Slide 1

Slide 1 text

!KPZUPNP ςΫϊπʔϦζϜͷ͢͢Ί

Slide 2

Slide 2 text

஫ ࠓճ͸ʮҰ੾ษڧʹͳΒͳ͍ʯ಺༰Ͱ͢ɻ

Slide 3

Slide 3 text

Έͳ͞Μʂ ٳ೔͸Ͳ͏͓ա͝͠Ͱ͠ΐ͏͔ɻ

Slide 4

Slide 4 text

ٕज़ऀͳΒߦ͖͍ͨ ٕज़εϙοτ Έͳ͞·͍Ζ͍Ζ ߦ͔Ε͍ͯΔͱࢥ͍·͢ɻ

Slide 5

Slide 5 text

ςΫϊπʔϦζϜʢٕज़؍ޫʣ ˞ςοΫπʔϦζϜͱॻ͘৔߹΋

Slide 6

Slide 6 text

ٕज़ಛ۠ɺ޻৔ɺത෺ؗɺ࢙੻FUD ςΫϊπʔϦζϜΛ΋ͬͱ΍͍ͬͯ͜͏ ͱ͍͏࿩Ͱ͢ɻ

Slide 7

Slide 7 text

ٕज़ത෺ؗ

Slide 8

Slide 8 text

ࠃཱՊֶത෺ؗɺ೔ຊՊֶະདྷؗɺ /55ٕज़࢙ྉؗɺ౦ࣳະདྷՊֶؗ 
 ೔ຊʹٕज़ത෺ؗ͸਺ଟ͍ɻ ͦͷͳ͔͔Β͍͔ͭ͘঺հ͍ͯ͜͠͏ɻ

Slide 9

Slide 9 text

େࡕ ύφιχοΫϛϡʔδΞϜ র໌ث۩͔Β Ոిɺిࢠػث·Ͱɻ

Slide 10

Slide 10 text

Ոి͕࣌୅͝ͱʹʂ

Slide 11

Slide 11 text

ٕज़ऀͱͯ͠ͷদԼ޾೭ॿ

Slide 12

Slide 12 text

ژ౎మಓത෺ؗ ࢠڙ͔Βେਓ·Ͱ ؙҰ೔༡΂Δ΄Ͳͷ େܕത෺ؗɻ

Slide 13

Slide 13 text

ຊ෺ͷं྆ج஍Λത෺ؗʹվ૷

Slide 14

Slide 14 text

๛෋ͳࢿྉͱ࣮ं྆

Slide 15

Slide 15 text

౦ژ౎ਫಓത෺ؗ ਎͚ۙͩͲ஌Βͳ͍ ߐށ౦ژͷ࣏ਫٕज़

Slide 16

Slide 16 text

ߐށ࣌୅ͷਫಓʂ

Slide 17

Slide 17 text

ਫಓ؅ͷൃల

Slide 18

Slide 18 text

ςΫϊπʔϦζϜͷఆ൪͸ٕज़ത෺ؗɻ ؾܰʹཱͪدΕɺࢿྉ΋ॆ࣮ɻ ͔ͦ͠͠ΖͦΖɺ ΤΞίϯͷޮ͍ͨࢪઃ͔Βग़ͯɺ ٕज़ͷ੒Ռͷ࣮෺͕ݟͨ͘ͳΔͷͰ͸ʁ

Slide 19

Slide 19 text

ٕज़࢙੻

Slide 20

Slide 20 text

ژ౎ ඐഀބૃਫؔ࿈Ҩ࢈ ໌࣏ͷۙ୅ԽΛ৅௃͢Δ େ޻ࣄͷ࢙੻ɻ ݱࡏͰ͸ه೦͕ؗซઃɻ

Slide 21

Slide 21 text

೔ຊ࠷ॳͷమಓɿऽ্ΠϯΫϥΠϯ

Slide 22

Slide 22 text

೔ຊ࠷ॳͷਫྗൃిॴʂ

Slide 23

Slide 23 text

͓৓ ˞ࣸਅ͸େࡕ৓Ͱ͢ ݐஙɺ౔໦ɺ౎ࢢܭը ྺ࢙΋ٕज़Λ஌Ε͹ ͣͬͱ͓΋͠Ζ͍ʂ

Slide 24

Slide 24 text

ώτɾϞϊͷྲྀΕ͕ܭࢉ͞Εͨڊେͳਓ޻ۭؒ

Slide 25

Slide 25 text

ඒ͍͠ੴ֞

Slide 26

Slide 26 text

ࣗ෼ͨͪͷ฻Β͢ொ΍ࣾձΠϯϑϥͷ ٕज़తഎܠʹ໨Λ޲͚Δͱͨͷ͍͠ɻ ଓ͍ͯɺٕज़ͷจԽʹ͍ͭͯߟ͍͑ͨɻ

Slide 27

Slide 27 text

ٕज़ऀͷਆཔΈ

Slide 28

Slide 28 text

ٕज़ऀ΋فΔʂ ͦ͏͍ͬͨͱ͖ʹ͝རӹΛߴΊ͍ͨɻ

Slide 29

Slide 29 text

ϓϩάϥϚͷकޢ੟ਓ ੟Πγυʔϧε ൴͸஌ࣝͷऩूͱ঺հʹ 
 େ͖͘ߩݙͨ͠ɻ ΧτϦοΫͰ͸ͳ͍ 
 ٕज़ऀ͸୭ʹ 
 فΕ͹ྑ͍ͷ͔ʁ

Slide 30

Slide 30 text

ΤϯδχΞϦϯά΋ ֶ໰ͷҰͭͱߟ͑Ε͹ ଠ࠻෎ఱຬٶ ͔͠͠΋͏গٕ͠ज़ʹ 
 ϑΥʔΧεͨ͠৴ڼ͕ ͋Ε͹

Slide 31

Slide 31 text

ژ౎ཛྷࢁ ๏ྠࣉిిٶ ిؾɾి೾ͷਆ͕͍ͨʂ

Slide 32

Slide 32 text

No content

Slide 33

Slide 33 text

ͳ͔ͥϔϧπͱΤδιϯΛ߹᛾

Slide 34

Slide 34 text

࠷ޙʹٕज़ΛֶͿ͏͑Ͱେ੾ͳ͜ͱ

Slide 35

Slide 35 text

ٕज़ΛֶͿ͏͑Ͱେ੾ͩͱࢥ͏͜ͱɿ ɾٕज़ʹ਌͠Ή͜ͱ ɾٕज़Λָ͠Ή͜ͱ ςΫϊπʔϦζϜ͸ͦͷ৺Λ ҭͯͯ͘ΕΔͷͰ͸ͳ͔Ζ͏͔ɻ

Slide 36

Slide 36 text

!KPZUPNP ɾגࣜձࣾϑΫϩ΢ϥϘ ɾΤϯδχΞͷͨΊͷਓจಡॻձ 
 ɾਓ͔ΒΘ͔Δ෼ٕज़࢙