Slide 1

Slide 1 text

Ansible - Where to start? ~ॳ৺ऀͷͨΊͷAnsibleͷॳΊ͔ͨ~ Ansible Meetup in Tokyo 2014.09 Presented by @tetsuya

Slide 2

Slide 2 text

whoami Name: Tetsuya Kaneko Online Username: @tetsuya Work at: U-NOTE Inc. (2014.5~)! Ansible User Since: last week ਓੜॳొஃͰ͢

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

ʊਓਓਓਓਓਓʊ ʼɹಥવͷLTɹʻ ʉY^Y^Y^Y^Yʉ

Slide 5

Slide 5 text

Why Ansible

Slide 6

Slide 6 text

ελʔτΞοϓʹ͋Γ͕ͪͳࠞಱ EC2 prd SSH vim

Slide 7

Slide 7 text

AMI EC2 EC2 prd dev ঃʑʹϞμϯʹͳΔ։ൃ؀ڥ

Slide 8

Slide 8 text

࠶ݱෆՄ AMI EC2 EC2 prd dev ϩʔΧϧ։ൃ؀ڥ΋ཉ͍͚͠Ͳ…

Slide 9

Slide 9 text

Orchestration Tools ͦ͜ͰͨͲΓண͘ͷ͕

Slide 10

Slide 10 text

Where to start

Slide 11

Slide 11 text

Ansible Documentation http://docs.ansible.com/ ެࣜυΩϡϝϯτ

Slide 12

Slide 12 text

No content

Slide 13

Slide 13 text

Լʹαϯϓϧίʔυ͕͋ΔͷͰΘ͔Γ΍͍͢

Slide 14

Slide 14 text

http://dotinstall.com/lessons/basic_ansible υοτΠϯετʔϧʢAnsibleೖ໳ʣ

Slide 15

Slide 15 text

No content

Slide 16

Slide 16 text

• #01 Ansibleͱ͸ͳʹ͔ʁ • #07 playbookΛ࢖ͬͯΈΑ͏ • #10 yumŊserviceϞδϡʔϧΛ࢖ͬͯΈΑ͏ • #13 PHPΛಈ࡞ͤͯ͞ΈΑ͏ • #14 MySQLΛಋೖͯ͠ΈΑ͏ ಈըͰجૅͷجૅ͔Βશ15ຊͷಈըͰֶ΂Δ

Slide 17

Slide 17 text

ansible/ansible-example https://github.com/ansible/ansible-examples ެࣜαϯϓϧϨϙδτϦ

Slide 18

Slide 18 text

No content

Slide 19

Slide 19 text

wordpress-nginxͷαϯϓϧ΍

Slide 20

Slide 20 text

windows༻ͷαϯϓϧ͕༻ҙ͞Ε͍ͯΔ

Slide 21

Slide 21 text

Ansible Galaxy https://galaxy.ansible.com/ ެࣜఏڙͷRoleڞ༗αʔϏε

Slide 22

Slide 22 text

No content

Slide 23

Slide 23 text

No content

Slide 24

Slide 24 text

ೖ໳Ansible http://amzn.to/1ocU2Wh

Slide 25

Slide 25 text

ຊ೔ͷΦʔΨφΠβͷҰਓ @r_rudi ͷஶॻʂ

Slide 26

Slide 26 text

ΤϯδχΞืूதͰ͢ͷͰ ڵຯ͕͋Δํ͸͓੠͔͚͍ͩ͘͞

Slide 27

Slide 27 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠