Slide 1

Slide 1 text

தࢁܚ༞ ΍Μ·ʔ KQSP+40/1SPDFTTPS $50"एखΤϯδχΞίϛϡχςΟษڧձ

Slide 2

Slide 2 text

தࢁܚ༞ w ৬ۀ8FCΞϓϦέʔγϣϯ ΤϯδχΞ ʙ w झຯEPU fi MFTͷ؅ཧ w झຯBXLΛॻ͘͜ͱ w 5XJUUFS(JU)VCZBNNFSKQ ΍Μ·ʔ

Slide 3

Slide 3 text

KR࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ ੈ͸େ+40/࣌୅ɺίϚϯυϥΠϯ্Ͱ+40/ΛѻͬͨΓɺ੔ܗ͢Δ͜ͱ͸ Α͋͘Δͱ͓΋͍·͢

Slide 4

Slide 4 text

😅 KRͷه๏ɺͪΐͬͱॻ͘ͷ͸͍͍ΜͰ͕͢ɺෳࡶʹͳͬͯ͘Δͱநग़͍͚ͨͩ͠ ͳͷʹʮ͋ΕɺͲ͏ॻ͘Μ͚ͩͬͳʯͱͳΔͳͲɺ݁ߏ͍֮͑ͯͳ͍

Slide 5

Slide 5 text

$IBU(15ʹฉ͚͹ ݩͱͳΔ+40/Λͦͷ··ೖྗʹ౉ͤͳ͍͜ͱ΋ ஋ΛϚεΫ͢Δͷ͸໘౗

Slide 6

Slide 6 text

εΫϦϓτݴޠͰ͞Βͬͱॻ͚ͨΒخ͍͠ +40/͸+BWB4DSJQUͱ਌࿨ੑ͕ߴ͍ /PEFKTͰ΍Γ͍ͨ

Slide 7

Slide 7 text

/PEFKTΛϫϯϥΠφʔͰॻ͘ͷ͸ͪΐͬͱ ΍ΓͮΒ͍ ඪ४ೖྗΛड͚औΖ͏ͱ͢ΔͱɺϫϯϥΠφʔͰॻ͘ʹͯ͠͸هड़ྔ͕ଟ͍

Slide 8

Slide 8 text

/PEFKTΛϫϯϥΠφʔͰॻ͘ͷ͸ͪΐͬͱ ΍ΓͮΒ͍ˠ࡞Ε͹ྑ͍͡ΌΜ

Slide 9

Slide 9 text

KQSP+40/1SPDFTTPS IUUQTHJUIVCDPNZBNNFSKQKQSP

Slide 10

Slide 10 text

Slide 11

Slide 11 text

࣮͸ίʔυ͸ͱͯ΋୹͍

Slide 12

Slide 12 text

೔ʑͷ೰ΈΛ΋ͱʹखΛಈ͔͢