Slide 1

Slide 1 text

BIGLOBE Confidential BIGLOBEͷ ΩϟϥΫλʔ ʮͼͬ΀ Δʯ Թઘ஍Ͱϫʔέʔγϣϯͬͯඒຯ͍͠ͷʁ Ϗοάϩʔϒגࣜձࣾ ཱྀߦαʔϏε୲౰ɹೄखਅਓ

Slide 2

Slide 2 text

BIGLOBE Confidential 2 ೄखਅਓɹࣗݾ঺հ Bussiness 1997೥ɹNECೖࣾ ɹɹɹɹɹɹɹ๏ਓӦۀɺSEɺ঎඼اըͳͲΛܦݧ 2014೥ɹϏοάϩʔϒגࣜձࣾʹҠ੶ ɹɹɹɹɹɹɹཱྀߦܥαʔϏεاը୲౰ Private ɹɹ৽೔ຊࡾେ໷ܠɾ໷ܠ100બࣄ຿ہ୅ද ɹɹࠃ಺2500ϲॴɺւ֎200ϲॴͷ໷ܠεϙοτΛऔࡐͯ͠Webެ։ ɹɹTVɺϥδΦɺߨԋձͳͲͰ໷ܠ৘ใΛ঺հ

Slide 3

Slide 3 text

BIGLOBE Confidential 3 ͳͥBIGLOBE͕ɺԹઘʁʁ

Slide 4

Slide 4 text

BIGLOBE Confidential 4 ׶͑ͯԹઘ஍Ͱ࢓ࣄ͢ΔϝϦοτͬͯʁ ೔ຊ݈߁։ൃࡒஂڠྗͷ΋ͱɺ ϫʔέʔγϣϯલޙͷʮϝϯλϧʯʮϑΟδΧϧʯͷมԽΛௐࠪɻɹ໿100໊ɹ

Slide 5

Slide 5 text

BIGLOBE Confidential 5 ދͷ݀ϥϘ༷ɹɹɹ໺ాCTOɺদඌ෦௕

Slide 6

Slide 6 text

BIGLOBE Confidential 6 ਂञ͠ͳ͚Ε͹ɺϝϯλϧ΋ϑΟδΧϧ΋վળ ԹઘޮՌɹɹɹ݂؅೥ྸͷ௿Լɹ స஍ޮՌɹɹɹϦϥοΫεʹಋ͘෭ަ׵ਆܦ͕όϥϯεΑ͘ಇ͘ ϦΞϧޮՌɹɹʮ׆ྗɾ༑޷తؾ෼ʯͷ̈́̿ɹɹɹʮམͪࠐΈɾෆ҆ɾఢҙʯͷdownɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ

Slide 7

Slide 7 text

BIGLOBE Confidential 7 ϫʔέʔγϣϯͷࣦഊஊ ɹɹΦϑΟε؀ڥʹউΔ٬ࣨ͸ʮ΄΅ແ͠ʯʂ

Slide 8

Slide 8 text

BIGLOBE Confidential 8 ϫʔέʔγϣϯͷࣦഊஊ ɹɹWi-Fi؀ڥ͕ශऑͳ॓΋ ɾձٞࣨͷ൶ΛดΊΔͱɺ੾Ε΍͘͢ͳ Δɻ ɾࢲͭͳ͕Δ͚Ͳɺಉ྅ܨ͕Βͳ͍ɻ ɾ伴ϚʔΫ͍͍ͭͯͳ͍ɻ

Slide 9

Slide 9 text

BIGLOBE Confidential 9 ϫʔέʔγϣϯͷࣦഊஊ ɹɹ༧ఆ٧ΊࠐΈ͗͢

Slide 10

Slide 10 text

BIGLOBE Confidential 10 ΤϯδχΞʹ͓͢͢Ίͷϫʔέʔγϣϯʢݸਓฤʣ ౦ւؗɹɹ 9ɿ00-21ɿ00 ্Γ150M̱̿͂/ԼΓ180Mbps

Slide 11

Slide 11 text

BIGLOBE Confidential 11 ΤϯδχΞʹ͓͢͢Ίͷϫʔέʔγϣϯʢݸਓฤʣ ܰҪ୔ϓϦϯεɹϫʔέʔγϣϯί Ξ ܰҪ୔Ξ΢τϨοτ

Slide 12

Slide 12 text

BIGLOBE Confidential 12 ΤϯδχΞʹ͓͢͢ΊͷϫʔέʔγϣϯʢνʔϜฤʣ

Slide 13

Slide 13 text

BIGLOBE Confidential 13 ΤϯδχΞʹ͓͢͢ΊͷϫʔέʔγϣϯʢνʔϜฤʣ

Slide 14

Slide 14 text

BIGLOBE Confidential 14 మ෼ଟΊͳΤϯδχΞʹ͓͢͢Ίϫʔέʔγϣϯ αϑΟʔϧགྷΓࢠ ݸࣨͰMTG͠ͳ͕ΒҠಈʂ

Slide 15

Slide 15 text

BIGLOBE Confidential 15 మ෼ଟΊͳΤϯδχΞʹ͓͢͢Ίϫʔέʔγϣϯ αϑΟʔϧགྷΓࢠ ΧϑΣςϦΞ Լా౦ٸϗςϧ

Slide 16

Slide 16 text

BIGLOBE Confidential 16 ։ൃ߹॓ɺࣄۀاը߹॓ɺνʔϜϏϧσΟϯάͳͲʹదͨ͠ Թઘ॓΍ϓϩάϥϜΛख഑͢Δ๏ਓ༷޲͚αʔϏε ONSENɹWORK ݕࡧ ׆༻ࣄྫɹ ɹɹ೔ཱ੡࡞ॴ༷ɺKDDI΢Σϒίϛϡχέʔγϣϯζ༷ɺ๭֎ࢿܥاۀ༷ͳͲ