Slide 1

Slide 1 text

1PUBUPUJQT ؆୯ʹ ܹ҆ײΛදݱ͢ΔϥΠϒϥϦΛ࡞Γ·ͨ͠

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ ໊લኍ੉༤େ ৬छJ04&OHJOFFS
 ໊͋ͩ4UBSޤ৯ CBOO[BJ ZIJSPTF

Slide 3

Slide 3 text

J04%$ʹτʔΫԠื͠·ͨ͠ "UPNJD%FTJHO͸͍͍ͧ
 IUUQTJPTEDKQOPEF ৄղ0CKFDUJWF$
 IUUQTJPTEDKQOPEF 2VBSU[$PEFͰ؆୯ʹߴ౓ͳΞχϝʔγϣϯΛ࡞Δ
 IUUQTJPTEDKQOPEF Ϛονϣʹ6OJUZͪΌΜͷΞχϝʔγϣϯΛ͚ͭͨ࿩ IUUQTJPTEDKQOPEF YDPEFQSPKQCYQSPKΛૢ࡞͢Δ
 IUUQTJPTEDKQOPEF ίʔυΛ࡞ΔϓϩάϥϜΛ࡞Δ͓࿩ IUUQTJPTEDKQOPEF

Slide 4

Slide 4 text

؆୯ʹ ܹ҆ײΛදݱ͢ΔϥΠϒϥϦΛ࡞Γ·ͨ͠

Slide 5

Slide 5 text

؆୯ʹ ܹ҆ײΛදݱ͢ΔϥΠϒϥϦΛ࡞Γ·ͨ͠

Slide 6

Slide 6 text

ܹ҆ײͱ͸ ͜ΕͰ͢ ͜͜Ͱ͍͏ࢀߟܹ҆ ܹ҆/4"UUSJCVUFE4USJOH IUUQRJJUBDPNFENJUFNTDDEDBD

Slide 7

Slide 7 text

ܹ҆ײͷग़͠ํ 2JJUBͰ঺հ͞Ε͍ͯΔ΍Γํ

Slide 8

Slide 8 text

/4"UUSJCVUFE4USJOHͷ໰୊఺ Ҿ਺͕<4USJOH"OZ>LFZͱWBMVFͷϖΞ͕Α͘ ෼͔Βͳ͍ɻ๨ΕΔɻௐ΂ͮΒ͍ ܕΛؒҧ͑ΔͱΫϥογϡ MJOFTQBDFͳͲશମదԠͰ͍͍࣌΋ଟ͍ͷʹ /43BOHFΛຖճࢦఆ͢Δ൥Θ͠͞ /43BOHFͰ਺஋Ͱࢦఆ͢Δ৔߹ݩͷจࣈྻ͔Β ҐஔΛߟ͑Δඞཁ͕͋Δ

Slide 9

Slide 9 text

ܹ҆ײͷग़͠ํ 2JJUBͰ঺հ͞Ε͍ͯΔ΍Γํ ˡ͜͜ΊͬͪΌةݥ ˣ͜ΕΊͬͪΌΊΜͲ͍

Slide 10

Slide 10 text

Α͠ϥΠϒϥϦΛ࡞Ζ͏

Slide 11

Slide 11 text

ͦͯ͠ɺελʔΛ΋Β͓͏

Slide 12

Slide 12 text

࡞ͬͨ ͜Μͳײ͡ʹϥοϓͰ͖ͨ ܹ҆ײ

Slide 13

Slide 13 text

࡞ͬͨ ͜Μͳײ͡ʹϥοϓͰ͖ͨ ܹ҆ײ 4USJOHˠ/4"UUSJCVUFE4USJOH

Slide 14

Slide 14 text

࡞ͬͨ ͜Μͳײ͡ʹϥοϓͰ͖ͨ ܹ҆ײ .FUIPE$IBJOͰςΩετΛ૷০Ͱ͖Δ

Slide 15

Slide 15 text

࡞ͬͨ ͜Μͳײ͡ʹϥοϓͰ͖ͨ ܹ҆ײ ஋෇͖&OVNΛ౉͢Α͏ʹͨ͠ͷͰ҆શ
 ิ׬͕ޮ͘ɾҾ਺͕໌֬ͳͷͰΘ͔Γ΍͍͢

Slide 16

Slide 16 text

࡞ͬͨ ͜Μͳײ͡ʹϥοϓͰ͖ͨ ܹ҆ײ ద༻͍ͤͨ͞จࣈྻΛ౉ͤ͹͍͍
 શମద༻ͷ৔߹͸ࢦఆ͠ͳ͘ྑ͍

Slide 17

Slide 17 text

࡞ͬͨ ͜Μͳײ͡ʹϥοϓͰ͖ͨ ܹ҆ײ ޙΖͷ͚ͩΧʔχϯάద༻͍ͨ͠ͳ
 UPͷҾ਺ʹ1PTJUJPO͕ηοτͰ͖Δ&OVN͕͋ΔͷͰ͜ΕͰղܾ

Slide 18

Slide 18 text

4USJOH"UUSJCVUF 4USJOH"UUSJCVUF IUUQTHJUIVCDPNCBOO[BJ4USJOH"UUSJCVUF

Slide 19

Slide 19 text

·ͱΊ ͋ͷԿ͔͠Α͏ͱࢥͬͨ࣌ʹԿ͔ͱ໘౗ष͍ /4"UUSJCVUFE4USJOHΛ؆୯ʹ࢖͑ΔϥΠϒϥϦͷ͝঺հͰ͠ ͨ Α͔ͬͨΒத਎Λ೷͍ͯJTTVF 13 ҙݟͱ͔΋Β͑ͨΒخ͍͠ Ͱ͢ Ͱ΋๻͕Ұ൪خ͍͠ͷ͸ελʔͰ͢ ܁Γฦ͠·͢ ελʔ͍ͩ͘͞

Slide 20

Slide 20 text

͓͠·͍