Slide 1

Slide 1 text

͡ΌΘΊ͙31"

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ ■ࢯ໊ ɹɹɹɹถᖒɹխوɹʢΑͶ͟Θɹ·͖͞ʣ ■ॴଐ ɹɹɹɹגࣜձࣾLIVERSE ɹɹɹɹ⾣RPAಋೖࢧԉɾ։ൃɾԿͰ΋ ɹɹɹɹ⾣౉෹ʢ֎ਓ෦ୂɾֹԑ޻ʣˠNPOˍϑϦʔ຋༁ˠ͍·͜͜ ɹɹɹɹ⾣झຯ͸ίʔώʔ԰ͱԹઘ८Γ ɹɹɹɹ⾣੨৿͍͖ͩ͢ʂ

Slide 3

Slide 3 text

31"ͬͯͳΜͩ͹ʁ

Slide 4

Slide 4 text

౎ࢢ෦͸େ෦෼ͷاۀ΁ಋೖ͞Ε͕ͨ… ஍ํʢಛʹ౦๺ʁʣ͸ࣄྫ͕গͳ͍ɺ੨৿ݝ಺͸ݱࡏPoCࣄྫ͕एׯ਺ͷΈ ‣ ੨৿ۜߦ ʢ2019/05/31ʣ https://www.a-bank.jp/contents/cms/article/20180530001/index.html ‣ ീށࢢɹʢ2020/01/23ʣ https://www.toonippo.co.jp/articles/-/304040

Slide 5

Slide 5 text

ਓޱݮͱߴྸԽ

Slide 6

Slide 6 text

·ͣ͸࢖ͬͯΈ΁

Slide 7

Slide 7 text

RPAπʔϧ ▸ πʔϧίετ ɹˠࢼ༻൛ͳΒແྉ ▸ ֶशίετ ɹˠ֤πʔϧͱ΋ΦϯϥΠϯτϨʔχϯά͋Γ ɹˠ৘ใަ׵ͷܝࣔ൘͕ແྉͰར༻Մೳ ▸ φϨοδͷڞ༗ɾ஥͕ؒ΄͍͠ ɹˠRPACommunity!

Slide 8

Slide 8 text

σδλϧϨΠόʔΛ ΋ͬͱ੨৿ʹʂ

Slide 9

Slide 9 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ