Slide 1

Slide 1 text

LBOB[BXBSCप೥,15 LBOB[BXBSCNFFUVQ ೥݄೔

Slide 2

Slide 2 text

݄೔͕ܦͭͷ͸ ͸΍͍΋ͷͰ

Slide 3

Slide 3 text

,BOB[BXBSC͕։͔࢝Β ೥ܦͪ·ͨ͠ɻ

Slide 4

Slide 4 text

ࠓ͔Β,15͠·͢

Slide 5

Slide 5 text

ࢀՃऀσʔλΛݟΑ͏ʂʂ

Slide 6

Slide 6 text

ࢀՃऀσʔλ

Slide 7

Slide 7 text

ݟ΍ͯ͘͢͠Έ·ͨ͠

Slide 8

Slide 8 text

σʔλूܭ લ೥౓ൺ ऩೖ ࢧग़ ଛӹ ࢀՃऀ਺ ৽نࢀՃ਺ ঁੑࢀՃ਺ ֶੜࢧԉ਺ ߹ಉษڧձল͘ ݝ֎-5ࢧԉ਺ ೥ = = = ೥ = = = = = =

Slide 9

Slide 9 text

ऩӹ ࢧԉ ࠙਌ձ༨৒ۚ ೥ ೥ ऩӹ ऩೖ ऩӹͷ಺༁ 61

Slide 10

Slide 10 text

අ༻ ࢪઃྉ ֶੜࢧԉ ݝ֎-5ࢧԉ EPPSLFFQFSඅ ϊϕϧςΟඅ ͦͷଞ ೥ ೥ අ༻ ࢧग़ අ༻ͷ಺༁ %80/

Slide 11

Slide 11 text

ਪҠΛݟ͑ΔԽͯ͠Έͨ

Slide 12

Slide 12 text

ࢀՃऀ਺ ೥ ೥ ೥ ೥ ೥

Slide 13

Slide 13 text

ऩࢧɾ࢒ۚ ೥ ೥ ೥ ೥ ೥ ऩೖ ɹࢧग़ ࢒ۚ

Slide 14

Slide 14 text

୯ҐΛ্͛ͯΈ·ͨ͠

Slide 15

Slide 15 text

ऩࢧɾ࢒ۚ ୯Ґɿઍԁ ೥ ೥ ೥ ೥ ೥ ऩೖ ɹࢧग़ ࢒ۚ

Slide 16

Slide 16 text

प೥,15

Slide 17

Slide 17 text

,15ͱ͸ w ,FFQɾɾɾܧଓ͍ͨ͜͠ͱɺྑ͔ͬͨ͜ͱ w 1SPCMFNɾɾ໰୊఺ɺμϝͩͬͨ͜ͱ w 5SZɾɾɾɾվળ఺ɺνϟϨϯδ

Slide 18

Slide 18 text

೥౓ͷ,15ͷલʹ

Slide 19

Slide 19 text

5SZ ೥౓ͷ,15 w དྷ೥ͦ͜ΦϑϥΠϯձ͍ͨ͠

Slide 20

Slide 20 text

5SZ ೥౓ͷ,15 w དྷ೥ͦ͜ΦϑϥΠϯձ͍ͨ͠ .FFUVQ ͸ΦϑϥΠϯ։࠵Ͱ͖·ͨ͠

Slide 21

Slide 21 text

೥౓ͷ,15

Slide 22

Slide 22 text

,FFQ w ܧଓͯ͠֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ ΈΜͳͷ$4*35 w ΦϑϥΠϯ։࠵Ͱ͖ͨ w 3VCZωλͰΠϕϯτ͕Ͱ͖ͨ w ه೦ϊϕϧςΟ࡞੒Λܧଓ

Slide 23

Slide 23 text

,FFQ w ܧଓͯ͠֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ ΈΜͳͷ$4*35 w ΦϑϥΠϯ։࠵Ͱ͖ͨ w 3VCZωλͰΠϕϯτ͕Ͱ͖ͨ w ه೦ϊϕϧςΟ࡞੒Λܧଓ େാ͞ΜɺҪᖒ͞Μʹײँ

Slide 24

Slide 24 text

,FFQ w ܧଓͯ͠֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ ΈΜͳͷ$4*35 w ΦϑϥΠϯ։࠵Ͱ͖ͨ w 3VCZωλͰΠϕϯτ͕Ͱ͖ͨ w ه೦ϊϕϧςΟ࡞੒Λܧଓ େാ͞ΜɺҪᖒ͞Μʹײँ .FFUVQͰ࣮ݱͰ͖ͨ

Slide 25

Slide 25 text

,FFQ w ܧଓͯ͠֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ ΈΜͳͷ$4*35 w ΦϑϥΠϯ։࠵Ͱ͖ͨ w 3VCZωλͰΠϕϯτ͕Ͱ͖ͨ w ه೦ϊϕϧςΟ࡞੒Λܧଓ େാ͞ΜɺҪᖒ͞Μʹײँ .FFUVQͰ࣮ݱͰ͖ͨ .FFUVQͰ3BJMTͷΦϯϥΠϯϋϯζΦϯ Ճ౻͞Μʹײँʂ

Slide 26

Slide 26 text

,FFQ w ܧଓͯ͠֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ ΈΜͳͷ$4*35 w ΦϑϥΠϯ։࠵Ͱ͖ͨ w 3VCZωλͰΠϕϯτ͕Ͱ͖ͨ w ه೦ϊϕϧςΟ࡞੒Λܧଓ େാ͞ΜɺҪᖒ͞Μʹײँ .FFUVQͰ࣮ݱͰ͖ͨ .FFUVQͰ3BJMTͷΦϯϥΠϯϋϯζΦϯ Ճ౻͞Μʹײँʂ ೥͔Βܧଓ ೥͸ه೦5γϟπɺ೥͸ه೦εςοΧʔ ͍͕ͪΈ͞Μɺਗ਼ݪ͞ΜɺҪᖒ͞Μʹײँʂ

Slide 27

Slide 27 text

1SPCMFN w ฏۉ೥ྸ͕ߴ͍ w ए͍৽نࢀՃऀΛϦΫϧʔτग़དྷ͍ͯͳ͍

Slide 28

Slide 28 text

5SZ w ଞͷษڧձͱ߹ಉͰ-5͍ͨ͠