Slide 1

Slide 1 text

+*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF C 1 5 2 9 / 0

Slide 2

Slide 2 text

- 2 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF u u u 5 u 5 u &

Slide 3

Slide 3 text

+ */&/ .BO BHFNFOU *OTUJUVU F

Slide 4

Slide 4 text

Slide 5

Slide 5 text

- 5 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF

Slide 6

Slide 6 text

- 6 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF

Slide 7

Slide 7 text

- 7 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF

Slide 8

Slide 8 text

- 8 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF u u u 5 u 5 u &

Slide 9

Slide 9 text

- 9 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF ʲ࣮ࢪظؒʳ ʙ ʲճ౴ࣾ਺ʳ ࣾ

Slide 10

Slide 10 text

- 10 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF ৘ใެ։ ݖྗɾݖݶ ૊৫ͷ֊૚ ։࢝ͨ࣌͠ظ

Slide 11

Slide 11 text

- 11 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF ) ( ü ֤ࣾͱ΋৘ใެ։ʹ͸ੵۃతʹऔΓ૊ΜͰ͍Δ ü څ༩৘ใʹ͍ͭͯ͸ɺެ։ൣғʹ͕ࠩେ͖͍

Slide 12

Slide 12 text

- 12 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF

Slide 13

Slide 13 text

- 13 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF ) ( ü ʮΞυόΠεϓϩηεʯʮϓϩδΣΫτܕʯͳͲɺ ࣗ཯ੑΛߴΊͨಇ͖ํ͸େ൒ͷاۀ͕ಋೖ ü ʮݞॻʯʮ෦ॺʯ͸൒਺ఔ౓ʹଘࡏ͢Δ

Slide 14

Slide 14 text

- 14 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF ( ) ü ൒਺Ҏ্͕ʮ֊૚ʯʢʹ׬શʹϑϥοτʣͳ૊৫ ü ʮ֊૚Ҏ্ʯͷճ౴اۀࣾ͸ɺैۀһ਺͕ଟ͍ ʢࣾฏۉਓɺࣾฏۉਓʣ

Slide 15

Slide 15 text

- 15 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF () ü ૑ۀ౰ॳ͔ΒऔΓ૊ΜͰ͍Δاۀ͕ࣾ ü ͜ͷࣾ͸ൺֱతए͍ձ͕ࣾଟ͍͕ɺ೥୅ɺ ೥୅͔ΒऔΓ૊Ήاۀ΋ؚ·ΕΔ

Slide 16

Slide 16 text

- 16 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF 2 5

Slide 17

Slide 17 text

- 17 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF $, ( " ' #& '#& #& ) $ -! %* '+ IT 1 1 1 1 1 T J 1 1 1 P 1 J J < > l k k M a o M c Z S k a o k k k G T S S T m Z c Z a S l c I ( ( 2 5

Slide 18

Slide 18 text

- 18 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF I T 8 5 2 (

Slide 19

Slide 19 text

- 19 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF u T I 25 u 2 ( 25 2 25 2

Slide 20

Slide 20 text

- 20 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF 2

Slide 21

Slide 21 text

- 21 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF u u u 5 u 5 u &

Slide 22

Slide 22 text

- 22 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF

Slide 23

Slide 23 text

- 23 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF % ISAO ! $ " #

Slide 24

Slide 24 text

- 24 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF ( • • • • • • • • 5 2 (

Slide 25

Slide 25 text

- 25 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF • • • • • • ( 5 2 2

Slide 26

Slide 26 text

- 26 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF 5 ( ( 5 2 2 2 2 5 ( ( ( ( 2 • 2 • • • • • ( • • • (

Slide 27

Slide 27 text

- 27 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF u u u 5 u 5 u &

Slide 28

Slide 28 text

- 28 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF “” “”

Slide 29

Slide 29 text

- 29 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF / (%) +'CFO ,#*" (%) +' ).( (%) +' &$-!

Slide 30

Slide 30 text

- 30 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF ( • • 5 • • 2 • • • • 2 • • • • • • • • 2 (

Slide 31

Slide 31 text

- 31 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF 7 ( • • • 5 • • • • • 5 • • 7 • • 6 2 •

Slide 32

Slide 32 text

- 32 - +*/&/ .BOBHFNFOU *OTUJUVUF ( 2 5 2 I 2 • • • • • • • • • 2 T I