Slide 1

Slide 1 text

ͻΑ͔͜Β࢝ΊΔ ɹษڧձ 2019/03/16 tacck 「札幌ITひよこ会」#3 #devpiyo

Slide 2

Slide 2 text

୭ UBDDL ໊લ ࠷ۙ͸ݹͷ+BWBͷ͓कΓ ͓࢓ࣄ εϓϨουɾΠʔάϧ ޷͖ͳϑΟΪϡΞεέʔτͷٕ

Slide 3

Slide 3 text

! ษڧձ "

Slide 4

Slide 4 text

ࠓࢀՃ͍ͯ͠·͢Ͷ!

Slide 5

Slide 5 text

৭ʑ͋Γ·͢ • େ͖ͳษڧձɾΧϯϑΝϨϯε • ࡳຈͩͱʮOSC Hokkaidoʯ͕
 ຖ೥͋Γ·͢ɻ • খ͞ͳษڧձ • ֤छ • Connpass ΍ Doorkeeper Ͱݕࡧʂ

Slide 6

Slide 6 text

େ͖ͳษڧձͷ͍͍ͱ͜Ζ • ࢀՃऀ͕ͨ͘͞Μ͍Δɻ • ϑΣεͷΑ͏ͳงғؾΛײ͡ΒΕΔɻ • ࣗ෼ͷ࢓ࣄ΍ڵຯͱগ͠ҧͬͯ΋ɺ
 ࢀՃͯ͠ΈΔͱྑ͍Ͱ͢ɻ • ݸਓ͕໨ཱͭ͜ͱ͸গͳ͍ͷͰɺ
 ҆৺͍ͯͩ͘͠͞!

Slide 7

Slide 7 text

খ͞ͳษڧձͷ͍͍ͱ͜Ζ • ࢀՃऀ͕গͳ͍ɻ • ڵຯͷ͋Δ಺༰ʹɺ͕ͬͭΓऔΓ૊ΊΔɻ • ஌Γ͍ͨ͜ͱ΍࣭໰Λɺ
 ൃදऀ΍पΓͷਓʹ͠΍͍͢!

Slide 8

Slide 8 text

খ͞ͳษڧձͷ͍͍ͱ͜Ζ • ࢀՃऀ͕গͳ͍ɻ • ڵຯͷ͋Δ಺༰ʹɺ͕ͬͭΓऔΓ૊ΊΔɻ • ஌Γ͍ͨ͜ͱ΍࣭໰Λɺ
 ൃදऀ΍पΓͷਓʹ͠΍͍͢!

Slide 9

Slide 9 text

ڵຯʹ߹͏΋ͷ͕
 ແ͔ͬͨΒɾɾɾ?

Slide 10

Slide 10 text

ࣗ෼ͷڵຯ͋Δ͜ͱͰɺ ษڧձΛओ࠵͠·ͤΜ͔!?

Slide 11

Slide 11 text

͑ɺࢲͰ΋
 ओ࠵Ͱ͖ΔΜͰ͔͢!?

Slide 12

Slide 12 text

Ͱ͖·͢!

Slide 13

Slide 13 text

࠷ۙษڧձΛ ओ࠵࢝͠Ίͨࢲͷܦݧ͔Β

Slide 14

Slide 14 text

ओ࠵ʹඞཁͳ͜ͱ • ςʔϚ • ࣗ෼ͷ஌Γ͍ͨ͜ͱɾ࿩͍ͨ͜͠ͱͰ
 OK! • ձ৔ • ཉுΒͣʹগਓ਺͔Βɻ • ΍ΓํʹΑͬͯ͸ɺΧϑΣͰ਺ਓͳͲ΋ɻ

Slide 15

Slide 15 text

ओ࠵ͯ͠Α͔ͬͨ͜ͱ • Ұ࿈ͷྲྀΕΛܦݧͰ͖Δ͜ͱ͕
 ָ͍͠! • ࣗ෼ͷڵຯ͋ΔςʔϚͷษڧձʹɺ
 ࣮֬ʹࢀՃͰ͖Δ! • ࣗ෼ͱಉ͡ڵຯΛ࣋ͬͨਓʹ
 ग़ձ͑Δ!

Slide 16

Slide 16 text

ओ࠵ͯ͠೉͍͠ͱࢥͬͨ͜ͱ • ࠙਌ձΛ΍Δ࣌ͷ࢓੾Γ • ͓ۚ΋࣌ؒ΋͔͔ΔͷͰɺ
 ࣄલʹͲ͜·Ͱ΍Δ͔ͷઢҾ͖ɻ • ൃදͯ͠΋Β͑ͦ͏ͳςʔϚઃఆ • ࣗ෼ͷൃදλΠτϧ͕࠷ॳ͔Β͋Δͱɺ
 ํ޲ੑ͕Θ͔Γ΍͍͢ɻ • ஥͕ؒཉ͍͠

Slide 17

Slide 17 text

͓͢͢Ίͷ΍Γํ1 • ಡॻձ • ಛఆͷॻ੶ʹ͍ͭͯɺ
 ΈΜͳͰΘ͍Θ͍஻Δɻ • ੵΜಡղফɻ

Slide 18

Slide 18 text

͓͢͢Ίͷ΍Γํ2 • ΋͘΋͘ձ • ಛఆͷςʔϚʹ͍ͭͯɺ
 جຊతʹʮ֤ࣗʯͰࣗश͢Δɻ • ਓ͕ू·ͬͯ΍Δɺ࣌ؒΛܾΊͯ΍ΔͷͰɺ 
 ҰਓͰ΍ΔΑΓ΋ूத͠΍͍͢ɻ

Slide 19

Slide 19 text

ൃදωλ͕͋ΔͳΒ • ษڧձ • ࣗ෼͔Βલʹཱͬͯൃද͠Α͏! • LTͰ޷͖ͳ͜ͱΛָ͘͠࿩ͦ͏! • Ξ΢τϓοτ͸ͱͯ΋਎ʹͳΔษڧ๏ɻ • Ξ΢τϓοτ͢Δͱɺ
 ࣗવͱΠϯϓοτʹܨ͕Δɻ

Slide 20

Slide 20 text

·ͱΊ

Slide 21

Slide 21 text

·ͱΊ • ษڧձʹࢀՃ͢Δͷ͸ָ͍͠! • ษڧձͰൃද͢Δͷ΋ָ͍͠!! • ษڧձΛओ࠵͢Δͷ͸͞Βʹָ͍͠!!!! • ࠷ॳ͸஥ؒ಺Ͱ΍ΔͷͰ΋OK!

Slide 22

Slide 22 text

ษڧձ ͥͻओ࠵͠·͠ΐ͏!!!

Slide 23

Slide 23 text

PR

Slide 24

Slide 24 text

ΏΔWebษڧձ@ࡳຈ • Webʹؔ͢Δษڧձɻ • ΏΔ͘ɺ৭Μͳ࿩ͷͰ͖ΔษڧձͰ͢! • 2019೥3݄30೔ (౔) ʹୈ࢛ճ΍Γ·͢!!
 (࠙਌ձ΋΍ΔΑ) https://mild-web-sap.connpass.com/event/123137/

Slide 25

Slide 25 text

End