Slide 1

Slide 1 text

ΦϨΦϨ("4͔Β.BLF ΁ͷҠߦΛݕ౼ͯ͠Έͨ LBOB[BXBSCNFFUVQ ೥݄೔

Slide 2

Slide 2 text

!DPUUPO@EFTV 8FCΤϯδχΞෆ຾঱ΤϯδχΞ

Slide 3

Slide 3 text

Ҏલʹ

Slide 4

Slide 4 text

<ΦϨΦϨ("4Λ7ϥϯλ ΠϜͰಈ͔͍ͨ͠>ͬͯ

Slide 5

Slide 5 text

ൃදͨ͠ͷͰ͕͍֮͑ͯ͢ ·͔͢ʁ

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

No content

Slide 9

Slide 9 text

.BLFͰ୅ߦͰ͖ͳ͍͔Ҡ ߦΛݕ౼ͯ͠Έͨ

Slide 10

Slide 10 text

ΦϨΦϨ("4͔Β.BLF ΁ͷҠߦΛݕ౼ͯ͠Έͨ LBOB[BXBSCNFFUVQ ೥݄೔

Slide 11

Slide 11 text

ΞδΣϯμ .BLFͱ͸ .BLFͰγφϦΦ࡞੒ɾ࣮ߦ ·ͱΊ

Slide 12

Slide 12 text

.BLFͱ͸ IUUQTXXXNBLFDPNFO

Slide 13

Slide 13 text

.BLFͱ͸ w چ*OUFHSPNBU w 4BB4ࣗಈԽαʔϏεͷͭ w ϊʔίʔυπʔϧͰΠϕϯτΛ τϦΨʔͱͯ͠ॲཧΛܨ࣮͗ݱ ͍ͨ͠ػೳΛߏ੒͢Δ

Slide 14

Slide 14 text

.BLFͰγφϦΦ ࡞੒ɾ࣮ߦ

Slide 15

Slide 15 text

γφϦΦ࡞੒ αʔϏεΛબ୒ ࣮ߦ͍ͨ͠ػೳΛબ୒ ৚݅౳Λઃఆ

Slide 16

Slide 16 text

γφϦΦ࡞੒ (PPHMF$BMFOEBSΛ௥Ճ (PPHMF4IFFUTΛ௥Ճ 5XJUUFSΛ௥Ճ

Slide 17

Slide 17 text

(PPHMF$BMFOEBS w 4FBSDI&WFOUTΛબ୒ w Πϕϯτͷநग़৚݅Λઃఆ

Slide 18

Slide 18 text

(PPHMF4IFFUT w 6QEBUFB$FMMΛબ୒ w ߋ৽͢Δηϧͷ৚݅Λઃఆ (PPHMF$BMFOEBSͰ औಘ߲ͨ͠໨

Slide 19

Slide 19 text

5XJUUFS w $SFBUFB5XFFUΛબ୒ w πΠʔτ಺༰Λઃఆ (PPHMF$BMFOEBSͰ औಘ߲ͨ͠໨

Slide 20

Slide 20 text

γφϦΦ࡞੒

Slide 21

Slide 21 text

γφϦΦ࣮ߦ ΫϦοΫ

Slide 22

Slide 22 text

γφϦΦ࣮ߦ ͷσϞ

Slide 23

Slide 23 text

·ͱΊ (PPHMF$BMFOEBSͱ(PPHMF4IFFUT ͱ࿈ܞͯ͠πΠʔτ·ͰͰ͖ͨ 7ϥϯλΠϜ༻ʹ("4Λमਖ਼͢Δ ΑΓ΋खܰ ࡉ͔͍৚݅ͳͲࢦఆͰ͖Δ͔͸͜ Ε͔Βௐࠪ