Slide 1

Slide 1 text

THAT IS NOT A SCRUM

Slide 2

Slide 2 text

εΫϥϜϚελʔෆࡏͰ εΫϥϜ΍ͬͨ͜ͱ ͋Δਓʔ 🙋

Slide 3

Slide 3 text

3 Impress TITLE EXAMPLE HERE εΫϥϜϚελʔෆࡏͰ εΫϥϜΛ΍Δͷ͸ ͱͯ΋ਏ͍ͷͰ ΍Ί͓͚ͯʂ Scrum Fest Fukuoka 2024 2024/03/09 Kazushi NAKAMICHI, Haruhito ASO

Slide 4

Slide 4 text

Kazushi NAKAMICHI Project manager, Product owner Haruhito ASO Developer ౡࠜݝӹాࢢࡏॅ -07&ݩ૆௕඿ՈʢՈʣ ೝఆεΫϥϜϚελʔ ౦ژ౎ौ୩۠ࡏॅ -07&ΠΧ๽ύελ

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

ྖҬ͕ҟͳΔಠཱͨ͠ ͭͷ։ൃνʔϜ ϓϩδΣΫτ্ཱ͔ͪ͛Β ϦϦʔε·Ͱϲ݄ ਺ेສਓͷϢʔβʔ΁Өڹ͕ ग़Δػೳվम About the project Very large and cumbersome

Slide 8

Slide 8 text

OLD ACCOUNT NEW ACCOUNT About the project

Slide 9

Slide 9 text

OLD ACCOUNT NEW ACCOUNT About the project

Slide 10

Slide 10 text

OLD ACCOUNT NEW ACCOUNT CONTRACT MARKETING CUSTOMER SUPPORT Etc. OTHER PRODUCTS HELP WEBSITE

Slide 11

Slide 11 text

OLD ACCOUNT CONTRACT MARKETING CUSTOMER SUPPORT HELP WEBSITE Etc. OTHER PRODUCTS Development teams NEW ACCOUNT

Slide 12

Slide 12 text

OLD ACCOUNT CONTRACT MARKETING CUSTOMER SUPPORT Etc. OTHER PRODUCTS Our team!! NEW ACCOUNT HELP WEBSITE

Slide 13

Slide 13 text

10։ൃऀਓ νʔϜΛฤ੒ͨ͠͹͔ΓͰ ӡӦͷܕ͕ͳ͍ঢ়ଶ ୭΋εΫϥϜʹৄ͘͠ͳ͘ งғؾͰ΍͖ͬͯͨ About our team Scrum Babies PO DEVELOPPER

Slide 14

Slide 14 text

10։ൃऀਓ νʔϜΛฤ੒ͨ͠͹͔ΓͰ ӡӦͷܕ͕ͳ͍ঢ়ଶ ୭΋εΫϥϜʹৄ͘͠ͳ͘ งғؾͰ΍͖ͬͯͨ About our team Scrum Babies PO DEVELOPPER εΫϥϜ΍Δͧʔ!!

Slide 15

Slide 15 text

ΫισΧνʔϜΛ ෼ׂ͢Δ -Thanks to Team Topologies!- 4DSVN'FT04",",B[VTIJ/",".*$)* εΫϑΣεେࡕͰ࿩ͨ͠νʔϜ෼ׂޙͷ࿩Ͱ͢

Slide 16

Slide 16 text

About NAKAMICHI PROJECT MANAGER & PRODUCT OWNAR

Slide 17

Slide 17 text

ͦΜͰεΫϥϜϚελʔ΋ෆࡏɹɻ ποίϛͲ͜Ζ͔͠ͳ͍ͱࢥ͏͚Ͳ ·͋ฉ͍͍ͯͩ͘͞ 😣

Slide 18

Slide 18 text

εΫϥϜϚελʔ͸ɺεΫϥϜΨΠυͰఆٛ͞ΕͨεΫϥϜΛ֬ ⽴ ͤ͞ Δ͜ͱͷ݁Ռʹ੹೚Λ࣋ͭɻεΫϥϜϚελʔ͸ɺεΫϥϜνʔϜͱ ૊৫ʹ͓͍ͯɺεΫϥϜͷཧ࿦ͱϓϥΫςΟεΛશһʹཧղͯ͠΋Β ͑ΔΑ͏ ⽀ ԉ͢Δ͜ͱͰɺͦͷ੹೚ΛՌͨ͢ɻ εΫϥϜϚελʔ͸ɺεΫϥϜνʔϜͷ༗ޮੑʹ੹೚Λ࣋ͭɻεΫϥϜ Ϛελʔ͸ɺεΫϥϜνʔϜ͕εΫϥϜϑϨʔϜϫʔΫ಺ͰϓϥΫς ΟεΛվળͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱͰɺͦͷ੹೚ΛՌͨ͢ɻ εΫϥϜϚελʔ͸ɺεΫϥϜνʔϜͱɺΑΓ ⼤ ͖ͳ૊৫ʹไ࢓͢Δ ਅͷϦʔμʔͰ͋Δɻ εΫϥϜϚελʔ͸ɺ͞·͟·ͳܗͰεΫϥϜνʔϜΛ ⽀ ԉ͢Δɻ https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Japanese.pdf εΫϥϜΨΠυ2020

Slide 19

Slide 19 text

Scrum master responsibilities https://www.atlassian.com/ja/agile/scrum/scrum-master εΫϥϜɾϚελʔͷ໾ׂͱ੹೚Λ෼͔Γ΍͘͢આ໌͠·͢ Scrum master is busy

Slide 20

Slide 20 text

ͦ΋ͦ΋ͳΜͰ εΫϥϜϚελʔ͍ͳ͍ͷʁ 2

Slide 21

Slide 21 text

୭΋΍Γ͕ͨΒͳ͔ͬͨɻɻɻ "

Slide 22

Slide 22 text

Scrum master is busy Scrum master responsibilities https://www.atlassian.com/ja/agile/scrum/scrum-master εΫϥϜɾϚελʔͷ໾ׂͱ੹೚Λ෼͔Γ΍͘͢આ໌͠·͢

Slide 23

Slide 23 text

Scrum master responsibilities Very large and cumbersome ͍ Ζ Μ ͳ ੹ ຿ ͕ ͋ Δ Μ ͩ ͳ ͦ Ε Λ ์ ͯ ͓ ͍ ͯ ͍ ͍ ͷ ͔ ͳ

Slide 24

Slide 24 text

Gallery image feature 01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, Gallery image feature 02 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, 01 02 Gallery image feature 01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, Gallery image feature 02 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, 03 04 Then PO thought

Slide 25

Slide 25 text

ෆ͔҆͠ͳ͍🤢 🤢 🤢 ΋͔ͨ͠͠Β͏·͍͔͘͘΋͠Εͳ ͍ʜʜͷ͔ʁ νʔϜͷ͜ͱ͸νʔϜʹ೚͍ͤͨ ࢼ͠ʹ΍ͬͯΈΔ͔ ͦͷ࣌10͸ԿΛࢥͬͨͷ͔ Very anxious

Slide 26

Slide 26 text

Gallery image feature 01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, Gallery image feature 02 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, 01 02 Gallery image feature 01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, Gallery image feature 02 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, 03 04 Then DEVELOPER thought

Slide 27

Slide 27 text

ͦͷ࣌։ൃऀ͸ԿΛࢥͬͨͷ͔ ͨͩͷձٞͷϑΝγϦςʔλʔͰ͋Ε͹ɺΈΜͳͰॱ൪ʹճͤ ͹ྑ͍ εΫϥϜϚελʔͱ͍͏໾ׂʹͳͬͨͱ͖ɺԿΛ͢Ε͹͍͍͔ Α͘෼͔Βͳ͍͠ɺࣗ෼͕຿·Δ͔ෆ҆ νʔϜͷ͜ͱ͸ϝϯόʔΈΜͳͰิ͍ͬͯ͜͏ʂʂ Teamwork?

Slide 28

Slide 28 text

Gallery image feature 01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, Gallery image feature 02 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, 01 02 Gallery image feature 01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, Gallery image feature 02 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, 03 04 RETROSPECTIVE

Slide 29

Slide 29 text

ࠓͦͷ࣌ͷ͜ͱΛ;Γ͔͑Δͱ νʔϜͷࣗओੑʹ೚ͤΔͱ͍͏໊ͷ੹೚์غʹ͍ۙ ʢφΧϛνʂ͓લ͸ೝఆεΫϥϜϚελʔͩΖ͏͕ʂʂʣ νʔϜͷதͰεΫϥϜϚελʔͷ໾ׂʹର͢Δೝࣝʹ͕ࠩ͋ͬͨ ৽͍͜͠ͱ͕࢝·ͬͨ͹͔ΓͰอकతʹͳ͍ͬͯͨ ʢ৽͍͠νʔϜɺ৽͍͠ϓϩδΣΫτɺ৽͍͠୲౰ྖҬʣ Aso's commentary

Slide 30

Slide 30 text

ͦͯ͠։ൃ͸࢝·ͬͨ

Slide 31

Slide 31 text

Our Mision ULTIMATE POWERPOINT PRESENTATION ͙͢ʹବ໨ͩͱײͨ͡

Slide 32

Slide 32 text

32 1#*ʹࡉ͔͍ઃܭΛॻ͍ͯ΄͍͠ ΤϯυϙΠϯτͷ໊લΛܾΊͯ Ϟϒʁ෼ۀͨ͠ํ͕ޮ཰Α͘ͳ͍Ͱ͔͢ʁ ϓϩδΣΫτ͸ͲΕ͘Β͍ͰऴΘΓ·͔͢ʁ

Slide 33

Slide 33 text

ͦΕ͸ ։ൃऀͷ໾ׂʂʂ ͦΕ͸ νʔϜͰߟ͑ ͯ͘Εʂʂ εΫϥϜ ΍ΔΜͩΑͶʂʁ

Slide 34

Slide 34 text

ཱͪࠐΊΔෆԺͳؾ഑ 10͕ࡉ͔͍࢓༷·ͰܾΊͯ͘ΕΔͱ͍͏ظ଴ εΫϥϜతʹؒҧ͍ͬͯΔ͜ͱ͕ฏવͱߦΘΕΔ 10΋Կ͕ਖ਼ͯؒ͘͠ҧ͍ͬͯΔͷ͔Θ͔Βͳ͘ͳͬͯ͘Δ ૬ஊ͢Δ૬ख΋ࢦఠͯ͘͠ΕΔਓ΋͍ͳ͍ ͦͯ͠;Γ͔͑ΓͰෆຬ͸ΊͬͪΌग़Δ ͔͠͠୭͔͕ओମతʹվળΛਐΊΔͱ͍͏ײ͡Ͱ͸ͳ͍ Expectations vanish in an instant

Slide 35

Slide 35 text

ෆ͔҆͠ͳ͍🤢 🤢 🤢 ΋͔ͨ͠͠Β͏·͍͔͘͘΋͠Εͳ ͍ʜʜͷ͔ʁ νʔϜͷ͜ͱ͸νʔϜʹ೚͍ͤͨ ࢼ͠ʹ΍ͬͯΈΔ͔ ͦͷ࣌10͸ԿΛࢥͬͨͷ͔ Very anxious

Slide 36

Slide 36 text

ෆ͔҆͠ͳ͍🤢 🤢 🤢 ΋͔ͨ͠͠Β͏·͍͔͘͘΋͠Εͳ ͍ʜʜͷ͔ʁ νʔϜͷ͜ͱ͸νʔϜʹ೚͍ͤͨ ࢼ͠ʹ΍ͬͯΈΔ͔ ͦͷ࣌10͸ԿΛࢥͬͨͷ͔ Very anxious ͱͯ΋΍ΓͮΒ͍ εΫϥϜϚελʔ͕ඞཁͩͱࢥ͏ ୭͔΍ͬͯཉ͍͠ʂ

Slide 37

Slide 37 text

ͦΕͰ΋୭΋΍Γ͕ͨΒͳ͔ͬͨɻɻɻ

Slide 38

Slide 38 text

ͦΕͰ͋Ε͹ εΫϥϜϚελʔෆࡏͷεΫϥϜΛ ̎౓ͱ΍Γ͍ͨͳͲͱࢥΘͳ͍Α͏ʹɺ ͜ͷ··։ൃΛଓ͚Α͏

Slide 39

Slide 39 text

ࠜൺ΂ͩʂ Զ͸10ۀҎ֎ ΍ΒΜͧʂ w w w w w w w w w w w w w w w

Slide 40

Slide 40 text

։ൃ͸ଓ͘ ͦͯ͠΍͸Γਏ͍ʜ

Slide 41

Slide 41 text

εΫϥϜϚελʔ͕͍ͳ͍ͱ Կ͕ਏ͍ͷʁ

Slide 42

Slide 42 text

Gallery image feature 01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, Gallery image feature 02 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, 01 02 Gallery image feature 01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, Gallery image feature 02 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, 03 04 Then PO thought

Slide 43

Slide 43 text

ݽಠͩ

Slide 44

Slide 44 text

ʮ10͕ߟ͑Δࢲͨͪ͸࡞Δʯͷؔ܎ੑ͕ਏ͍ ࢦ໋ࣔྩܥ౷ͷΑ͏ʹͳΓࣗൃੑ͕ҭ·Εͳ͍ 10WT։ൃνʔϜͷରཱ͕ਏ͍ εΫϥϜʹ४ڌͯ͠ਐΊΑ͏ͱ͢Ε͹͢Δ΄Ͳߔ͕ਂ·Δ ળҙͷվળҊΛ٫Լ͢Δ͜ͱ΋ʢεΫϥϜతʹ͸/(Ͱ͢ʂͱ͔ʣ ;Γ͔͑Γͷൃݴͷશ͕10Λڄ஄͍ͯ͠ΔΑ͏ͳࡨ֮ʹ ؕΔʢ࣮ࡍ͸ͦΜͳ͜ͱͳ͍͕ɺͦΜͳؾ࣋ͪʹͳΔʣ ͦͷ࣌10͸ԿΛࢥͬͨͷ͔ I can't talk to anyone

Slide 45

Slide 45 text

ணखՄೳͳόοΫϩά͕ৗʹ଍Γͳ͍ͷ͕ਏ͍ ϓϥϯχϯά͕࢓༷Λઆ໌͢Δ͚ͩͰ࣌ؒ੾Εʹ ͦͷ݁ՌຫੑతͳணखՄೳͳόοΫϩάෆ଍ɻͱࢥ͍͖΍ εϓϦϯτΰʔϧ͕͞Ε͍ͯͳ͍ͷͰʮؒʹ߹͍·ͤΜͰ ͨ͠ʯ͕සൃ͢Δ ࢓༷ͷઆ໌ΛԿ౓΋Կ౓΋͢Δͷ͕ਏ͍ ෼ۀମ੍ͷͨΊνʔϜϝϯόʔͷશମ૾ཧղ͕ਐ·ͳ͍ ͦͷ࣌10͸ԿΛࢥͬͨͷ͔ I can't talk to anyone

Slide 46

Slide 46 text

͕ͩνʔϜͷӡӦ΍ εΫϥϜͷཧղʹରͯ͠ Φʔφʔγοϓ͸͍࣋ͬͯͳ͍

Slide 47

Slide 47 text

୭͔ॿ͚ͯ͘Ε

Slide 48

Slide 48 text

Gallery image feature 01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, Gallery image feature 02 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, 01 02 Gallery image feature 01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, Gallery image feature 02 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, 03 04 Then DEVELOPER thought

Slide 49

Slide 49 text

49 Our Mision ULTIMATE POWERPOINT PRESENTATION ։ൃϝϯόʔ͸ͦͷεϓϦϯτͷ όοΫϩάʹूத͍ͯͨ͠

Slide 50

Slide 50 text

ͳΜͩɺूதͰ͖Δͷ͸ ͍͍͜ͱͰ͢Ͷʂʂ ૉ੖Β͍͠ʂʂ

Slide 51

Slide 51 text

Gallery image feature 01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, Gallery image feature 02 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, 01 02 Gallery image feature 01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, Gallery image feature 02 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae, 03 04 RETROSPECTIVE

Slide 52

Slide 52 text

όοΫϩάΛফԽ͢Δ্Ͱඞཁͳ஌͚ࣝͩʹؔ৺͕܏͘ ʮड͚ೖΕ৚݅ʯͱʮεϓϦϯτόοΫϩάʯҎ֎ͷ஌͕͓ࣝΖ ͔ͦʹɻɻɻ ʮ։ൃϝϯόʔ͕όοΫϩάʹूத͢Δʯͷ෭࡞༻ The Concentration Trap

Slide 53

Slide 53 text

͓Ζ͔ͦʹͳͬͨ஌ࣝͨͪ ϓϩδΣΫτΛ၆ᛌͨ͠஌ࣝ શମͷ೺Ѳ͕Ͱ͖ͳ͍ɺਐḿঢ়گ΋Α͘෼͔Βͳ͍ εΫϥϜ΁ͷؔ৺ ϓϥϯχϯάͷਫ਼౓্͕͕ΒͣɺεϓϦϯτظؒ಺ʹऴΘ Βͳ͍όοΫϩάଟൃ ٯʹ΍Δ͜ͱ͕ͳ͍࣌ؒ΋ൃੜ The Concentration Trap ʮ։ൃϝϯόʔ͕όοΫϩάʹूத͢Δʯͷ෭࡞༻

Slide 54

Slide 54 text

։ൃϝϯόʔͷ஌ࣝϨϕϧʹεςϧε͕֨ࠩੜ·ΕΔ ޓ͍ʹ෼͔Βͳ͍͜ͱʹؾ͚ͮͳ͍ ϦϑΝΠϯϝϯτͰड͚ೖΕ৚݅ͳͲʹ௚໘ͨ͠λΠϛϯ άͰ஌ࣝෆ଍͕໌ΔΈʹ આ໌͚ͩͰ༹͕͚࣌ؒɺϦϑΝΠϯϝϯτʹ͕͔࣌ؒ ͔ΔɻணखՄೳͳόοΫϩά͕ෆ଍͕ͪ͠ ၆ᛌͨ͠஌ࣝͰ͸ͳ͍ͨΊɺࣅͨΑ͏ͳ࣭໰΋࠶ൃ The Concentration Trap ʮ։ൃϝϯόʔ͕όοΫϩάʹूத͢Δʯͷ෭࡞༻

Slide 55

Slide 55 text

10㲈νʔϜͷϦʔμʔ ։ൃϝϯόʔ͸໌֬ʹͳͬͨ࢓༷௨Γʹ࣮૷͢ΔͷΈ ͦΕҎ֎ͷ࡞ۀ͸10ʹ΍ͬͯ΋Β͏ͱ͍͏ߏਤ͕ࣗવͱͰ͖ ͕͋Δ ͳΜʹͤΑʮͦΕͲ͜ΖͰ͸ͳ͍ʯ ϨτϩεϖΫςΟϒͰෆຬ͸ग़Δ͕։ൃλεΫ͕๩͘͠খ͞ͳ ΞΫγϣϯʹ͕͚࣌ؒ͞ͳ͍ɻεΫϥϜϚελʔΛઃ͚Δͱ͍ ͬͨେֻ͔ΓͳΞΫγϣϯʹ΋อकతʹͳΔ The Concentration Trap ʮ։ൃϝϯόʔ͕όοΫϩάʹूத͢Δʯͷ෭࡞༻

Slide 56

Slide 56 text

͡Ό͋ϓϩδΣΫτ͸Ͳ͏ͳͬͨʁ

Slide 57

Slide 57 text

ͳΜͷ໰୊΋ͳ͘ϦϦʔεͰ͖ͨ 🎉

Slide 58

Slide 58 text

શͯͷνʔϜ͕༧ఆ௨Γͷ ظݶͱείʔϓΛୡ੒ ਓһͷ૿һͳ͠ ໨ཱͬͨෆ۩߹΋ͳ͠ ͣͬͱࢭ·͍ͬͯͨݹ͍ΞΧ ΢ϯτମܥͷഇࢭΛਐΊͨ Successful Projects? That's ridiculous

Slide 59

Slide 59 text

Our Mision ULTIMATE POWERPOINT PRESENTATION ͱͯ΋੒ޭͱ͸ࢥ͑ͳ͍ɺҧ࿨ײ͕ফ͑ͳ͍ ࢲ͸ͳͥ͜Μͳʹർฐ͍ͯ͠Δʁ

Slide 60

Slide 60 text

݁ہϓϩδΣΫτ่͕յ͠ͳ͍Α͏ʹ 10ͷྖҬΛ௒͑ͯ৭ʑ΍ͬͯ͠·ͬͨ ·ͨɺνʔϜͷࣗൃੑʹ೚ͤͳ͍ ͜ͷ࣌·Ͱʹ͜Ε࡞͍ͬͯͩ͘͞తͳ Ξϓϩʔνʹͳͬͯ͠·ͬͨ

Slide 61

Slide 61 text

THAT IS NOT A SCRUM

Slide 62

Slide 62 text

։ൃνʔϜͷҙݟ͸ͻ͖͜΋͝΋

Slide 63

Slide 63 text

63 ͠ΜͲ͘ͳ͔ͬͨ ࡉ͔ͳͱ͜ΖΛ10͕रͬͯͨͷͰ ͦΜͳʹࠔΒͳ͔ͬͨ ࡞ͬͯΈͨΒ໰୊ͳ͘ಈ͍ͨ ͠ΜͲ͘͸ͳ͍͚ͲɺϞϠͬͱ͢Δ νʔϜϝϯόʔʹϓϩδΣΫτͷ஌ݟ͕ ਁಁ͍ͯ͠Δ͔͸ٙ໰

Slide 64

Slide 64 text

εΫϥϜϚελʔ͕͍ͳ͍ͱ ͳΜͰਏ͍ͷʁ ਏ͞ͷਖ਼ମ͸͍͍ͬͨԿʁ

Slide 65

Slide 65 text

Our Mision ULTIMATE POWERPOINT PRESENTATION ͭͷՁ஋ج४͕ଛͳΘΕΔ

Slide 66

Slide 66 text

εΫϥϜʹ͓͚ΔͭͷՁ஋ج४ ֬໿ ༐ؾ ूத Scrum Values ެ։ ଚܟ

Slide 67

Slide 67 text

ࢲͨͪͷνʔϜͰ͸ ֬໿ ༐ؾ ूத Scrum Values ެ։ ଚܟ

Slide 68

Slide 68 text

͓Ζ͔ͦʹͳͬͨ஌ࣝͨͪ ϓϩδΣΫτΛ၆ᛌͨ͠஌ࣝ શମͷ೺Ѳ͕Ͱ͖ͳ͍ɺਐḿঢ়گ΋Α͘෼͔Βͳ͍ εΫϥϜ΁ͷؔ৺ ϓϥϯχϯάͷਫ਼౓্͕͕ΒͣɺεϓϦϯτظؒ಺ʹऴΘ Βͳ͍όοΫϩάଟൃ ٯʹ΍Δ͜ͱ͕ͳ͍࣌ؒ΋ൃੜ Lose Scrum Values ʮ։ൃϝϯόʔ͕όοΫϩάʹूத͢Δʯͷ෭࡞༻

Slide 69

Slide 69 text

͓Ζ͔ͦʹͳͬͨ஌ࣝͨͪ ϓϩδΣΫτΛ၆ᛌͨ͠஌ࣝ શମͷ೺Ѳ͕Ͱ͖ͳ͍ɺਐḿঢ়گ΋Α͘෼͔Βͳ͍ εΫϥϜ΁ͷؔ৺ ϓϥϯχϯάͷਫ਼౓্͕͕ΒͣɺεϓϦϯτظؒ಺ʹऴΘ Βͳ͍όοΫϩάଟൃ ٯʹ΍Δ͜ͱ͕ͳ͍࣌ؒ΋ൃੜ ʮ։ൃϝϯόʔ͕όοΫϩάʹूத͢Δʯͷ෭࡞༻ ֬໿ Lose Scrum Values

Slide 70

Slide 70 text

։ൃϝϯόʔͷ஌ࣝϨϕϧʹεςϧε͕֨ࠩੜ·ΕΔ ޓ͍ʹ෼͔Βͳ͍͜ͱʹؾ͚ͮͳ͍ ϦϑΝΠϯϝϯτͰड͚ೖΕ৚݅ͳͲʹ௚໘ͨ͠λΠϛϯ άͰ஌ࣝෆ଍͕໌ΔΈʹ આ໌͚ͩͰ༹͕͚࣌ؒɺϦϑΝΠϯϝϯτʹ͕͔࣌ؒ ͔ΔɻணखՄೳͳόοΫϩά͕ෆ଍͕ͪ͠ ၆ᛌͨ͠஌ࣝͰ͸ͳ͍ͨΊɺࣅͨΑ͏ͳ࣭໰΋࠶ൃ ʮ։ൃϝϯόʔ͕όοΫϩάʹूத͢Δʯͷ෭࡞༻ Lose Scrum Values

Slide 71

Slide 71 text

։ൃϝϯόʔͷ஌ࣝϨϕϧʹεςϧε͕֨ࠩੜ·ΕΔ ޓ͍ʹ෼͔Βͳ͍͜ͱʹؾ͚ͮͳ͍ ϦϑΝΠϯϝϯτͰड͚ೖΕ৚݅ͳͲʹ௚໘ͨ͠λΠϛϯ άͰ஌ࣝෆ଍͕໌ΔΈʹ આ໌͚ͩͰ༹͕͚࣌ؒɺϦϑΝΠϯϝϯτʹ͕͔࣌ؒ ͔ΔɻணखՄೳͳόοΫϩά͕ෆ଍͕ͪ͠ ၆ᛌͨ͠஌ࣝͰ͸ͳ͍ͨΊɺࣅͨΑ͏ͳ࣭໰΋࠶ൃ ʮ։ൃϝϯόʔ͕όοΫϩάʹूத͢Δʯͷ෭࡞༻ ެ։ Lose Scrum Values

Slide 72

Slide 72 text

10㲈νʔϜͷϦʔμʔ ։ൃϝϯόʔ͸໌֬ʹͳͬͨ࢓༷௨Γʹ࣮૷͢ΔͷΈ ͦΕҎ֎ͷ࡞ۀ͸10ʹ΍ͬͯ΋Β͏ͱ͍͏ߏਤ͕ࣗવͱͰ͖ ͕͋Δ ͳΜʹͤΑʮͦΕͲ͜ΖͰ͸ͳ͍ʯ ϨτϩεϖΫςΟϒͰෆຬ͸ग़Δ͕։ൃλεΫ͕๩͘͠খ͞ͳ ΞΫγϣϯʹ͕͚࣌ؒ͞ͳ͍ɻεΫϥϜϚελʔΛઃ͚Δͱ͍ ͬͨେֻ͔ΓͳΞΫγϣϯʹ΋อकతʹͳΔ ʮ։ൃϝϯόʔ͕όοΫϩάʹूத͢Δʯͷ෭࡞༻ Lose Scrum Values

Slide 73

Slide 73 text

10㲈νʔϜͷϦʔμʔ ։ൃϝϯόʔ͸໌֬ʹͳͬͨ࢓༷௨Γʹ࣮૷͢ΔͷΈ ͦΕҎ֎ͷ࡞ۀ͸10ʹ΍ͬͯ΋Β͏ͱ͍͏ߏਤ͕ࣗવͱͰ͖ ͕͋Δ ͳΜʹͤΑʮͦΕͲ͜ΖͰ͸ͳ͍ʯ ϨτϩεϖΫςΟϒͰෆຬ͸ग़Δ͕։ൃλεΫ͕๩͘͠খ͞ͳ ΞΫγϣϯʹ͕͚࣌ؒ͞ͳ͍ɻεΫϥϜϚελʔΛઃ͚Δͱ͍ ͬͨେֻ͔ΓͳΞΫγϣϯʹ΋อकతʹͳΔ ʮ։ൃϝϯόʔ͕όοΫϩάʹूத͢Δʯͷ෭࡞༻ ଚܟ ༐ؾ Lose Scrum Values

Slide 74

Slide 74 text

We lost Scrum Values The nature of suffering ֬໿ ༐ؾ ूத ެ։ ଚܟ ΰʔϧઃఆ͕ᐆດ εϓϦϯτόοΫϩά͕׬ྃ͠ͳ͍ ։ൃ͸εϓϦϯτͷ࡞ۀʹूத 10͸ຊۀҎ֎ͷۀ຿͕ଟʑ ৘ใ͸શͯެ։͞Ε͍ͯͨ ͔͠͠஌ࣝϨϕϧʹ͸େ͖ͳภΓ͕ ܟҙ͕͋ͬͨࣗ཯ੑ͸ҭͨͣ 10΁ͷґଘ͕ڧ͘ɺόϥϯε͕ܽ೗ ֤ਓͷέΞͰ͖Δൣғ͕ڱ͘อकత ਖ਼͍͜͠ͱΑΓ΋ܾ·ͬͨ͜ͱΛ͢Δ ʁ

Slide 75

Slide 75 text

THAT IS NOT A SCRUM

Slide 76

Slide 76 text

εΫϥϜϚελʔ͸ɺεΫϥϜΨΠυͰఆٛ͞ΕͨεΫϥϜΛ֬ ⽴ ͤ͞ Δ͜ͱͷ݁Ռʹ੹೚Λ࣋ͭɻεΫϥϜϚελʔ͸ɺεΫϥϜνʔϜͱ ૊৫ʹ͓͍ͯɺεΫϥϜͷཧ࿦ͱϓϥΫςΟεΛશһʹཧղͯ͠΋Β ͑ΔΑ͏ ⽀ ԉ͢Δ͜ͱͰɺͦͷ੹೚ΛՌͨ͢ɻ εΫϥϜϚελʔ͸ɺεΫϥϜνʔϜͷ༗ޮੑʹ੹೚Λ࣋ͭɻεΫϥϜ Ϛελʔ͸ɺεΫϥϜνʔϜ͕εΫϥϜϑϨʔϜϫʔΫ಺ͰϓϥΫς ΟεΛվળͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱͰɺͦͷ੹೚ΛՌͨ͢ɻ εΫϥϜϚελʔ͸ɺεΫϥϜνʔϜͱɺΑΓ ⼤ ͖ͳ૊৫ʹไ࢓͢Δ ਅͷϦʔμʔͰ͋Δɻ εΫϥϜϚελʔ͸ɺ͞·͟·ͳܗͰεΫϥϜνʔϜΛ ⽀ ԉ͢Δɻ https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Japanese.pdf εΫϥϜΨΠυ2020

Slide 77

Slide 77 text

77 Impress TITLE EXAMPLE HERE εΫϥϜͷशख़౓͕௿͍νʔϜ͕ εΫϥ ϜϚελʔෆࡏͰεΫϥϜΛ΍Δͷ͸ ε ΫϥϜͷՁ஋ج४͕ଛͳΘΕΔ͠10͸ർ ฐ͢Δͦ͠΋ͦ΋εΫϥϜͰ͸ͳ͍Կ͔ ʹͳΔՄೳੑ͕ߴͯ͘ͱͯ΋ਏ͍ͷͰ ΍Ί͓͚ͯʂ Scrum Fest Fukuoka 2024 2024/03/09 Kazushi NAKAMICHI, Haruhito ASO

Slide 78

Slide 78 text

https://www.youtube.com/c/FreeMusicThomasOomorif τʔϚεେ৿Իָ޻๪

Slide 79

Slide 79 text

No content

Slide 80

Slide 80 text

See you again at Scrum fest Osaka 2024!

Slide 81

Slide 81 text

Kazushi NAKAMICHI Project manager, Product owner Haruhito ASO Scrum master ౡࠜݝӹాࢢࡏॅ -07&ݩ૆௕඿ՈʢՈʣ ౦ژ౎ौ୩۠ࡏॅ -07&ΠΧ๽ύελ