Slide 1

Slide 1 text

Nyoho @ Python Charity Talks 2021 ॳ৺ऀ/ZPIPɺ ిࢠ޻࡞ʹೖ໳ɻ

Slide 2

Slide 2 text

- ๺㝳೗๏ (͖͍ͨͩΏ͖ͷΓ) - ೔༵ϓϩάϥϚ (झຯϓϩάϥϚ) - ిࢠ޻࡞ॳ৺ऀ ͋Μͨ͊୭ͳΜ

Slide 3

Slide 3 text

ిࢠ޻࡞ ͳΜ΋Θ͔ΒΜ

Slide 4

Slide 4 text

Ͱ΋ɺͣͬͱʜʜ ిࢠ޻࡞΍ͬͯΈ͔ͨͬͨ

Slide 5

Slide 5 text

<ిࢠ޻࡞ͳΜ΋Θ͔ΒΜ>ͷ಺༁

Slide 6

Slide 6 text

<ిࢠ޻࡞ͳΜ΋Θ͔ΒΜ>ͷ಺༁ ԿΛങ͑͹͍͍ͷ

Slide 7

Slide 7 text

<ిࢠ޻࡞ͳΜ΋Θ͔ΒΜ>ͷ಺༁ ԿΛങ͑͹͍͍ͷ Ͳ͏ͭͳ͛͹

Slide 8

Slide 8 text

<ిࢠ޻࡞ͳΜ΋Θ͔ΒΜ>ͷ಺༁ ԿΛങ͑͹͍͍ͷ Ͳ͏ͭͳ͛͹ ϓϩάϥϜ͸Ͳ͏ॻ͘ͷ

Slide 9

Slide 9 text

<ిࢠ޻࡞ͳΜ΋Θ͔ΒΜ>ͷ಺༁ ←ͦΕ͸ɺ·͋Θ͔Δ ԿΛങ͑͹͍͍ͷ Ͳ͏ͭͳ͛͹ ϓϩάϥϜ͸Ͳ͏ॻ͘ͷ

Slide 10

Slide 10 text

Θ͠

Slide 11

Slide 11 text

ιϑτ΢ΣΞ PROGRAM Θ͠

Slide 12

Slide 12 text

ιϑτ΢ΣΞ PROGRAM Θ͠

Slide 13

Slide 13 text

ιϑτ΢ΣΞ PROGRAM ϋʔυ΢ΣΞ CPU ϝϞϦ Ճ଎౓ηϯα GPS δϟΠϩηϯα εΫϦʔϯ GPU όε Networking Χϝϥ ؾѹܭ ۙ઀ηϯα όε όε όε ྫ͑͹J1IPOFΞϓϦ͸ॻ͚Δ͕ʜʜ Θ͠

Slide 14

Slide 14 text

ιϑτ΢ΣΞ PROGRAM ϋʔυ΢ΣΞ CPU ϝϞϦ Ճ଎౓ηϯα GPS δϟΠϩηϯα εΫϦʔϯ GPU όε Networking Χϝϥ ؾѹܭ ۙ઀ηϯα όε όε όε ྫ͑͹J1IPOFΞϓϦ͸ॻ͚Δ͕ʜʜ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Θ͠

Slide 15

Slide 15 text

<ిࢠ޻࡞ͳΜ΋Θ͔ΒΜ>ͷ಺༁ ԿΛങ͑͹͍͍ͷ Ͳ͏ͭͳ͛͹ ϓϩάϥϜ͸Ͳ͏ॻ͘ͷ 済

Slide 16

Slide 16 text

<ిࢠ޻࡞ͳΜ΋Θ͔ΒΜ>ͷ಺༁ ԿΛങ͑͹͍͍ͷ Ͳ͏ͭͳ͛͹ ϓϩάϥϜ͸Ͳ͏ॻ͘ͷ 済 ੢ຊ͞Μʹ ՝୊Λ ग़ͯ͠΋Β͏!

Slide 17

Slide 17 text

੢ຊ͞Μ͔Β՝୊Λग़ͯ͠΋Β͍ͬͯΔ༷ࢠ - Nyoho: ॳ৺ऀೖ໳޲͚ͱͯ͜͠ͷลΛങͬͯ΍ͬͱ͍ͯ͘Εͱ ͍͏՝୊ΛͿͬࠐΜͰ͍ͩ͘͞ - nishimotz: ͡Ό͋ Raspberry Pi Pico Ͱ LνΧ Λ࠷ॳͷ໨ඪʹ͠ ·͠ΐ͏͔ɻ͍҆͠ྲྀߦͬͯΔٕ͠దͷ৺഑͕ͳ͍͠

Slide 18

Slide 18 text

͞ΒʹԿΛങ͏͔૬ஊ

Slide 19

Slide 19 text

͞ΒʹԿΛങ͏͔૬ஊ

Slide 20

Slide 20 text

͞ΒʹԿΛങ͏͔૬ஊ

Slide 21

Slide 21 text

ങͬͨ΋ͷ 1.ʲI-11396ʳRGBΠϧϛωʔγϣϯϑϧΧϥʔLED OST1MA58K1B Ձ֨:ˇ40 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ40 2.ʲI-12167ʳRGBϑϧΧϥʔLED 5mm OSTAMA5B31A ΞϊʔυίϞϯ Ձ֨:ˇ50 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ50 3.ʲI-11577ʳ3mm੺৭LED 625nm 70౓ OSR5JA3Z74A Ձ֨:ˇ10 × ਺ྔ:5 = ߹ܭ:ˇ50 4.ʲI-11578ʳ3mm੨৭LED 470nm 70° OSB5YU3Z74A Ձ֨:ˇ20 × ਺ྔ:4 = ߹ܭ:ˇ80 5.ʲI-11637ʳ3mmԫ྘৭LED 570nm 70౓ OSG8HA3Z74A Ձ֨:ˇ10 × ਺ྔ:5 = ߹ܭ:ˇ50 6.ʲI-09851ʳ3mmന৭LED LEBWL34A06AA00 Ձ֨:ˇ10 × ਺ྔ:5 = ߹ܭ:ˇ50 7.ʲI-11639ʳ3mmԫ৭LED 590nm 70౓ OSY5JA3Z74A Ձ֨:ˇ20 × ਺ྔ:3 = ߹ܭ:ˇ60 8.ʲI-12605ʳ5mm੺৭LED 625nm OSR5JA5E34B Ձ֨:ˇ10 × ਺ྔ:5 = ߹ܭ:ˇ50 9.ʲI-11985ʳ5mm੨྘৭LED 505nm OSBG5111A Ձ֨:ˇ20 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ20 10.ʲR-25101ʳΧʔϘϯ఍߅(୸ૉൽບ఍߅) 1/4W100Ω (100ຊೖ) Ձ֨:ˇ100 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ100 (1ାͷ৔߹͸ˇ100ԁ/2ାҎ্ͷ৔߹͸୯Ձˇ90ԁ) 11.ʲR-25181ʳΧʔϘϯ఍߅(୸ૉൽບ఍߅) 1/4W180Ω (100ຊೖ) Ձ֨:ˇ100 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ100 (1ାͷ৔߹͸ˇ100ԁ/2ାҎ্ͷ৔߹͸୯Ձˇ90ԁ) 12.ʲR-25221ʳΧʔϘϯ఍߅(୸ૉൽບ఍߅) 1/4W220Ω (100ຊೖ) Ձ֨:ˇ100 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ100 (1ାͷ৔߹͸ˇ100ԁ/2ାҎ্ͷ৔߹͸୯Ձˇ90ԁ) 13.ʲR-25331ʳΧʔϘϯ఍߅(୸ૉൽບ఍߅) 1/4W330Ω (100ຊೖ) Ձ֨:ˇ100 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ100 (1ାͷ৔߹͸ˇ100ԁ/2ାҎ্ͷ৔߹͸୯Ձˇ90ԁ) 14.ʲR-25102ʳΧʔϘϯ఍߅(୸ૉൽບ఍߅) 1/4W1kΩ (100ຊೖ) Ձ֨:ˇ100 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ100 (1ାͷ৔߹͸ˇ100ԁ/2ାҎ্ͷ৔߹͸୯Ձˇ90ԁ) 15.ʲP-00327ʳి஑ϘοΫε ୯3×2ຊ ϦʔυઢɾεΠον෇ Ձ֨:ˇ70 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ70 16.ʲI-05886ʳCdSηϧ(1MΩ)GL5528(4ݸೖ) Ձ֨:ˇ100 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ100 17.ʲT-03639ʳ͸Μͩٵऔث GS-108 Ձ֨:ˇ1,100 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ1,100 18.ʲT-02537ʳ͸Μͩͯ͜୆ ST-11 Ձ֨:ˇ730 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ730 19.ʲP-12031ʳ0.96Πϯν 128×64υοτ༗ػELσΟεϓϨΠ(OLED) ന৭ Ձ֨:ˇ580 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ580 20.ʲP-14435ʳ༗ػELσΟεϓϨΠ 0.95Πϯν 96×64υοτ RGB Ձ֨:ˇ1,280 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ1,280 21.ʲC-04398ʳࡉϐϯϔομ 1×20 Ձ֨:ˇ20 × ਺ྔ:5 = ߹ܭ:ˇ100 (1ݸͷ৔߹͸ˇ20ԁ/10ݸҎ্ͷ৔߹͸୯Ձˇ18ԁ) 22.ʲT-14456ʳ͸Μͩͯ͝ FX600-02 Ձ֨:ˇ4,200 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ4,200 23.ʲC-05159ʳϒϨουϘʔυɾδϟϯύʔϫΠϠ(Φε-Φε)ηοτ ֤छ ߹ܭ60ຊҎ্ Ձ֨:ˇ220 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ220 24.ʲK-15232ʳKXTC9-2050࢖༻3࣠Ճ଎౓ηϯαϞδϡʔϧ Ձ֨:ˇ500 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ500 25.ʲK-04912ʳখܕѹిৼಈδϟΠϩϞδϡʔϧ Ձ֨:ˇ400 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ400 26.ʲM-08761ʳϚΠΫϩαʔϘ9g SG-90 Ձ֨:ˇ400 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ400 27.ʲP-05155ʳϛχϒϨουϘʔυ BB-601(ന) Ձ֨:ˇ130 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ130 (1ݸͷ৔߹͸ˇ130ԁ/2ݸҎ্ͷ৔߹͸୯Ձˇ120ԁ) 28.ʲP-00315ʳϒϨουϘʔυ EIC-801 Ձ֨:ˇ270 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ270 29.ʲK-16149ʳRaspberry Pi Pico ϕʔγοΫηοτ Ձ֨:ˇ730 × ਺ྔ:1 = ߹ܭ:ˇ730

Slide 22

Slide 22 text

ಧ͍ͨʙ̇

Slide 23

Slide 23 text

͋Γ͕ͱ͏ 1Z$PO޿ౡ4MBDL

Slide 24

Slide 24 text

·ͣ͸Μͩ෇͚ ὑॳΊͯͷ͸Μͩ෇͚ὑ

Slide 25

Slide 25 text

·ͣ͸Μͩ෇͚ 3BTQCFSSZ1J1JDPʹ ϐϯϔομΛ͸Μͩ෇͚

Slide 26

Slide 26 text

·ͣ͸Μͩ෇͚ 3BTQCFSSZ1J1JDPʹ ϐϯϔομΛ͸Μͩ෇͚ ˛ϒϨουϘʔυ ˛͸Μͩͯ͝ ˝ͯ͜୆ ˛ϒϨουϘʔυ ˛͸Μͩ ˡ3BTQCFSSZ1J1JDP ˝δϟΠϩ

Slide 27

Slide 27 text

No content

Slide 28

Slide 28 text

͍Α͍Αͭͳ͛Δ

Slide 29

Slide 29 text

࡞ྫͷαΠτΛ͍ͬͺ͍ ڭ͑ͯ΋Β͏

Slide 30

Slide 30 text

!͋Γ͕ͱ͏! !1Z$PO޿ౡ4MBDL!

Slide 31

Slide 31 text

αʔϘϞʔλͱ ͭͳ͍ͰΈͨ

Slide 32

Slide 32 text

ͭͳ͔͗ͨ GPIO 0 GND VBUS αʔϘϞʔλ SG-90

Slide 33

Slide 33 text

ιϑτ΢ΣΞ͸ .JDSP1ZUIPO

Slide 34

Slide 34 text

- ιϑτ΢ΣΞ͸MicroPython - ύιίϯʹ Thonny ͱ͍͏ΞϓϦΛೖΕΔ →→ - Raspberry Pi Pico ͱ ύιίϯʹUSBͰͭͳ͙ɻ - Thonny ͔ΒίʔυΛॻ͍࣮ͯߦ ιϑτ΢ΣΞ෦෼ Raspberry Pi Pico ύιίϯͷUSB ϓϩάϥϜΛೖΕΔ

Slide 35

Slide 35 text

Ξοϓϩʔυ஫: ͜͜͸ಈը͕ྲྀΕ͍ͯͨͱ఻Θ͍ͬͯΔɻ

Slide 36

Slide 36 text

Ξοϓϩʔυ஫: ͜͜͸ಈը͕ྲྀΕ͍ͯͨͱ఻Θ͍ͬͯΔɻ

Slide 37

Slide 37 text

ָثͰ͖ͨ

Slide 38

Slide 38 text

- GPIO (general purpose input/output) - ͜ͷαʔϘϞʔλ͸ύϧε৴߸Λड͚ͯɺ֯౓ΛมԽͤ͞Δ αʔϘ͸(1*0ʹܨ͍Ͱ੍ޚ from machine import PWM, Pin import utime servo = PWM(Pin(0)) servo.freq(50) max_duty = 65025 deg_m90 = 0.025 # -90 deg deg_0 = 0.0725 # 0 deg deg_p90 = 0.12 # +90 deg def rot(deg): servo.duty_u16(int(max_duty*((deg/90.0)*(deg_p90-deg_0)+deg_0))) while True: rot(0.0) utime.sleep(0.5) rot(-40.0) ... ←)[ͷύϧεʹઃఆͯ͋͠Δ

Slide 39

Slide 39 text

δϟΠϩɾՃ଎౓ηϯα Λͭͳ͍ͰΈͨ

Slide 40

Slide 40 text

- ग़͢஋͸Ξφϩά৴߸ɺిѹͱͯ͠ग़ͯ͘Δ - Ξφϩάσδλϧม׵ϙʔτ (ADC) ʹͭͳ͙ - Raspberry Pi Pico ͸ʮ3ϙʔτʯ૷උ δϟΠϩɾՃ଎౓ηϯαΛͭͳ͍ͰΈͨ

Slide 41

Slide 41 text

"͜ΕΛ࢖͑͹ʜʜ

Slide 42

Slide 42 text

#ڧԽֶशͰ͖Δͷ Ͱ͸

Slide 43

Slide 43 text

ϒϥϯίͷڧԽֶश

Slide 44

Slide 44 text

Ξοϓϩʔυ஫: ͜͜͸ಈը͕ྲྀΕ͍ͯͨͱ఻Θ͍ͬͯΔɻ

Slide 45

Slide 45 text

Ξοϓϩʔυ஫: ͜͜͸ಈը͕ྲྀΕ͍ͯͨͱ఻Θ͍ͬͯΔɻ

Slide 46

Slide 46 text

No content

Slide 47

Slide 47 text

No content

Slide 48

Slide 48 text

ʊਓਓਓਓʊ ʼɹໟࢳɹʻ ʉ̮̮̮̮ʉ

Slide 49

Slide 49 text

No content

Slide 50

Slide 50 text

No content

Slide 51

Slide 51 text

ʊਓਓਓʊ ʼɹຊɹʻ ʉ̮̮̮ʉ

Slide 52

Slide 52 text

No content

Slide 53

Slide 53 text

ʊਓਓਓਓਓʊ ʼɹׂΓṟɹʻ ʉ̮̮̮̮̮ʉ

Slide 54

Slide 54 text

No content

Slide 55

Slide 55 text

No content

Slide 56

Slide 56 text

ʊਓਓਓਓਓਓʊ ʼɹख๓͍ࢳɹʻ ʉ̮̮̮̮̮̮ʉ

Slide 57

Slide 57 text

No content

Slide 58

Slide 58 text

ʊਓਓਓਓਓʊ ʼɹςʔϓɹʻ ʉ̮̮̮̮̮ʉ

Slide 59

Slide 59 text

No content

Slide 60

Slide 60 text

ʊਓਓਓਓਓਓਓʊ ʼɹ୯ͳΔॏΓɹʻ ʉ̮̮̮̮̮̮̮ʉ

Slide 61

Slide 61 text

No content

Slide 62

Slide 62 text

࣠Ճ଎౓ ηϯα

Slide 63

Slide 63 text

αʔϘϞʔλͰΏΒ͢

Slide 64

Slide 64 text

ڧԽֶश ΏΕΛֶश

Slide 65

Slide 65 text

Ξοϓϩʔυ஫: ͜͜͸ಈը͕ྲྀΕ͍ͯͨͱ఻Θ͍ͬͯΔɻ

Slide 66

Slide 66 text

Ξοϓϩʔυ஫: ͜͜͸ಈը͕ྲྀΕ͍ͯͨͱ఻Θ͍ͬͯΔɻ

Slide 67

Slide 67 text

ͩΜͩΜֶशͯ͠େ͖ͳΏΕʹ Ξοϓϩʔυ஫: ͜͜͸ಈը͕ྲྀΕ͍ͯͨͱ఻Θ͍ͬͯΔɻ

Slide 68

Slide 68 text

-ͦΕͳΓʹֶश͢Δ! -Qֶशͱݺ͹ΕΔํ๏Λ࣮૷ - 3࣠Ճ଎౓ηϯαͷ஋ (x,y,z) Λঢ়ଶͱ͢Δ - ӈʹ༳Β͔͢ɺࠨʹ༳Β͔͢ͷߦಈΛαʔϘϞʔλΛ੍ޚ - େ͖͍ΏΕʹใुΛ༩͑Δ -300ճ(Τϐιʔυ)͙Β͍΍Δͱ݁ߏେ͖͘ ϒϥϯίͷڧԽֶश

Slide 69

Slide 69 text

͓΋͠Ζ͍

Slide 70

Slide 70 text

͜ͷ͓΋͠Ζ͞͸ʜʜ

Slide 71

Slide 71 text

Θ͠ ϋʔυ΢ΣΞ ιϑτ΢ΣΞ CPU ϝϞϦ Ճ଎౓ηϯα GPS δϟΠϩηϯα εΫϦʔϯ GPU όε Networking Χϝϥ ؾѹܭ ۙ઀ηϯα όε όε όε PROGRAM

Slide 72

Slide 72 text

Θ͠ ϋʔυ΢ΣΞ ιϑτ΢ΣΞ CPU ϝϞϦ Ճ଎౓ηϯα GPS δϟΠϩηϯα εΫϦʔϯ GPU όε Networking Χϝϥ ؾѹܭ ۙ઀ηϯα όε όε όε PROGRAM \\ ͪΐͬͱΘ͔Δ // Raspberry Pi Pico

Slide 73

Slide 73 text

ࣗ෼ͷͰ͖Δ͜ͱ ͕޿͕ͬͨͷΛײͨ͡ ͸͖ͬΓ https://unsplash.com/photos/3WMjImq5syU