Slide 1

Slide 1 text

͸͔ͩͷԦ༷ͱωΠΩουɾϫϯμʔϥϯυ

Slide 2

Slide 2 text

No content

Slide 3

Slide 3 text

ࠓճͷ8PSE'FTͷओ୊͸ɺʮ͜Ε͔Βʯ Ͱ෭୊ͱͯ͠ʮࢠڙͨͪͷະདྷʯͱ͍ ͏෦෼ΛೖΕͯ͋Γ·͢ɻ*5͕༷ʑʹ มԽɾൃల͍ͯ͘͠தͰɺզʑɺ੡࡞ ऀͷ՝୊ɺରԠํ๏΍໨ࢦ͢΂͖࢟ɺ ͓٬༷ͷϏδωεͱͲ͏ؔΘ͍ͬͯ͘ ͷ͔ɺ$.4ͷ͋ΓํɺࣾձͰͷಇ͖ํɺ ࢠڙͷະདྷͳͲ෯޿͍ςʔϚʹͳΔΑ ͏ʹͯ͠·͢ɻ

Slide 4

Slide 4 text

έʔλΠখઆϒʔϜ ೥୅தࠒ

Slide 5

Slide 5 text

͍·ͷए͍΍ͭΒ͸1$Λ࣋ͨͣ έʔλΠ͚ͩͰ΍ΓͱΓͯ͠ΔΒ͍ͧ͠

Slide 6

Slide 6 text

1$޲͚΢ΣϒαΠτͷधཁ͸ͳ͘ͳΔʂ έʔλΠ޲͚αΠτͷٕज़Λ਎ʹ͚ͭͶ͹

Slide 7

Slide 7 text

ະདྷ͋Δएऀॾ܅ ͓͡͞Μͨͪ͸܅ͨͪͷ୆಄Λ ຊؾͰڪΕ͍ͯ·͢

Slide 8

Slide 8 text

wए೥૚ͷจԽ͕ͦͷ··ࣗಈతʹεϥΠυͯ͠
 ࣍ͷ࣌୅ͷओྲྀʹͳΔɺͳΜͯ͜ͱ͸ͳ͍ wࠓͷए೥૚ͩͬͯ೥΋ܦͯ͹
 ͓͡͞Μ͓͹͞Μͷ஥ؒೖΓ͢Δ ए͍ੈ୅ͷจԽΛͦΜͳʹڪΕͳͯ͘΋େৎ෉

Slide 9

Slide 9 text

$.4ͷ࿩

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

ԿͰ΋͔ΜͰ΋8PSE1SFTTͰ
 ΍Ζ͏ͱ͢Δͷ͸φϯηϯεɻ
 αΠτͷੑ֨ʹԠͯ͡ෳ਺ͷ$.4Λ
 ࢖͍෼͚ΒΕΔΑ͏ʹͳΒͶ͹

Slide 12

Slide 12 text

8PSE1SFTT 999 ;;; ໰͍߹ΘͤϑΥʔϜ͸ ͋Δʁ ͳ͍ ͋Δ ͋Δ ૯ධ ˚ ˕ ˓

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

ߟ͑Δ͜ͱ ཧղ͢Δ͜ͱ ໊લΛ͚ͭΔ͜ͱ

Slide 15

Slide 15 text

υΩϡϝϯτॻ͍ͯ·͔͢ʁ

Slide 16

Slide 16 text

r+PFM4QPMTLZ.PSF+PFMPO4PGUXBSFୈষΑΓ l·͋·͋ͷϓϩάϥϚͱ༏ΕͨϓϩάϥϚͷ ؒʹ͋Δҧ͍͸ɺ൴Β͕ΞΠσΞʹ͍ͭͯ ίϛϡχέʔτͰ͖Δ͔Ͳ͏͔ͱ͍͏఺ʹ͋Δɻz

Slide 17

Slide 17 text

͸͔ͩͷԦ༷

Slide 18

Slide 18 text

No content

Slide 19

Slide 19 text

͸͔ͩͷԦ༷ΛऔΓר͘ਓʑͷྨܕ " ࢥߟ์غܕۀऀͷઆ໌ΛӏವΈʹ͠ɺपғͷਓʑʹ͸෰͕
 ݟ͍͑ͯΔ͕ࣗ෼͸όΧ͔ͩΒݟ͍͑ͯͳ͍ͱຊؾͰ৴͍ͯ͡Δ # ৴೦૕ࣦܕԦ༷͸࣮ࡍ෰Λண͍ͯͳ͍͠पғͷਓʑʹ΋෰͸ݟ͑ͯ
 ͍ͳ͍͸ͣͩͱߟ͍͑ͯΔ͕ࣗ෼ͷ݁࿦Λ׬શʹ͸৴͡ΒΕͳ͍ $ ېسճආܕԦ༷͕དͳͷ͸໌ന͕ͩͦͷΑ͏ʹࢦఠ͢Δͷ͸
 ୯ʹλϒʔ͔ͩΒආ͚ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ

Slide 20

Slide 20 text

ʻདͷԦ༷ʼతঢ়گͷࣄྫ ೥۽ຊ஍਒ඃࡂ஍΁ͷ෱ԬࢢʹΑΔࢧԉ෺ࢿఏڙʹݟΒΕͨྫ ໨తඃࡂ஍ʹඞཁͳ෺ࢿΛૹΔ͜ͱ ࣮ࢪ͞Εͨ͜ͱ෱Ԭࢢ௕ͷض;Γͷ΋ͱɺੜ׆ඞध඼ͷूੵ৔ॴ ΁ͷ࣋ͪدΓ͕ݺͼ͔͚ΒΕͨ ࣮ࡍʹى͖ͨ͜ͱ

Slide 21

Slide 21 text

ʻདͷԦ༷ʼతঢ়گͷࣄྫ ιϑτ΢ΣΞ։ൃʹ͓͚ΔʮࣗಈԽςετʯͰΑ͘ݟΒΕΔྫ ໨తಈ࡞ݕূΛߦͬͯެ։લʹ໰୊Λগͳ͘͢Δ͜ͱ

Slide 22

Slide 22 text

த్൒୺ͳࣗಈԽςετ͕͋Δͱ͔͑ͬͯ֐͕͋Δ ࣗಈԽςετʹ΋ίετ͕͔͔Δ ։ൃͷݱ৔͸ઍࠩສผͰ͋Γɺ͢΂ͯͷݱ৔Ͱ༗ޮͳ
 ςετख๏ͳͲͳ͍ Θ͔ͬͯΔͤ͘ʹ͍ͭ΋ແࢹ͞ΕΔͭͷਅ࣮

Slide 23

Slide 23 text

ʻདͷԦ༷ʼతঢ়گ͸͍ͨΔͱ͜Ζʹ͋Δ͜ͱΛೝࣝ͢Δ ߹ཧతʹߟ͑Δश׳Λ਎ʹ͚ͭΔ ࣗ෼Ͱߟ͑ͨ݁࿦Λ৴པ͢Δ ผʹʮԦ༷͸དͩʯͱࢦࠩͯ͠ݺ͹ΘΔඞཁ͸ͳ͍ ʻདͷԦ༷ʼతঢ়گ͕͸ͼ͜ΔੈքͰ
 ͍͔ʹͯ͠ਖ਼ؾΛอ͔ͭ

Slide 24

Slide 24 text

͓͠·͍