Slide 1

Slide 1 text

No content

Slide 2

Slide 2 text

About me

Slide 3

Slide 3 text

Kuniwak w ೥৽ଔೖࣾ w ೥+4ݚमߨࢣ w ೥(JUݚमߨࢣ w ೥ςετઃܭݚमߨࢣ w άϧʔϓձࣾͷJ04ςοΫϦʔυ

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

લఏͷ੔ཧ

Slide 6

Slide 6 text

ͷ࠾༻ઓུ

Slide 7

Slide 7 text

w ༏लͳਓΛ࠾༻͢Δ w ༏लͳਓ͕͞Βʹ੒௕Ͱ͖Δ؀ڥΛ༻ҙ͢Δ ࠓ೔͓࿩͢͠Δͷ͸ͬͪ͜

Slide 8

Slide 8 text

ͷݚमઓུ

Slide 9

Slide 9 text

w ख͕͚͍ͯΔࣄۀ෼໺͕ͱͯ΋ଟ͍ w 4/4ήʔϜϚονϯάϔϧεέΞ
 ϑΥτϒοΫϏϡʔςΟ w ͞ΒʹɺͦΕͧΕͷࣄۀ͝ͱʹݴޠ΍
 ϓϥοτϑΥʔϜ͕ҟͳΔ w ٕज़ݚमͰ͸ͦΕͧΕͷࣄۀͰඞཁͳ
 ٕज़෼໺Ͱڞ௨͢Δ΋ͷ͚ͩΛѻ͏

Slide 10

Slide 10 text

ݚम಺༰ͷ঺հ

Slide 11

Slide 11 text

w ࠓ೥ͷݚम෼໺͸ɺ(JU%#ઃܭɾςετ
 ηΩϡϦςΟ"84 w ݚम಺༰͸ͦΕͧΕͷ෼໺ͷϓϩ͕୲౰ w ,VOJXBL͸ʮઃܭɾςετʯ෼໺ͷ୲౰ ࠓճ͸ࢲͷ୲౰ൣғͷ͓࿩Λ͠·͢

Slide 12

Slide 12 text

͜͜·Ͱͷ·ͱΊ w ϛΫγΟάϧʔϓͷࣄۀ෼໺͸͞·͟· w ݚमՊ໨͸֤ࣄۀͰڞ௨͢Δٕज़͔Βબ͹ΕΔ w ݚम͸ͦΕͧΕͷٕज़෼໺ͷϓϩ͕୲౰

Slide 13

Slide 13 text

೥લͷݚम

Slide 14

Slide 14 text

https://goo.gl/kRZe5b ೥ લ

Slide 15

Slide 15 text

ߨٛςετۦಈֶश ೥ લ

Slide 16

Slide 16 text

ߨٛ ೥ લ

Slide 17

Slide 17 text

೥ લ

Slide 18

Slide 18 text

೥ લ

Slide 19

Slide 19 text

ςετۦಈֶश ೥ લ

Slide 20

Slide 20 text

೥ લ

Slide 21

Slide 21 text

೥ લ

Slide 22

Slide 22 text

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ͸ ͲΜͳݚमΛ͍ͯ͠Δʜʁ ೥ લ

Slide 23

Slide 23 text

w ݱ৔͕͓͑͠Δ w ࣗ෼Ͱͦͩͭ ೥ લ

Slide 24

Slide 24 text

ࠓ೥ͷݚम Ξοϓσʔτ͠·ͨ͠ʂ

Slide 25

Slide 25 text

ϖΞϓϩ ߨٛςετۦಈֶश ϖΞ͸डߨऀಉ࢜

Slide 26

Slide 26 text

ߨٛ

Slide 27

Slide 27 text

No content

Slide 28

Slide 28 text

ςετۦಈֶश
 ʢϖΞϓϩʣ

Slide 29

Slide 29 text

No content

Slide 30

Slide 30 text

ߨٛ ςετۦಈֶश
 ʢϖΞϓϩʣ ୹͍࣌ؒͰ܁Γฦ͢͜ͱͰ
 هԱͷఆணΛૂ͏

Slide 31

Slide 31 text

ͳͥϖΞϓϩʁ

Slide 32

Slide 32 text

w ϖΞϓϩͷޮՌʹ஌ࣝڞ༗͕͋Δ w ֶͼ΍ؾ͖ͮͷڞ༗ʹͭͳ͕Δ w ҰਓͰֶͿΑΓޮՌ͕ߴ͍ͱ͍͏࣮ײ
 ʢલʹࢀՃͨ͠5%%#PPU$BNQͰͷײ૝ʣ w ҰਓͰ΍ΔΑΓָ͍͠

Slide 33

Slide 33 text

ײ૝͸࣮ࡍͷडߨऀ͔Β
 ͓ௌ͖͍ͩ͘͞

Slide 34

Slide 34 text

͜͜·Ͱͷ·ͱΊ w ςετɾઃܭݚम͸ߨٛςετۦಈֶश
 ʢϖΞϓϩʣͷܗࣜͰ࣮ࢪ w ϖΞϓϩ͸ֶͼΛ࠷େԽͤ͞ΔͨΊͷ޻෉

Slide 35

Slide 35 text

୲౰෼໺ͷൿ࿩ ͪΐͬͱ୤ઢ

Slide 36

Slide 36 text

w ςετ͸શࣾతʹڞ௨͢Δཁૉͳ͸͕ͣͩɺ
 ݚम͕࣮ࢪ͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨ w ݁Ռͱͯ͠ɺ͋·Γ࣭ͷྑ͘ͳ͍ςετ͕
 ଟ͋͘Γɺ͜Ε·Ͱͱͯ΋ࠔΒ͞Ε͖ͯͨ w ͔͠͠ݱ୅ͷޮ཰తɾอक༰қͳ։ൃʹ͸
 ςετ͕ඞਢͳ͸ͣ ςετݚमΛ͍ͨ͠ʂͱئ͍ͬͯͨ

Slide 37

Slide 37 text

,VOJXBL͸ػΛ
 ͏͔͕͍ͬͯͨʜ

Slide 38

Slide 38 text

ݚमޙͷৼΓฦΓ ,VOJXBL͸+4୲౰ߨࢣͩͬͨ

Slide 39

Slide 39 text

ςετͷݚम΍ͬͨํ͕͍͍ͱࢥ͍·͢ ݕ౼͠·͢ʔ ݚमʹ͍ͭͯԿ͔͝ҙݟ͋Γ·͔͢ʁ ʢ݁Ռతʹ࣮ݱ͠ͳ͔ͬͨʣ

Slide 40

Slide 40 text

ཌ೥ͷৼΓฦΓ ,VOJXBL͸(JU୲౰ߨࢣͩͬͨ

Slide 41

Slide 41 text

ςετͷݚम΍ͬͨํ͕͍͍ͱࢥ͍·͢ ͡Όɺ͡Ό͓͋ئ͍͠·͢ʔʜ ݚमʹ͍ͭͯԿ͔͝ҙݟ͋Γ·͔͢ʁ

Slide 42

Slide 42 text

ςετݚम͸ݱ৔ͷ
 எ·͵౒ྗ ʹ
 ΑͬͯͶ͡ࠐ·Εͨʂ

Slide 43

Slide 43 text

͜͜·Ͱͷ·ͱΊ w ݚम෼໺͸ݱ৔ͷ੠ʹԠͯ͡
 ܾΊΒΕ͍ͯΔ w ݴ͍ଓ͚Δ͜ͱେࣄ

Slide 44

Slide 44 text

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ͸ ͲΜͳݚमΛ͍ͯ͠Δʜʁ

Slide 45

Slide 45 text

w ݱ৔͕͓͑͠Δ w ඞཁͳٕज़Λֶ΂Δ