Slide 1

Slide 1 text

ΑΓΑ͍υΩϡϝϯτʹૣ͚ۙͮ͘ΔͨΊͷ ҙࢥܾఆͷϙΠϯτ %FWFMPQFS$POUFOUνʔϜɹԬౡඒ࡙

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ

Slide 3

Slide 3 text

w ೥݄ೖࣾ w લ৬͸ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ w ʰ4PGUXBSF%FTJHO೥݄߸΋͏ා͘ͳ͍ 3FBDUͭͷนͱͦͷӽ͑ํʱ Ԭౡඒ࡙ %FWFMPQFS$POUFOUνʔϜ ςΫχΧϧϥΠλʔ

Slide 4

Slide 4 text

ࠓ೔࿩͢಺༰

Slide 5

Slide 5 text

υΩϡϝϯτͷࣥචɺվળɺͯ͠·͔͢ʁ

Slide 6

Slide 6 text

ʮϓϩμΫτ"ͷ৽ػೳͷχϡʔεͱυΩϡϝϯτΛॻ͍ͯʜʯ ʮϓϩμΫτ#ͷυΩϡϝϯτͷ಺༰ؒҧͬͯΔɺ௚͞ͳ͖Όʂʯ ʮϓϩμΫτ$ͷ͜ͷϖʔδɺ೔ຊޠ݁ߏΘ͔Γʹ͍͘ͳʜʯ ʮϓϩμΫτ%ͷ͜ͷػೳɺυΩϡϝϯτʹॻ͔Ε͍ͯͳ͍ʜʁʯ ʮ͑ʁϓϩμΫτ&Ͱো֐͕ൃੜͨ͠ʂʁʯ

Slide 7

Slide 7 text

ຖ೔΍Δ͜ͱɺͨ͘͞Μͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ʁ

Slide 8

Slide 8 text

༏ઌ౓" w ۓٸͷλεΫ ༏ઌ౓# w ظݶ͕ܾ·͍ͬͯΔλεΫ w υΩϡϝϯτͷޡΓΛमਖ਼͢ΔλεΫ ༏ઌ౓$ w υΩϡϝϯτΛվળ͢ΔλεΫ υΩϡϝϯτΛࣥචɺվળ͢ΔλεΫͷ༏ઌ౓

Slide 9

Slide 9 text

༏ઌ౓"ɿۓٸͷλεΫ w ϓϩμΫτͷো֐ରԠ w υΩϡϝϯτͷෆ۩߹ରԠ IUUQTEFWFMPQFSTMJOFCJ[KBOFXTUBHTPVUBHFSFQPSU

Slide 10

Slide 10 text

༏ઌ౓#ɿظݶ͕ܾ·͍ͬͯΔλεΫɺޡΓΛमਖ਼͢ΔλεΫ ظݶ͕ܾ·͍ͬͯΔλεΫ w ৽ػೳͷχϡʔε΍υΩϡϝϯτͷࣥච w ϝϯςφϯεͷࣄલࠂ஌ͷࣥච ޡΓΛमਖ਼͢ΔλεΫ w ࢓༷ͱυΩϡϝϯτͷࠩҟͷमਖ਼ IUUQTEFWFMPQFSTMJOFCJ[KBOFXT

Slide 11

Slide 11 text

༏ઌ౓$ɿυΩϡϝϯτΛվળ͢ΔλεΫ w આ໌ͷ໌ྎԽ w αϯϓϧίʔυͷϑΥʔϚοτ w ը૾ͷ௥Ճ w ϖʔδ΍ηΫγϣϯͷ௥Ճ w ෆཁͳઆ໌ͷ࡟আ

Slide 12

Slide 12 text

༏ઌ౓" w ۓٸͷλεΫ ༏ઌ౓# w ظݶ͕ܾ·͍ͬͯΔλεΫ w υΩϡϝϯτͷޡΓΛमਖ਼͢ΔλεΫ ༏ઌ౓$ w υΩϡϝϯτΛվળ͢ΔλεΫ υΩϡϝϯτΛࣥචɺվળ͢ΔλεΫͷ༏ઌ౓

Slide 13

Slide 13 text

༏ઌ౓" w ۓٸͷλεΫ ༏ઌ౓# w ظݶ͕ܾ·͍ͬͯΔλεΫ w υΩϡϝϯτͷޡΓΛमਖ਼͢ΔλεΫ ༏ઌ౓$ w υΩϡϝϯτΛվળ͢ΔλεΫ υΩϡϝϯτΛࣥචɺվળ͢ΔλεΫͷ༏ઌ౓

Slide 14

Slide 14 text

🤔λεΫͷ࡞੒ॱʁ λεΫͷॴཁ࣌ؒॱʁ ख౰ͨΓ࣍ୈʁ

Slide 15

Slide 15 text

🤔λεΫͷ࡞੒ॱʁ λεΫͷॴཁ࣌ؒॱʁ ख౰ͨΓ࣍ୈʁ ❌ ❌ ❌

Slide 16

Slide 16 text

υΩϡϝϯτͬͯ୭ͷͨΊͷ΋ͷ͚ͩͬʁ

Slide 17

Slide 17 text

📖 ಡऀ

Slide 18

Slide 18 text

ಡऀ͕ԿΛඞཁͱ͍ͯͨ͠Γɺ Կʹࠔ͍ͬͯͨΓ͢Δͷ͔Λ஌Γɺ ͦΕʹԠ͑Α͏

Slide 19

Slide 19 text

$POUFOUT ΑΓΑ͍υΩϡϝϯτʹૣ͚ۙͮ͘ΔͨΊͷҙࢥܾఆͷϙΠϯτ ΞΫηεղੳσʔλΛ׆༻͠Α͏ ಡऀͷ੠Λ׆༻͠Α͏ ·ͱΊ

Slide 20

Slide 20 text

📖 ࣾ಺֎Λ໰Θͣɺࣗ਎ͷ໨తͷͨΊʹɺ υΩϡϝϯτΛར༻͢Δ͢΂ͯͷਓ ͜ͷηογϣϯʹ͓͚Δಡऀͱ͸ʁ

Slide 21

Slide 21 text

$POUFOUT ΑΓΑ͍υΩϡϝϯτʹૣ͚ۙͮ͘ΔͨΊͷҙࢥܾఆͷϙΠϯτ ΞΫηεղੳσʔλΛ׆༻͠Α͏ ಡऀͷ੠Λ׆༻͠Α͏ ·ͱΊ

Slide 22

Slide 22 text

ΞΫηεղੳσʔλΛ׆༻͠Α͏

Slide 23

Slide 23 text

ΞΫηεղੳσʔλΛ׆༻͠Α͏

Slide 24

Slide 24 text

Ͳͷϖʔδ͕Α͘ݟΒΕ͍ͯΔ͔Λ֬ೝ͢Δ Ͳͷϖʔδͷ଺ࡏ͕࣌ؒ௕͍͔Λ֬ೝ͢Δ ಡऀͷӾཡσόΠεΛ֬ೝ͢Δ ྲྀೖ࣌ͷݕࡧΩʔϫʔυΛ֬ೝ͢Δ ΞΫηεղੳσʔλΛ׆༻͠Α͏

Slide 25

Slide 25 text

Ͳͷϖʔδ͕Α͘ݟΒΕ͍ͯΔ͔Λ֬ೝ͢Δ Ͳͷϖʔδͷ଺ࡏ͕࣌ؒ௕͍͔Λ֬ೝ͢Δ ಡऀͷӾཡσόΠεΛ֬ೝ͢Δ ྲྀೖ࣌ͷݕࡧΩʔϫʔυΛ֬ೝ͢Δ ΞΫηεղੳσʔλΛ׆༻͠Α͏

Slide 26

Slide 26 text

Ͳͷϖʔδ͕Α͘ݟΒΕ͍ͯΔ͔Λ֬ೝ͢Δ ϨϙʔτɿΤϯήʔδϝϯτʼϖʔδͱεΫϦʔϯ

Slide 27

Slide 27 text

Ͳͷϖʔδ͕Α͘ݟΒΕ͍ͯΔ͔Λ֬ೝ͢Δ IUUQTEFWFMPQFSTMJOFCJ[KB

Slide 28

Slide 28 text

Ͳͷϖʔδ͕Α͘ݟΒΕ͍ͯΔ͔Λ֬ೝ͢Δ Ͳͷϖʔδͷ଺ࡏ͕࣌ؒ௕͍͔Λ֬ೝ͢Δ ಡऀͷӾཡσόΠεΛ֬ೝ͢Δ ྲྀೖ࣌ͷݕࡧΩʔϫʔυΛ֬ೝ͢Δ ΞΫηεղੳσʔλΛ׆༻͠Α͏

Slide 29

Slide 29 text

Ͳͷϖʔδͷ଺ࡏ͕࣌ؒ௕͍͔Λ֬ೝ͢Δ ϨϙʔτɿΤϯήʔδϝϯτʼϖʔδͱεΫϦʔϯ

Slide 30

Slide 30 text

Ͳͷϖʔδ͕Α͘ݟΒΕ͍ͯΔ͔Λ֬ೝ͢Δ Ͳͷϖʔδͷ଺ࡏ͕࣌ؒ௕͍͔Λ֬ೝ͢Δ ಡऀͷӾཡσόΠεΛ֬ೝ͢Δ ྲྀೖ࣌ͷݕࡧΩʔϫʔυΛ֬ೝ͢Δ ΞΫηεղੳσʔλΛ׆༻͠Α͏

Slide 31

Slide 31 text

ʮಡऀ͸1$ͰݟΔͩΖ͏͔Βɺ ϞόΠϧରԠ͸͋Δఔ౓Ͱ͖͍ͯΕ͹͍͍΍ʯ

Slide 32

Slide 32 text

ಡऀͷӾཡσόΠεΛ֬ೝ͢Δ ϨϙʔτɿςΫϊϩδʔʼϢʔβʔͷ؀ڥͷৄࡉ

Slide 33

Slide 33 text

Ͳͷϖʔδ͕Α͘ݟΒΕ͍ͯΔ͔Λ֬ೝ͢Δ Ͳͷϖʔδͷ଺ࡏ͕࣌ؒ௕͍͔Λ֬ೝ͢Δ ಡऀͷӾཡσόΠεΛ֬ೝ͢Δ ྲྀೖ࣌ͷݕࡧΩʔϫʔυΛ֬ೝ͢Δ ΞΫηεղੳσʔλΛ׆༻͠Α͏

Slide 34

Slide 34 text

ྲྀೖ࣌ͷݕࡧΩʔϫʔυΛ֬ೝ͢Δ Ϩϙʔτɿ4FBSDI$POTPMFʼΫΤϦ

Slide 35

Slide 35 text

Ͳͷϖʔδ͕Α͘ݟΒΕ͍ͯΔ͔Λ֬ೝ͢Δ Ͳͷϖʔδͷ଺ࡏ͕࣌ؒ௕͍͔Λ֬ೝ͢Δ ಡऀͷӾཡσόΠεΛ֬ೝ͢Δ ྲྀೖ࣌ͷݕࡧΩʔϫʔυΛ֬ೝ͢Δ ΞΫηεղੳσʔλΛ׆༻͠Α͏

Slide 36

Slide 36 text

$POUFOUT ΑΓΑ͍υΩϡϝϯτʹૣ͚ۙͮ͘ΔͨΊͷҙࢥܾఆͷϙΠϯτ ΞΫηεղੳσʔλΛ׆༻͠Α͏ ಡऀͷ੠Λ׆༻͠Α͏ ·ͱΊ

Slide 37

Slide 37 text

ಡऀ͔ΒͷϑΟʔυόοΫΛूΊΔ αϙʔτ୲౰ऀͱ࿈ܞ͢Δ 4/4ͷ౤ߘΛಡΉ ࣗ෼ͨͪͰಡΜͰΈΔ ಡऀͷ੠Λ׆༻͠Α͏

Slide 38

Slide 38 text

ಡऀ͔ΒͷϑΟʔυόοΫΛूΊΔ αϙʔτ୲౰ऀͱ࿈ܞ͢Δ 4/4ͷ౤ߘΛಡΉ ࣗ෼ͨͪͰಡΜͰΈΔ ಡऀͷ੠Λ׆༻͠Α͏

Slide 39

Slide 39 text

ಡऀ͔ΒͷϑΟʔυόοΫΛूΊΔ IUUQTEFWFMPQFSTMJOFCJ[KBSFGFSFODFNFTTBHJOHBQJ

Slide 40

Slide 40 text

ಡऀ͔ΒͷϑΟʔυόοΫΛूΊΔ

Slide 41

Slide 41 text

ಡऀ͔ΒͷϑΟʔυόοΫΛूΊΔ

Slide 42

Slide 42 text

ಡऀ͔ΒͷϑΟʔυόοΫΛूΊΔ αϙʔτ୲౰ऀͱ࿈ܞ͢Δ 4/4ͷ౤ߘΛಡΉ ࣗ෼ͨͪͰಡΜͰΈΔ ಡऀͷ੠Λ׆༻͠Α͏

Slide 43

Slide 43 text

αϙʔτ୲౰ऀͱ࿈ܞ͢Δ

Slide 44

Slide 44 text

ಡऀ͔ΒͷϑΟʔυόοΫΛूΊΔ αϙʔτ୲౰ऀͱ࿈ܞ͢Δ 4/4ͷ౤ߘΛಡΉ ࣗ෼ͨͪͰಡΜͰΈΔ ಡऀͷ੠Λ׆༻͠Α͏

Slide 45

Slide 45 text

4/4ͷ౤ߘΛಡΉ

Slide 46

Slide 46 text

ಡऀ͔ΒͷϑΟʔυόοΫΛूΊΔ αϙʔτ୲౰ऀͱ࿈ܞ͢Δ 4/4ͷ౤ߘΛಡΉ ࣗ෼ͨͪͰಡΜͰΈΔ ಡऀͷ੠Λ׆༻͠Α͏

Slide 47

Slide 47 text

ಡऀ͔ΒͷϑΟʔυόοΫΛूΊΔ αϙʔτ୲౰ऀͱ࿈ܞ͢Δ 4/4ͷ౤ߘΛಡΉ ࣗ෼ͨͪͰಡΜͰΈΔ ಡऀͷ੠Λ׆༻͠Α͏

Slide 48

Slide 48 text

·ͱΊ

Slide 49

Slide 49 text

$POUFOUT ΑΓΑ͍υΩϡϝϯτʹૣ͚ۙͮ͘ΔͨΊͷҙࢥܾఆͷϙΠϯτ ΞΫηεղੳσʔλΛ׆༻͠Α͏ ಡऀͷ੠Λ׆༻͠Α͏ ·ͱΊ

Slide 50

Slide 50 text

ಡऀ͕ԿΛඞཁͱ͍ͯͨ͠Γɺ Կʹࠔ͍ͬͯͨΓ͢Δͷ͔Λ஌Γɺ ͦΕʹԠ͑Α͏

Slide 51

Slide 51 text

$POUFOUT ΑΓΑ͍υΩϡϝϯτʹૣ͚ۙͮ͘ΔͨΊͷҙࢥܾఆͷϙΠϯτ ΞΫηεղੳσʔλΛ׆༻͠Α͏ ಡऀͷ੠Λ׆༻͠Α͏ ·ͱΊ

Slide 52

Slide 52 text

5)"/,:06