Slide 1

Slide 1 text

Ӻ͢ͺ͋ͱ࿏ઢਤͰ ΦʔϓϯσʔλΛՄࢹԽͯ͠Έͨ 2017/12/07 GeoDevMeetup #12 ϰΝϧݚڀॴ ؙࢁͻ͔Δ

Slide 2

Slide 2 text

ؙࢁͻ͔Δ גࣜձࣾϰΝϧݚڀॴ ςΫχΧϧΤόϯδΣϦετ ਆಸ઒ݝ૬໛ݪࢢࡏॅ IJLBSVNBSVZBNB !NBSVZBNBIJBLSV IUUQIJJJJJJJIJLBSVIBUFOBEJBSZDPN Profile

Slide 3

Slide 3 text

ಥવͰ͕͢

Slide 4

Slide 4 text

εϚϗʹӺ͢ͺ͋ͱΛ Πϯετʔϧ͍ͯ͠Δํ͸ɿ

Slide 5

Slide 5 text

PCΛ͓࣋ͪͷํ͸ɿ https://roote.ekispert.net/ ja/rmap

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

Ӻ͢ͺ͋ͱ࿏ઢਤ

Slide 8

Slide 8 text

Ӻ͢ͺ͋ͱ࿏ઢਤ ͱ͸ • JavascriptͰૢ࡞͕Ͱ͖ΔAPI • ࿏ઢਤʹಛԽͨ͠Google MapsͷΑ͏ͳ΋ͷ

Slide 9

Slide 9 text

ӺʹϚʔΧʔΛཱͯͨΓ

Slide 10

Slide 10 text

࿏ઢʹઢΛҾ͍ͨΓ

Slide 11

Slide 11 text

৭ʑͰ͖·͢

Slide 12

Slide 12 text

ແྉͰ࢖͑·͢ʂ web͔Β؆୯ొ࿥ https://ekiworld.net/railmap_free/

Slide 13

Slide 13 text

Ӻ͢ͺ͋ͱ ࿏ઢਤ ≠ GIS • ݱ࣮ʹد͍ͤͯΔ͚ͲσϑΥϧϝ͍ͯ͠Δ • ͋͘·Ͱ΋”࿏ઢਤ”

Slide 14

Slide 14 text

GISͰ͸ͳ͍͚ΕͲ΋ ؆୯ͳՄࢹԽ͸Ͱ͖·͢

Slide 15

Slide 15 text

Φʔϓϯσʔλͱͯ͠ ެ։͞Ε͍ͯΔ றྠ৔σʔλΛՄࢹԽͯ͠Έͨ σʔλιʔεɿ౦ژ౎੨গ೥ɾ࣏҆ରࡦຊ෦

Slide 16

Slide 16 text

Ӻ͔Β500mҎ಺ʹଘࡏ͢Δ றྠ৔ͷ਺ https://hmaruyama.github.io/rosenmap/ parking_count_by_station.html

Slide 17

Slide 17 text

Ӻ͔Β500mҎ಺ʹଘࡏ͢Δ றྠ৔ͷऩ༰୆਺ͷ߹ܭ https://hmaruyama.github.io/rosenmap/ capacity_by_station.html

Slide 18

Slide 18 text

ެ։͞Ε͍ͯΔσʔλΛ ௚઀࢖ͬͨΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɾɾ

Slide 19

Slide 19 text

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ valapis/docs/v1/bicycle_parkings/index.html#/ றྠ৔/get_v1_bicycle_parkings_json ΦʔϓϯσʔλΛAPIԽ • ӺσʔλͷϚονϯά΍ɺσʔλߋ৽ͳͲ໘౗ͳॲཧ͸
 ͬͪ͜Ͱ΍ͬͱ͘Α • ܦ࿏୳ࡧAPIʮӺ͢ͺ͋ͱwebαʔϏεʯ
 ͱͷ࿈ܞΛ΋ͬͱ؆୯ʹ • ݱࡏβ൛ͰҰൠެ։ͯ͠ΔΑ • ࠓ͸ʮறྠ৔APIʯ͔͠ͳ͍͚Ͳɺॱ֦࣍େ༧ఆ

Slide 20

Slide 20 text

·ͱΊ • Ӻ͢ͺ͋ͱ࿏ઢਤ͸ՄࢹԽʹ׆༻Ͱ͖ΔΑ • ϰΝϧݚڀॴ͕ఏڙ͢ΔӺίʔυͱ
 ඥ෇͚͞Εͨσʔλ͸ɺ
 Ӻ͢ͺ͋ͱ࿏ઢਤͰ؆୯ʹՄࢹԽͰ͖ΔΑ

Slide 21

Slide 21 text

͓ΘΓ