Slide 1

Slide 1 text

R e : B u i l d で ͷ ϩ ʔ ί ʔ ド ։ ൃ ͷ औ Γ ૊ Έ ླ ໦ ޹ ೭ P H P Χ ϯ ϑ Ν Ϩ ϯ ε ԭ ೄ 2 0 2 2

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հɾձࣾ঺հ ϩʔίʔυ։ൃͱ͸ʁ গͳ͍޻਺ͰϝοηʔδػೳΛߏங͢Δ ΞδΣϯμ

Slide 3

Slide 3 text

୅ ද औ క ໾ ླ ໦ ޹ ೭ 3 P R O F I L E ʮ ԭ ೄ ͷ ՝ ୊ Λ ղ ܾ ͠ ɺ ࿑ ಇ ؀ ڥ Λ ʮ ࠶ ߏ ங ʹ Ϧ Ϗ ϧ υ ʯ ͢ Δ ʯ גࣜձࣾϑϧεϐʔυʹwebΤϯδχΞͱͯ͠ೖࣾɻϑϧεϐʔυͰ͸ɺେن໛ͳ޿ࠂ഑৴αʔ Ϗεͷ؅ཧը໘։ൃΛ୲౰͠ɺαʔόαΠυ͔ΒϑϩϯτΤϯυ·Ͱ෯޿͍։ൃʹैࣄɻϑ ϦʔϥϯεΤϯδχΞͱͯ͠1೥΄Ͳ׆ಈޙɺ2017೥11݄ʹԭೄͰىۀ͠ɺגࣜձࣾRe:Build Λઃཱɻ౦ژͱԭೄͷاۀ༷͔Βͷडୗ։ൃҊ݅Λ੥͚ɺෳ਺ϓϩδΣΫτͷϓϩδΣΫτϚ ωʔδϟʔΛܦݧɻࣗࣾαʔϏεʮTadoruʯͰ͸ϓϩμΫτϚωʔδϟʔͱ্ཱ͔ͯͪ͛͠ Βɺγʔυͷࢿۚௐୡ·ͰΛܦݧɻ

Slide 4

Slide 4 text

୅ ද ླ ໦ ͷ Π ϕ ϯ τ ొ ஃ ࣮ ੷ ʮ ʯ 4 PHPerKaigi 2020 ϑϩϯτΤϯυ ΧϯϑΝϨϯεؔ੢ Laravel Meetup ୆࿷

Slide 5

Slide 5 text

ձ໊ࣾ גࣜձࣾRe:Build ୅දऀ ླ໦޹೭ ઃཱ ฏ੒29೥11݄28೔ ࣄۀ಺༰ ࣗࣾαʔϏε։ൃɾӡӦɺWebγεςϜ։ൃɺΤϯδ χΞڭҭɺσβΠϯ੍࡞ ࢿຊۚ 2,600ສԁ ॴࡏ஍ ˟900-0015 ԭೄݝಹ೼ࢢٱໜ஍2-2-2 λΠϜεϏϧ ి࿩൪߸ 050-5408-4501 ैۀһ਺ ໊̍̎ ձ ࣾ ֓ ཁ 5

Slide 6

Slide 6 text

3F#VJMEʹ͍ͭͯ ࣄۀ಺༰ Re:Build Boot Camp͸ɺԭೄ΍ٶ࡚ͳͲͷ஍ํΛڌ ఺ͱ࣮ͨ͠຿ϨϕϧΛ໨ࢦ͢ϓϩάϥϛϯάεΫʔ ϧͰ͢ɻ3ϲ݄ؒͰɺʮ࣮຿ϨϕϧʯʹඞཁͳʮώΞ ϦϯάεΩϧʯʮ࠷௿ݶͷٕज़ྗʯʮࣗݾεέδϡ ʔϧ؅ཧʯͷ3ͭͷεΩϧΛ਎ʹ෇͚ΒΕΔΧϦΩϡ ϥϜΛ༻ҙ͍ͯ͠·͢ɻ ஍ํಛԽܕͷελʔτΞοϓελδΦͰ͢ɻ ʮ৽͠ ͍ϏδωεͷΞΠσΞ͕͋ͬͯ΋ɺΤϯδχΞ΍σ βΠφʔ͕͓ΒͣɺܗʹͰ͖ͳ͍ʯͳͲͷ஍ํاۀ ༷Λखॿ͚͠·͢ɻ·ͨɺҊ݅ͷ૬ஊ૭ޱͱͳΔ͜ ͱͰɺ஍ํʹ࢓ࣄΛੜΈग़͖͔͚ͬ͢Λ࡞Γ͍ͨͱ ࢥ͍ͬͯ·͢ɻ ΤϯδχΞͷҝͷΤϯδχΞʹΑΔ࢓ࣄ঺հαʔϏ εTadoru͸ΤϯδχΞಉ࢜Ͱ࢓ࣄΛγΣΞ͢Δɺ ΤϯδχΞൃͷηϛΫϩʔζͳίϛϡχςΟͰ͢ɻ ελʔτΞοϓελδΦࣄۀ 8FCΤϯδχΞڭҭࣄۀ ࣗࣾαʔϏε5BEPSVͷ ӡӦɾ։ൃ

Slide 7

Slide 7 text

P R O J E C T 7 ड ୗ ։ ൃ ͷ ਐ Ί ํ ( ϥ Ϙ ܕ ։ ൃ ) ݟੵॻ࡞੒ ϢʔβʔετʔϦʔɾ σβΠϯͷ࡞੒ ։ൃ ϦϦʔε ൃ஫ݕ౼ ݟੵॻͷ֬ೝ ϨϏϡʔ ϨϏϡʔͷґཔ ϨϏϡʔ ϨϏϡʔͷґཔ ൃ஫ Rebuild ΫϥΠΞϯτ ཁ݅ఆٛɾώΞϦϯά ݄΍ि͝ͱʹ͜ͷεϓϦϯτΛ܁Γฦ͢ ϨϏϡʔࢦఠ ׬ྃ

Slide 8

Slide 8 text

ʮ ʯ ։ ൃ ࣮ ੷ ৄ ࡉ 8 ϩ ʔ ί ʔ υ ։ ൃ ͱ ͸ ϩʔίʔυ։ൃ (Low code development) ͱ͸ɺՄ ೳͳݶΓϓϩάϥϛϯά࡞ۀΛݮΒ͠ɺϚ΢εૢ ࡞ͳͲͰ༻ҙ͞Εͨ෦඼Λ૊Έ߹ΘͤͯΞϓϦΛ ։ൃ͢Δख๏Ͱ͢ɻ Ҿ༻ɿUdemy https://udemy.benesse.co.jp/development/system/ what-is-lowcode.html ਤ ɿ ϩ ʔ ί ʔ υ ։ ൃ ͱ ϊ ʔ ί ʔ υ ։ ൃ ɺ ै དྷ ͷ ։ ൃ ͱ ͷ ҧ ͍

Slide 9

Slide 9 text

9 ͜ Μ ͳ ՝ ୊ ͋ Γ · ͤ Μ ͔ ʁ ॳظϦϦʔεͰϝοηʔδػೳΛೖ Ε͍͚ͨͲɺ։ൃʹ͕͔͔࣌ؒΔ ޻਺Λ͔͚ͯϝοηʔδػೳΛ࡞ͬ ͕ͨɺػೳ਺͕গͳ͍͠ɺΫΦϦ ςΟ΋௿͍

Slide 10

Slide 10 text

ࣗࣾαʔϏε։ൃΛ͢ΔதͰࢿۚௐୡ·Ͱʹβ൛Ϩϕ ϧͷϓϩμΫτΛϦϦʔε͢Δඞཁ͕͋Γ·ͨ͠ɻ ͚ΕͲɺϝοηʔδػೳͷ։ൃʹࢥͬͨΑΓ΋͕࣌ؒ ͔͔ͬͯ͠·͍ɺ౰ॳɺ2019೥3݄຤ʹϦϦʔε༧ఆ Ͱ͕ͨ͠ɺ6݄ࠒ·Ͱ௕Ҿ͍ͯ͠·͍·ͨ͠ɻ ͳͷͰɺελʔτΞοϓاۀ͕ϝΠϯػೳͷ։ൃʹઐ ೦Ͱ͖ɺॳظϦϦʔεͷ։ൃίετΛ཈͑ΒΕΔΑ͏ ͳϓϩμΫτΛఏڙ͍ͨ͠ͱࢥ͍·ͨ͠ɻ ࣗ෼ͷମݧஊ αʔϏεͷϝΠϯػೳʹઐ೦ͯ͠ ։ൃͰ͖ͳ͔ͬͨ

Slide 11

Slide 11 text

11 ߟ ͑ ͨ α ʔ Ϗ ε ಺ ༰ ϝοηʔδ UIΩοτ (ΞϓϦ) API/SDK αʔόʔ ϔουϨεϝοηʔδ গͳ͍޻਺ͰϝοηʔδػೳΛߏஙͰ͖ΔϩʔίʔυπʔϧͰ͢ɻ

Slide 12

Slide 12 text

12 Ϣ ʔ ε έ ʔ ε ͷ Π ϝ ʔ δ EC ϥΠϒ഑৴ SNS ΦϯϥΠϯ εΫʔϧ σϦόϦʔ Ϛονϯά ΞϓϦ

Slide 13

Slide 13 text

13 α ʔ Ϗ ε ಺ ༰ ϝοηʔδૹ৴ UIΩοτ(ΞϓϦ) ͷఏڙ API/SDKͷఏڙ αʔόʔͷఏڙ ޻਺୹ॖ Πϯϑϥߏங͕ෆཁ όοΫΤϯυͷ࣮૷ ίετܰݮ ఏڙ͢Δػೳ ಘΒΕΔޮՌ ϚονϯάΞϓϦ

Slide 14

Slide 14 text

14 ࠓ ޙ ఏ ڙ ༧ ఆ ͷ ϝ ο η ʔ δ ͷ ػ ೳ ը૾ૹ৴ ಈըૹ৴ ϑΝΠϧૹ৴ ϝοηʔδ຋༁ Push௨஌ ϝʔϧ௨஌ SMS௨஌ ϥΠϒ഑৴ Ի੠௨࿩ ϏσΦ௨࿩ Ξϯέʔτ Webhook

Slide 15

Slide 15 text

શମͷॲཧΠϝʔδ

Slide 16

Slide 16 text

ಋೖεςοϓ

Slide 17

Slide 17 text

ಋೖεςοϓ STEP1 STEP2 STEP3

Slide 18

Slide 18 text

ݸਓ։ൃ͍ͯ͠ΔαʔϏε

Slide 19

Slide 19 text

Demo ϝϯλʔϚονϯά

Slide 20

Slide 20 text

Demo ϝοηʔδը໘

Slide 21

Slide 21 text

21 ಋ ೖ ํ ๏ STEP1 ؅ཧը໘ͰαʔϏε৘ใΛొ࿥ͯ͠ɺAPIτʔΫϯͱΫϥΠΞϯτIDΛ औಘ͠·͢ɻ

Slide 22

Slide 22 text

22 ಋ ೖ ํ ๏ STEP2 ࣗ෼ͷΞϓϦͷAPI(Laravel)ଆʹAPIτʔΫϯɺΫϥΠΞϯτIDͷઃఆΛ .envʹ͠·͢ɻjwtΛฦ٫͢ΔϩδοΫΛॻ͖·͢ɻ

Slide 23

Slide 23 text

23 ಋ ೖ ํ ๏ STEP3 ϑϩϯτΤϯυଆͰόοΫΤϯυͷ API Ͱ jwt Λੜ੒͠ API ܦ༝Ͱड͚औͬ ͯɺSDKͷηοτΞοϓΛ͠·͢ɻ

Slide 24

Slide 24 text

24 S D K ͷ ࢖ ༻ ํ ๏ ͷ ྫ CreateChannel(νϟϯωϧ࡞੒) νϟϯωϧ໊ͱνϟϯωϧʹॴଐ͢ΔϝϯόʔΛύϥϝʔλʹઃఆͯ͠ϦΫΤετ͢Δ͜ͱͰνϟϯωϧΛ࡞੒Ͱ ͖·͢ɻ SDKͰͷfunction࣮ߦ Ϩεϙϯεͷྫ

Slide 25

Slide 25 text

25 · ͱ Ί ɾগͳ͍޻਺ͰϝοηʔδػೳΛߏஙͰ͖Δɻ ɾಋೖ͢Δ͜ͱͰαʔϏεͷϝΠϯػೳͷ։ൃʹूதͰ͖Δɻ ɾ͜Ε͔ΒϦϦʔε༧ఆͳͷͰɺڵຯ͋Ε͹࢖ͬͯΈ͍ͯͩ͘͞ʂ

Slide 26

Slide 26 text

Ұॹʹಇ͍ͯ͘ΕΔ஥ؒΛืूͯ͠·͢ʂʂ

Slide 27

Slide 27 text

ࢲͨͪ͸ελʔτΞοϓاۀͷ ॳظϓϩμΫτ։ൃΛಘҙͱ͍ͯ͠·͢ɻ