Slide 1

Slide 1 text

ιϑτ΢ΣΞ։ൃͷʮࠓίίʯʹ దԠ͢ΔͨΊʹ ΧΠθϯɾδϟʔχʔ͔Βݟ͔ͭͬͨ৽ͨͳfunͱલਐ΁ͷཱྀ࿏ ೥݄೔ ʲ&ʳ ΤϞ੒෼ଟΊ

Slide 2

Slide 2 text

!3 !3

Slide 3

Slide 3 text

!4 IUUQTUXJUUFSDPN/0/6.#&3-&44TUBUVT IUUQTUXJUUFSDPN4BLFOFOSZPVTUBUVT ৘ಈʹڹ͍ͨͷ ͳΒخ͍͠

Slide 4

Slide 4 text

ڳ೤ 5

Slide 5

Slide 5 text

ྦ 6

Slide 6

Slide 6 text

໨಄͕ٽ͍ͨ 7

Slide 7

Slide 7 text

ʮΞδϟΠϧͷ࣮ફʯ

Slide 8

Slide 8 text

!9 ৽ͨͳग़ձ͍ɿૺ۰͢Δ೰Έ ૊৫ͷม͑ํɿ࣮ફͷؾ͖ͮ ૊৫ͷ͋ΓํɿධՁɾୀ৬ 'VOɿ࢓ࣄͱ͸اͯ ຊ೔ͷཱྀ࿏ !9

Slide 9

Slide 9 text

!10 ৽ͨͳग़ձ͍ɿૺ۰͢Δ೰Έ ૊৫ͷม͑ํɿ࣮ફͷؾ͖ͮ ૊৫ͷ͋ΓํɿධՁɾୀ৬ 'VOɿ࢓ࣄͱ͸اͯ ຊ೔ͷཱྀ࿏ !10

Slide 10

Slide 10 text

!12 ձࣾͷઃཱ ձ৔Ұக ຬ৔Ұக ࠶೚ ॏ೚ ๏ਓઃཱಧ ఆ׺ ಛผܾٞ ී௨ܾٞ ๏຿ہ ެূ໾৔ 74 74 74 74 74 ϓϩτίϧ͕Θ͔Βͳ͗͢Δ

Slide 11

Slide 11 text

!13 ΤάθΫςΟϒ߹॓ ྖऩॻͷϋϯίԡ͠ גओ૯ձটू ఆ׺࡞੒ ܾࢉॲཧ ݄࣍ܦཧ স͑ΔϫʔΫγϣοϓ σβΠφʔ࢓ࣄґཔ ΞδϟΠϧݚम #J[WT0QTWT %FWରཱղফ ΞʔΩςΫνϟݕ౼ ࣥච ձٞɾձٞ ΰϛାઃஔ εϥΠυ࡞੒ ϫʔΫγϣοϓઃܭ

Slide 12

Slide 12 text

!14 ͢΂ͯͷ͜ͱΛҰਓͰ΍Ζ͏ͱ͢Δͱɺ શମ͕ٯʹݟ͑ͯ͘Δɻ ҰਓͰͰ͖Δ͜ͱͷݶք΋ݟ͑ͯ͘Δɻ

Slide 13

Slide 13 text

!15 पΓͷਓͱҰॹʹ࢓ࣄΛ ͢Δ͜ͱͷҙຯ΍νʔϜ ͷॏཁੑ΋ݟ͑ͯ͘Δɻ

Slide 14

Slide 14 text

ࣗ਎ͷ࣌ؒίϯτϩʔϧ ମྗͱؾྗͷίϯτϩʔϧ ࣤ੹ίϯτϩʔϧ ࢧԉઌͰͳͥͦΕΛ΍Δͷ͔ ఻Θ͍ͬͯͳ͍͜ͱͰͷՐͷค সإͷ͝๙ඒ ࣸਅ΍αΠϯͰসإΛݟ͑ͨΓ !16

Slide 15

Slide 15 text

!17 ΤάθΫςΟϒ 4*FSେاۀͷνΣϯδɾΤʔδΣϯτ 8FCܥେاۀͷνΣϯδɾΤʔδΣϯτ தখاۀͷݱ৔ͷਓ '5/࿡ຊ໦ۜ࠲๺ւಓઋ୆੩ԬӉ౎ٶઍ༿઒࡚େࡕϕτφϜ ຊۀͷߴԁࣉͷଞ෦ॺͷݱ৔ͷࢧԉ ଞۀքɾࠃ֎اۀɾࣾ֎ߨԋ ϫʔΫγϣοϓɾࣾ಺ࢧԉ ग़ձ͍

Slide 16

Slide 16 text

֞ؒݟ͑ͨ΋ͷ Ͳ͏ʹ͔͍ͨ͠ͱ͍͏ࢥ͍ ࣗ෼΋ܦݧ͖ͯͨ͠ ɹϏδϣφϦʔͷՁ஋؍ ɹݱ৔ͷਓͷՁ஋؍ ɹจԽɾମ࣭Λม͍͑ͨ ɹ$IBOHF"HFOUͰۤ࿑͢Δਓͷࢥ͍ ɹมֵߦಈɾ׆ಈ͍ͯ͠Δͱ͖ͷً͖ͱ೤ྔ !18

Slide 17

Slide 17 text

ڞ௨ͷ೰Έ ΤάθΫςΟϒ΋ݱ৔΋ ੵۃతʹҊ΋ग़ͯ͘Δ !19

Slide 18

Slide 18 text

͍ͭͷ࣌୅΋ ಉ͜͡ͱΛߟ͍͑ͯΔ ɹର࿩ ɹϓϩηε ɹϝτϦΫε ɹ໨త ɹߩݙ ɹίϛϡχέʔγϣϯ !20

Slide 19

Slide 19 text

ਓ ϓϩηε γεςϜ ώΤϥϧΩʔɾϐϥϛουʹΑΔࢦࣔ଴ͪ ϞϒϫʔΫ ର࿩ ϝΠϤʔ ਓؒؔ܎࿦ ϑΝϤʔϧ ؅ཧϓϩηε όʔφʔυ ҰൠγεςϜཧ࿦ܥ ςΠϥʔ Պֶత؅ཧ๏ ϝτϦΫε ϓϩηε ໨త ߩݙ ίϛϡχέʔγϣϯ IUUQTKBXJLJQFEJBPSHXJLJϑϨσϦοΫɾςΠϥʔ IUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ&[email protected] IUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ$IFTUFS@#BSOBSE IUUQTKBXJLJQFEJBPSHXJLJΞϯϦɾϑΝϤʔϧ

Slide 20

Slide 20 text

৽ͨͳग़ձ͍ɿૺ۰͢Δ೰Έ ૊৫ͷม͑ํɿ࣮ફͷؾ͖ͮ ૊৫ͷ͋ΓํɿධՁɾୀ৬ 'VOɿ࢓ࣄͱ͸اͯ ຊ೔ͷཱྀ࿏ !22

Slide 21

Slide 21 text

ΞʔΩςΫνϟ͸૊৫ʹै͏ɻ ૊৫͸ΞʔΩςΫνϟʹै͏ !23 ࢦࣔ଴ͪ ࣦഊΛڪΕΔ Ϧʔμʔγοϓ Q Ϟνϕʔγϣϯ௿Լ ίϛϡχέʔγϣϯύε ዁౓ ίϯ΢ΣΠͷ๏ଇ

Slide 22

Slide 22 text

ܗ ੒ ظ ػ ೳ ظ ৘ใ੔ཧɾ༏ઌॱҐͷ੔ཧ w ۓٸɾॏཁͷϚτϦΫε ࿩ w ΫωϏϯϑϨʔϜϫʔΫ ࿩ w ङ໺Ϟσϧ ࿩ w ࣄ࣮ɾҙݟɾରࡦ ࿩ w 8*1੍ݶ ࿩ w ۓٸׂΓࠐΈϨʔϯ ࿩ ײ৘ͰϦϑΝΫλϦϯά w ײँͷΞΫςΟϏςΟ ࿩ w ϙετϞʔςϜ ࿩ ҕৡͱՁ஋؍ͷਁಁ w ϦʔμʔζΠϯςάϨʔγϣϯ ࿩ w ੕औද ࿩ w ίʔνͷఫऩ ࿩ ૊৫εέʔϧڞ༗ w σΠϦʔΧΫςϧύʔςΟʔ ࿩ w εΫϥϜɾΦϒɾεΫϥϜ ࿩ ݸਓҙݟɾද໌ w ேձ ࿩ w ϑΝΠϒϑΟϯΨʔ ࿩ ϊ΢ϋ΢ڞ༗ w Ϟϒϓϩάϥϛϯά ࿩ w ϋϯΨʔϑϥΠτ ࿩ w 58* ࿩ w ߹॓ ࿩ Ձ஋Ծઆ w ԾઆΩϟϯόε ࿩ w ϢʔβʔΠϯλϏϡʔ ࿩ w .71 ࿩ ϏδωεϞσϧ w ϏδωεϞσϧΩϟϯόε ࿩ w ϦʔϯΩϟϯόε ࿩ ظ଴Ϛωδϝϯτ w ΠϯηϓγϣϯσοΩ ࿩ w υϥοΧʔ෩ΤΫααΠζ ࿩ w ੕औද ࿩ w PO ࿩ w νʔϜϏϧσΟϯάࡾछͷਆث ࿩ 8IZͷΈ͚͔ͭͨ w ΰʔϧσϯαʔΫϧ ࿩ w ΠϯηϓγϣϯσοΩ ࿩ νʔϜϧʔϧ w 8PSLJOH"HSFFNFOU ࿩ w ࣗ෼ͨͪͰ΍Γํ΋͋Γํ΋ม͑Δ ݪଇ $PQZSJHIU,BJ[FO+PVSOFZ*DIJUBOJ"SBJ"MM3JHIUT3FTFSWFE ӽڥ ࣗ෼͔Β࢝ΊΔ ϑΟʔυόοΫ ϦϑϨʔϛϯά w ੒ޭ॥؀Ϟσϧ ࿩ w λοΫϚϯϞσϧ ࿩ w 4-ཧ࿦ ࿩ ϑΣʔζ੔ཧ ސ٬Ձ஋୳ࡧ w ϢʔβʔετʔϦʔ ࿩ w */7&45 ࿩ w ΪϟϨοτͷஈ֊ ࿩ w ϢʔβʔετʔϦʔϚοϐϯά ࿩ w ੍໿͔Βଊ͑Δ ݪଇ w എࠎΛݟఆΊΔ ݪଇ ݟੵ΋Γͱܭը w ϓϥϯχϯάϙʔΧʔ ࿩ w ݟੵ΋Γͱܭըͮ͘Γ ࿩ w $$1. ࿩ w ϦϦʔεϓϥϯχϯά ࿩ w εϓϦϯτϓϥϯχϯά ࿩ w ϓϩμΫτόοΫϩά ࿩ w ܭըͰ͸ͳ͘ܭըͮ͘Γ ࿩ ϓϩηεݟ͑ΔԽ w λεΫϘʔυ ࿩ w Χϯόϯ ࿩ w εϓϦϯτϘʔυ ࿩ w શମΛ၆ᛌ͢Δ ݪଇ ཧ࿦ɾ๏ଇ w ૉ๿ཧ࿦ͱݐઃత૬ޓ࡞༻ ࿩ w δϣϒཧ࿦ ࿩ w ύʔΩϯιϯͷ๏ଇ ࿩ w ֶश͢Δ૊৫ණࢁϞσϧ ࿩ w ίϯ΢ΣΠͷ๏ଇ ࿩ w ܦݧओٛ ࿩ w ֬ূόΠΞε ࿩ w 4P&4P3 ࿩ ΰʔϧઃఆ w ड͚ೖΕ৚݅ ࿩ w ׬੒ͷఆٛ ࿩ w ϧʔϧ ࿩ w εϓϦϯτΰʔϧ ࿩ w ϦϑΝΠϯϝϯτ ࿩ w ΈΜͳͷΰʔϧΛܾΊΔ ݪଇ ϝοηʔδ w ͋ͳͨ͸ԿΛ͍ͯ͠ΔਓͳΜͰ͔͢ʁ ࿩ w ߦಈΛ࢝ΊΔ΂͖ͩͱؾ͍ͮͨͦͷͱ͖͕ ɹɹɹɹͦͷਓʹͱͬͯͷ࠷଎ͷλΠϛϯά ࿩ w ͦΕͧΕͷ࣋ͪ৔Ͱ͕Μ͹Ε ࿩ w ͍ͭ·Ͱͦ͏͍ͯ͠Δͭ΋ΓͰ͔͢ ࿩ w ΘΕΘΕ͸ͳͥ͜͜ʹ͍Δͷ͔ ࿩ w ڐՄΛٻΊΔͳँࡑͤΑ ࿩ w 4UBSUXJUIXIZ ࿩ w -FTTJTNPSF ࿩ w ཱͪฦΓͷ໰͍ "GUFSXPSE w ҙຯΛ໰͏ ݪଇ w ஗͗͢Δͱ͍͏͜ͱ͸ͳ͍ ݪଇ ;Γ͔͑Γ w εϓϦϯτϨϏϡʔ ࿩ w ,15 ࿩ w :85 ࿩ w 5JNFMJOF ࿩ w Ή͖ͳ͓Γ ࿩ w ;Γ͔͑Γͷ;Γ͔͑Γ ࿩ w ໰୊͸͋Γ·ͤΜͱ͍͏໰୊ ࿩ w ઌਓͨͪͷ஌ܙΛ۷Γى͜͢ "GUFSXPSE w ݟ௚͢͜ͱΛ͍ͱΘͳ͍ ݪଇ w ཱͪࢭ·ͬͯߟ͑Δ ݪଇ ϓϩηεͷΧΠθϯ w όϦϡʔετϦʔϜϚοϐϯά ࿩ w &$34 ࿩ w Ұݸྲྀ͠ ݪଇ w εΫϥϜ΍ΊΔͬͯΑ ࿩ w ๻͕ͨͪߟ͑ͨ࠷ڧͷΧϯόϯ ࿩ σΠϦʔܭը w ೔ͷ࠷ॳʹ೔ͷܭըΛཱͯΔ ࿩ w ໌೔Λຯํʹ͚ͭΔ ࿩ αΠΫϧ w ಁ໌ੑݕࠪదԠ ࿩ w #VJME.FBTVSF-FBSO ࿩ w ӽڥͷαΠΫϧ "GUFSXPSE w ϦζϜ ݪଇ ৔࡞Γ w ΈΜͳ͕ώʔϩʔ ݪଇ w ݱ৔ͷࠩ෼ EJ⒎ ΛऔΔ ࿩ w ৺ཧత҆શͳ৔ ࿩ w શһಉ੮ ݪଇ ຊؾͳνʔϜ w ࠷ޙͷ͕͖͋ ࿩ w େஂԁ ࿩ ࢹ࠲ɾࢹ఺ w ࢹ࠲Λม͑ͯಥഁ͢Δ ࿩ w ޿͞ͱਂ͞ͰݟཱͯΔ ࿩ w ӽڥ͢Δ։ൃ ࿩ νʔϜϚωδϝϯτ w 4DSVN ࿩ w λεΫϚωδϝϯτ ࿩ w ϞμϯΞδϟΠϧ ࿩ w νʔϜͰڞʹӽ͑Δ ࿩ w શһͰߟ͑ൈ͘ ݪଇ w ͓ޓ͍ʹֶͿ ݪଇ νʔϜϫʔΫ w νʔϜશһͷ಄Ͱߟ͑Δ ࿩ w ಺ଆͷظ଴ɾ֎ଆͷظ଴ ࿩ w ظ଴ͷζϨΛਖ਼͢ ࿩ w ଞਓʹؾ͔ͮͤͯ΋Β͏ ࿩ w ͓ޓ͍ͷظ଴Λ໌Β͔ʹ͢Δ ࿩ w ΈΜͳΛר͖ࠐΉ ෦ w ӳ༤ͷؼؐ ࿩ w ڞ௨ೝࣝΛ࣋ͭ ݪଇ λεΫݟ͑ΔԽ w খ͘͞ࢼΈΔ ࿩ w େ͖ͳλεΫΛେ͖ͳ··ѻΘͳ͍ ࿩ w ෼ׂͯ͠౷࣏ͤΑ ࿩ w *DFCPY1BSLJOH-PU ࿩ w ࣌ؒΛຯํʹ͚ͭΔ ࿩ Ұਓ͔Β࢝ΊΔ w ֎ʹͰͯΈΔ ࿩ w ࣗ෼ͷੈքΛ޿͛Δ &QJMPHVF w ;Έͩ͢ "GUFSXPSE w ·͖͜Ή "GUFSXPSE w ͋ΒΘ͢ "GUFSXPSE w ૉৼΓ "GUFSXPSE w ࢥ͍΍ΓϑΝʔετ ݪଇ w Ұਓ͔ΒνʔϜ΁ ෦ w ೋਓͰӽڥ͢Δ ࿩ ΧΠθϯɾδϟʔχʔɹΧΦεϚοϓ ר͖ࠐΈר͖ࠐ·ΕΔ ૊ɹ৫ɹͷɹ੒ɹ௕

Slide 23

Slide 23 text

ΧΠθϯɾδϟʔχʔϓϥΫςΟεɾΧΦεϚοϓ ސ٬Ձ஋୳ࡧ w ϢʔβʔετʔϦʔ ࿩ w */7&45 ࿩ w ΪϟϨοτͷஈ֊ ࿩ w ϢʔβʔετʔϦʔϚοϐϯά ࿩ ܗ ੒ ظ ػ ೳ ظ νʔϜͷϑΣʔζ੔ཧ w ੒ޭ॥؀Ϟσϧ ࿩ w λοΫϚϯϞσϧ ࿩ w 4-ཧ࿦ ࿩ ৘ใ੔ཧɾ༏ઌॱҐͷ੔ཧ w ۓٸɾॏཁͷϚτϦΫε ࿩ w ΫωϏϯϑϨʔϜϫʔΫ ࿩ w ङ໺Ϟσϧ ࿩ w ࣄ࣮ɾҙݟɾରࡦ ࿩ w 8*1੍ݶ ࿩ w ۓٸׂΓࠐΈϨʔϯ ࿩ ;Γ͔͑Γ w εϓϦϯτϨϏϡʔ ࿩ w ,15 ࿩ w :85 ࿩ w 5JNFMJOF ࿩ w 'VO%POF-FBSO /FX w Ή͖ͳ͓Γ ࿩ ϓϩηεݟ͑ΔԽ w λεΫϘʔυ ࿩ w Χϯόϯ ࿩ w ϦϦʔετϨΠϯ OFX ײ৘ͰϦϑΝΫλϦϯά w ΋΍΋΍Ϙʔυ OFX w ͞Μ͘͢Ϙʔυ OFX w ײँͷΞΫςΟϏςΟ ࿩ w ϙετϞʔςϜ ࿩ ҕৡͱՁ஋؍ͷਁಁ w ϦʔμʔζΠϯςάϨʔγϣϯ ࿩ w σϦήʔγϣϯϙʔΧʔ OFX w ੕औද ࿩ w ίʔνͷఫऩ ࿩ ૊৫εέʔϧڞ༗ w σΠϦʔΧΫςϧύʔςΟʔ ࿩ w εΫϥϜɾΦϒɾεΫϥϜ ࿩ νʔϜϚωδϝϯτ w 4DSVN ࿩ w λεΫϚωδϝϯτ ࿩ ϓϩηεͷΧΠθϯ w όϦϡʔετϦʔϜϚοϐϯά ࿩ w &$34 ࿩ ΰʔϧઃఆ w ड͚ೖΕ৚݅ ࿩ w ׬੒ͷఆٛ ࿩ w ϦϑΝΠϯϝϯτ ࿩ ݸਓҙݟɾද໌ w ேձ ࿩ w ϑΝΠϒϑΟϯΨʔ ࿩ ϊ΢ϋ΢ڞ༗ w Ϟϒϓϩάϥϛϯά ࿩ w ϋϯΨʔϑϥΠτ ࿩ w 58* ࿩ w ߹॓ ࿩ Ձ஋Ծઆ w ԾઆΩϟϯόε ࿩ w ϢʔβʔΠϯλϏϡʔ ࿩ w .71 ࿩ ϏδωεϞσϧ w ϏδωεϞσϧΩϟϯόε ࿩ w ϦʔϯΩϟϯόε ࿩ ظ଴Ϛωδϝϯτ w υϥοΧʔ෩ΤΫααΠζ ࿩ w PO ࿩ 8IZͷΈ͚͔ͭͨ w ΰʔϧσϯαʔΫϧ ࿩ w ΠϯηϓγϣϯσοΩ ࿩ νʔϜϧʔϧ w 8PSLJOH"HSFFNFOU ࿩ ݟੵ΋Γͱܭը w ϓϥϯχϯάϙʔΧʔ ࿩ w ݟੵ΋Γͱܭըͮ͘Γ ࿩ w $$1. ࿩ w ϦϦʔεϓϥϯχϯά ࿩ w εϓϦϯτϓϥϯχϯά ࿩ w ϓϩμΫτόοΫϩά ࿩ w ϋΠϓɾαΠΫϧ OFX w ΩϟζϜ OFX ΞΠσΞਁಁϑΣʔζ੔ཧ ૊ɹ৫ɹͷɹ੒ɹ௕ $PQZSJHIU,BJ[FO+PVSOFZ*DIJUBOJ"SBJ"MM3JHIUT3FTFSWFE ӽڥ ࣗ෼͔Β࢝ΊΔ ϑΟʔυόοΫ ϦϑϨʔϛϯά ר͖ࠐΈר͖ࠐ·ΕΔ

Slide 24

Slide 24 text

!26

Slide 25

Slide 25 text

ΧΠθϯɾδϟʔχʔΛ ࣮ફͰ׆༻͢Δ !27

Slide 26

Slide 26 text

ؾ͖ͮ̍ !28 ϑϨʔϜϫʔΫओಋ/( ໨త΍೰Έ͕ӅΕͯ͠·͏ ೰Έ΍՝୊ʹϑΥʔΧε͢Δ ͦͷखஈͱͯ͠ͷϑϨʔϜϫʔΫ

Slide 27

Slide 27 text

ؾ͖ͮ̎ !29 ࣗ෼Ͱߦಈ͢Δͱتͼ΋ࣗ෼ͷखʹೖΔ ϑΟʔυόοΫ͕ࣗ෼͝ͱʹมΘΔ ࢲͷ୅ΘΓʹମݧͯ͠΋Β͏ ݚमґཔͨ͠ਓͱҰॹʹϫʔΫγϣοϓ ݱ৔ͷੜ͖ੜ͖ײ͕ҟͳΔ সإΛݟΔͷָ͍͠

Slide 28

Slide 28 text

ؾ͖ͮ̏ !30 ίϛϡχέʔγϣϯ͕ಘҙͰ͸ͳ͍ ද໌͕ۤखͳਓ͸΍ͬͺΓଟ͍ ࢲ΋୅ͷࠒಘҙͰ͸ͳ͔ͬͨ ϓϩμΫτ΍αʔϏεΛ࡞Δਓୡ͸ߩ ݙཉΛ΋͍ͬͯΔ ७ਮ ݸਓͷײ૝

Slide 29

Slide 29 text

ؾ͖ͮ̐ !31 ঝೝΛಘΔํ๏Λ೰Ή࣌ؒແବ ͦ͜ʹ೰Έɺ໎͍ɺ዁౓͍ͯ͠Δ ࣗݾ૊৫Խ΍৺ཧత҆શੑ͸೉͍͠ εϩʔΨϯ͸؆୯ɾ࣮ફ͸೉͍͠ 㱤ݟ͑ΔԽ΍;Γ͔͑ΓͷϑϨʔϜϫʔΫ 㱤νʔϜϏϧσΟϯάॏཁ

Slide 30

Slide 30 text

τϦϓϧϧʔϓֶश !32 γϯάϧϧʔϓֶश μϒϧϧʔϓֶश τϦϓϧϧʔϓֶश εϐʔυΧΠθϯ ׳Ε ϓϩηεͱߏ଄ ΧΠθϯ ஌ࣝͱཧղ Πϊϕʔγϣϯ Ձ஋؍ͱݪଇ Ձ஋ఏڙ γϯάϧϧʔϓ μϒϧϧʔϓ τϦϓϧϧʔϓ ࢀߟɿεΫϥϜ্ڃίʔεεΫϥϜύλʔϯݚमCZδΣʔϜζίϓϦΤϯࢯͷࢿྉΑΓ

Slide 31

Slide 31 text

!33 ௕ظతࢹ఺Ͱ૊৫ҭ੒ ےྗ΍೴಺ͷҾ͖ग़͠Λ࡞Δ ͓ख఻͍Λ͢Δ

Slide 32

Slide 32 text

৽ͨͳग़ձ͍ɿૺ۰͢Δ೰Έ ૊৫ͷม͑ํɿ࣮ફͷؾ͖ͮ ૊৫ͷ͋ΓํɿධՁɾୀ৬ 'VOɿ࢓ࣄͱ͸اͯ ຊ೔ͷཱྀ࿏ !34

Slide 33

Slide 33 text

!35 ग़యɿ೔ຊܦࡁ৽ฉʮ೤ҙ͋ΔࣾһʯͷΈɹ೔ຊҐɺถΪϟϥοϓௐࠪ IUUQTXXXOJLLFJDPNBSUJDMF%(9-;08"$5+ ʮ೤ҙ͋Δࣾһʯ ͷΈ ೔ຊҐ पғʹෆຬΛ·͖ࢄΒ͍ͯ͠Δແؾྗͳࣾһ ΍Δؾͷͳ͍ࣾһ ೤ҙ ແؾྗ ΍Δؾ ͳ͠

Slide 34

Slide 34 text

࠷ۙͷ૊৫ !36 $IBOHF"HFOU͸૊৫ͷதͰ૿Ճ ੲ͸اۀʹ̍ਓ͍Δ͔͍ͳ͍͔ʁ ৭ΜͳϨΠϠʹ͍Δ ͦ͏͍͏ࢹ఺Ͱݟ͍ͯΔ͔Β͔΋͠Εͳ͍

Slide 35

Slide 35 text

!37 ɹಇ͖ํվֵ ɹ࣌୅͕มΘ͖͍ͬͯͯΔ ɹਓࡐͷྲྀಈੑ ɹΏͱΓੈ୅ɾϛϨχΞϧੈ୅

Slide 36

Slide 36 text

Ϛζϩʔͷཉٻ ࣗݾ࣮ݱ ͷཉٻ ঝೝཉٻ ʢଚݫཉٻʣ ੜཧతཉٻʢੜଘཉٻʣ ҆શͷཉٻ ࣾձతཉٻʢؼଐཉٻʣ ࣗݾ ௒ӽ ௿࣍ͷཉٻ ʢ֎తʹॆͨ͞Ε͍ͨʣ ߴ࣍ͷཉٻ ʢ಺తʹॆͨ͞Ε͍ͨʣ ࢀߟɿIUUQTKBXJLJQFEJBPSHXJLJࣗݾ࣮ݱཧ࿦ !38

Slide 37

Slide 37 text

$IBOHF"HFOUͷಛ௃ !39 ɹߨԋͰత֬ͳ࣭໰Λ͢Δਓ ɹ՝୊ײΛ๊͑ͯݽ܉ฃಆ͍ͯ͠Δਓ ɹ৭ʑؾ͕͓ͭ͘฼͞Μ໾ ɹ۪ஒͰ͸ͳ͘ߦಈʹग़͢ਓ ɹ5BLFSͰ͸ͳ͘(JWFSͷਓ

Slide 38

Slide 38 text

੒ޭͷఆٛ !40 ग़యɿʰ(*7&5",&ʱ1"35ʮ੒ޭ΁ͷಓʯΛ੾Γ୓͘ਓͨͪ ͏͹͏ਓ 5BLFS ਓΛग़͠ൈ͍ͯ ༏Εͨ੒ՌΛୡ੒͢Δ ଛಘΠίʔϧͷਓ .BUDIFS ݸਓͷۀ੷ͱଞਓͷۀ੷Λ ެਖ਼ʹ௼Γ߹ΘͤΔ ༩͑Δਓ (JWFS ଞਓʹϓϥεͷӨڹΛ ΋ͨΒ͢ݸਓతͳ΋ͷ ࣗݾ٘ਜ਼ܕ(JWFSɿࣗ෼Λͳ͍͕͠Ζ ଞऀࢥߟܕ(JWFSɿ૬खͱࣗ෼ͷ૒ํ͕ಘ

Slide 39

Slide 39 text

੒ޭͷఆٛ !41 ग़యɿʰ(*7&5",&ʱ1"35ʮ੒ޭ΁ͷಓʯΛ੾Γ୓͘ਓͨͪ ͏͹͏ਓ 5BLFS ਓΛग़͠ൈ͍ͯ ༏Εͨ੒ՌΛୡ੒͢Δ ଛಘΠίʔϧͷਓ .BUDIFS ݸਓͷۀ੷ͱଞਓͷۀ੷Λ ެਖ਼ʹ௼Γ߹ΘͤΔ ༩͑Δਓ (JWFS ଞਓʹϓϥεͷӨڹΛ ΋ͨΒ͢ݸਓతͳ΋ͷ ࣗݾ٘ਜ਼ܕ(JWFSɿࣗ෼Λͳ͍͕͠Ζ ଞऀࢥߟܕ(JWFSɿ૬खͱࣗ෼ͷ૒ํ͕ಘ

Slide 40

Slide 40 text

!42 ग़యɿʰ(*7&5",&(*7&5",&ʱ1"35ʮ༩͑Δਓʯ͕ؾΛ͚ͭͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱ ࣗݾத৺తͳ 5BLFS ແؾྗͳਓ ଞऀࢤ޲ͷ ੒ޭ͢Δ(JWFS ࣗ ݾ ར ӹ ΁ ͷ ؔ ৺ ࣗݾ٘ਜ਼తͳ ೩͑ਚ͖(JWFS ଞऀརӹ΁ͷؔ৺ ߴ ߴ ௿ ੒ޭ͢Δ(JWFSɺ೩͑ਚ͖Δ(JWFS

Slide 41

Slide 41 text

!43 ग़యɿʰ(*7&5",&(*7&5",&ʱ1"35ʮ༩͑Δਓʯ͕ؾΛ͚ͭͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱ ࣗ෼ͷͨΊʹ ͓ۚ ࣌ؒ Λ࢖ͬͯ΋ ޾෱౓͸มΘΒͳ͔͕ͬͨ ଞͷਓͷͨΊʹ࢖ͬͨਓ͸ ޾෱౓͕͔ͳΓ্͕ͬͨ ࿦ཧతຬ଍౓ʗϔϧύʔζɾϋΠ ೴ͷใुத਻͕׆ੑԽ͞ΕΔ

Slide 42

Slide 42 text

!44 νʔϜͷύϑΥʔϚϯε Λ޲্ͤ͞Δཱ໾ऀ

Slide 43

Slide 43 text

͜͏͍ͬͨਓͨͪΛධՁ͢Δ !45 ૊৫Λڧ͘੒௕͍ͤͯ͘͞ΩʔϚϯ ձࣾͱͯ͠ධՁ͢Δ มֵߦಈಛੑ ר͖ࠐΈྗ Өͷࢧ͑ྗ ߩݙྗ ࣾ಺΁ͷӨڹྗ શࣾһ͕Ұ཯ͷධՁࢦඪͰ͋Δඞཁ͸ͳ͍

Slide 44

Slide 44 text

!46 ҙཉ อक೿ ϏδϣφϦʔ ఆܕ࡞ۀ $IBOHF"HFOU (JWFS طଘࣄۀ ৽نࣄۀ վֵ ධՁ࣠Λಉ͡ʹ͢Δํ͕ແཧ

Slide 45

Slide 45 text

!47 ͳΜͱ͔͍ͨ͠ɾָʹ͍ͨ͠ ࢓ࣄΛ ͍·ͷ؀ڥΛ ڞ௨

Slide 46

Slide 46 text

!48 ௚ஊ൑ͯ͠ΈΑ͏ ؾ֓ͷ͋Δϝϯόʔ͕ग़ͯ͘Δ͜ͱΛظ଴

Slide 47

Slide 47 text

৴པஷۚ ຊؾ౓ ˍ !49

Slide 48

Slide 48 text

!50 ຊ ؾ ౓ ҙࢥܾఆͷ࣭ͱස౓ ߴ ߴ ௿ ຊؾ౓Λݟൈ͘ मཏ৔Λ͙͘Γ ൈ͚ͨτοϓ ΠέͯΔ ؅ཧ৬ ී௨ͷ ؅ཧ৬ :PV

Slide 49

Slide 49 text

मཏ৔Λ͙͘Γൈ͚͖ͯͨਓ͸ݟൈ͘͸ͣ !51 ΍Γ͍ͨ͜ͱ ੠Λ্͛ͯ·͔͢ʁ આಘͯ͠·͔͢ʁ ࠷ॳ͔ΒఘΊ͍ͯ·ͤΜ͔ʁ

Slide 50

Slide 50 text

!52 ΋͠ɺᄀΊΒΕΔͷͰ͋Ε͹ ͦͷ৔ॴ͸ΤϯδχΞͱͯ͠ ͋ͳ͕͍ͨΔձࣾͰ͸ ͳ͍ͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ

Slide 51

Slide 51 text

ม͑Δ ࣙΊΔPSมֵ !53

Slide 52

Slide 52 text

!54 ཹ·Γଓ͚Δཧ༝ ΍Γ͍ͨ͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯΔ ࢢ৔Ձ஋ΑΓߴ͍ධՁɾڅ༩ มԽ΁ͷෆ҆ ݈߁ɾอূɺՈ଒ɾকདྷʜ ࢥߟఀࢭ ࡞ۀͱׂͯ͠Γ੾͍ͬͯΔ ஥ؒ΁ͷ੹೚ͱ৴པ ೤ҙ͋Δࣾһ ͷΈ

Slide 53

Slide 53 text

!55 मߦ ஥ؒ΁ͷ ੹೚ͱ৴པ ָԂ ࢢ৔Ձ஋ΑΓ௿͍ධՁ ଞϝϯόʔͷ֐ Ϟνϕʔγϣϯ્֐ ΍Γͨ͘ͳ͍ ΍Γ͍ͨ ࢢ৔Ձ஋ΑΓߴ͍ධՁ ਅ໘໨ͳਆ ʢෆ҆ʣ

Slide 54

Slide 54 text

!56 Ҿ༻ɿ(-0#*4஌ݟ࿥ʰϦΫϧʔτʮࣗΒػձΛ૑Γग़͠ɺػձʹΑͬͯࣗΒΛม͑ΑʱIUUQTHMPCJTKQBSUJDMF ࣗΒػձΛ૑Γग़͠ ػձʹΑͬͯ ࣗΒΛม͑Α ϦΫϧʔτ૑ۀऀߐ෭ߒਖ਼ࢯ

Slide 55

Slide 55 text

৽ͨͳग़ձ͍ɿૺ۰͢Δ೰Έ ૊৫ͷม͑ํɿ࣮ફͷؾ͖ͮ ૊৫ͷ͋ΓํɿධՁɾୀ৬ 'VOɿ࢓ࣄͱ͸اͯ ຊ೔ͷཱྀ࿏ !57

Slide 56

Slide 56 text

!58 ϑΣΞϦʔ ຊۀͷձࣾͰ།Ұෳۀऀ

Slide 57

Slide 57 text

!59 Τϯύϫʔ͍͕ͨ͠ ϚΠϊϦςΟʔͷ͜Β͑࣌ ৽ͨͳಓΛ࡞Γ͍ͨ

Slide 58

Slide 58 text

!60 ෳۀʹΑΔ৽ͨͳൃݟ ࣾ಺ͱࣾ֎ͷࠩ %*'' طଘͷ࿮૊ΈͷதͰ͸Ұੜग़ձ͑ͳ͔ͬͨ νϟωϧɾࣄۀɾεΩϧɾ஥ؒɾՁ஋؍ɾ࣌ؒ ޲্৺ͷ͋Δਓͱͷग़ձ͍ Ұॹʹߦಈ͢Δਓͱͷتͼͷڞײ

Slide 59

Slide 59 text

!61 લͷΊΓͰ λεΫΛऔΓʹߦ͘஥ؒͱͷग़ձ͍

Slide 60

Slide 60 text

ࢀߟɿʰখ໺࿨ढ़ͷϒϩάɿΘͨ͠ͷόΠϞʔμϧઓུʱIUUQCMPHMJWFEPPSKQMBMIBBSDIJWFTIUNM ݟ͖͑ͯͨඞཁੑ ௐ੔໾Ͱ૒ํʹܟҙΛ෷͍ͭͭ ؒΛऔΓ࣋ͭʮΨʔσΟΞϯʯͱͯ͠ͷ໾ׂ ਓࣄධՁͳͲؔ܎ͳ͘७ਮʹ٬؍తཱ৔͕ੈͷதʹඞཁ !62

Slide 61

Slide 61 text

!63 ग़యɿ೔ຊܦࡁ৽ฉʮ೤ҙ͋ΔࣾһʯͷΈɹ೔ຊҐɺถΪϟϥοϓௐࠪ IUUQTXXXOJLLFJDPNBSUJDMF%(9-;08"$5+ ʮ೤ҙ͋Δࣾһʯ ͷΈ ೔ຊҐ ೤ҙ ແؾྗ ΍Δؾ ͳ͠ ೔ຊΑʂ͍͍ͷ͔ʂ पғʹෆຬΛ·͖ࢄΒ͍ͯ͠Δແؾྗͳࣾһ ΍Δؾͷͳ͍ࣾһ

Slide 62

Slide 62 text

ࣗ෼ͷ8): ͸Կͳͷ͔ʁ !64

Slide 63

Slide 63 text

!65 ग़యɿʰ8):͔Β࢝ΊΑʱQQ ʰ'*/%:0638):ʯ1 ग़యɿ೔ܦHPPEBZ೴Պֶ͔ΒʮౖΓʯͷϝΧχζϜʹഭΔʂΧνϯͱདྷͯ΋ඵ଴ͭͱౖΓ͕௟·Δϫέ IUUQTHPPEBZOJLLFJDPKQBUDMSFQPSU 1 ߦಈ΍ܾஅ ࿦ཧతɾ෼ੳతɾݴޠ 8):͸ ײ৘Λίϯτϩʔϧ͢Δେ೴ลԑܥ͔Β

Slide 64

Slide 64 text

ࣗ෼ͷসإΛݟΔػձɿଞਓͷসإΛݟΔػձ ࣗ෼ͷتͼΛײ͡ΔػձɿଞਓͷتͼΛײ͡Δػձ تͼͱ͸ !66

Slide 65

Slide 65 text

ࣗ෼ͷসإΛݟΔػձɿଞਓͷসإΛݟΔػձ ࣗ෼ͷتͼΛײ͡ΔػձɿଞਓͷتͼΛײ͡Δػձ !67 تͼͱ͸

Slide 66

Slide 66 text

!68 -PX )JHI )JHI স إ Λ ݟ Δ -PX ࣗ෼ ت ͼ Λ ײ ͡ Δ تͼ࡞ઓ ଞਓ

Slide 67

Slide 67 text

!69 ग़యɿʰ'*/%:0638):ʱQ ɹߩɹɹݙɹ͢Δ͜ͱͰ ɹӨɹɹڹɹʹͳΔ 8):εςʔτϝϯτ

Slide 68

Slide 68 text

!70 ࢲͷࠜఈʹ͸Ըฦ͠ԸૹΓ͍ͨ͠ ٘ਜ਼WTߩݙ ೩͑ਚ͖Δ(JWFS͸ؒҧ͍ͬͯΔ͔΋͠Εͳ͍͕٘ਜ਼͕ଟ͋͘Δ

Slide 69

Slide 69 text

!71 */4*%&50:05"๛ాষஉ͔Βͷϝοηʔδɹʙzࣗ෼zͷͨΊʹϓϩʹͳΕʂʙ IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI WW+%T*J4C6 νʔϜͱ͸ʁ ʮԿͱͯ͠΋উ͍ͪͨɻ ͜ͷνʔϜͰ࠷ޙتͼ߹͍͍ͨͬͯࢥ͏ νʔϜͬͯগͳ͍ʯ ήʔϜΛࠨӈ͢Δେ͖ͳ৔໘Ͱ͸ɺ ॠؒతͳίϥϘϨʔγϣϯɾ٘ਜ਼͸͋Δ ͕ʜτʔλϧͰ͸೉͍͠ Πνϩʔࢯ

Slide 70

Slide 70 text

!72 ɹܧଓతʹΨʔσΟΞϯͱͯ͠հೖ͢Δ͜ͱͰ ɹϞνϕʔγϣϯߴ͘ಇ͖͍ͨ৬৔ʹ͍ͨ͠ 8):εςʔτϝϯτ

Slide 71

Slide 71 text

!73 সإΛੜΈग़͓͢ख఻͍Λ͍ͯ͠Δ

Slide 72

Slide 72 text

!74 ҾͬࠐΈࢥҊͷࠢͷ಺ͳΔ੠ΛؚΉ ਓʑͷ͋Γͷ··ͷ࢟ΛҾ͖ग़͍ͨ͠ͷͰ͋Ε͹ɺ ৬৔ʹ҆શͰ͔͍ۭ͋ͨͨؒΛͭ͘Δඞཁ͕͋Δ ਓؒੑΛ࢓ࣄʹݺͼࠐΉ Ҿ༻ɿςΟʔϧ૊৫ ― ϚωδϝϯτͷৗࣝΛ෴࣍͢ੈ୅ܕ૊৫ͷग़ݱ pp. 242-246 https://www.amazon.co.jp/dp/4862762263

Slide 73

Slide 73 text

!75 Ҿ༻ɿਓΛॿ͚Δͱ͸Ͳ͏͍͏͜ͱ͔ ຊ౰ͷʮڠྗؔ܎ʯΛͭ͘Δ7ͭͷݪଇ https://www.amazon.co.jp/dp/4862760600 ຊ౰ͷڠྗؔ܎Λͭ͘Δͭͷݪଇ )&-1*/( ͓ޓ͍ʹ༻ҙ͕Ͱ͖͍ͯΔ ࢧԉؔ܎͕ެฏ ࢧԉऀ͕ద੾ͳࢧԉͷ໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠Δ ͋ͳͨͷݴಈͷ͢΂͕ͯɺਓؒؔ܎ͷকདྷΛܾఆ͚ͮΔհೖ ޮՌతͳࢧԉ͸७ਮͳ໰͍͔͚ͱͱ΋ʹ࢝·Δ ໰୊Λ๊͍͑ͯΔ౰ࣄऀ͸ΫϥΠΞϯτͰ͋Δ ͢΂ͯͷ౴͑ΛಘΔ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ ࢧԉऀ͕બ΂Δ໾ׂ ৘ใ΍αʔϏεΛఏڙ͢Δઐ໳Ո ਍அͯ͠ɺॲํᝦΛग़͢ҩࢣ ެฏͳؔ܎Λங͖ɺͲΜͳࢧԉ͕ඞཁ͔໌Β͔ʹ͢Δ ϓϩηεɾίϯαϧλϯτ

Slide 74

Slide 74 text

!76 ޷ح৺Λࣗ৴͔Βൃ৴͍ͯ͜͠͏ ͋ͳͨͷ8):͸ʁ ͲΜͳߩݙΛ͍ͨ͠ͷ͔ʁ ͲΜͳӨڹΛ༩͍͑ͨͷ͔ʁ

Slide 75

Slide 75 text

!77 ࣾ಺ʹؼΔͱ͕͔ͬΓ͢ΔΜͩΑͶ ͜͜ʹདྷ͍ͯΔ͜ͱࣗମ͕େ͖ͳҰา #65

Slide 76

Slide 76 text

!78 େ͖ͳվֵΑΓ΋ 8):΍ߩݙΛখ͘͞ খ͞ͳมԽ ଓ͚ΒΕΔ͜ͱΛຖ೔΍Δ ےτϨͱҰॹɻվֵے೑Λ͚ͭΔ ࣾ಺ʹͯࢲརࢲཉΑΓ΋ େ͕ٛ͋Ε͹ר͖ࠐ·Ε͍ͯ͘ Ͱ΋Ͳ͏΍ͬͯʁ

Slide 77

Slide 77 text

!79 ੈͷதʹՁ஋ΛੜΉসإ ͷͨΊʹߩݙ͠ɺ Ϟνϕʔγϣϯߴ͘ ࢓ࣄ͕Ͱ͖Δ؀ڥͮ͘Γ ͷͨΊʹӨڹΛ༩Α͏ ࢓ࣄͱ͸ʁҰॹʹاͯΑ͏ʂ

Slide 78

Slide 78 text

ϫʔΫγϣοϓɾνʔϜϏϧσΟ ϯάɾΞδϟΠϧίʔν ༷ʑͳΠϕϯτΛ։࠵ɾݺ͹Εͨ Γɾসإ͕ੜ·ΕΔͷ͸خ͍͠ ग़ձ͍Ͱ໘ന͍اը΍Πϕϯτ͕ Ͱ͖ΔΑ͏اͯʹࢀը͠·͢ !80

Slide 79

Slide 79 text

ࠓίίʹదԠ͢ΔͨΊʹ !81

Slide 80

Slide 80 text

!82 ࢓ࣄɹɹɹɹɹɹ༡ͼ ۚṶ͚ झຯ ຊۀ ෳۀ ॻ੶ ίϛϡχςΟ

Slide 81

Slide 81 text

!83 ౔೔΍༗څٳՋؔ܎ͳ͘ ࣗ෼ͷ࣌ؒΛ࢖͏ ۀ຿಺ͱ͔ۀ຿֎͸ؔ܎ͳ͍ ۉ౳ʹׂΓৼΒΕͨਓؒͷ࣌ؒͷՄॲ෼࣌ؒ DPQZSJHIUɿ*UTVLJ,VSPEBࢯ ൃݴΛվม

Slide 82

Slide 82 text

!84 σϒαϛલ̏࿈ٳͰ୤ઢ ϓϦϯτύοΫࣗඅ஫จ ։࠵೔ೲ඼ ࣄۀͷେ͖͞ҧ͑Ͳ ࢓ࣄͩͱ೔͔͔Δ

Slide 83

Slide 83 text

࢓ࣄͰ΋ͳ͍͠ɺ༡ͼͰ΋ͳ͍͠ ۚṶ͚Ͱ΋ͳ͍͠ɺझຯͰ΋ͳ͍͠ ٛ຿Ͱ΋ͳ͍͠ɺ͓ख఻͍Ͱ΋ͳ͍͠ ਓੜͷ࣌ؒΛඅ΍͢ߩݙ !85

Slide 84

Slide 84 text

!86

Slide 85

Slide 85 text

!87 ग़యɿ੓෎޿ใΦϯϥΠϯIUUQTXXXHPWPOMJOFHPKQVTFGVMBSUJDMFIUNM ग़యɿ؀ڥলফඅऀ޲͚৘ใIUUQXXXFOWHPKQSFDZDMFGPPEMPTTHFOFSBMIUNM&/ ৯඼ϩεͱ͸ɺຊདྷ৯΂ΒΕΔʹ΋ ؔΘΒࣺͣͯΒΕͯ͠·͏৯΂෺ͷ͜ͱ ಇ͖ํվֵʁ ๞৯ͷ࣌୅ʁ

Slide 86

Slide 86 text

!88 ؆୯ʹ͸ծࢮ͠ͳͦ͏

Slide 87

Slide 87 text

৽ଔ࣌ɺࠓΛ༧૝ͳΜͯ Ͱ͖ͳ͍Ͱ͠ΐʂ ਓੜԿ͕ى͖Δ͔෼͔Βͳ͍ !89

Slide 88

Slide 88 text

!90 ڀۃతʹϏοάόϯͷ Ԇ௕ઢ্ʹ͋Δͷ͔ʁ ָ͍͠PSෆ҆

Slide 89

Slide 89 text

!91 ؤு͍ͬͯΔ஥ؒΛԠԉ͠Ԡԉ͞Ε !91 ग़యɿIUUQTUXJUUFSDPN,FLPTUBUVT

Slide 90

Slide 90 text

খֶ̒೥ੜ Ωϟϓςϯͷ എத େ͖͍૬खͰ΋ ා͘ͳ͍Α ͦ͜Λ ؾʹͨ͠ͱ͜ΖͰ Կ΋มΘΒͳ͍͔Β େม͚ͩͲͶ !92

Slide 91

Slide 91 text

ະདྷʹ޲͚ͯɺ໨ͷલͷػձʹࣗΒඈͼࠐΉ ҰॠɾႢಹΛେ੾ʹ !93

Slide 92

Slide 92 text

!94

Slide 93

Slide 93 text

৽ͨͳཱྀͷ൶Λ։͚ͯΈΑ͏ʂ ͋ͳͨ͸ Կͷཱྀʹग़͔͚·͔͢ʁ !95

Slide 94

Slide 94 text

!98