Slide 1

Slide 1 text

ѤݮЃސȶɇɟɅȸɁʁɃɹɍʁɖ Ѓ ސ घ ൞ ݑ ป ݝ থ ϖ அ ȅ Щ Ȁ Ǫ ȥ Ȃ ސ Ѓ Ȇ ٻ ׫

Slide 2

Slide 2 text

ЃސХී ड़ࡽ ౸අ ীࣟ ݖՒХී ڥثȉ೟ࢣ ଙǪҒԷ ԗරȃూϓ ې෍ɥɻɉɇ ȣǪǝȦݿං ൺݟ

Slide 3

Slide 3 text

ЃސХී ݄ǺǼȉҾജࡪೕ ݄ǺǼȉ .JTTJPOş7BMVFT ৗుࡌЂ ݄ǺǼȉड़ࡽ ୷๊६ ड़ࡽ ౸අ ীࣟ ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡ ďɁʁɃɹɔȱʁȾՒ൑ ظ੺ֿϺק଎Ւ൑ ҒԷȰɉɇɯʁɖՒ൑ ďǸȉরҒԷ੢ڼ ɧɖɘɮౘଚܚݖՒ ݖՒୌෂ ڥثȉ೟ࢣ Ҿജࡪೕ ȶɇɟɅȸސ͍ȉࡌЂ ଙǪҒԷ ԗරࣟ૥ ూϓࣟ૥ ԗරȃూϓ */%9 ाٱɣɻĪ ې෍ɥɻɉɇ ȣǪǝȦݿං ЃސХී

Slide 4

Slide 4 text

ސ൜ ѤݮЃސȶɇɟɅȸɁʁɃɹɍʁɖ कฃ ୷ ז ސ͍࣌ ൜Ĵސ͍ ȰɹɞȲɖҬțĵ ৗుޒ ৗుަધඐސ੧ࣴম຃ ݑജլ ഼Γ ݝথϖஅȅЩȀǪȥȂސЃȆٻ׫ǴȦ Ҧ๚Ѓސ &41"$*07*&5/".$0 -5% "$$&44 ܭڕ ͸Ւࠆ կ޿ ͸Ւࠆ ɩĪɏɭʁ ݖ൑ࠆ چ࠸ ȶɸȰ ஶ঱ ȶɸȰ ɺɍʁɖʁ ੺ȥ ૸Ԫ ജސ ਸ਼ίղ ȶɸȰ ৙ۧ ܹސ ജੜ ȶɸȰ ݄ǺǼȉҾജࡪೕ ЃސХී

Slide 5

Slide 5 text

ҒԷංড়ȭЄאDzȁ ɧɇɖɞɷʁɇȭހ؃ ࣮јҒԷȉಿै ࣮јҒԷȉಿै -JGF&OWJSPONFOU ࣮ј෴಺ࣣȉ੷ԍ ࣮ј෴಺ࣣȉ੷ԍ $POWFOJFODF ࠠՒܼकȉ߬ૅȃ࣮јҒԷȉɞɷʁɇȭ ࠠՒҒԷɁʁɃɹɔȱʁȾǧൺܸǴǮȃ ݄ǺǼȊĐޥȆ൏ҤҹՒȭূࡗȆ ࣮јҒԷͺՋూϓȭٸǾȁǥȥșǴđ ୷ǦȤǮȉಎඌȉɁʁɃɹɔȱʁȾȭЛܯDzĐ ैڕȉΌɡɹȟɇĪɟĪÒ৙֧ɅɵɑɢʁȾɉʁɍĪÒ ढඅૅȭަ͐ञȆǮȧșȂ࣌঱Ǫȉ ࣮јҒԷͺՋూϓȭިǧǬȁșǟȥșDzǺđ ڕୌɖɑɥȉހउȭɧĪɇȆĐɅɵɑɢʁȾɰĪɹȅȄȉ ɡɑȾɥɻɆȵȽɖǦȤढඅૅȉ߬ૅșȂĐ ǝȤȡȦࠠՒտҤȉ࣮јҒԷȆূβDzșǴđď Ѥ ݮ Ѓ ސ ⊟ ⊯ ⋆ ⊭ ⊠ ⊩ ⋤ ⊫ ⋝ ⊵ ⋤ ⊽ ۉ چ ⋞ ⋎ ⋝ ≺ ढ අ ਞ ݯ ⊚ ඩ ≦ ⊔ ࠠ Ւ Ғ Է ⊩ ⋤ ⊫ ⋝ ⊵ ⋤ ⊽ ŋ ݄ǺǼȉ .JTTJPOş7BMVFT ЃސХී

Slide 6

Slide 6 text

ݑജլ ഼ΓȂकฃ ָ͸ɁʁɃɹɍʁɖՒ൑ȭЛܯ ݑജլ ഼ΓȂकฃ ָ͸ɁʁɃɹɍʁɖՒ൑ȭЛܯ 45"35 45"35 ɎȲɺȽɖɬĪȿɔȱʁȾಎඌȆࢢ߬ จ੺ՒЖȉ௴஬গࢢɁʁɃɹȭЛܯ ɎȲɺȽɖɬĪȿɔȱʁȾಎඌȆࢢ߬ จ੺ՒЖȉ௴஬গࢢɁʁɃɹȭЛܯ ݑജլ ഼ΓȆ঑ݑ ݑജլ ഼ΓȆ঑ݑ ҒԷͺՋూϓೡ ɁʁɃɹɔȱʁȾЛܯ ҒԷͺՋూϓೡ ɁʁɃɹɔȱʁȾЛܯ ݖՒи৙Ȇȣȥ ৙ۧ͸ՒࠆȭЛक ݖՒи৙Ȇȣȥ ৙ۧ͸ՒࠆȭЛक ݖՒи৙Ȇȣȥ ਸ਼ίղ୦ജՀౝ০ੜജސ̲૊ ݖՒи৙Ȇȣȥ ਸ਼ίղ୦ജՀౝ০ੜജސ̲૊ ਟԑϋਘϏഉܿೡ ɁʁɃɹɔȱʁȾЛܯ ਟԑϋਘϏഉܿೡ ɁʁɃɹɔȱʁȾЛܯ ݖՒи৙Ȇȣȥ ਸ਼ίղ୦ജՀѭࡦੜȆജސ̲૊ ݖՒи৙Ȇȣȥ ਸ਼ίղ୦ജՀѭࡦੜȆജސ̲૊ ЩȀǪȥ ೡ ɁʁɃɹɔȱʁȾЛܯ ࢏৙ۧΌॄȆ৙ܹۧސ̲૊ ЩȀǪȥ ೡ ɁʁɃɹɔȱʁȾЛܯ ࢏৙ۧΌॄȆ৙ܹۧސ̲૊ څतׯچ࠸ܴȆ ܭڕ͸ՒࠆЛक څतׯچ࠸ܴȆ ܭڕ͸ՒࠆЛक ࠠՒܼकɥɻɕɳĪɇݖՒЛܯ ࠠՒܼकɥɻɕɳĪɇݖՒЛܯ ɧɖɘɮɩĪɏɭʁݖ൑ࠆЛक ɧɖɘɮɩĪɏɭʁݖ൑ࠆЛक ਸ਼ίղਈ๡ੜȆ৙ܹۧސ̲૊ ਸ਼ίղਈ๡ੜȆ৙ܹۧސ̲૊ ݖՒи৙Ȇȣȥ ਸ਼ίղ࢏तȆജސ̲૊ ݖՒи৙Ȇȣȥ ਸ਼ίղ࢏तȆജސ̲૊ ಃξׯಃξܴȆ կ޿͸ՒࠆȭЛक ಃξׯಃξܴȆ կ޿͸ՒࠆȭЛक ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡ ହ߬ח࣌ חଷஓ ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡ ହ߬ח࣌ חଷஓ UPCFDPOUJOVFEʜ UPCFDPOUJOVFEʜ ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡ ɁʁɃɹɔȱʁȾЛܯ ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡ ɁʁɃɹɔȱʁȾЛܯ ȶɇɟɅȸɁʁɃɹɍʁɖȊ ୷ זȭȝǾȁ ॣฃ ޼୷ȭ׆ǣșDzǺ ȶɇɟɅȸɁʁɃɹɍʁɖȊ ୷ זȭȝǾȁ ॣฃ ޼୷ȭ׆ǣșDzǺ ࡬ ڄฃਟೡହ߬ࠍ ۰ܹࣤΛɅɇɔɮɇɍĪɖ ŰଭԢަପ ࡬ ڄฃਟೡହ߬ࠍ ۰ܹࣤΛɅɇɔɮɇɍĪɖ ŰଭԢަପ ݄ǺǼȉ์ܫ ЃސХී

Slide 7

Slide 7 text

ѤݮЃސȶɇɟɅȸɁʁɃɹɍʁɖȊĐ ୷ זȆकฃDzșDzǺđ ސ൜ȉŀȶɇɟɅȸĕ&TQBDJPŁȃȊɇɨȲʁزȂŀտҤŁȭ̫ുDzĐЉસȅտҤȭਫǟȁǟǪȃǟǡܷǟȭڢȜȁ ൝൜DzȁǥȥșǴđ ಢސȂȊĐ঱෉ȅஅษȃָ׹ȭݝǿɇɍɑɣ͂ࢥȍȃȥǧӧ߭ȉل࡟Ȇ૤Ȝŀ෴಺ࣣȃҒԷಿैȉɧɇɖɞɷʁɇŁ ȭ੷ԍDzĐȣȥรǟ್ȤDzȉހ؃ȆلǬȁɏɱɺʁɆȭথǬȁǟșǴđ ࣮јȆҦȪȦҒԷංড়ȊȾɻĪɞɹȆиǧȥĐ෉ħȅಎඌȆূβDzȁǟǦȅǬȧȋȅȥșǶȮđ ݄ǺǼȊĐ؃ۡȉಅ܈ϏǴȦ࣮јȭަȥѺǪҒԷȉࠐංড়ȭЄאǴȦǥި્ǟȭ੺DzȁĐސЃȆٻ׫DzȁǟǨǺǟȃ ٱǣȁǟșǴđݟࣚৗȓȃথǪސЃȉ௕ૄȉǺȜȆĐ࣮јҒԷȆணฒDzǺЩȀǪȥȃĐਟԑҒԷȓȉணฒȅȄĐ ڥثȝ෉ħȅݖՒȆަȥड़ȚȅǧȤࣤ੧DzȁșǟȥșǴđ ୅දऔక໾ࣾ௕ ੢ଜ࿱ ৗుࡌЂ ЃސХී

Slide 8

Slide 8 text

ЃސХී ݄ǺǼȉҾജࡪೕ ݄ǺǼȉ .JTTJPOş7BMVFT ৗుࡌЂ ݄ǺǼȉड़ࡽ ୷๊६ ड़ࡽ ౸අ ীࣟ */%9 ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡ ďɁʁɃɹɔȱʁȾՒ൑ ظ੺ֿϺק଎Ւ൑ ҒԷȰɉɇɯʁɖՒ൑ ďǸȉরҒԷ੢ڼ ɧɖɘɮౘଚܚݖՒ ݖՒୌෂ ڥثȉ೟ࢣ Ҿജࡪೕ ȶɇɟɅȸސ͍ȉࡌЂ ଙǪҒԷ ԗරࣟ૥ ూϓࣟ૥ ԗරȃూϓ ाٱɣɻĪ ې෍ɥɻɉɇ ȣǪǝȦݿං ड़ࡽ

Slide 9

Slide 9 text

Ѥ ޥ ঁ Ѓ ৗ ు ަ ધ ඐ ݖ Ւ ଉ ї ౸ අ ݖ Ւ ଉ ї ౸ අ Ғ Է ࢼ ࢢ ଉ ї ౸ අ Д Р ݖ Ւ ౸ අ ДРݖՒ౸ ঁ൑౸ ҒԷ͸Ւ౸ ҒԷҹϺ౸ ҒԷҹϺϯ ɯɕȱȰɕɄȲʁϯ ࡪೕҹϺϯ ҒԷూϓϯ ঁ൑ָ෹ϯ ࢥݖϯ ɇȻɹȰɑɥथฆݺ ҒԷ͸Ւϯ &41"$*07*&5/". ҒԷӧ߭౸ ҒԷӧ߭ϯ ൜ ަધඐÒҔڼඐЃŝ ҒԷ͸Ւ౸ŝ ҒԷҹϺ౸ŝ ҒԷӧ߭౸ŝ ঁ൑౸ŝ Űכ൑ Ű࣫ސ͍Đ֨එސ͍ĐȰɹɞȲɖҬț ДРݖՒ౸ŝ ݄ǺǼȉड़ࡽ ड़ࡽ

Slide 10

Slide 10 text

ਛࣣ ࠓࣣ ے ಡ՛୷๊ ৗ ৗ ৗ̠࡟ ŝ ŝ ŝ ਛࣣ ࢥĕࠓࣣ ࢥ ਛࠓఌ ୷๊६ ड़ࡽ

Slide 11

Slide 11 text

ЃސХී ݄ǺǼȉҾജࡪೕ ݄ǺǼȉ .JTTJPOş7BMVFT ৗుࡌЂ ݄ǺǼȉड़ࡽ ୷๊६ ड़ࡽ ౸අ ীࣟ */%9 ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡ ďɁʁɃɹɔȱʁȾՒ൑ ظ੺ֿϺק଎Ւ൑ ҒԷȰɉɇɯʁɖՒ൑ ďǸȉরҒԷ੢ڼ ɧɖɘɮౘଚܚݖՒ ݖՒୌෂ ڥثȉ೟ࢣ Ҿജࡪೕ ȶɇɟɅȸސ͍ȉࡌЂ ଙǪҒԷ ԗරࣟ૥ ూϓࣟ૥ ԗරȃూϓ ाٱɣɻĪ ې෍ɥɻɉɇ ȣǪǝȦݿං ݖՒХී

Slide 12

Slide 12 text

৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡ ɁʁɃɹɔȱʁȾՒ൑

Slide 13

Slide 13 text

ݖॄ੢ڼǦȤ৙֧ૅȸĪɥʁșȂȭɖĪɍɹɃɫĪɖ ŀ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡŁ Ĵ੺ࡈĕ৙ૅฃਟೡĵȆȣȥ৙֧ࠠՒܼक Ĵૅೀ൪इȉڋֿǧ ᱂ȭ੤ǣȦȝȉĵǧ߬ૅǴȦࡦڋĐ ݖՒޒȊǸȉ޼ಷਟ̾ȉ࣮јҒԷȆணฒDzĐݖॄ੢ڼȭٸǟ ٸࣥȓହ߬ȭǴȦȣǡӭ൑ౙǬȤȧȁǥȥșǴđ ݄ǺǼȊĐ੢ڼÒూϓǦȤߗ൏घ൞ЃĐकਦޒȆȣȦݩޥશূβ۸ȉ ડ̜ĐǰȤȆȊݖث੢ڼșȂ͂ҡDzȁূβDzȁǟșǴđ 4 5 & 1 Ҿജݑปȉ޳ศ 4 5 & 1 ੢ڼ ԲӰ 4 5 & 1 ඹঞ ూϓ 4 5 & 1 ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀȉ ࢏कଅହ߬ 4 5 & 1 ߗ൏घ൞ЃȉЛۇ 4 5 & 1 ૅೀȸĪɥʁ ହ߬ȭǴȦȆǝǺȥĐరීȅࡪೕĐ कֿࢶ൪ȅȄȭ޳ศDzșǴđ ূ۸ȉॄડȃȅȦ؃Ձ੢ڼÒ ௕࣮؁ȃǸȉדϞȉࣦ෹۰ՒȭٸǟșǴđ ֿϺਟȆٸǨĐ޼ಷȭ੢ڼDzĐ ظ੺ฦÒҒԷÒএύঞઘȅȄȉɕĪɍȭ ަȥșȃȜșǴđ ੢ڼDzǺǰșDZșȅɕĪɍȆĐ ৙֧ૅೀЛ௕ݞȉ෤ૅӾޔธȟ ૅೀǦȤ௕࣮ǴȦএύ؁ȅȄȉී͎ ȭٱฒDzȁĐЛૅثȉඹঞֿܛȭDzșǴđ ඹঞדϞȭ׻ȆĐೡ฻ȆҾȀǟȁ Ҿ߼ਝȭ੤ǣȁǟȅǟǦూϓDzșǴđ ూϓדϞȆҾȀǟȁݩݡীȟׁ܁ȅȄ Ҧ֠жࠆȃԲӰȭٸǟĐ ݖՒޒÒकֿЃސȃȉɁʁɉʁɃɇȭପȁĐ ହ߬ࠍȉડ߬ȭɃɫĪɖDzșǴđ ડ߬DzǺହ߬ࠍȉୌෂȭȪǦȥȟǴǪ घ൞DzșǴđ șǺĐਟ̾ߗ൏ȉЗ෉ǦȤǯ̫ױȭ ੨৉DzĐূ۸̜ȭק଎DzșǴđ ਟ̾ߗ൏ȉЗ෉ȉǯ̫ױȭȐșǣĐ ࠠՒܼकǧȸĪɥʁDzșǴđ ӧ߭ ɁʁɃɹ ɍʁɖ ͸Ւ ǥӾ෉ #BDL6Q ̜חȆǿǨ ౸ࠌɞɑȽȰɑɥীࣟȂ Ւ൑ಎ਄DzșǴđ ઘӊશȅސୌРȉ׬߀ȭހܼDzĐ ɁʁɃɹɔȱʁȾஅษȃɏĪɮɽĪȽȉԹϏȭ ࢶǾȁǟșǴđ ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡɁʁɃɹɔȱʁȾՒ൑ ݖՒХී

Slide 14

Slide 14 text

ȸĪɥʁثȉȰɣɍĪɣȷɻĪɃĪɡɇȝূβ ܼकЛՒثȉɔɘʁɖࡪೕȆಳٝǧǝȦȃಢސȉଭԢɅɇɔɮȂݩଚק߬DzĐҗ෹DzȁǟșǴđ ؃ۡඑ ܼकȉɔɘʁɖȉಳٝިথǨȭٸǾȁǥȥĐैڕȂඟ͂ȉɃĪɡɇȂǴđ ଭԢ ަପۓ ȶɇɟɅȸȉ ȸʁɸĪɽʁ ɃĪɡɇ ैڕ එ ܼक ূβ එ 6TFS ȃȉ ǯ֨එ ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡɁʁɃɹɔȱʁȾՒ൑ ݖՒХී

Slide 15

Slide 15 text

ظ੺ֿϺק଎Ւ൑

Slide 16

Slide 16 text

Л௕ثȉଚશۈɅɭɳɺĪɅɵʁȟ؈ЖૅೀӘ൭קࡔ ৙Ә൭ࠠՒܼकȆ؈ȤǵĐ৙֧ಌจܼकÒɃɑȹĪɇɍɆȰɮȅȄȉظ੺ֿϺȉ۸ઘȟĐݖՒ෍ਟަପॄȉ߬ૅϖஅȅ؈Жૅೀ൪इȉקࡔȝٸǾȁǟșǴđ Л௕ثȉɅɭɳɺĪɅɵʁ Л௕ॄȉɗɻĪʁտ܃ ෍ਟަପॄȉظ੺ק଎ ظ੺ֿϺק଎Ւ൑ ݖՒХී

Slide 17

Slide 17 text

ҒԷȰɉɇɯʁɖՒ൑ ǸȉরҒԷ੢ڼ

Slide 18

Slide 18 text

এύ ࢎଚ ߉Ӑ ଚࡺಌȅȄжޭҒԷ੢ڼȆȝূβ жٸࣥȂઘȜȤȧǺҒԷȰɉɇɯʁɖ࡬฽ȆȣȥĐ৙Ә൭ȅЛ௕ଅȭٸǡࡦڋȆȊ੧ӊҤȉҒԷ੢ڼǧరීȃȅǾȁǥȥĐ ଂސȂैȁূβȂǨȦӧ߭ษȭඩDzȁǟșǴđ ҒԷ੢ڼᰕ ҒԷ੢ڼᶃ ҒԷȰɉɇɯʁɖՒ൑ ǸȉরҒԷ੢ڼ ݖՒХී

Slide 19

Slide 19 text

ɧɖɘɮౘଚܚݖՒ

Slide 20

Slide 20 text

ДРɁʁɗɭəȰɮଅȉ૶ݑ෍ౘଚܚ਷Ђ ੰ৑җ෹ ୷ זȣȥɧɖɘɮɩĪɏɭʁȆ؃ਟೡࢥȭӛՒDzĐ୦ജࢥ૶ݑϚلǬȉౘଚܚ஬஫਷ЂՒ൑ԆȎੰ৑җ෹Ւ൑ȭހܼDzȁǟșǴđ ୦ജȂȊДРݖՒ౸Ȇȣȥ૶ݑϚȓȉɃɫĪɖȭٸǾȁǟșǴđ ɧɖɘɮౘଚܚݖՒ ݖՒХී

Slide 21

Slide 21 text

ЃސХී ݄ǺǼȉҾജࡪೕ ݄ǺǼȉ .JTTJPOş7BMVFT ৗుࡌЂ ݄ǺǼȉड़ࡽ ୷๊६ ड़ࡽ ౸අ ীࣟ */%9 ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡ ďɁʁɃɹɔȱʁȾՒ൑ ظ੺ֿϺק଎Ւ൑ ҒԷȰɉɇɯʁɖՒ൑ ďǸȉরҒԷ੢ڼ ɧɖɘɮౘଚܚݖՒ ݖՒୌෂ ڥثȉ೟ࢣ Ҿജࡪೕ ȶɇɟɅȸސ͍ȉࡌЂ ଙǪҒԷ ԗරࣟ૥ ూϓࣟ૥ ԗරȃూϓ ाٱɣɻĪ ې෍ɥɻɉɇ ȣǪǝȦݿං ڥثȉ೟ࢣ

Slide 22

Slide 22 text

঱෉ȅஅษȃָ׹ȭݝǿ؊ࣣȉߔșȥ Ǹȉ͂ࢥȍȃȥǧɏɱɺʁɆȭথǬ ɁɷɪɺĪɅɵʁDzȁ ଙǪǮȃȂɡɆɛɇȊॣখǰȧșǴ ɡɆɛɇȉى߷ҒȉɃȲȽɹǧ࣮șȧȦȔǪ ǮȧǦȤȉݞৗȆǝǾǺଙǨȟǴǟࡾࡦȉડԫȭࢼࢢDz ŀࡩȆٱǣАॅDzȁǟǪȔǨǮȃŁ ŀ࢏DzǟݞৗȆԹϏDzȁǟǪǮȃŁ Ǯȉଢ଼ǿȉٱǣȉȝȃϸħȊ୦ħȰɑɥɕĪɖȭথǬ ݩಎȤDzǪӝǬȦЃސȭൺܸDzȁǟșǴ ŀࢥȃҒԷȉɧɇɖɞɷʁɇŁȭ੷ԍǴȦǺȜȆ ȣȥ೭Ǧȅ҄޳ࣣȭ̿ț૦ࡧȃȅȦݖǧ ϸħȉЃސȉඐєȂǝȦȃٱǣȁǟșǴ ঱෉ȅஅษȃָ׹ȭݝǿ؊ࣣȉߔșȥ Ǹȉ͂ࢥȍȃȥǧɏɱɺʁɆȭথǬ ɁɷɪɺĪɅɵʁDzȁ ଙǪǮȃȂɡɆɛɇȊॣখǰȧșǴ ɡɆɛɇȉى߷ҒȉɃȲȽɹǧ࣮șȧȦȔǪ ǮȧǦȤȉݞৗȆǝǾǺଙǨȟǴǟࡾࡦȉડԫȭࢼࢢDz ŀࡩȆٱǣАॅDzȁǟǪȔǨǮȃŁ ŀ࢏DzǟݞৗȆԹϏDzȁǟǪǮȃŁ Ǯȉଢ଼ǿȉٱǣȉȝȃϸħȊ୦ħȰɑɥɕĪɖȭথǬ ݩಎȤDzǪӝǬȦЃސȭൺܸDzȁǟșǴ ŀࢥȃҒԷȉɧɇɖɞɷʁɇŁȭ੷ԍǴȦǺȜȆ ȣȥ೭Ǧȅ҄޳ࣣȭ̿ț૦ࡧȃȅȦݖǧ ϸħȉЃސȉඐєȂǝȦȃٱǣȁǟșǴ ݄ǺǼȉzǮȧǦȤl ڥثȉ೟ࢣ

Slide 23

Slide 23 text

ЃސХී ݄ǺǼȉҾജࡪೕ ݄ǺǼȉ .JTTJPOş7BMVFT ৗుࡌЂ ݄ǺǼȉड़ࡽ ୷๊६ ड़ࡽ ౸අ ীࣟ */%9 ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡ ďɁʁɃɹɔȱʁȾՒ൑ ظ੺ֿϺק଎Ւ൑ ҒԷȰɉɇɯʁɖՒ൑ ďǸȉরҒԷ੢ڼ ɧɖɘɮౘଚܚݖՒ ݖՒୌෂ ڥثȉ೟ࢣ Ҿജࡪೕ ȶɇɟɅȸސ͍ȉࡌЂ ଙǪҒԷ ԗරࣟ૥ ూϓࣟ૥ ԗරȃూϓ ाٱɣɻĪ ې෍ɥɻɉɇ ȣǪǝȦݿං ଙǪҒԷ

Slide 24

Slide 24 text

0" Ӎҽȉ৑ර 1$ ސ෍ְ৅ J1IPOF ɫȿɑɖ XJm ȅȄĐՒ൑Ȇరීȅȝȉȭ ࢥ ৘৑ර ՚থ ޼୷ ޼୷ు࠮ ДР׬߀ǝȥ ĴȰɯɸȹ ȸĪɇɖɷɸȰȅȄĵ Ȳʁɉʁɔȱɤࣟ૥ ՒउȆȣȥĐൺ఼৳ࣤࡘǝȥ ߚՒ͍ै͍ূࡗ ܚԅ ̿ԅࣟ૥ ހउ ਛࣣ ൜ࠓࣣ ൜ ಀࡾข ŝ ݑкࠣ฿լ ଂސӘઘȉݑкȆڋкǴȦȃ ͂ݞլ ݑкࠣ฿լ ܹԗ ɔɺɽĪȽࣟ૥ ̿ݙ Ђشূࡗޒȓȉ ۡৢşݞڻ՚൑ȉଝ୨ ಃ෴ق࣮Ȱɥɸ ךָٓ͸ȟɇȻɹȰɑɥȭগࢢǴȦ ঁڋ֧ಃ෴ق࣮ɃĪɡɇ ɉɭɘĪ޳ٺ ୷Ҥ ٺۄ̠࡟ȉ Р౸ɉɭɘĪǧ޳ٺDzೞড় ÒѾैߑԅ ୦ࣟ ÒϘӔԅϝĐ୷ശ୷ܯԅϝଅ Òԅ୦߬՚ݞȉࢎ৊ԅ୦ ୷૥ހउ ަପข ŝ Òظ੺గܹԗ ࡟؈ז Γ ÒސЃಿ׷Ѿఝ ךٓಿ׷Đق࣮୷լĐء෍ಿ׷Đ๣ଙ۔Тೆࠚಿ׷ Ҿജࡪೕ ଙǪҒԷ

Slide 25

Slide 25 text

ȶɇɟɅȸސ͍ȉࡌЂ ଙǪҒԷ 2 ୨ސDzȁǡȧDzǦǾǺȶɢɋĪɗ ୨ސDzȁǡȧDzǦǾǺȶɢɋĪɗ ݄ǺǼȉȽɷȲȰʁɖȊĐ࣮јȆࢠիȅࢁ౎ɇĪɟĪȟɅɵɑɢʁȾɰĪɹĐ ɔɺɡȟ $. ȂȣǪȚǦǬȦҹՒșȂ෉ħȂǴđ ࢏ૅೀȉ߬ૅֿϺଅȆҹϺਚМǦȤҦȪǾȁǟǬȦȉǧĐ ݄ǺǼȉܥݖȉ൪஺ǰȂǝȥȟȥǧǟȂǴđ ݞȆȊݩಎȝȣǪ෴෍ǴȦǥӐȆ୨ȥȉǥૅȉ࢏ૅֿϺȟ ݩಎȉਟ׻ȂȉֿϺȆҦȪȧȦǮȃȝǝȥșǴđ 2 ୨ސDzȁ৙ಳǻǾǺȶɢɋĪɗ ୨ސDzȁ৙ಳǻǾǺȶɢɋĪɗ ࢏দ୨ސȂജணঢثȉ௤୷ҤȊĐฃਟࡦࠆȟ߬ૅֿϺȉୌෂȆȣȥĐ ୛̭૥ Ĕ ٍદ Ĕ լыȭસऐȆ௣ਗȭǴȦָ׹ȃਞݯǧȅǟ࡯Ձȉਸ਼Đ ӉপȽɷȲȰʁɖȭ਄ଂǰǶȁǟǺǻǪǮȃȆȅȥĐ ɥɺɑɅɱĪȂγDzǿȑǰȧǸǡȅ୦ħȂDzǺǧĐ ޼̥ȉɣȷɻĪȭȝȤǟȅǧȤآӾȉࢆ෦ȭȻĪɥǴȦǮȃǧȂǨșDzǺđ ɁʁɃɹȓȉ̜חֹ͐ǩহڋǶ ૸ԪജސҒԷ͸Ւ౸ҒԷ͸Ւϯ ૸ԪஈՒ৙шڕ۟ࢁปࡪೕш౸ďڕ۟ஈՒЛ௕шϜদ ୷୨ސ 2 ɈɞɸĘ݄ǧǮȉЃސȭाȮǻ෹දđ ǮǮǧىǨđ ɈɞɸĘ݄ǧǮȉЃސȭाȮǻ෹දđ ǮǮǧىǨđ ǮȧșȂȉࢥ࣮ȉਸ਼ȂĐࢢшञ Ĕ ɃĪȽɹȅȄݩಎȂҒԷȭאȜȦࡦ൪Ȋ ϑ૥ȝǝǾǺȃܷǟșǴđݩಎȊ੬ҟȭ৙ݖȆDzȁǟǺȉȂĐ ޾ࡾȂȝǸȧȆߚǟٸଚDzșDzǺđ Ǹȉਸ਼ȂĐࠠՒܼकȆҦǴȦɁʁɃɹȃǟǡݖՒୌෂǧɢʁȃǨșDzǺđ șǺैڕࡿħȅࡦࠆȆٸǬǺȥĐ߬੓ञȂȝ঱Ǫȉָ׹ǧȂǨȦȉȝĐ ɕɇȽɽĪȽǧնިȅ݄ȆɢɑɍɸǻȃܷǟǮȉЃސȭाȎșDzǺđ ȃǝȦ ୦ȉจȧ ȃǝȦ ୦ȉจȧ ࢏Ә̜חȻɑȽȸɣ 8 ЃӰ ސୌ͸Ւೕڔ Ĕ ͸ՒञȰɫȲʁɖ ৒ސ ࣤ০ȝȝ .0.0/"364"8" ɉʁɟȲȉജύ ɉʁɟȲȉജύ ਻ࢁ ੬ٸ ӉপآӾȓȉ͸Ւ ɠȰɸʁȾ ॾਜ̜חȉડ̜ࠍ Ĕ ױइࠍ۰ࣤ

Slide 26

Slide 26 text

ȶɇɟɅȸސ͍ȉࡌЂ ଙǪҒԷ 2 ୨ސDzȁǡȧDzǦǾǺȶɢɋĪɗ ୨ސDzȁǡȧDzǦǾǺȶɢɋĪɗ ਄ଂDzǺ̜חȉȽɷȲȰʁɖǦȤŀݟȉ̜חȝșǺǝȅǺȆǥҸǟDzǺǟŁȃ ؆ǾȁȝȤǣǺǮȃȂǴđɧɔɷʁސ͍ȝরȆǟȦਸ਼ȂĐșǻșǻޡǟݩಎȆ Ǯȉܥݖȭ਄ଂDzȁȖDzǟȃȽɷȲȰʁɖǦȤ؆ǾȁȝȤǣǺǮȃǧݩࢠȉ ɁʁɃɹɍʁɖȃDzȁȉࣤ੧ȭހ҄ȂǨșDzǺđ 2 ୨ސDzȁ৙ಳǻǾǺȶɢɋĪɗ ୨ސDzȁ৙ಳǻǾǺȶɢɋĪɗ ɁʁɃɹɍʁɖȃDzȁȽɷȲȰʁɖȉ৚ Ӄ೾ȆଆǣȦȆȊȄǡǴȧȋรǟǦĐ ϑǧ࣫ЄǦȭਅDz߬Ǵȉǧ৙ಳȂȝǝȥǿǿъDzǟǮȃȂȝǝȥșǴđ ಫȆǝǺǾȁฃǼܿșǾȁȝĐܹǣȁǪȧȦञ஢ސ͍ȟଛทǧǥȥĐ ǴǫȆॾਜȆࡢǾȁǪȧȦҒԷǧ৙ಳȅ࡯ՁȂȝࡢȥΏǣȦǮȃǧȂǨșǴđ ԲӰࠍฺ۰ࣤ ȰɅɇɍʁɖȓȉՒ൑̣෦ ૸ԪജސҒԷҹϺ౸ҒԷҹϺϯ ฐ৻৙шָۓш౸ڕָ۟ۓшϜদ ୷୨ސ 2 ɈɞɸĘ݄ǧǮȉЃސȭाȮǻ෹දđ ǮǮǧىǨđ ɈɞɸĘ݄ǧǮȉЃސȭाȮǻ෹දđ ǮǮǧىǨđ ଂސȭाȮǻɫȲʁɖȊĐ ŀ͂ࠋȆଙǪ೟ȉรǰ Ĕ ϋǦǰŁȂǴđ ൪ऒǦȤࢥȉรǰȟĐ൪ऒଲଭȉӍГશȆݿංݖڄȭಛǟȁǪȦ҄dzǧ ैǪ൓ǪĐജ෤ȉݩಎȭ͐Ǩ߬DzȁǪȧȦŀǮȉࢥŁǧǟȦЃސȊ ȄȮȅЃސȅȮǻȨǡȃՇുȭݝǼĐ୨ސȭא̫DzșDzǺđ ȃǝȦ ୦ȉจȧ ȃǝȦ ୦ȉจȧ ਻ࢁ ӎސ ɁʁɃɹ౸අЃӰ ৒ސ Ҳജٶ৙ ,0%"**8".050 ɉʁɟȲȉജύ ɉʁɟȲȉജύ ̲ଚ ࢏Ә̜חȉ؃ਟо୯ ߬ސ ɯĪɹɏȵɑȽಸࢆ ̜חරחݖڄȉࣦ෹ȃડ̜ࠍ۰ࣤ

Slide 27

Slide 27 text

ȶɇɟɅȸސ͍ȉࡌЂ ଙǪҒԷ 2 ୨ސDzȁǡȧDzǦǾǺȶɢɋĪɗ ୨ސDzȁǡȧDzǦǾǺȶɢɋĪɗ ǮȧǦȤȉ੧ǟސЃࢥָ׹ȉਸ਼ȂĐࡾࡦȂ ୦ȉ৙௤ȭ͂ࠋȆϳǯǴ ސ͍ଛܮȉࢥҤҦ֠ǧรىǻȃĐࢌࢠȆǦǦȦ౭਄ȝࠩȅǪĐ৿ȝǧ ӐݝǼȣǪଙǬȦȃܷǟșǴđଂސȂȝސ͍͂ࢥȍȃȥȉԣ෿҄ǧસऐȂĐ ࡟ܪ Ĕ ञ஢ Ĕ ଛทȭҬȜȁĐ๻DzȟǴǟտӐ҄ǧ֩ࣤǰȧȁǥȥĐ ॾਜଅȝDzȟǴǟȉǧଭ੕ȂǴđܥݖȂϑǦȭԹࣟǰȧȦǮȃȝȅǟȉȂĐ ȉȎȉȎȃଙǬȦǮȃȊ݄ǧಿࡔDzșǴđജଂȆԛࢌਟǧǟǟࡾࡦȅȮȂǴȣĘ 2 ୨ސDzȁ৙ಳǻǾǺȶɢɋĪɗ ୨ސDzȁ৙ಳǻǾǺȶɢɋĪɗ ɁʁɃɹɍʁɖƟ൜ȆǿǨ঱࣌ȉ̜חȭଛݞȆࢢȜȁǟǪֿϺࣣȃĐ ୛Dzǟ̜חȭࡢȥΏǣȦָ׹ Ĕ ਞݯǧరීȃȅȥșǴđ ୨ސDzȁȝǡǴǫ ୷ȆȅȦǮȃȝǝȥĐ୛̭૥ȉچǟ̜חȝ঑ǣȁǨșDzǺǧĐ ୛̭૥ȉچǟ̜חȂȊٸࣥȃݖՒޒȉҤȂ௪ԾȚȆȅȦǮȃȝǝȥĐ ડ̜ Ĕ ূ۸ȉק଎ȆݞҤǧǦǦȥĐরȉ̜חȆєǪݞҤǧоಿȂǨȅǟ ݞȊ৙ಳȂDzǺđǸȉਸ਼ȂȝĐ࡟ܪ Ĕ ञ஢ȉިȭޘȥĐ͂ǿ͂ǿϯড়ȭ ЄאǴȦǮȃȂ̜חȭࣃٸǴȦǮȃǧ߬෤șDzǺđ ȄȮȅݞȂȝࠑǬȁǪȧȦञ஢ Ĕ ࡟ܪǧ͂ࠋȅȉȂࢌԹǪଙǬȁǟșǴđ իำघ൞Ѓހܼ ৙ܹۧސҒԷҹϺ౸ҒԷҹϺϯ ّ૳ׯฃّ૳৙ш࣮൝ҒԷш౸ҒԷҹϺϜদ ୷୨ސ 2 ɈɞɸĘ݄ǧǮȉЃސȭाȮǻ෹දđ ǮǮǧىǨđ ɈɞɸĘ݄ǧǮȉЃސȭाȮǻ෹දđ ǮǮǧىǨđ ଂސȃȉ߬ЃǟȊĐɸȽɘɡȉڋଛҹՒघ൞ЃȓȉܒϕǧǨǾǦǬȂǴđ ЃࡦୌȉଂސɤĪɇȉॄȭ੺ȥǦǦǾǺݞȆĐiҒԷt ȉಚݚȭൺȆDzȁ ՇുȭݝǼ๻ȭಛǟȁȚȦǮȃȆđ Ǹȉثȉघ൞ЃଅȆȝটȭͳȮǻ۟ȆĐЃސȟՒ൑ୌෂȉघ൞ȭDzȁ ǪȧǺސ͍ǧ൪஺ǟ೟ȂĐ๻ȝǴǯǪ࡟ިǻǾǺȮȂǴđ घ൞Ѓȭ߆ǣȁӎȦڤȆȊĐǮȉࢥȉȣǡȆࢥॄȂȝ࡟ިȆ๻ǶȦȣǡȆ ȅȥǺǟĘǸDzȁĐ͂ࠋȆଙǟȁȚǺǟĘȃǟǡӐݝǼǧچșȥĐ ǴǫȆ୨ސȭאȜșDzǺđ ȃǝȦ ୦ȉจȧ ȃǝȦ ୦ȉจȧ ظ੺ฦ੢ڼިண হڋǶݑป۰ࣤ ͸ՒɏĪɮǦȤȉ̜ח͐ǨথǨ ৒ސ ੬ӎ ଥ࡟๺޷ ,";6,*.*$)*6& ɉʁɟȲȉജύ ɉʁɟȲȉജύ ӎސ ਻ࢁ ੬ٸ ৙ۧౠׁԲӰ ސୌॾਜЃ

Slide 28

Slide 28 text

ȶɇɟɅȸސ͍ȉࡌЂ ଙǪҒԷ 2 ୨ސDzȁǡȧDzǦǾǺȶɢɋĪɗ ୨ސDzȁǡȧDzǦǾǺȶɢɋĪɗ ޼ಷߗ൏ǦȤএύնࡪǧ௕࣮DzǺࠠՒܼकȆǥǟȁĐএύȭঞઘ Ĕ ಎअDzĐূ۸̜ȭșȃȜȁડ̜ȭٸǟșDzǺđדϞȃDzȁĐ նࡪȝȅǪȅȥիำߗ൏ȉ೟ȟȽɷȲȰʁɖȉஂȚĐธ೟ȉЄאȓ ֺǧǾǺݞȆȊ৙Ǩȅ৳ࣤ҄ǧପȤȧșDzǺȃ҄dzȁǟșǴđ 2 ୨ސDzȁ৙ಳǻǾǺȶɢɋĪɗ ୨ސDzȁ৙ಳǻǾǺȶɢɋĪɗ ৙֧ಌจܼकȉҒԷȰɉɇ੢ڼȉ۟ȆĐಅ࣌ϧࠆȭ࢔ඉǦȤਖ਼೟șȂ এύ੢ڼȭDzǺ۟Ȋࣰ࢘શȆȝীษશȆȝ৙ಳȂDzǺđ șǺĐડ߬ӊ؈ǧիħȆǝȦଷ௕શȅಎअՒ൑Ȋ৙ಳȂǴǧĐ ȽɷȲȰʁɖȉݖՒɇȿɆɳĪɹȆҤȆڋǡȣǡȆǟǿȝࢌǧǬȁǟșǴđ ȽɷȲȰʁɖ 8 ЃӰܒϕ ૸ԪജސҒԷӧ߭౸ҒԷӧ߭ϯ ౴ঔඌ৙шďҒԷш౸ďҒԷшϜদ ୷୨ސ 2 ɈɞɸĘ݄ǧǮȉЃސȭाȮǻ෹දđ ǮǮǧىǨđ ɈɞɸĘ݄ǧǮȉЃސȭाȮǻ෹දđ ǮǮǧىǨđ ৙шݞৗȆŀҒԷŁȃǟǡɔĪɬȉшϜȭढٚDzȁǥȥĐǸȉਞݯȭ ࣮ǦǶȦÒࢅȋǶȦЃސǻȃ҄dzǺǦȤȂǴđ ހ۟ȆЃސघ൞ЃȆǥǟȁȝĐ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡȃǟǡ əɑɏȅಎඌȉɇɨɅɱɸɇɖȂǝȦȃǟǡ౸ಎȝĐ৙ǨȅൃษȆ ҄dz୨ސȭӃ೾DzșDzǺđ ȃǝȦ ୦ȉจȧ ȃǝȦ ୦ȉจȧ ਻ࢁ ̜ח̣෦হڋǶ ৒ސ ܓ۬ඣඇ 50.0:":".";",* ɉʁɟȲȉജύ ɉʁɟȲȉജύ এύɏĪɮহڋǶ ߬ސ এύקࡔ

Slide 29

Slide 29 text

ЃސХී ݄ǺǼȉҾജࡪೕ ݄ǺǼȉ .JTTJPOş7BMVFT ৗుࡌЂ ݄ǺǼȉड़ࡽ ୷๊६ ड़ࡽ ౸අ ীࣟ */%9 ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡ ďɁʁɃɹɔȱʁȾՒ൑ ظ੺ֿϺק଎Ւ൑ ҒԷȰɉɇɯʁɖՒ൑ ďǸȉরҒԷ੢ڼ ɧɖɘɮౘଚܚݖՒ ݖՒୌෂ ڥثȉ೟ࢣ Ҿജࡪೕ ȶɇɟɅȸސ͍ȉࡌЂ ଙǪҒԷ ԗරࣟ૥ ూϓࣟ૥ ԗරȃూϓ ाٱɣɻĪ ې෍ɥɻɉɇ ȣǪǝȦݿං ԗරȃూϓ

Slide 30

Slide 30 text

Ҿജԗ ࠐިଂ ඐࡾިଂ З՚ިଂ ౢෘިଂ ݞҤРިଂ ߥஹިଂ ДР߬੓ިଂ ԅ୦߬՚ިଂ זыԗර ࡘරࣟ૥ ୷๊ԆȎࡾ൑ࣃٸஅษȆβdzǺ ଅԕࣟ૥Ȇȣȥאઘ ȅȄ אܛࡘර ௤ӊǯȃ ז ז Ȇూϓࣟ૥ȉୌෂȭ ௥ͻDzǺ࡟Ȃࡘරȭܹԗ ୷૥ހउĕҾജԗ ʼn ʄזಎܹԗ ՒउȆȣȥĐ זȆאܛࡘරȭܹԗ זыԗර ඐєިଂ җ෹ިଂ ԗරࣟ૥ ԗරȃూϓ

Slide 31

Slide 31 text

ɬȲɇɍĪ ढ අ ࡾ ⊩ Გ ⊯ ࣌શూϓ ௤ӊǯȃȆൺ఼ȭकઘDzĐ ൺ఼৳ࣤ૥ȭూϓDzșǴđ ࠆঢ౸ࠌȉɬɛĪɆɱĪȃࡩȆ ɁɭɳəȿĪɅɵʁȭȃȥՒ൑ȭࣃٸDzȁǟǨșǴđ ܭ௤ӊǯȃȆ PO ൪ਜȭހܼDzĐൺ఼ָϳо୯ȟ ࢎȥಸȥȭٸǟࣤ੧গࢢȆަȥड़ȮȂǥȥșǴđ ూϓૌ ٸଚూϓ ĴɁʁɢɔʁɅĪĵ ౸ώȭݝǼɬɛɆɯʁɖǴȦҗ෹ࡾɁĪɇȃĐ ౸ώȭݝǺǵਁଲȂࡾ൑ȭࣃٸǴȦढඅࡾɁĪɇȉଥǧǝȥșǴđ ȶȻɇɟĪɖ ɇɨɅɱɸɇɖ ూϓࣟ૥ Ĵ.#0ĵ TJYNPOUIT ࠴кࣟ૥ җ ෹ ࡾ ⊩ Გ ⊯ ȾɹĪɥ੧ ޥ୬ ݟ੧ ౸੧ ݷٸඐ͍ ֠੧ ϯ੧ৗ෹ ϯ੧ ూϓࣟ૥ ԗරȃూϓ

Slide 32

Slide 32 text

ЃސХී ݄ǺǼȉҾജࡪೕ ݄ǺǼȉ .JTTJPOş7BMVFT ৗుࡌЂ ݄ǺǼȉड़ࡽ ୷๊६ ड़ࡽ ౸අ ীࣟ */%9 ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡ ďɁʁɃɹɔȱʁȾՒ൑ ظ੺ֿϺק଎Ւ൑ ҒԷȰɉɇɯʁɖՒ൑ ďǸȉরҒԷ੢ڼ ɧɖɘɮౘଚܚݖՒ ݖՒୌෂ ڥثȉ೟ࢣ Ҿജࡪೕ ȶɇɟɅȸސ͍ȉࡌЂ ଙǪҒԷ ԗරࣟ૥ ూϓࣟ૥ ԗරȃూϓ ाٱɣɻĪ ې෍ɥɻɉɇ ȣǪǝȦݿං ې෍ɥɻɉɇ

Slide 33

Slide 33 text

4 5 & 1 Ѓސघ൞Ѓ ЃސȉХීȟञ஢ސ͍ȉࣲȭǯघ൞DzșǴđ 4 5 & 1 ݟाٱĴȾɹĪɥɽĪȽĵ 4 5 & 1 4 5 & 1 ୌઘ ȶɇɟɅȸɁʁɃɹɍʁɖȉɯʁɞĪȃDzȁ ͂ࠋȆҶ੓ȥșDzȢǡĘ 4 5 & 1 రීȆβdzȁĐଂސȂјඔDzȁǟȦߚՒ͍ȃ੬ऒЃ๻ǧȂǨȦ ȹɆɳȰɹ൪ਜȝસӥހܼDzȁǥȥșǴđ দՒױڢࡔ൞ࠍÒࣤउࡔ൞ࠍÒךٓ࢟ਗࠍȭĐۉ߆ाٱॄșȂȆ ǯડ߬Ǫǻǰǟđ 4 5 & 1 ۉ߆ाٱ ඐ͍ ৗు൪ऒ ǮȧșȂȉाٱȭ଑șǣǺۉ߆о୯ȟĐ ৗుȃȉٱǣȉ͂ਧȭо୯DzșǴđ સࣣקڼ 41* ȉހܼ ࣣкקڼȃҾॗஅษקڼȭ޳׹DzȁǟǺǻǨșǴđ ݟाٱĴ൪ऒĵ ଂސȓȉ୨ސ୶̫Đ೟لࣣǧɬɑɏDzȁǟȦǦȅȄȭ ɠȰɸʁȾDzșǴđ ෶์ࠍȭǯݝܒǪǻǰǟđ ाٱɣɻĪ ࢏দ ې෍ɥɻɉɇ

Slide 34

Slide 34 text

4 5 & 1 ǯβ೉Òࠍฺࢋڼ β೉ࡪೕǦȤाٱǟǺDzșǴđ 4 5 & 1 ݟ൪ऒ ɸĪɎĪ ɬɛĪɆɱĪ ଂސȓȉ୨ސ୶̫Đ೟لࣣǧɬɑɏDzȁǟȦǦȅȄȭ ɠȰɸʁȾDzșǴđ 4 5 & 1 ȹɆɳȰɹ൪ਜ ɯʁɞĪȃȉॾࣣȟĐЃސȉಙ̥ӐȭਞǾȁǪǻǰǟđ સࣣקڼ 41* ȉހܼ ࣣкקڼȃҾॗஅษקڼȭ޳׹DzȁǟǺǻǨșǴđ 4 5 & 1 ୌઘ ȶɇɟɅȸɁʁɃɹɍʁɖȉɯʁɞĪȃDzȁ ͂ࠋȆҶ੓ȥșDzȢǡĘ 4 5 & 1 ाٱɣɻĪȊĐඹڔȅǪಳٝȃȅȦࡦڋǧǯDZǟșǴđ ݟ൪ऒ ඐ͍ ৗు ǮȧșȂȉाٱȭ଑șǣǺۉ߆о୯ȟĐৗుȃȉٱǣȉ ͂ਧȭо୯DzșǴđ ाٱɣɻĪ ਸ਼૟ ې෍ɥɻɉɇ

Slide 35

Slide 35 text

ЃސХී ݄ǺǼȉҾജࡪೕ ݄ǺǼȉ .JTTJPOş7BMVFT ৗుࡌЂ ݄ǺǼȉड़ࡽ ୷๊६ ड़ࡽ ౸අ ীࣟ */%9 ৙Ә൭ࠨ஬ૅೀฃਟೡ ďɁʁɃɹɔȱʁȾՒ൑ ظ੺ֿϺק଎Ւ൑ ҒԷȰɉɇɯʁɖՒ൑ ďǸȉরҒԷ੢ڼ ɧɖɘɮౘଚܚݖՒ ݖՒୌෂ ڥثȉ೟ࢣ Ҿജࡪೕ ȶɇɟɅȸސ͍ȉࡌЂ ଙǪҒԷ ԗරࣟ૥ ూϓࣟ૥ ԗරȃూϓ ाٱɣɻĪ ې෍ɥɻɉɇ ȣǪǝȦݿං ȣǪǝȦݿං

Slide 36

Slide 36 text

2 ൪ऒȊȸʁɷȲʁȂހܼǰȧșǴǦė 2 ̿ݙȭDzȅǧȤଙǟȁǟȦɯʁɞĪȊǟșǴǦė ސ͍ȉಡ՛୷๊Ȋ ےȃĐܲ̿ȁࣚৗǧ঱Ǫ ۡईÒјඔDzȁǟșǴđ̿ݙȃȉธฃȭɃɫĪɖǴȦ ࣟ૥ȭ෴෍DzȁјඔDzȁǟȦɯʁɞĪȝ঱࣌ǥȥșǴđ " ඐ͍൪ऒ̠РȊȸʁɷȲʁȂȝހܼDzȁ ǥȥșǴǧĐހ۟ȆଙǪҒԷȝҬȜȁ ಙ̥Ӑȭী҄DzȁǟǺǻǪǺȜĐূ൪ Ȃȉ൪ऒȭࢼࠣDzȁǥȥșǴđ " 2 ȄȉɫɆɅɵʁȆβ೉ǴȦǦൠǾȁǟșǴ șǵȊǯβ೉Ǫǻǰǟđ൪ऒȭࢢȜȁǟǪਸ਼ȂĐ ǯॾਜDzȅǧȤאઘȂǨȧȋȃܷǟșǴđ " 2 ୨ސثȉԿ̿ࣟ૥ȊȄȉȣǡȅȝȉǧ ďǝȥșǴǦė 2 ࠴кȊȄȉɍȲɭʁȾȂȂǨșǴǦė ୷ȆƠЅ ƢזĐ ז Ȇ࠴кȉӍЃǧǝȥșǴđ ಢސȂȊɯʁɞĪȉࣤ੧গࢢȉǺȜĐܭ௤ӊȆƟ૥ ȉ PO ൪ਜȭ੺dzȁĐൺ఼৳ࣤ૥ڋǟȉо୯ȟ ȻɱɸȰɇɔɑɥȉо୯ȭٸǾȁǥȥșǴđ " එ ȹזҤȉ࢏দ׬߀ȭඹઘDzȁǟșǴđ ജணঢȊ୨ސ ʄזثȉඹઘȂǴđ ࢏দ׬߀ȊĐҾജશȅɡɆɛɇɬɘĪ׬߀ ǦȤĐހ۟ȉ؃ࡦȂరීȃȅȦɇȻɹșȂ ಁّǪ಻ԹDzȁǟǺǻǨșǴđǸȉثȝ 0+5 ଅȭ੺DzȁȚȅǰȮǧ৙ǨǪࣤ੧ȂǨ ȦԿ̿ȉӍЃǧ߼ఝǰȧȁǟșǴđ " 2 ܤՒȊȄȧǪȤǟǝȥșǴǦė ؃࡯ȉސ͍ಡ՛ܤՒݞҤȊ ݞҤൂാǧ ȖȃȮȄȂǴđ ୷૥ހउĕಡ՛ ݞҤ " 2 ԅ୦߬՚ȊǝȥșǴǦė 2 ߗৢިଂȊǝȥșǴǦė ߗৢగೆࠑȊĐ Ĕ ૊՚Ȇ௢ǡਁࢠ౯୬ޒȉȚસ෍ǰȧșǴđ Ĕ ǸȉরĐ૸Ԫജސ՚൑ȉ೟ȆȊଲࢠบǧǝȥșǴđ ڕୌǻǬȂ ԞૌǝȥșǴȉȂ૊՚ȉϖஅࣣȊ ǝȥșǴđ " ԅ୦ȉظ੺ฦ੢ڼȟߗ൏घ൞ЃȭހܼǴȦ రීǧǝȦǺȜԅ୦߬՚ȊǝȥșǴǧĐ రǵࢎ৊ԅ୦ȭަପDzȁǟǺǻǨșǴđ ԅ୦߬՚ȉౕ૥ȊĐזȆƟcƠЅદ૥ȂǴđ " 2 ߬੓ȊǝȥșǴǦė ैڕȉȽɷȲȰʁɖȭǯܹΛDzȁǥȥșǴȉȂĐ ߥஹȭ௢ǡΧ೟ȓȉ߬੓Đիٽਟȓȉ୦ӎȥ ߬੓ǧǝȥĐ঱ǟࢥȂזơįƢЅĐ୨ސ Ơįơ୷ൺȉࢥȂזȆƟcƠЅદ૥ȂǴđ " ې෍ػೆޒǰșȣȥǟǺǻǪݿංߔ ȣǪǝȦݿං

Slide 37

Slide 37 text

We are Hiring! ݄ǺǼȃ԰Ȇࣤ੧DzșDzȢǡ