Slide 1

Slide 1 text

αʔόϨε೔ຊޠܗଶૉղੳ Τϯδϯͱͷ֨ಆه࿥ # 12210 . 2 9 84 1 0 .

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ G དྷྺɿ ʙ ๭ۚ༥ػؔ D . 4 OP N 2 , .51 . 0 !,PSFOBSJ@%

Slide 3

Slide 3 text

΅͘ʹͱͬͯͷ1FSM

Slide 4

Slide 4 text

΅͘ʹͱͬͯͷ1FSM •ۀ຿తʹ͸ɺBXLͱ͔TFE͕ਏ͍࣌ʹ࢖͏πʔϧ

Slide 5

Slide 5 text

΅͘ʹͱͬͯͷ1FSM •ۀ຿తʹ͸ɺBXLͱ͔TFE͕ਏ͍࣌ʹ࢖͏πʔϧ Perl – 1998/11

Slide 6

Slide 6 text

΅͘ʹͱͬͯͷ1FSM •ۀ຿తʹ͸ɺBXLͱ͔TFE͕ਏ͍࣌ʹ࢖͏πʔϧ •ࣗવݴޠॲཧʢ/-1ʣͷૅ Perl – 1998/11

Slide 7

Slide 7 text

• 1FSMͱ͍͑͹/-1

Slide 8

Slide 8 text

• 1FSMͱ͍͑͹/-1 • /-1ͱ͍͑͹ܗଶૉղੳ

Slide 9

Slide 9 text

• 1FSMͱ͍͑͹/-1 • /-1ͱ͍͑͹ܗଶૉղੳ • ͱ͍͏Θ͚Ͱɺ ܗଶૉղੳ͕ࠓ೔ͷςʔϚͰ͢

Slide 10

Slide 10 text

ʢࢀߟʣܗଶૉղੳͱ͸

Slide 11

Slide 11 text

ܗଶૉղੳ •ܗଶૉղੳΤϯδϯ ʴ ϥΠϒϥϦ • + • + • • C A D • E D

Slide 12

Slide 12 text

https://speakerdeck.com/satorukadowaki/aws-apigateway-plus-python-lambda-plus-neologddezuo-rusabaresuri-ben- yu-xing-tai-su-jie-xi-api

Slide 13

Slide 13 text

https://speakerdeck.com/satorukadowaki/aws-apigateway-plus-python-lambda-plus-neologddezuo-rusabaresuri-ben- yu-xing-tai-su-jie-xi-api

Slide 14

Slide 14 text

͘͢͝ྑͦ͞͏ͬͯࢥ͚ͬͨͲʜʜ

Slide 15

Slide 15 text

͘͢͝ྑͦ͞͏ͬͯࢥ͚ͬͨͲʜʜ •όΠφϦϑΝΠϧΛೖΕΔͷ͕ΊΜͲ͍ "84༻ͷ04ͰͷίϯύΠϧ͕ඞཁ ৄࡉʹ͍ͭͯ͸ઌड़ࢿྉࢀর

Slide 16

Slide 16 text

͘͢͝ྑͦ͞͏ͬͯࢥ͚ͬͨͲʜʜ •όΠφϦϑΝΠϧΛೖΕΔͷ͕ΊΜͲ͍ "84༻ͷ04ͰͷίϯύΠϧ͕ඞཁ ৄࡉʹ͍ͭͯ͸ઌड़ࢿྉࢀর •ॲཧ଎౓͕஗͍ ্ཱ͕ͪΓ͕஗͍ ͼͬ͘Γ͢Δ΄Ͳ஗͍

Slide 17

Slide 17 text

͜ͷ͙Β͍஗͍ Input1,000 →10

Slide 18

Slide 18 text

͜ͷ͙Β͍஗͍ "1*ͷॲཧ ʜʜ ඵ -BNCEBͷىಈ ʜʜ ඵ 4͔ΒॾʑΛಡΈࠐΈ ʜʜ ඵ -BNCEBͷॲཧ ʜʜ ඵ ॲཧ݁ՌΛग़ྗ ʜʜ ඵ ߹ܭ ʜʜ ඵ Input1,000 →10 !

Slide 19

Slide 19 text

!

Slide 20

Slide 20 text

͜ͷ͙Β͍஗͍ "1*ͷॲཧ ʜʜ ඵ -BNCEBͷىಈ ʜʜ ඵ 4͔ΒॾʑΛಡΈࠐΈ ʜʜ ඵ -BNCEBͷॲཧ ʜʜ ඵ ॲཧ݁ՌΛग़ྗ ʜʜ ඵ ߹ܭ ʜʜ ඵ Input1,000"$%", →10&( )!# *+Docker ' ……

Slide 21

Slide 21 text

ͱ͍͏Θ͚Ͱࠓ೔ͷֶͼ •αʔόϨε͸ۜͷ஄ؙͰ͸ͳ͍ 'BB4ͷܽ఺΋ߟྀ͢Δ͜ͱ ࣗಈͰεέʔϧΞ΢τ͢Δ1BB4ʢ"84ͩͱ 'BSHBUFʣͷར༻΋ൺֱݕ౼͢Δ͜ͱ

Slide 22

Slide 22 text

ͱ͍͏Θ͚Ͱࠓ೔ͷֶͼ •αʔόϨε͸ۜͷ஄ؙͰ͸ͳ͍ 'BB4ͷܽ఺΋ߟྀ͢Δ͜ͱ ࣗಈͰεέʔϧΞ΢τ͢Δ1BB4ʢ"84ͩͱ 'BSHBUFʣͷར༻΋ൺֱݕ౼͢Δ͜ͱ ˠ࠷ऴతʹ <"1*(BUFXBZ> <'BSHBUF>Ͱ ඵະຬʹͳΓ·ͨ͠

Slide 23

Slide 23 text

ྲྀੴʹͦΖͦΖֶࣗࣗश͸ਏ͍ 5IBOLZPVʂ