔϯ w 3FBDUͱqVY͸ૄ݁߹ɺ3FBDU Λޮ཰తʹ׆༻͢ΔΞʔΩς Ϋνϟͱͯࣔ͠͞Ε͚ͨͩ w qVYͷ࠷΋༏Ε͍ͯΔ఺͸ɺ ӈਤͷΑ͏ͳύλʔϯʹqVY ͱ͍͏໊લΛ͚ͭͨॴ

  Slide 43

  Slide 43 text

  GBGSPUTLJFT w ਓؒ͸ݹདྷ͔Βحոͳݱ৅ʹ໊લΛ෇ ͚Δ͜ͱͰࣄ৅ΛઢҾ͖͠ɺίϛϡχ έʔγϣϯίετΛݮΒͨ͠Γɺ໰୊ ͷ੾Γ෼͚ΛߦͬͨΓ͖ͯͨ͠ w ϑΝϑϩπΩʔζʮͦͷ৔ʹ͋Δ͸ ͣͷͳ͍΋ͷ ڕͱ͔ ͕߱ͬͯ͘Δʯ ݱ৅ͷ͜ͱ w ໊લΛ͚͓͚ͭͯ͹ɺ͍͖ͳΓۭ͔Β େྔͷڕ͕߱Γ஫͍Ͱ΋ʮ͋͊ɺ͋Ε Ͷʯͱݴ͑ΔɺਆʹفͬͯੜᩴΛ๋͛ Δ΂͖͔Ͳ͏͔൑ఆͰ͖Δɺӈԟࠨԟ ͤͣʹࡁΉɺจݙΛ୧Δ͜ͱ΋༰қ

  Slide 44

  Slide 44 text

  qVY w qVYͱ͍͏໊લ͕͋Δ͚ͩͰɺઃܭ͕ͲΕ͚ͩqVY͔ɺ࣮ ૷͸ͲΕ͚ͩqVY͔Β֎Ε͍ͯΔ͔ɺςετ͸Ͳ͏ॻ͔Ε ͍ͯΔ΂͖͔ɺͱ͔Λ؆қʹೝࣝͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔ w ϑΝδʔͳਓؒͷ೴Ͱ΋ͪΌΜͱ࿮ΛೝࣝͰ͖Δɺจ຺ ͷᴥᴪ͕ੜ·Εʹ͍͘ w υΩϡϝϯτ΍աڈͷ࣭໰ʹ౰ͨΓқ͍ w ϨϏϡʔ͠΍͍͢ɺΞʔΩςΫνϟʹैΘͳ͍1VMM 3FRVFTUΛॠࡴͰ͖Δ

  Slide 45

  Slide 45 text

  ZBIPPqVYJCMFʹ13ग़ͨ͠ w Θͨ͠ʮ͜ͷϝιουɺଞͩͱฦΓ஋͋Δͷʹ7JFX಺Ͱ ࢖͚ͬͨ࣌ͩฦΓ஋͕ແ͍ͷ͓͔͘͠ͳ͍ʁʯ w :ࣾʮ7JFXͰͦΕฦ͢ͱqVY͡Όͳ͘ͳΔ͔Βʯ w ॠࡴ͞Εͨ

  Slide 46

  Slide 46 text

  qVYqPX "DUJPO %JTQBUDIFS 4UPSF 7JFX "DUJPO QBZMPBE "1* 0CKFDU \LFZ WBM^ 0CKFDU \LFZ WBM^ 4UPSFE0CKFDU <>

  Slide 47

  Slide 47 text

  qVYqPX "DUJPO %JTQBUDIFS 4UPSF 7JFX "DUJPO QBZMPBE "1* 0CKFDU \LFZ WBM^ 0CKFDU \LFZ WBM^ 4UPSFE0CKFDU <> #18558660

  Slide 48

  Slide 48 text

  qVY w σʔλͷϑϩʔ͸ৗʹઈରඞͣҰํ޲ w ྫ͑͹ɺ"DUJPOҎ֎͕)551ϦΫΤετΛൃߦͯࣗ͠਎ Λߋ৽͢Δͷ͸μϝ Тဂ ʢGBWͱ͔Ͱ΋ʣ w Ͳ͏͍ͬͨϑϩʔͰσʔλ͕͖߱ͬͯͯɺͲ͏͍ͬͨ݁Ռ ͕ग़͔ͨɺ໰୊΍ೝࣝͷ੾Γ෼͚͕ͱͯ΋ָ w ͜ͷߏ଄ͷ͍͍ͱ͜Ζ͸PCTFSWFSύλʔϯͳײ͡ͳͷͰద ٓάά͍ͬͯͩ͘͞ɺ͜ͷεϥΠυͰ͸ओʹ"DUJPOͱ͔qVY Ͱ࢖ΘΕΔ༻ޠΛઆ໌͠·͢

  Slide 49

  Slide 49 text

  qVY w "DUJPO͕ελʔτɺ7JFX͕ΰʔϧ w "DUJPOʹΑΔ4UPSFͷߋ৽Λݕ஌͠ɺ7JFXࣗ਎ͷΞο ϓσʔτ͕ߦΘΕΔ

  Slide 50

  Slide 50 text

  qVYqPX "DUJPO %JTQBUDIFS 4UPSF 7JFX "1* VQEBUF VQEBUF USJHHFS σʔλΛ഑ૹ
 <&WFOU&NJUUFS> ΞΫηεɾJOQVUͳͲͷ
 ೖྗΛड͚ͯσʔλΛߏங σʔλΛஷΊΔ <#BDLCPOF$PMMFDUJPO> σʔλΛදݱ <3FBDU> 45"35 (0"- )551"DDFTT "DUJPO QBZMPBE 0CKFDU \LFZ WBM^ 0CKFDU \LFZ WBM^ 4UPSFE0CKFDU <>

  Slide 51

  Slide 51 text

  qVY w 7JFX͸"DUJPOΛൃߦ͠ɺϑϩʔΛτϦΨʔͰ͖Δ

  Slide 52

  Slide 52 text

  qVYqPX "DUJPO %JTQBUDIFS 4UPSF 7JFX BDUJPO "1* 3&45"35 <ϢʔβʔΠϕϯτ> ϘλϯͷΫϦοΫ΍
 ϖʔδͷΦʔτϦϩʔυ "DUJPO QBZMPBE 0CKFDU \LFZ WBM^ 0CKFDU \LFZ WBM^ 4UPSFE0CKFDU <> ͖ͬ͞ͷਤ΁໭Δ

  Slide 53

  Slide 53 text

  qVY w ͜ͷΞʔΩςΫνϟͷ໊લ͕qVYɺGBDFCPPLqVY͸Ϧ ϑΝϨϯε࣮૷ɺ%JTQBUDIFSͷίʔυ͕ͪΐΖͬͱॻ͍ ͯ͋Δ͚ͩ w qVYJCMFͱ͔BSEBͱ͔SFqVYͱ͔ɺqVYΞʔΩςΫ νϟͷ࣮૷͸୔ࢁ͋Δ w ݱࡏ͸ա౉ظͰελϯμʔυ͕ଘࡏ͠ͳ͍ɺΈΜͳԶ͕ ߟ͑ͨ࠷ڧͷqVY࣮૷Λ࡞͍ͬͯΔઓࠃཚੈ

  Slide 54

  Slide 54 text

  qVY w ϥΠϒϥϦ͸ؤுͬͯબఆ͢Δ͔ࣗ࡞͢Δʢࢲ͸αʔόαΠυαϙʔ τ͕ॆ࣮͍ͯ͠ΔͷͰqVYJCMFΛ࢖ͬͯΔʣ w αʔόαΠυ͕OPEFͱ͔KTධՁΤϯδϯΛੵΜͰΔݴޠͰ͋Ε͹ɺ࠷ ॳͷϑϩʔΛճͯ͠7JFXΛߏஙͨ͠ঢ়ଶͰϢʔβʹฦͤΔ w "DUJPO͸৚݅෼ذͰαʔόͳΒ%#ϦΫΤετɺΫϥΠΞϯτݺͼ ग़͠ͳΒ)551ϦΫΤετ͢Δͱ͔ॻ͍͓͚ͯ͹͍͍ w όοΫΤϯυʹ"1*Λ࣋ͭܗࣜͳΒTVQFSBHFOUͱ͔Ͱ)551ϝιο υΛαʔόʔͱΫϥΠΞϯτͰڞ௨Խ͓͚ͯ͠͹͍͍

  Slide 55

  Slide 55 text

  qVY w ͔͜͜Βޙ͸ͭͷίϯϙʔωϯτΛݸʑʹઆ໌͠·͢

  Slide 56

  Slide 56 text

  "DUJPO "

  Slide 57

  Slide 57 text

  "DUJPO "DUJPO QBZMPBE )551 +40/ \LFZ WBM^ "DUJPO %JTQBUDIFS "1* VQEBUF 0CKFDU \LFZ WBM^ %JTQBUDIFS τϦΨʔ͞ΕͨΠϕϯτʹԠͯ͡)551͠ ͨΓͯ͠σʔλΛߏஙɺߏஙͨ͠σʔλ Λ%JTQBUDIFS΁౉͢ "1*͔Β σʔλΛऔΔ σʔλΛ
 ഑ૹ͢Δ 0CKFDU \LFZ WBM^ "

  Slide 58

  Slide 58 text

  "DUJPO "DUJPO QBZMPBE )551 +40/ \LFZ WBM^ "DUJPO %JTQBUDIFS "1* VQEBUF 0CKFDU \LFZ WBM^ %JTQBUDIFS λΠϜϥΠϯͷ࣮૷ͩͱॳճΞΫηε΍ϖʔ δΛ࠷Լ෦·ͰεΫϩʔϧͨ࣌͠ʹɺ"1* ʹNBY@JEͱ͔͚ͭͯ࣍ͷΞΠςϜΛ໰͍ ߹Θͤͯ%JTQBUDIFS΁౉͢ײ͡ "1*͔Β σʔλΛऔΔ σʔλΛ
 ഑ૹ͢Δ 0CKFDU \LFZ WBM^ "

  Slide 59

  Slide 59 text

  %JTQBUDIFS %

  Slide 60

  Slide 60 text

  "DUJPO %JTQBUDIFS 4UPSF VQEBUF VQEBUF σʔλΛ
 ഑ૹ͢Δ σʔλΛ
 ஷΊΔ %JTQBUDIFS 4UPSF 0CKFDU \LFZ WBM^ 0CKFDU \LFZ WBM^ "DUJPO͔Β໋ྩͱσʔλ͕དྷΔͷͰ໋ྩʹ ߹Θͤͨ഑ૹઌ΁σʔλΛ഑৴͢Δɺ࣮૷ ͸ͨͩͷ&WFOU&NJUUFSͰΑ͍ 0CKFDU \LFZ WBM^ 0CKFDU \LFZ WBM^ %

  Slide 61

  Slide 61 text

  "DUJPO %JTQBUDIFS 4UPSF VQEBUF VQEBUF %JTQBUDIFS 4UPSF 4UPSF 0CKFDU \LFZ WBM^ 0CKFDU \LFZ WBM^ 0CKFDU \LFZ WBM^ %JTQBUDIFS 4UPSF σʔλΛ
 ഑ૹ͢Δ σʔλΛ
 ஷΊΔ ෳ਺ͷ4UPSF΁σʔλΛ഑ૹ͢ΔՄೳੑ͕͋Δɺ %JTQBUDIFSͷଘࡏʹΑΓ"DUJPO͸഑ૹઌΛؾ ʹ͠ͳͯ͘Α͘ͳΔ 0CKFDU \LFZ WBM^ 0CKFDU \LFZ WBM^ %

  Slide 62

  Slide 62 text

  "DUJPO %JTQBUDIFS 4UPSF VQEBUF VQEBUF %JTQBUDIFS 4UPSF 4UPSF 0CKFDU \LFZ WBM^ 0CKFDU \LFZ WBM^ 0CKFDU \LFZ WBM^ %JTQBUDIFS 4UPSF σʔλΛ
 ഑ૹ͢Δ σʔλΛ
 ஷΊΔ 0CKFDU \LFZ WBM^ 0CKFDU \LFZ WBM^ % λΠϜϥΠϯͷ࣮૷ͩͱɺड৴ͨ͠σʔλΛϗʔϜ ͷλΠϜϥΠϯ FH ͱϢʔβ͝ͱͷλΠϜϥΠ ϯ FHHFUB ΁ͦΕͧΕ഑ૹ͓ͯ͘͠ײ͡

  Slide 63

  Slide 63 text

  4UPSF 4

  Slide 64

  Slide 64 text

  %JTQBUDIFS 4UPSF 7JFX VQEBUF USJHHFS σʔλΛ
 ஷΊΔ σʔλΛ
 දݱ͢Δ 0CKFDU \LFZ WBM^ 4UPSFE0CKFDU <> 4UPSF 0CKFDU \LFZ WBM^ 7JFX 4UPSFE0CKFDU <> %JTQBUDIFS͔Β౉͞ΕͨσʔλΛ໋ྩʹ߹ Θͤͯૢ࡞͢Δ ಺෦ͷ࣮૷͸ੜͷ0CKFDU͔ɺͨͩͷ #BDLCPOF$PMMFDUJPOͰΑ͍ JEͰϢχʔΫ ʹͨ͠ΓDPNQBSBUPS͚ͭͨΓͰ͖ΔͷͰ 4

  Slide 65

  Slide 65 text

  %JTQBUDIFS 4UPSF 7JFX VQEBUF USJHHFS σʔλΛ
 ஷΊΔ σʔλΛ
 දݱ͢Δ 0CKFDU \LFZ WBM^ 4UPSFE0CKFDU <> 4UPSF 0CKFDU \LFZ WBM^ 7JFX 4UPSFE0CKFDU <> 4UPSF͸ෳ਺ͷ7JFX΁
 σʔλΛ഑ૹ͢ΔՄೳੑ͕͋Δ 7JFX 4UPSFE0CKFDU <> 4

  Slide 66

  Slide 66 text

  %JTQBUDIFS 4UPSF 7JFX VQEBUF USJHHFS σʔλΛ
 ஷΊΔ σʔλΛ
 දݱ͢Δ 0CKFDU \LFZ WBM^ 4UPSFE0CKFDU <> 4UPSF 0CKFDU \LFZ WBM^ 7JFX 4UPSFE0CKFDU <> %JTQBUDI͞Εͨ࣌఺Ͱ͸
 σʔλΛ഑ૹ͠ͳ͍ࣄ΋͋Δ ϚϨ 7JFX 4UPSFE0CKFDU <> 4

  Slide 67

  Slide 67 text

  %JTQBUDIFS 4UPSF 7JFX VQEBUF USJHHFS σʔλΛ
 ஷΊΔ σʔλΛ
 දݱ͢Δ 0CKFDU \LFZ WBM^ 4UPSFE0CKFDU <> 4UPSF 0CKFDU \LFZ WBM^ 7JFX 4UPSFE0CKFDU <> 4UPSF͸JOQVUͱPVUQVUͷΠϯλʔϑΣʔεΛ͍࣋ͬͯ Δɺྫ͑͹JOQVUͰ#BDLCPOF$PMMFDUJPO΁BEEͯ͠ɺ PVUQVUͰUP+40/ ͯ͠σʔλΛు͖ग़͢ײ͡ $PMMFDUJPOͷΠϯελϯε͸Ӆณ͞ΕͯΔͱ͍͍ 4 #BDLCPOF$PMMFDUJPO

  Slide 68

  Slide 68 text

  %JTQBUDIFS 4UPSF 7JFX VQEBUF USJHHFS σʔλΛ
 ஷΊΔ σʔλΛ
 දݱ͢Δ 0CKFDU \LFZ WBM^ 4UPSFE0CKFDU <> 4UPSF 0CKFDU \LFZ WBM^ 7JFX 4UPSFE0CKFDU <> λΠϜϥΠϯͷ࣮૷ͩͱɺड৴ͨ͠σʔλΛϗʔϜͷλΠ ϜϥΠϯ FH ͱϢʔβ͝ͱͷλΠϜϥΠϯ FHHFUB Λผͷ4UPSF͕࣋ͬͯͨΓɺ4UPSFͷ಺෦ͰΠϯελϯεΛ ผʑʹ؅ཧͯ͠JOQVUͰৼΓ෼͚ͨΓ 4 #BDLCPOF$PMMFDUJPO

  Slide 69

  Slide 69 text

  7 7JFX

  Slide 70

  Slide 70 text

  "DUJPO 4UPSF 7JFX "DUJPO QBZMPBE 4UPSFE0CKFDU <> 7 4UPSF 7JFX 4UPSFE0CKFDU <> 4UPSF͔Β౉͞ΕͨσʔλΛදݱ͢Δ
 ࣮૷͸3FBDU͕͓͢͢Ί͞Ε͍ͯΔ

  Slide 71

  Slide 71 text

  "DUJPO 4UPSF 7JFX "DUJPO QBZMPBE 4UPSFE0CKFDU <> 7 4UPSF 7JFX 4UPSFE0CKFDU <> 4UPSF͕ߋ৽͞ΕΔͱɺσʔλ͕7JFXʹ΍ͬͯ͘Δ 3FBDU͸ͦͷσʔλʹै͍%0.Λࠩ෼ߋ৽͢Δ

  Slide 72

  Slide 72 text

  "DUJPO 4UPSF 7JFX "DUJPO QBZMPBE 4UPSFE0CKFDU <> 7 4UPSF 7JFX 4UPSFE0CKFDU <> 4UPSFΛ࣋ͨͳ͍৔߹΋͋Δ

  Slide 73

  Slide 73 text

  "DUJPO 4UPSF 7JFX "DUJPO QBZMPBE 4UPSFE0CKFDU <> 7 4UPSF 7JFX 4UPSFE0CKFDU <> 7JFX͸4UPSFΛॻ͖׵͑ͯ͸͍͚ͳ͍ 7JFX͸ΠϕϯτΛ؂ࢹ͢Δ͚ͩɺ
 σʔλϑϩʔ͸ৗʹ4UPSF͔Β7JFX΁ ❌

  Slide 74

  Slide 74 text

  "DUJPO 4UPSF 7JFX "DUJPO QBZMPBE 4UPSFE0CKFDU <> 7 4UPSF 7JFX 4UPSFE0CKFDU <> ෳ਺ͷ4UPSF͔Β
 σʔλΛड͚औΔՄೳੑ͕͋Δ 4UPSF 4UPSFE0CKFDU <>

  Slide 75

  Slide 75 text

  "DUJPO 4UPSF 7JFX "DUJPO QBZMPBE 4UPSFE0CKFDU <> 7 7JFX͸ൃੜͨ͠ΠϕϯτʹԠͯ͡
 "DUJPOΛൃߦ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ JOQVUDIBOHFE OFYUQBHF 7JFX "DUJPO QBZMPBE "DUJPO

  Slide 76

  Slide 76 text

  "DUJPO 4UPSF 7JFX "DUJPO QBZMPBE 4UPSFE0CKFDU <> 7 "DUJPOΛൃߦ͠ͳ͍৔߹΋͋Δ 7JFX "DUJPO QBZMPBE "DUJPO

  Slide 77

  Slide 77 text

  "DUJPO 4UPSF 7JFX "DUJPO QBZMPBE 4UPSFE0CKFDU <> 7 ෳ਺ͷ"DUJPOΛऔΓѻ͏৔߹΋͋Δ 7JFX "DUJPO QBZMPBE "DUJPO "DUJPO QBZMPBE "DUJPO

  Slide 78

  Slide 78 text

  "DUJPO 4UPSF 7JFX "DUJPO QBZMPBE 4UPSFE0CKFDU <> 7 7JFX͸4UPSF͔Β౉͞ΕͨσʔλΛ
 ࣗ਎Ͱߋ৽ͯ͠͸͍͚ͳ͍ 7JFX "DUJPO QBZMPBE "DUJPO ❌

  Slide 79

  Slide 79 text

  "DUJPO 4UPSF 7JFX "DUJPO QBZMPBE 4UPSFE0CKFDU <> 7 4UPSFͷ৘ใΛߋ৽͢Δ৔߹͸"DUJPOΛൃߦ͠
 %JTQBUDIFSܦ༝Ͱ4UPSFΛߋ৽͠มߋ௨஌ΛडऔΔ 7JFX "DUJPO QBZMPBE 4UPSF

  Slide 80

  Slide 80 text

  ࢖ͬͯΈͯ w ઃܭͷ͜ͱΛ͍͢͝ߟ͑Δɺͱʹ͔͘ߟ͑Δ w σʔλߏ଄ͷࣄ͚ͩߟ͑ͯΔɺͲ͏΍ͬͯೖख͢Δ͔ɺ Ͳ͏΍ͬͯฤू͢Δ͔ɺͲ͏͍͏ॱ൪Ͱมߋ͢Δ͔ w %0.ͷࣄ͸ຆͲߟ͑ͳ͍ɺਖ਼͍͠σʔλ͸ਖ਼͍͠%0. ʹͳΔӡ໋ʹ͋ΔͷͰ΄ͬͱ͍͍͍ͯ w ख਺͸ΊͬͪΌݮΔ w Ͱ΋िؒલͷࣗ෼ͷίʔυ͕ಡΊΔ

  Slide 81

  Slide 81 text

  ࢖ͬͯΈͯ w 3FBDU͕ݡ͍ɺಛʹ8"3/ϝοηʔδ w ͪΐͬͱҳ୤͢Δͱ͙͢ܯࠂग़ͯ͘͠ΕΔ w ʮ͜͜ɺ͜ͷϓϩύςΟ଍Γͳ͍ΑͶʁʯ w ʮαʔόͱΫϥΠΞϯτͰظ଴ͯ͠Δ%0.ҧ͘Ͷʁʯ

  Slide 82

  Slide 82 text

  ࢖ͬͯΈͯ w υΩϡϝϯτ͕ॆ࣮ͯ͠ΔɺεϥΠυ΋هࣄ΋ଟ͍ w શ෦ॻ͍ͯ͋ΔɺಡΊ͹Θ͔Δ

  Slide 83

  Slide 83 text

  Ҏ্