Slide 1

Slide 1 text

͍͟ͱ͍͏ͱ͖ʹ໾ཱͬͨʂ *P$ʢ*OUFSOFUPG$BUTʣΨδΣοτ Ͷ͜IoTLT vol. 9 ͳͳΈΜ

Slide 2

Slide 2 text

ͳͳΈΜͷࣗݾ঺հʢIoT→εϚʔτϋ΢εʣ • ๭௨৴ձࣾۈ຿ɺҰ؏ͯ͠৽نࣄۀاըɾ։ൃʹैࣄ • ࣗసंγΣΞ🚲ɺFinTechαʔϏεͷ্ཱͪ͛ɺ৽ػछεϚϗͷ։ൃPMɺ ೔ຊञ🍶ͷӽڥൢചϏδωε • IoTΨδΣοτΛझຯͰ࢖͍ʢ࡞Γʣɺهࣄࣥචதʢ2017೥͔Βྦྷܭ30هࣄҎ্ʣ • 2017೥ɺ޿͍ҰށݐͯʹҾͬӽ͠ɻʮ͓͏ͪϋοΫʢIoTϋ΢εʣʯΛ࢝Ί ͨ • ೣ3ඖͱՈ଒2ਓ͕շదʹաͤ͝ΔIoTϋ΢εΛ࣮ݱ • 2022೥ɺ஍ํҠॅ͠ɺ͞Βʹ޿͍ҰށݐͯʹҾͬӽ͠ɻ • ຊؾͷεϚʔτϋ΢εΛ࣮ݱ͠·ͨ͠ʂ

Slide 3

Slide 3 text

Ͷ͜͞Μͷࣗݾ঺հ ΔΜΔΜ ʢஉʣ 15ࡀ຅ ͚ͩ· ʢஉʣ 12ࡀ ͜ΖʹΌ ʢঁʣ ࠓ೔Ͱ4ࡀ ͠ΌΉ͓ ʢஉʣ 5ϲ݄

Slide 4

Slide 4 text

Happy Birthday ͜ΖʹΌʢࠓ೔Ͱ4ࡀʹͳΓ·ͨ͠ʂʣ

Slide 5

Slide 5 text

IoCͷԸܙΛड͚Δ࠷ઌ୺Ͷ͜ tolettaʢIoTͶ͜τΠϨʣɿ2018೥ʙ ※શһར༻த CatlogʢεϚʔτटྠʣɿ2020೥ʙ ※൩೥ͷΔΜΔΜɺࢠೣ͜ΖʹΌɺ͠ΌΉ͓

Slide 6

Slide 6 text

ମॏݮগ΍τΠϨߦಈͷҟৗΛ࡯஌ͨ͠toletta ҎԼ৘ใมԽͰҟม͕Θ͔Δɻ ɾτΠϨೖࣨස౓ ɾτΠϨ଺ࡏ࣌ؒͷ௕͞ ɾମॏ τΠϨස౓্ঢɾ ମॏܹݮΞϥʔτ ଺ࡏ͕࣌ؒ௕͘ͳͬͨ ͚ͩ·ɿ޴ͷजᙾ͕ݟ͔ͭΔ͖͔͚ͬʹ ΔΜΔΜɿස೘ˠਛෆશͷ࠶ൃͷݕ஌

Slide 7

Slide 7 text

৯ࣄճ਺ɺߦಈΛݟकΔCatlogɿΔΜΔΜͷߦಈมԽ टྠNGͷΔΜΔΜ͕CatlogΛ ͚ͭͯ͘Εͨɾɾʂ ͣͬͱ৸ͯ͹͔Γɻ΄΅৯΂ΒΕͳ͍ঢ়ଶ😢 ໟͮ͘Ζ͍͸͔ܽ͞ͳ͍

Slide 8

Slide 8 text

ΔΜΔΜͷ࠷ظͷ଍औΓΛه࿥͍ͯͨ͠Catlog ਂ໷͍ͭͷؒʹ͔ϕουԼͷҾ͖ग़ ͠ʹೖͬͯ๢͘ͳ͍ͬͯͨ😢ͨΊɺ Կ࣌ࠒɺ࠷ظʹา͍ͨͷ͔෼͔Βͳ ͔ͬͨ Catlogͷߦಈཤྺʹ࢒͍ͬͯͨ😢 ͋Γ͕ͱ͏Catlogɾɾʂ

Slide 9

Slide 9 text

·ͱΊ • ࠓճͷܦݧ͔Β • IoCΨδΣοτΛ਺೥࢖͓ͬͯΓɺͦͷ༗༻ੑΛ๨Ε͕ͪʹͳͬͯ ͍ͨͱ͜Ζɺ࿝ೣͷମௐมԽ͕͋Γɺ͍͟ͱ͍͏ͱ͖໾ཱͭ͜ͱΛ ମײ • ѪೣΛ؃औΓɺόΠλϧσʔλ΁ͷҙࣝมԽ • ʢtolettaʣ਺೥લͷτΠϨͷϏσΦཉ͍͠ɾɾʢ͜·Ίʹอଘඞཁʣ • ʢCatlogʣ࠷ظͷ଍औΓͷσʔλ͸ফͤͳ͍😥ੜ͖ͨূ • ௕͘Ұॹʹ฻Β͢Ͷ͜͞Μ͔ͩΒͦ͜ɺIoCͷ׆༻Λݕ౼ͯ͠Έͯ͸

Slide 10

Slide 10 text

noteͰ࿈ࡌத ͝੩ௌ͍͖ͨͩ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ ΠϯλϏϡʔ͸ͪ͜ΒʢϏβεΫʣ https://service.visasq.com/users/6252525486997504