Slide 1

Slide 1 text

A l e x a Ͱ ͓ ۚ Λ Ք ͝ ͏ ͱ ͯ͠ Έ ͨ A l e x a S a l o n S P @ ౦ ژ ʙ ळ ͷ N LT ʢ N o t LT ʣ େ ձ ʙ

Slide 2

Slide 2 text

H i d e t a k a O k a m o t o • Digitalcube Co. Ltd. • Alexa Campions • AWS Samurai 2017 in Japan

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

h t t p s : / / b i t . l y / 2 B 4 B p n D

Slide 8

Slide 8 text

· ͱ Ί A g e n d a • AlexaεΩϧ࣮ͬͯ͸Ք͛ΔʢՔ͛Δͱ͸͍͍ͬͯͳ͍ʣ • εΩϧͰ͓ۚΛಘΔํ๏ • Getting Started In Skill Purchase Skill

Slide 9

Slide 9 text

A g e n d a • AlexaεΩϧ࣮ͬͯ͸Ք͛ΔʢՔ͛Δͱ͸͍͍ͬͯͳ͍ʣ • εΩϧͰ͓ۚΛಘΔํ๏ • Getting Started In Skill Purchase Skill

Slide 10

Slide 10 text

εΩϧ ։ ൃ ͬͯ ҙ ֎ ͱ ग़ අ ͕ ͔ ͞ Ή • DynamoDB్͔ͭͬͯத཭୤ͯ͠΋࠶։Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͠Α͏ʂ • ݕࡧͷਫ਼౓্͍͔͛ͨΒAmazon Elasticsearch Service͍ΕͯΈͨ • ʢ։ൃͯ͠Δ࣌ؒʹଞͷ͜ͱͨ͠ΒΞϑΟϦΤΠτ͍͚ͨͷͰ͸ʣ

Slide 11

Slide 11 text

A W S ͷ ແ ྉ ར ༻ ࿮ Λ ೺ Ѳ ͯ͠ ͓ ͜͏ h t t p s : / / a w s . a m a z o n . c o m / j p / f re e /

Slide 12

Slide 12 text

A W S ͷ ແ ྉ ར ༻ ࿮ Λ ೺ Ѳ ͯ͠ ͓ ͜͏ h t t p s : / / a w s . a m a z o n . c o m / j p / f re e /

Slide 13

Slide 13 text

Vo i c e A p p s ͸ ແ ྉ ͔ Β ࢖ ͑Δ h t t p s : / / v o i c e a p p s . c o m

Slide 14

Slide 14 text

S t o r y l i n e - > I n v o c a b l e h t t p s : / / w w w. i n v o c a b l e . c o m /

Slide 15

Slide 15 text

– Va s i l i S h y n k a re n k a “We admire all the time, efforts and creativity that you’ve put into your Alexa skills. Your live skills will be functional forever. If you want to continue editing them, you’ll have to move them off the platform because our product for professionals will be different.”

Slide 16

Slide 16 text

ແ ྉ α ʔ Ϗ ε Λ ݡ ͘ ࢖ ͬͯ A l e x a εΩϧ Λ ࡞ Ζ ͏ ʂ

Slide 17

Slide 17 text

No content

Slide 18

Slide 18 text

A g e n d a • AlexaεΩϧ࣮ͬͯ͸Ք͛ΔʢՔ͛Δͱ͸͍͍ͬͯͳ͍ʣ • εΩϧͰ͓ۚΛಘΔํ๏ • Getting Started In Skill Purchase Skill

Slide 19

Slide 19 text

εΩϧ Ͱ ͓ ۚ Λ ಘ Δ ํ ๏ • AWSͷΫʔϙϯΛ֫ಘ͢Δ • AlexaͷϓϩάϥϜͰ৆ۚΛ֫ಘ͢Δ • ࣗࣾαʔϏεͱ࿈ܞͤ͞Δ • ͦ͏ͩɺΞϓϦ՝ۚ΍Ζ͏

Slide 20

Slide 20 text

εΩϧ Ͱ ͓ ۚ Λ ಘ Δ ํ ๏ • AWSͷΫʔϙϯΛ֫ಘ͢Δ • AlexaͷϓϩάϥϜͰ৆ۚΛ֫ಘ͢Δ • ࣗࣾαʔϏεͱ࿈ܞͤ͞Δ • ͦ͏ͩɺΞϓϦ՝ۚ΍Ζ͏

Slide 21

Slide 21 text

A l e x a A W S ϓ ϩ Ϟ ʔ γ ϣ ϯ Ϋ Ϩ δ ο τ h t t p s : / / d e v e l o p e r. a m a z o n . c o m / j a / a l e x a - s k i l l s - k i t / a l e x a - a w s - c re d i t s

Slide 22

Slide 22 text

E C 2 ΍ S 3 ΋ Ϋ ʔϙ ϯ ର ৅ h t t p s : / / d e v e l o p e r. a m a z o n . c o m / j a / a l e x a - s k i l l s - k i t / a l e x a - a w s - c re d i t s

Slide 23

Slide 23 text

$ 1 0 0 Φʔόʔ͢ Δ ͱͦ ͷ ݄ ݶ ఆ ͷ ͓ ୅ Γ ΋

Slide 24

Slide 24 text

εΩϧ Ͱ ͓ ۚ Λ ಘ Δ ํ ๏ • AWSͷΫʔϙϯΛ֫ಘ͢Δ • AlexaͷϓϩάϥϜͰ৆ۚΛ֫ಘ͢Δ • ࣗࣾαʔϏεͱ࿈ܞͤ͞Δ • ͦ͏ͩɺΞϓϦ՝ۚ΍Ζ͏

Slide 25

Slide 25 text

Ϣʔ βʔΤ ϯ ήʔ δϝ ϯ τ ͷ ߴ ͍ εΩϧ ʹ Ϧ ϫ ʔ υ h t t p s : / / d e v e l o p e r. a m a z o n . c o m / j a / a l e x a - s k i l l s - k i t / re w a rd s

Slide 26

Slide 26 text

ର ৅ ͸ ̔ Χ ς ΰ Ϧ • ڭҭɾϨϑΝϨϯε • ϑʔυɾυϦϯΫ • ήʔϜɾτϦϏΞɾΞΫηαϦ • ϔϧεɾϑΟοτωε • ࢠͲ΋޲͚ • ϥΠϑελΠϧ • ԻָɾΦʔσΟΦ • ࢓ࣄޮ཰Խ

Slide 27

Slide 27 text

εΩϧ Ͱ ͓ ۚ Λ ಘ Δ ํ ๏ • AWSͷΫʔϙϯΛ֫ಘ͢Δ • AlexaͷϓϩάϥϜͰ৆ۚΛ֫ಘ͢Δ • ࣗࣾαʔϏεͱ࿈ܞͤ͞Δ • ͦ͏ͩɺΞϓϦ՝ۚ΍Ζ͏

Slide 28

Slide 28 text

ͨ ͱ ͑ ͹ A m a z o n P a y h t t p s : / / d e v e l o p e r. a m a z o n . c o m / j a / a l e x a - s k i l l s - k i t / m a k e - m o n e y / a m a z o n - p a y

Slide 29

Slide 29 text

Ξ Χ ΢ ϯ τ Ϧ ϯ Ϋ Ͱ ࣗ ࣾ α ʔ Ϗ ε ͱ ͭ ͳ ͍Ͱ ՝ ۚ • ࣗࣾαʔϏεͷΞΧ΢ϯτͱAlexaΛϦϯΫ • ࣗࣾαʔϏεଆͷܾࡁγεςϜΛAlexa -> Lambdaܦ༝Ͱίʔϧ͢Δ • ࣗࣾαʔϏεͷར༻ऀ޲͚ݶఆʹ͸ͳΔ͕ɺλονΛ૿΍ͤΔ

Slide 30

Slide 30 text

εΩϧ Ͱ ͓ ۚ Λ ಘ Δ ํ ๏ • AWSͷΫʔϙϯΛ֫ಘ͢Δ • AlexaͷϓϩάϥϜͰ৆ۚΛ֫ಘ͢Δ • ࣗࣾαʔϏεͱ࿈ܞͤ͞Δ • ͦ͏ͩɺΞϓϦ՝ۚ΍Ζ͏

Slide 31

Slide 31 text

U S / E U ޲ ͚ ͳ Β ՝ ۚ εΩϧ ͕ ग़ ͤΔ h t t p s : / / w w w. a m a z o n . c o m / H i d e t a k a - O k a m o t o - To d a y - K a n j i / d p / B 0 7 J 5 P B Q N G

Slide 32

Slide 32 text

Ξ ϓ Ϧ ʢ εΩϧ ʣ ಺ ՝ ۚ ͷ छ ྨ • Entitlementɿങ੾Γɻ1౓ߪೖͨ͠Βͣͬͱ༗ޮ • Subscriptionɿఆֹ՝ۚɻΩϟϯηϧ͢Δ·Ͱͣͬͱ՝ۚ • Consumableɿ౎౓ߪೖɻ

Slide 33

Slide 33 text

I n - S k i l l P u rc h a s i n g O v e r v i e w h t t p s : / / d e v e l o p e r. a m a z o n . c o m / j a / d o c s / i n - s k i l l - p u rc h a s e / i s p - o v e r v i e w. h t m l

Slide 34

Slide 34 text

A g e n d a • AlexaεΩϧ࣮ͬͯ͸Ք͛ΔʢՔ͛Δͱ͸͍͍ͬͯͳ͍ʣ • εΩϧͰ͓ۚΛಘΔํ๏ • Getting Started In Skill Purchase Skill

Slide 35

Slide 35 text

η ο τΞ ο ϓ ͸ A S K C L I ͔ Β ͷ Έ # Πϯετʔϧ
 $ ask new -n isp-test # ఆٛϑΝΠϧͷ࡞੒ $ ask add isp --help Usage: ask-add-isp $ ask add isp [-i|--isp-id ] [-f|--file ] [--isp-name ]

Slide 36

Slide 36 text

ର ࿩ ܗ ࣜ Ͱ ঎ ඼ ఆ ٛ ϑ Ν Πϧ ͷ ॳ ظ ઃ ఆ $ ask add isp --isp-name my-example-product # Ͳͷ঎඼λΠϓʹ͢Δ͔ʁ ? List of in-skill product types you can choose (Use arrow keys) › Entitlement Subscription # ςϯϓϨʔτΛͳʹʹ͢Δ͔ʁ ? List of in-skill product templates you can choose (Use arrow keys) › Entitlement_Template In-skill product my-example-product is saved to ./isps/entitlement/my-example-product.json

Slide 37

Slide 37 text

঎ ඼ ໊ ΍ આ ໌ จ ɾ Ձ ֨ Λ J S O N Ͱ ఆ ٛ h t t p s : / / w w w. a m a z o n . c o m / H i d e t a k a - O k a m o t o - To d a y - K a n j i / d p / B 0 7 J 5 P B Q N G

Slide 38

Slide 38 text

ৄ ࡉ ͸ A l e x a ϒϩ ά ʢ ӳ ޠ ʣ Λ h t t p s : / / a m z n . t o / 2 P m W v 9 i

Slide 39

Slide 39 text

৽ ͠ ͘ ௥ Ճ ͕ ඞ ཁ ͳ Π ϯ ςϯ τ • ߪೖ • ঎඼ৄࡉͷ֬ೝ • Ωϟϯηϧ • -> ϏϧτΠϯΠϯςϯτ͸ͳ͍ͷͰ஫ҙ

Slide 40

Slide 40 text

Π ϯ ς ϯ τ ͷ Πϝʔ δ

Slide 41

Slide 41 text

g e t M o n e t i z a t i o n S e r v i c e C l i e n t ( ) & a d d D i re c t i v e ( )

Slide 42

Slide 42 text

n a m e ʹ ΞΫ γ ϣ ϯ ʢ B u y / C a n c e l ʣ return handlerInput.responseBuilder .addDirective({ 'type': 'Connections.SendRequest', 'name': 'Buy', 'payload': { 'InSkillProduct': { 'productId': productId } }, 'token': 'correlationToken' }) .getResponse()

Slide 43

Slide 43 text

I S P ܥ ॲ ཧ ࣮ ૷ ͷ ϙΠ ϯ τ • addDirectiveʹΞΫγϣϯ໊ɾ঎඼IDΛೖΕΔ • ঎඼৘ใͷऔಘ͸getMonetizationServiceClient()Λར༻ • productIdΛऔಘͯ͠addDirectiveʹ٧ΊࠐΉ • type͸`Connections.SendRequest’`

Slide 44

Slide 44 text

I S P ܥ ॲ ཧ ࣮ ૷ ͷ ϙΠ ϯ τ - ̎ • type͸`Connections.SendRequest’` • ࣮ߦ݁Ռ͸ .request.typeʹ’Connections.Response’Ͱϋϯυϧ • ’Connections.Response’ + request.name Λर͏ϋϯυϥʔΛ࣮૷͢Δ • request.status.codeʹHTTPίʔυ • request.payload.purchaseResult͕’ACCEPTED’ͳΒ੒ޭ

Slide 45

Slide 45 text

I S P ܥ ॲ ཧ ࣮ ૷ ͷ ϙΠ ϯ τ - ̏ • ’Connections.Response’ + request.name Λर͏ϋϯυϥʔΛ࣮૷ • ͜ͷϋϯυϥʔͷॲཧͰ͸ɺηογϣϯ͕৽͘͠ͳΔ • ߪೖલͷΞΫγϣϯΛه࿥͢Δ৔߹͸DynamoDB / S3Ͱอଘ͢Δ • AWS-SDK׬શʹཧղͯ͠ΔͳΒɺTTLͰҰ࣌อଘͰ΋ྑͦ͞͏

Slide 46

Slide 46 text

n p m i - S a s k - u t i l s h t t p s : / / a s k - u t i l s . g i t h u b . i o / a s k - u t i l s /

Slide 47

Slide 47 text

https://github.com/alexa

Slide 48

Slide 48 text

· ͱ Ί • AWSΫʔϙϯɾϦϫʔυͳͲͷࢧԉPJ͸͍Ζ͍Ζ͋Δ • εΩϧ՝ۚʢISPʣ͸US / EUͷΈ2018/11࣌఺ • ϋϯυϥʔͱΠϯςϯτΛ̐ʙ̒ͭ௥Ճ͢Δඞཁ͕͋Γཁ஫ҙ • Connections.SendRequestͰηογϣϯ͕੾ΕΔͷʹཁ஫ҙ • αϯϓϧεΩϧ΋͋ΔͷͰɺΈΜͳͰUSD / GBPՔ͝͏ͥʂ • ʢརӹ͕ͰΔͱ͸ݴ͍ͬͯͳ͍ʣ

Slide 49

Slide 49 text

No content

Slide 50

Slide 50 text

h t t p s : / / b i t . l y / 2 B 4 B p n D