Slide 1

Slide 1 text

-*/&ֆจࣈ֓؍ ೥݄೔ ''55 !NBTIBCPX

Slide 2

Slide 2 text

ۙگ w ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ࠾༻Ͱόλόλ w ৽ϝϯόʔͷΦϯϘʔσΟϯάͰόλόλ w ݄ʹࢠͲ΋͕࢈·ΕΔ༧ఆͰ४උʹόλόλ

Slide 3

Slide 3 text

-*/&ֆจࣈͷશମ૾

Slide 4

Slide 4 text

ྺ࢙ w ೥݄ɹإɾه߸ɾݐ෺ɾಈ෺ͳͲͷֆจࣈछྨΛఏڙ։࢝ w ೥݄ɹϜʔϯ΍ϒϥ΢ϯͳͲͷ-*/&ΩϟϥΫλʔͨͪͷֆจࣈ͕छྨ௥Ճ w ೥݄ɹίχʔͳͲछྨͷֆจࣈΛ௥Ճɺ·ͨҎલ͔Β͋ͬͨֆจࣈͷ͏ͪݸͷσβΠϯΛ৽ௐ w ͜ͷλΠϛϯάͰॳΊͯɺֆจࣈΛͭͷελϯϓͷΑ͏ʹͯ͠τʔΫը໘ʹදࣔͤ͞Δ͜ͱ΋Մೳʹ w ೥݄ɹֆจࣈΛେ෯ϦχϡʔΞϧ͠ɺ छྨҎ্ͷֆจࣈ͕ར༻Մೳʹ w ೥݄ɹτʔΫʹจࣈΛೖྗ͢Δͱɺ͓͢͢Ίͷֆจࣈ͕ొ৔͢ΔαδΣετػೳ͕ొ৔ w ೥݄ɹ จࣈͷʮσίจࣈʯ͕৽ͨʹ௥Ճ w ೥݄ɹϛοΩʔϚ΢εɾϋϩʔΩςΟͳͲਓؾΩϟϥΫλʔΛֆจࣈʹͨ͠-*/&ֆจࣈΛൢച։࢝ w ೥݄ɹϢʔβʔ੍͕࡞ͨ͠ʮ-*/&ΫϦΤΠλʔζֆจࣈʯΛൢച։࢝ w ೥݄ɹϝοηʔδ಺ͰΩϟϥΫλʔ͕ಈ͘ʮΞχϝʔγϣϯֆจࣈʯΛൢച։࢝

Slide 5

Slide 5 text

Ұൠ޲͚ͷ෼ྨ w ݺͼํ͕΍΍͍͕͜͠ɺ͍Ζ͍Ζͳ੾Γޱ͕͋Δ w ֆจࣈWTσίจࣈɹˡը૾ͷ಺༰͕Ϟϊ͔จࣈ͔ w ֆจࣈWTΞχϝʔγϣϯֆจࣈɹˡΞχϝʔγϣϯ͢Δ͔͠ͳ͍͔ w ެࣜֆจࣈWTΫϦΤΠλʔζֆจࣈɹˡ࡞ऀ͕اۀ͔Ұൠਓ͔

Slide 6

Slide 6 text

ٕज़తͳࢹ఺Ͱͷ෼ྨ w ։ൃऀ޲͚υΩϡϝϯτʹΑΔͱҎԼͷछྨɻ໊લ͕΍΍͍͜͠ʜ

Slide 7

Slide 7 text

จࣈू߹ͱූ߸Խํࣜ w จࣈίʔυͷ࿩Λ͢Δͱ͖͸ɺҎԼͷͭͷଆ໘ʹ෼͚ͯߟ͑Δ͜ͱ͕ଟ͍ w ࠓճ͸ϓϨʔϯςΩετ͚ͩʹཹ·Βͳ͍ͷͰɺएׯϨΠϠʔ͕ͣΕΔ͕ʜ w จࣈू߹ʢූ߸Խจࣈू߹ɺDPEFEDIBSBDUFSTFUʣ w ʮจࣈʯͱʮ൪߸ʯΛͲ͏ରԠ෇͚Δ͔ʁ w ූ߸Խํࣜʢจࣈූ߸ԽํࣜɺDIBSBDUFSFODPEJOHTDIFNFʣ w ʮ൪߸ʯΛͲͷΑ͏ͳσʔλදݱʹམͱ͠ࠐΉ͔ʁ

Slide 8

Slide 8 text

จࣈू߹

Slide 9

Slide 9 text

࠶ܝ w -*/&Ͱѻ͑Δֆจࣈ͸ҎԼͷछྨ

Slide 10

Slide 10 text

6OJDPEFֆจࣈ w Έͳ͞Μ͕͍ͭ΋࢖͍ͬͯΔ6OJDPEFֆจࣈ🤗🙊✅ w -*/&Ͱ΋ͦͷ··͢΂ͯ࢖͑Δ w ݟͨ໨͸؀ڥґଘʢϑΥϯτґଘʣ w ΋ͱ΋ͱ೔ຊͷܞଳ֤ࣾͷಠ࣮ࣗ૷ͩͬͨ΋ͷ͕ɺ6OJDPEFͰඪ४Խ w ೥ʑ৽͍͠ֆจࣈ͕ఏҊ͞Εɺ৹ٞΛܦͯ௥Ճ͞Ε͍ͯΔ w छྨҎ্ɺόϦΤʔγϣϯʢδΣϯμʔ΍ഽͷ৭ͳͲʣ ҧ͍ΛؚΊΔͱछྨҎ্

Slide 11

Slide 11 text

-*/&ಠࣗͷ6OJDPEFֆจࣈ w ੲ͔Β͋ΔɺҰ൪ʮ-*/&ͬΆ͍ʯֆจࣈɻશ෦Ͱจࣈ

Slide 12

Slide 12 text

-*/&ಠࣗͷ6OJDPEFֆจࣈ w ੲ͔Β͋ΔɺҰ൪ʮ-*/&ͬΆ͍ʯֆจࣈɻશ෦Ͱจࣈ

Slide 13

Slide 13 text

-*/&ಠࣗͷ6OJDPEFֆจࣈ w -*/&0⒏DJBM"DDPVOU.BOBHFS΍ιʔγϟϧ1-64ͷϝοηʔδϚωʔδϟʔ ͳͲɺ֤πʔϧͰ࢖͑Δͷ͕͜ͷจࣈू߹ w -*/&ެࣜΞΧ΢ϯτ͔ΒͷϝοηʔδͰΑ͘࢖ΘΕ͍ͯΔ

Slide 14

Slide 14 text

਺͕߹Θͳ͍ w શ෦Ͱจࣈ͕ͩɺ-*/&0⒏DJBM"DDPVOU.BOBHFSʹ͋Δͷ͸จࣈ w ɹɹɹɹɹɹ͕ͳ͔ͥൈ͚͍ͯΔ w w ʺ

Slide 15

Slide 15 text

-*/&ֆจࣈ w -*/&ΞϓϦͷֆจࣈύϨοτ͔ΒೖྗͰ͖Δֆจࣈ w -*/&ͷʮελϯϓγϣοϓʯ͔Βެࣜֆจࣈ΍ ΫϦΤΠλʔζֆจࣈΛߪೖՄೳ

Slide 16

Slide 16 text

ϓϩμΫτ*%ͱֆจࣈ*% w ϓϩμΫτ*%ͱֆจࣈ*%ͷ૊Έ߹ΘͤͰҰҙʹಛఆͰ͖Δ

Slide 17

Slide 17 text

όʔδϣϯҧ͍ w ࠨΛ֦ுͯ͠ӈʹͳͬͨʁ w ผʑͷϓϩμΫτ*%͕ ৼΒΕ͍ͯΔ w ͋͑ͯॏෳූ߸Խ

Slide 18

Slide 18 text

ʮ-*/&ಠࣗͷ6OJDPEFֆจࣈʯͱͷؔ܎ w -*/&ಠࣗͷ6OJDPEFֆจࣈ͸ɺ -*/&ֆจࣈͷͭͷϓϩμΫτͷதʹɺ ෼ׂͯ͠ऩ࿥͞Ε͍ͯΔ

Slide 19

Slide 19 text

ࡾऀͷแؚؔ܎ w -*/&ֆจࣈ˪-*/&ಠࣗͷ6OJDPEFֆจࣈ w -*/&ֆจࣈˬ6OJDPEFֆจࣈ⾘

Slide 20

Slide 20 text

ූ߸Խํࣜ

Slide 21

Slide 21 text

6OJDPEFֆจࣈ w 6OJDPEFֆจࣈ͸ɺ௨ৗͷ6OJDPEFͷϓϨʔϯςΩετ w ූ߸Խํࣜ͸6OJDPEFͰఆΊΒΕ͍ͯΔ w 65'ɺ65'ɺ65' w -*/&ͷ8FC"1*Ͱ͸ɺ࣮ࡍʹ͸+40/Ͱ΍ΓͱΓ͞ΕΔ w ࢓্༷ɺ+40/͸65'Ͱූ߸Խ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʢ3'$ʣ { "type": "text", "text": "Hello, world 🤗" }

Slide 22

Slide 22 text

-*/&ಠࣗͷ6OJDPEFֆจࣈ w ίʔυදͷਐ਺ͷ਺஋͕ɺ6OJDPEFͷίʔυϙΠϯτʹରԠ͍ͯ͠Δ w ɹɹɹɹɹɹͳΒ6 w 6OJDPEFͷ1SJWBUF6TF"SFBʢࢲ༻ྖҬʣʹׂΓ౰ͯΒΕ͍ͯΔࢲ༻จࣈ w ࢲ༻ྖҬͷதͰ͋Ε͹ɺ޷͖ͳ৔ॴʹ޷͖ͳจࣈΛׂΓ౰ͯͯ0, w ׂΓ౰ͯʹ͍ͭͯɺૹ৴ଆͱड৴ଆͰ߹ҙ͍ͯ͠ͳ͍ͱҙຯ͕ͳ͍ w ଞͷࢲ༻จࣈͰ͸6'''͕༗໊

Slide 23

Slide 23 text

-*/&ಠࣗͷ6OJDPEFֆจࣈ w ௨ৗͷ6OJDPEFֆจࣈͱࠞͥͯ࢖͏͜ͱ΋Ͱ͖Δ w ͲͪΒ΋ී௨ͷ6OJDPEFͷจࣈͳͷͰ { "type": "text", "text": " & 🤗" }

Slide 24

Slide 24 text

-*/&ֆจࣈ w ΫϦΤΠλʔζֆจࣈ·ͰؚΊΔͱ๲େͳ਺ʹͳΓɺ͜Ε͔Β΋૿͑ଓ͚Δ w Ұํɺ6OJDPEFͷࢲ༻ྖҬ͸ จࣈ෼͔֬͠อ͞Ε͍ͯͳ͍

Slide 25

Slide 25 text

-*/&ֆจࣈ ૹ৴ w ϓϨʔϯςΩετ͚ͩͰදݱ͢Δ͜ͱΛఘΊɺ +40/தͷemojisϑΟʔϧυΛซ༻ͯ͠දݱ { "type": "text", "text": "$→$→🤗", "emojis": [ { "index": 0, "productId": "5ac1bfd5040ab15980c9b435", "emojiId": "001" }, { "index": 2, "productId": "5ac1bfd5040ab15980c9b435", "emojiId": "002" } ] }

Slide 26

Slide 26 text

-*/&ֆจࣈ ड৴ w ૹ৴ͱඍົʹϑΥʔϚοτ͕ҟͳΓɺ ୅ସͷจࣈྻͰ΋දݱ͞Ε͍ͯΔͷ͕ಛ௃ { "type": "text", "text": "(love)→(hahaha)→🤗", "emojis": [ { "index": 0, "length": 6, "productId": "5ac1bfd5040ab15980c9b435", "emojiId": "001" }, { "index": 7, "length": 8, "productId": "5ac1bfd5040ab15980c9b435", "emojiId": "002" } ] }

Slide 27

Slide 27 text

-*/&ֆจࣈ ड৴ w 04ͷ௨஌ͳͲɺ-*/&ֆจࣈͷද͕ࣔͰ͖ͳ͍ՕॴͰ͸ɺ ୅ସͷจࣈྻΛؚΜͩtextϑΟʔϧυͷ஋Ͱදࣔ͞ΕΔ { "type": "text", "text": "(love)→(hahaha)→🤗", "emojis": [ { "index": 0, "length": 6, "productId": "5ac1bfd5040ab15980c9b435", "emojiId": "001" }, { "index": 7, "length": 8, "productId": "5ac1bfd5040ab15980c9b435", "emojiId": "002" } ] }

Slide 28

Slide 28 text

-*/&ֆจࣈ ड৴ w ʮ୅ସͷจࣈྻʯͱʮ-*/&ֆจࣈʯ͸ରଟͷؔ܎ʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱʹ஫ҙ w ͭ·Γɺʮ୅ସͷจࣈྻʯ͸ɺTIPSUDPEFͱͯ͠͸࢖͑ͳ͍ (happy)(happy) → (sleepy)(sleepy) → (beer)(beer) → (͋)(͋) →

Slide 29

Slide 29 text

͓ΘΓʹ

Slide 30

Slide 30 text

·ͱΊ w ҎԼͷछྨͷֆจࣈʹ͍ͭͯɺจࣈू߹ͱූ߸ԽํࣜΛݟͨ

Slide 31

Slide 31 text

ʮ-*/&ಠࣗͷ6OJDPEFֆจࣈʯͷഇࢭ

Slide 32

Slide 32 text

ʮ-*/&ಠࣗͷ6OJDPEFֆจࣈʯͷഇࢭ w εʔύʔηοτͰ͋Δʮ-*/&ֆจࣈʯʹऔͬͯ୅ΘΒΕΔ w ʮ-*/&ಠࣗͷ6OJDPEFֆจࣈʯΛؚΜͩաڈͷσʔλΛѻ͏৔߹͸ɺ Ͳ͔͜Ͱม׵͢Δඞཁ͕ग़ͯ͘Δ ഇࢭ

Slide 33

Slide 33 text

͓͠·͍