Slide 1

Slide 1 text

ϗε5FDI.5(ΤϞ࿮ ۙ౻͏͓ͪ(.01&1"#0JOD ࣗ෼ͷͨΊͷ໰୊ղܾ

Slide 2

Slide 2 text

ΤϯδχΞ ۙ౻͏͓ͪ!VE[VSB ٕज़෦ٕज़ج൫νʔϜɺ)BDPOJXB͓͡͞Μ IBDPOJXBHJUIVCJP

Slide 3

Slide 3 text

ࣗ෼ͷ ͨΊͷ

Slide 4

Slide 4 text

໰୊ ղܾ

Slide 5

Slide 5 text

ʁ

Slide 6

Slide 6 text

IUUQTTQFBLFSEFDLDPNIJCBSJZBDPEF

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

໰୊Λ ୳͢

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

ಛผରԠ ϝϞϦׂ౰૿

Slide 11

Slide 11 text

TTI͔Βͷ WJ

Slide 12

Slide 12 text

ϦιʔεׂΓ౰ͯͷ มߋΛ ΋ͬͱ៉ྷʹɺಈతʹ͍ͨ͠

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

ྑͦ͞͏͚ͩͲ ೔ຊޠͷ৘ใ ແ͍͡ΌΜʂ

Slide 16

Slide 16 text

No content

Slide 17

Slide 17 text

No content

Slide 18

Slide 18 text

໰୊Λ ؍࡯͢Δ

Slide 19

Slide 19 text

No content

Slide 20

Slide 20 text

No content

Slide 21

Slide 21 text

໰୊ͷཧղ ʹ ΄΅ղܾ

Slide 22

Slide 22 text

IUUQTQJYBCBZDPNKBOTB

Slide 23

Slide 23 text

ڞ༗͢Δ

Slide 24

Slide 24 text

ࣗ෼ͷ ໰୊

Slide 25

Slide 25 text

୭͔ͷ ໰୊

Slide 26

Slide 26 text

υϠΔ

Slide 27

Slide 27 text

ൃද͢Δ

Slide 28

Slide 28 text

No content

Slide 29

Slide 29 text

No content

Slide 30

Slide 30 text

͋͋͋͋͋ ͋͋͋͋͋

Slide 31

Slide 31 text

ௐࢠʹ৐͍ͬͯ·ͨ͠

Slide 32

Slide 32 text

ए͞ͱ͸

Slide 33

Slide 33 text

೥୅

Slide 34

Slide 34 text

߶ຐ۸

Slide 35

Slide 35 text

ջ͔͠ͷ ߈ུαΠτ

Slide 36

Slide 36 text

ݸਓαΠτ

Slide 37

Slide 37 text

Ξ΢τϓοτ͢Δʹ αΠτʹߩݙ͢Δ

Slide 38

Slide 38 text

No content

Slide 39

Slide 39 text

୭͔ͷ ʮΫϦΞͰ͖ͳ͍ʯ ͱ͍͏໰୊

Slide 40

Slide 40 text

খ͞ͳ౤ߘΛ ੵΈॏͶΔ

Slide 41

Slide 41 text

Πϯλʔ ωοτ IUUQTQJYBCBZDPNKBΩϯά

Slide 42

Slide 42 text

ະ׬

Slide 43

Slide 43 text

૯ׅ

Slide 44

Slide 44 text

໰୊Λ୳͢ɻͦΕ͸ ͲΜͳখ͞ͳ໰୊Ͱ ΋ɺ͋ͳͨͷͷେࣄ ͳ໰୊͔ͩΒɻ

Slide 45

Slide 45 text

໰୊Λཧղ͢ΔɻԿ ౓΋Կ౓΋؍࡯͠ɺ ߟ͑ɺ͍Ζ͍Ζͳද ݱʹͯ͠ΈΔɻ

Slide 46

Slide 46 text

ղܾͨ͠Βʢ͠ͳ͘ ͯ΋ʣΞ΢τϓοτɻ ͋ͳͨͷ໰୊͸୭͔ ͷ໰୊͔΋ɻ

Slide 47

Slide 47 text

No content

Slide 48

Slide 48 text

एؾͷࢸΓͩͬͯɺ ౖΒΕ͍͍ͨͬͯ͡Ό ͳ͍ɻࣗ෼ͷະདྷʹ ͭͳ͕͍ͬͯ͘ɻ

Slide 49

Slide 49 text

ʂ

Slide 50

Slide 50 text

No content